RSS

Tag Archives: timologia

ΠΡΟΤΑΣΗ #6: ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Κατά το άρθρο 12, παρ. 1 για τα Προληπτικά Μέτρα, ορίζει το νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό κώδικα ότι: «Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.»

            Ακολούθως δε, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αναφέρεται ότι: «Η αναστολή της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων, επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση, με μόνη εξαίρεση περίπτωση που αίτηση πτώχευσης περιλαμβάνει με τρόπο παραδεκτό αίτημα εκποίησης του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων ή κλάδων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, και εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων έχει παραχωρηθεί ασφάλεια αποτελούν μέρος λειτουργικού συνόλου ή κλάδου.»

            Το Πρόβλημα: Είναι προφανές ότι η παρ. 2 του συγκεκριμένου άρθρου, βρίσκει αναλογική εφαρμογή στους οφειλέτες που τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα – νοικοκυριά, ώστε μόνον εφ’ όσον στην αίτηση πτώχευσης  προτείνεται η εκποίηση της κύριας κατοικίας είναι νοητή η εξασφάλιση της περιουσίας του οφειλέτη μέσω των ασφαλιστικών μέτρων. Αντιστρόφως δε, εάν ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο επιδιώξει στην αίτηση πτώχευσής του να διασώσει την κύρια κατοικία του, αυτή ουσιαστικά δεν δύναται επ’ ουδενί να προστατευτεί από τους ενέγγυους πιστωτές. Στο οποίο ενδεχόμενο όμως, είναι προφανές ότι ο οφειλέτης δεν έχει πλέον τίποτε και κανέναν να προστατεύσει. Τα ασφαλιστικά μέτρα διασφαλίζουν την ακίνητη περιουσία όχι για τον οφειλέτη, αλλά για την πιο εύρυθμη λειτουργία της πτώχευσης· ασκείται δηλαδή προς τη διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, όχι του ίδιου του οφειλέτη.

            Μα, εφ’ όσον γίνονται δεκτά τα ανωτέρω, η επιβάρυνση του οφειλέτη με τα έξοδα των ασφαλιστικών μέτρων κανένα νόημα δεν αποκτά, αφού δεν εξασφαλίζει τον ίδιο με κανέναν τρόπο, μιας και η ρευστοποίηση της περιουσίας του ούτως ή άλλως θα επέλθει. Παράλληλα, όμως, οι διεκδικητικές πράξεις εκτελέσεως από τους πιστωτές μεσούσης της περιόδου από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης έως την κήρυξη αυτής, το μόνον αποτέλεσμα που θα είχαν είναι η διατάραξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Από αυτήν την άποψη και μόνον, η αναστολή των καταδιωκτικών πράξεων των πιστωτών, θα έπρεπε να χορηγείται αυτοδίκαια από το Δικαστήριο, κι όχι κατόπιν πρωτοβουλίας του οφειλέτη, διότι, ακριβώς, ο ίδιος ο οφειλέτης λίγα έως καθόλου οφέλη απολαμβάνει, αφού δεν διώκει να προστατεύσει κάποιο ακίνητό του ή έστω δεν του δίδεται η δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η φιλοσοφία του νόμου είναι η πλήρης απαλλαγή του οφειλέτη, μέσω όμως της πλήρους ρευστοποίησης της περιουσίας του, τουτέστιν δεν έχει τίποτε να διασώσει. Εύλογη η απορία, επομένως, για ποιο λόγο να χρεωθεί ο ίδιος ακριβώς για να διασφαλίσει την περιουσία του από τους πιστωτές του, χάριν άλλων μόνον πιστωτών;.

            Η Πρόταση του Γραφείου Μας: Η πρόβλεψη για τη λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων στην πτωχευτική διαδικασία αποδεικνύεται ομολογουμένως άστοχη, αφού εξυπηρετεί μόνον τις ανάγκες της πτωχευτικής διαδικασίας κι όχι τον ίδιο τον οφειλέτη. Για αυτό, όμως, είναι σκοπιμότερο η ίδια η πτωχευτική διαδικασία να διασφαλίζεται στην πορεία της από τις διωκτικές τάσεις των πιστωτών αυτοδικαίως κι όχι με την πρωτοβουλία του οφειλέτη, κάτι που γίνεται πολύ περισσότερο αισθητό αν λάβει υπόψη κανείς τον ιδιώτη – φυσικό πρόσωπο. Νόημα θα είχε αυτή η πρόβλεψη των ασφαλιστικών μόνον εάν ήταν εφικτό για την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο να εξασφαλίσει, διά της αιτήσεώς του, ένα μέρος έστω της ακίνητης περιουσίας του, οπότε η διασφάλιση από τα διωκτικά μέτρα θα είχε νόημα και θα συνέφερε ουσιωδώς τον οφειλέτη. Επομένως, ένα εκ των δύο είναι σκόπιμο να συμβεί: είτε η αυτοδίκαιη διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας από το ίδιο το δικαστήριο με αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων είτε η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου, ώστε να καταλαμβάνουν τα ασφαλιστικά μέτρα και τους ενέγγυους πιστωτές, για να έχει νόημα η αίτηση ασφαλιστικών για τον οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει στην παρούσα φάση το νομοσχέδιο, στερείται λογικής.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΤΑΣΗ #5: ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Σύμφωνα με το άρθρ. 4 παρ. 2 (Κεφάλαιο Πρώτο) του νομοσχεδίου για τον νέο πτωχευτικό κώδικα, «Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές που ικανοποιούν ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του προσώπου.» Ανατρέχοντας στο συγκεκριμένο νόμο, διαβάζουμε στο άρθρο 2, παρ. 2 ότι: «Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ….».

            Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 1, αναφέρεται ότι: «Με εξαίρεση τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου στις οποίες εφαρμόζεται το Έκτο Κεφάλαιο, αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο…», στο δε Έκτο Κεφάλαιο που παραπέμπει ο νόμος αναγράφεται, στο άρθρ. 99 παρ. 2  ότι: «Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το Ειρηνοδικείο…».

            Επίσης, στο άρθρο 12, παρ. 1 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι: «Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.»

            Το Πρόβλημα: Κατ’ αρχάς, η διάκριση μεταξύ μικρής και μεγάλης πτώχευσης, ιδίως όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται ως προβληματική κατά τούτο: είναι σαφές ότι prima facie το πλαφόν των 350.000 ευρώ φαίνεται αποτελεσματικό κριτήριο για να οριοθετεί τις μεγάλες από τις μικρές πτωχεύσεις, παρά ταύτα, δεν είναι. Διότι, πρώτον, δεν προσδιορίζεται εάν το όριο αυτό αφορά την αντικειμενική ή την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, η απόκλιση μεταξύ των οποίων είναι πολλές φορές σπουδαία. Περαιτέρω, όμως, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό το ποσοτικό όριο, όσο κι αν παρουσιάζεται ως υψηλό, για να γίνεται λόγος για «μεγάλη πτώχευση», δεν πρέπει να παροράται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συμπολιτών μας, όχι βεβαίως η πλειονότητα, φυσικών προσώπων κι όχι επιχειρήσεων, των οποίων η κύρια κατοικία, ιδίως αν αγοράστηκε από δύο ή περισσότερους συνοφειλέτες (π.χ. ένα ζεύγος), μπορεί να ανέρχεται στο ποσό αυτό. Το ζήτημα εγείρεται από το γεγονός ότι, ως γνωστόν, η δικαστική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι αρκετά κοστοβόρα. Αν ληφθεί δε υπόψη ότι για την αποτελεσματικότερη και πλήρη προστασία των οφειλετών, η προσφυγή στα ασφαλιστικά μέτρα φαίνεται μονόδρομος, όπερ συνιστά επιπλέον επιβάρυνση του αιτούντος την πτώχευση, περαιτέρω δικαστικά έξοδα, και μάλιστα υψηλά, αφού και η αίτηση ασφαλιστικών θα ασκείται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

            Έτσι, ο ούτως ή άλλως οικονομικά εξαθλιωμένος οφειλέτης θα πρέπει να επωμιστεί τα έξοδα μίας σειράς ακριβών δικαστηρίων, για το σκοπό όμως της πτώχευσής του!!!

            Η Πρόταση του Γραφείου Μας: Το πρώτο που πρέπει να προσδιοριστεί εν προκειμένω είναι το εάν το πλαφόν των 350.000 ευρώ που οριοθετεί την «μικρή» από την «μεγάλη» πτώχευση αφορά, για τα φυσικά πρόσωπα, την αντικειμενική ή την εμπορική αξία των ακινήτων. Τούτο άλλωστε αποτέλεσε το μήλον της έριδος στο Ν. 3869/2010 για πολλά χρόνια, όπου πότε προκρινόταν η εμπορική και πότε η αντικειμενικά αξία για τις ανάγκες της ρύθμισης. Δευτερευόντως, η εμπειρία των Ειρηνοδικείων από υποθέσεις υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, η εμπειρία των Πολυμελών Πρωτοδικείων από τις υποθέσεις πτώχευσης επιχειρήσεων και η έλλειψη εμπειρίας των δύο θεσμικών δικαστηρίων αντιστοίχως από την άλλη περίπτωση, να υποδηλώνει μία ανάγκη να διατηρήσουν τα Ειρηνοδικεία την αρμοδιότητα επί των φυσικών προσώπων, άνευ άλλου τινός, και η διάκριση των «μικρών» και «μεγάλων» πτωχεύσεων να αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Έτσι, οι οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα θα μπορέσουν να διατηρήσουν σχετικά χαμηλό το κόστος των δικαστικών εξόδων, αφού, καθότι νοικοκυριό, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταλήξει η διαδικασία της πτώχευσης μία υπηρεσία «πολυτελείας».

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΤΑΣΗ #4: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Όπως προβλέπεται στο άρθρ. 6, παρ. 2 του Πρώτου Κεφαλαίου (Η Κήρυξη της Πτώχευσης) του νομοσχεδίου για τον νέο πτωχευτικό κώδικα: «Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς τον σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του.»

            Το Πρόβλημα:Η έννοια της δολιότητας είναι σχεδόν σύμφυτη πλέον στον νομικό κόσμο, αλλά και την κοινή γνώμη, με αυτήν της υπερχρέωσης. Η εμπειρία των δανειοληπτών – οφειλετών με τον Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη), όσον αφορά το δόλο, αποδείχθηκε εξαιρετικά δυσάρεστη, αφού η αβεβαιότητα κι έλλειψη στεγανών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη είχε ως αποτέλεσμα να επιτραπεί η υπεισέλευση πλήθους ερμηνειών ως προς το τί συνιστά δόλο, ενδεχόμενο δόλο κ.ο.κ. και δη υπέρ των πιστωτριών τραπεζών ενίοτε… Έτσι, στην πορεία των ετών, η νομολογία εδραίωνε ολοένα και πιο αυστηρά και σήμερα καθ’ ομολογίαν ασφυκτικά κριτήρια για το τι συνιστά δόλο και τι όχι, και, μολονότι ο νόμος επέβαλε την απόδειξη του δόλου στους πιστωτές, η πράξη αποδεικνύει ότι εάν ο οφειλέτης δεν αποδείξει τη μη δολιότητά του, αποδεικτική διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη, η αίτησή του βαίνει απορριπτική άνευ άλλου τινός.

            Η λογική επιβάλλειαυτά τα «παθήματα» να γίνονται «μαθήματα». Οι νομικές απροσδιοριστίες ως προς την έννοια του δόλου του Ν. 3869/2010 είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν να μην εξετάζεται η έννοια του δόλου στην αρχή της ισχύος του νόμου και ο ενδελεχής έλεγχός του τα τελευταία χρόνια – αν όχι η συλλήβδην απόρριψη των οφειλετών λόγω ενός ερμηνευτικά αμφίβολου ενδεχόμενου δόλου. Έτσι, στρατηγικοί κακοπληρωτές απαλλάχθηκαν και πραγματικά παθόντες δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν. Η ιστορία αυτή δεν θα πρέπει να επαναληφθεί επ’ ουδενί.

            Η Πρόταση του Γραφείου Μας: Θεωρούμε απαραίτητη, αυτή τη φορά, ο νομοθέτης να προσδιορίσει την έννοια του δόλιου οφειλέτη, με σειρά κριτηρίων, αντί να αφήνεται σε ερμηνευτικές (δημιουργικές) ασάφειες, οι οποίες μόνον επιδεινώνονται με την νέα έννοια της «καταχρηστικότητας» που τίθεται. Βεβαίως, λεκτέον ότι τα κριτήρια δεν θα μπορούσαν να είναι κατ’ αποκλειστικότητα εισοδηματικά, αφού η αναδρομική εφαρμογή τους θα άφηναν εκτός νόμου πλειάδα οφειλετών, δεν θα ήταν σύννομη και θα εκπαραθύρωνε την κοινωνική διάσταση του νόμου, την οποία ευαγγελίζεται άλλωστε η κυβέρνηση. Τουναντίον, θα πρέπει να είναι κριτήρια ακριβώς κοινωνικά, σύγκαιρα κι επίκαιρα, που θα επιτρέπουν στους οφειλέτες που, ληξιπρόθεσμοι μεν, επεδίωξαν να διατηρήσουν μία αξιοπρεπή διαβίωση για αυτούς και την οικογένειά τους και που επεδίωξαν να προσφέρουν τα απαραίτητα και αναγκαία στα τέκνα τους κατά την ανατροφή τους.

            Η επιλογή, τουτέστιν, δεν πρέπει να γίνει μεταξύ της πλήρους απροσδιοριστίας και ασάφειας και των ασφυκτικών και απροσπέλαστων εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά θα πρέπει να προαχθεί μία νομοθετική έστω ενδεικτική ερμηνεία του δόλου, ώστε να επιτευχθεί το πολυπόθητο κοινωνικό πρόσημο του νόμου και να προωθηθεί η διατήρηση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και η δυνατότητά του να προσφέρει τα στοιχειώδη σε αυτήν. Διότι, μέχρι σήμερα, ακόμη και αυτό υπό προϋποθέσεις θεωρείται σήμερα δολιότητα και εμποδίζει τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλετών από τις οφειλές τους με τα ισχύοντα νομοθετήματα. Προτείνουμε δηλαδή τη διασάφηση της καταχρηστικότητας και του δόλου, με κριτήρια όμως επίκαιρα, εύλογα, κοινωνικά, ουσιαστικά, ρεαλιστικά και όχι τεχνοκρατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΤΑΣΗ #3: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ 3 ΕΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ογδόου Κεφαλαίου (Η απαλλαγή του οφειλέτη) του κατατεθειμένου Νομοσχεδίου για τον νέο πτωχευτικό κώδικα, αναφέρεται ότι: «Με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 3, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του. Η απαλλαγή έχει ως συνέπεια και την παύση των στερήσεων δικαιωμάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.»

            Την πρωτοβουλία αυτή επεξηγεί ο νομοθέτης στην πρώτη σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης ως ακολούθως: «διασφαλίζεται ότι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους· ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία και ότι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως περιορίζοντας τη διάρκειά τους.»

            Το Πρόβλημα: Η κατάργηση του θεσμού της πτωχευτικής αποκατάστασης, η οποία προέβλεπε την απαλλαγή του οφειλέτη κατόπιν δεκαετίας με τους ν.4336/2015, ν.4446/2016 και ν.4549/2018, που περιόρισαν το χρονικό αυτό διάστημα σε διετία για τους λεγόμενους «συγγνωστούς», ήτοι τους μη δόλιους, πτωχεύσαντες, ήταν μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τούτο διότι, μέχρι τότε, η αποδεικνυόμενη από την καθημερινή εμπειρία παραδεδεγμένη αλήθεια ήταν ότι η πτώχευση ήταν για τον έμπορο μία πραγματική όχι απλώς οικονομική, αλλά και επαγγελματική, καταστροφή. Εν τοις πράγμασι, ο επιχειρηματίας αποστερούνταν του δικαιώματος να κάνει μία δεύτερη αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα, αφού η δεκαετία ήταν όχι απλώς εξουθενωτική, αλλά απλώς αποτρεπτική. Διότι, τότε, το σύστημα ήταν ξεκάθαρα τιμωρητικό, και αποσκοπούσε, δίχως να το ορίζει ρητώς, στο στιγματισμό του πτωχεύσαντα, στην έμπρακτη επίδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτόν και στην απομάκρυνσή του από την αγορά. Η ανωτέρω όμως νομοθετική επιλογή να περιορίσει αυτό το διάστημα στα δύο χρόνια, με την τροποποίηση του σχετικού άρθρ. 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προέβλεπε μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

            Το νέο νομοσχέδιο, όμως, κάνει ένα βήμα πίσω, αφού τρέπει την διετία σε τριετία, για τους μη δόλιους ούτως ή άλλως οφειλέτες, επεκτείνοντας αδικαιολόγητα κατά έναν χρόνο την απαλλαγή του οφειλέτη και τη δυνατότητά του να κάνει επανέναρξη, με μόνη πρόφαση το γεγονός ότι η τριετία συνιστά «εύλογο» διάστημα. Εύλογο όμως για ποιον. Διότι, παρά τις εξαγγελίες και τις ελπίδες για μία επιταχυμένη δικαστική διαδικασία πτώχευσης, που μόνον η πρακτική θα αποδείξει, η αλήθεια είναι ότι η τριετία, που μετρά από την κήρυξη της πτώχευσης, μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει την τετραετία, αφού μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της πτώχευσης θα έχει παρέλθει σχεδόν ένα έτος. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως ο έμπορος, ο επαγγελματίας κι όποιος ιδιώτης θα βρίσκεται μετέωρος, αδρανής και άνευ εργασίας. Μάλιστα, εάν ο πτωχεύσας  είναι σε κάποια πιο προχωρημένη ηλικία, αυτή η τριετία (ή και περισσότερο) θα σημαίνει αντικειμενικά τον αποκλεισμό του από την αγορά εργασίας, ώστε η εξαγγελλόμενη δεύτερη ευκαιρία να ισοδυναμεί με ολοσχερή οικονομική καταστροφή, τώρα και για το μέλλον.

            Η Πρόταση του Γραφείου Μας: Ο περιορισμός της δεκαετίας σε διετία ήταν μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίστροφα, η αύξηση της διετίας σε (τουλάχιστον) τριετία, αποτελεί μία κακή επιλογή, αφού το «εύλογο» χρονικό διάστημα του νομοσχεδίου πρακτικά μπορεί να αποδεικνύεται εντελώς καταστρεπτικό για τον πτωχεύσαντα, κάτι που ο νομοθέτης θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη. Για αυτό και προτείνουμε τη στροφή στην πραγματικά εύλογη ρύθμιση, ήτοι ή τον περαιτέρω περιορισμό του χρόνου απαλλαγής ή έστω τη διατήρηση της προϊσχύουσας διετίας. Η αύξηση του χρονικού διαστήματός της είναι μία ανεπίτρεπτη παλινδρόμηση σε ένα καταργηθέν πια τιμωρητικό σύστημα και σε μία ευνομούμενη κοινωνία όπως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να αποτελέσει νομοθετική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ» – ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

Ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ». Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο θεσπίστηκε με τον Ν.4714/2020,  αφορά την επιδότηση δανείων με προσημείωση υποθήκης στην α΄ κατοικία, και έρχεται να ανακουφίσει όσους επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Και μόνο γι’ αυτούς ισχύει η επιδότηση αυτή.

Τα δάνεια που επιδοτούνται είναι είτε στεγαστικά είτε καταναλωτικά είτε επιχειρηματικά, αρκεί να βαρύνουν την α΄ κατοικία, ενώ το χρονικό διάστημα της συνεισφοράς του Δημοσίου δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

Η κρατική επιδότηση για όσους έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 70%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών η συνεισφορά του δημοσίου θα ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών η συνεισφορά του δημοσίου θα ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 30%.

Ποιοι, όμως, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Για τη λήψη της επιδότησης του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν
 2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία
 3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή κάποιο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται:
 4. Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη.
 5. Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού κατά το διάστημα των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020 σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο διάστημα (δηλαδή το διάστημα μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020).
 6. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που επλήγησαν ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλαδή κατά το 2ο τρίμηνο του 2020) σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ένα έτος προ της πανδημίας (δηλαδή κατά το 2ο τρίμηνο του 2019).
 7. Όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 8. Όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
 9. Ιδιοκτήτες ακινήτων που με κρατική εντολή λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο
 10. Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
 11. Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο για την α΄ κατοικία του, ώστε να μη λαμβάνει δύο επιδοτήσεις ταυτόχρονα
 12. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των Ν. 4605/2019, Ν. 4307/2014, Ν.4469/2017 και Ν. 3588/2007
 13. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο που βαρύνει την α΄ κατοικία 
 14. Ανάλογα με την κατηγορία του δανείου να πληρούνται τα ανάλογα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Α. Για εξυπηρετούμενα δάνεια:

– η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

– το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

– το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ

– οι καταθέσεις τις οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ

– η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

– η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Β. Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:

– Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

– το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

– το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ

– οι καταθέσεις τις οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ

– η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

– η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνάς τις 80.000 ευρώ

Γ. Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν ήδη καταγγελθεί:

– Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

– το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ

– το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ

– οι καταθέσεις τις οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ

– η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

– η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνάς τις 80.000 ευρώ

Σε περίπτωση που σε καταγγελμένο δάνειο υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής  αυτός θα πρέπει:

– να έχει ατομικό εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ

– η ακίνητη περιουσία του να μην υπερβαίνει τις 280.000

– να έχει αποδεδειγμένα πληγεί από τον κορονοϊό και να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής στήριξης

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει δάνεια διαφορετικών κατηγοριών, εάν υπάρχει έστω και ένα καταγγελμένο δάνειο α΄ κατοικίας, η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τα καταγγελμένα δάνεια, ενώ αν ο οφειλέτης δεν διαθέτει καταγγελμένο δάνειο α΄ κατοικίας η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση την κατηγορία του δανείου που έχει το μεγαλύτερο ανεξόφλητο υπόλοιπο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αφού ο οφειλέτης καταθέσει την αίτηση διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και  εντός 15 ημερών ειδοποιείται.

Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία στα τραπεζικά ζητήματα και τη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και είναι σε θέση να μελετήσει τον φάκελό σας και να σας κατευθύνει κατάλληλα τόσο για την υποβολή της αίτησης όσο και για τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την έγκριση αυτής, αλλά και για εναλλακτικούς τρόπους διευθέτησης του χρέους σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε μας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικοινωνία τέκνων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ: ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;

Με το άρθρο 139 του Ν. 4714/2020 εισήχθη, νέο άρθρο 1519 στον Αστικό Κώδικα, με το οποίο διευρύνεται ο κύκλος των πράξεων για τις οποίες οι γονείς αποφασίζουν από κοινού, ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο ασκεί την επιμέλεια.

Το νέο άρθρο 1519 ΑΚ, αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής και συγκεκριμένα προβλέπει: «Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει γιατί κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία του γονέα με το παιδί και πολύ σημαντική συμβολή κάθε γονέα στην ανάπτυξή  του και στις αποφάσεις που το αφορούν όπως ήδη ισχύει για τις αποφάσεις που αφορούν την ονοματοδοσία και τον καθορισμό του θρησκεύματος του τέκνου, για τις οποίες απαιτείται κοινή απόφαση των γονέων, καθώς αυτά, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, αποτελούν εκφάνσεις της γονικής μέριμνας και όχι της επιμέλειας.

Εξίσου υψίστης σημασίας, λοιπόν, θεωρεί ο νομοθέτης και την απόφαση για τη μεταβολή της διαμονής του τέκνου και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητάει την κοινή απόφαση των γονέων. Αντικείμενο της ρύθμισης δεν αποτελεί οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου, π.χ. από έναν Δήμο της Αττικής σε έναν άλλο Δήμο της Αττικής, αλλά η σημαντική μετακίνηση, δηλαδή σε άλλη πόλη ή ακόμη και σε άλλη χώρα.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι ο γονέας που ασκεί την γονική μέριμνα προσδιορίζει τον τόπο κατοικίας του τέκνου, αν η μεταβολή αυτού επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία με τον άλλο γονέα, θα πρέπει να γίνει μετά από συμφωνία μεταξύ τους ή, σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, μετά από δικαστική απόφαση.

Στην  περίπτωση, που επιληφθεί το δικαστήριο, αυτό θα κρίνει με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, ενώ, όπως γίνεται αντιληπτό, σε περίπτωση που η απόφαση κάνει δεκτή τη μετακίνηση, θα καθορίζει ταυτόχρονα και τον τρόπο επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα που θα ισχύει στο εξής (με ηλεκτρονικά μέσα κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΤΑΣΗ #2: ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Στο κεφάλαιο δέκατο τρίτο («ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ») του κατατεθειμένου νομοσχεδίου για το νέο πτωχευτικό κώδικα, στο άρθρο 166, παρ. 2, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση που ευάλωτος κηρυχθεί σε πτώχευση σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας, ή σε περίπτωση που επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας του αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, δύναται να υποβάλει αίτημα στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την μίσθωσή της από αυτόν.(…)».

            Ακολούθως, στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: «Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αναθεώρηση του μισθώματος γίνεται ετησίως στην επέτειο της κατάρτισης της μίσθωσης.», ενώ στην παρ. 9 προβλέπεται πως: «Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται στην μεταβίβαση της κυριότητας της κύριας κατοικίας στον ίδιο ή τους νόμιμους διαδόχους του έναντι τιμήματος επαναγοράς που θα καθορισθεί σύμφωνα με την Απόφαση της παρ. 14. Σε περίπτωση που το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν την συμβατική λήξη της μίσθωσης τότε επιπλέον του ανωτέρω τιμήματος επαναγοράς ο οφειλέτης θα οφείλει να καταβάλει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.».

            Ως προς το τίμημα της επαναγοράς, αναφέρει η παρ. 14 του ιδίου άρθρου: «Το οριζόμενο σύμφωνα με την Απόφαση αυτή τίμημα επαναγοράς, θα ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς και θα διασφαλίζει προς όφελος του Φορέα εύλογη συμμετοχή σε τυχόν υπεραξία του ακινήτου ή, σε περίπτωση όπου η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί σε σχέση προς το τίμημα που κατέβαλε για την απόκτησή του ο Φορέας, την εύλογη προσαρμογή του προς όφελος του οφειλέτη.»

            Το Πρόβλημα: Εφόσον είναι σαφές ότι το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβληθεί από τον οφειλέτη δεν προσμετράται με κανέναν τρόπο στο ποσό της επαναγοράς του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη – πρόβλεψη που εξυπηρετεί συγκεκριμένη δικαιοπολιτική λογική – τίθεται το ζήτημα υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα λαμβάνει χώρα η επαναγορά του ακινήτου. Εφ’ όσον το τίμημα αυτής θα προσδιορίζεται κατά τρόπο αρκούντως αντικειμενικό η επίτευξη της επαναγοράς θα είναι εφικτή -για τους μη πλούσιους!!- μόνον υπό τον όρο της εκ νέου στεγαστικής δανειοδότησης του εν λόγω οφειλέτη. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει το Γραφείο μας σε προηγούμενη Πρόταση, οι οφειλέτες στους οποίους δίνεται αυτή δυνατότητα είναι όσοι πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του νόμου για τις στεγαστικές επιδοτήσεις, που είναι αρκετά αυστηρές – όπερ μεγάλο νομοθετικό σφάλμα. Αποτελεί μεγάλη ευχολογία η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί ευχερώς στην επαναγορά του ακινήτου και δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος από τη δανειοδότησή του.

            Αυτό όμως που δεν διευκρινίζεται επαρκώς είναι το εάν ο δανειολήπτης, απαλλασσόμενος διά της πτωχεύσεως από τις προηγούμενες οφειλές του, θα διαγράφεται και από τα συστήματα του Τειρεσία, ώστε να μην παραμείνει σεσημασμένος στο μέλλον, το οποίο θα επιδρούσε δραστικά στη δανειοληπτική του δυνατότητα. Διότι, διαφορετικά, η νέα, κατόπιν πτωχεύσεως, δανειοδότηση του πάλαι ποτέ πτωχεύσαντος, είναι πολύ πιθανό να σημαίνει επιπρόσθετους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, θεμιτούς και μη, για να επιτευχθεί η δανειοδότηση, που ενδεχομένως να καταστήσουν αυτήν την νέα δανειοδότηση εξαιρετικά επαχθή και πιθανώς μη βιώσιμη. Η τοποθέτηση αυτής της διαδικασίας στο μέλλον, κατόπιν δώδεκα ετών, δεν επιτρέπει καμία πιθανολόγηση για την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη ούτε για τις αντίστοιχες διαθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά ταύτα, εφ’ όσον η ρύθμιση του νομοσχεδίου παραπέμπει σε αυτό το μακρινό μέλλον, είναι αδήριτη ανάγκη να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην παρεμποδιστεί ουσιαστικά, λόγω της μηχανογράφησης των πτωχευσάντων οφειλετών, η δανειοδότησή τους και να μην παρεμποδιστεί – δια της πλαγίου – η διάσωση της κύριας κατοικίας των οφειλετών λόγω της αμεριμνησίας του νομοθέτη.

            Η Πρόταση του Γραφείου μας: Εφ’ όσον ο νομοθέτης είναι διατεθειμένος να προβλέψει την – δυνητική –  επαναγορά της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη στο απώτατο μέλλον της δωδεκαετίας, κι εφ’ όσον η επαναγορά αυτή δεν είναι εν τοις πράγμασι εφικτή ει μη μόνον με την επαναδανειοδότηση του πάλαι ποτέ πτωχεύσαντος οφειλέτη, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δανειοδότηση αυτή δεν θα λάβει χώρα υπό επαχθέστερες συνθήκες για τον οφειλέτη, που κατά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους σκοπούς του νομοσχεδίου, θα πραγματοποιήσει, μετά την πτώχευσή του, μία επανεκκίνηση, εν συγκρίσει με έναν «καθαρό» δανειολήπτη. Για να καταστεί αυτό εφικτό, και επειδή δεν είναι δικαιοπολιτικά ορθό ο νομοθέτης να επέμβει με άλλον τρόπο στην ελεύθερη βούληση των μερών, είναι αναγκαία προϋπόθεση η διασφάλιση της διαγραφής του πτωχεύσαντος από τα μητρώα του Τειρεσία, ρητώς κι αναμφισβήτητα, ώστε με κανέναν τρόπο να μην διακρίνεται ο μεν δανειολήπτης από τον δε λόγω του στίγματος της πτώχευσης ή της παλαιάς «αφερεγγυότητάς» του. Η επανεκκίνηση, για να έχει νόημα, πρέπει να αποκαθάρει τον οφειλέτη, κι όχι αυτός να φέρει το στίγμα της πτώχευσης στο μέλλον, όπερ θα καταστήσει την τυχούσα μελλοντική δανειοδότησή του, αν όχι ανέφικτη, σε κάθε περίπτωση επαχθέστατη, ώστε εν τέλει να μην μπορεί να επιτευχθεί και η διάσωση της κύριας κατοικίας του, στην οποία ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο ότι αποσκοπεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΤΑΣΗ #1: ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

            Στο κεφάλαιο δέκατο τρίτο («ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ») του κατατεθειμένου νομοσχεδίου για το νέο πτωχευτικό κώδικα, στο άρθρο 166, παρ. 1, περ. γ, αναφέρει ο νόμος ότι «Ως «ευάλωτος» νοείται κάθε οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017.»

            Εκ προοιμίου αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο παραπέμπει το νομοσχέδιο αφορά στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την απονομή στεγαστικού επιδόματος – κριτήρια που σημειωτέον αφορούν μία απειροελάχιστη μερίδα των συμπολιτών μας, λόγω της αυστηρότητάς τους.

            Κατωτέρω, στο ίδιο άρθρο, παρ. 2, ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που ευάλωτος κηρυχθεί σε πτώχευση σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας, ή σε περίπτωση που επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας του αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, δύναται να υποβάλει αίτημα στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την μίσθωσή της από αυτόν.(…)».

            Το Πρόβλημα: Το «κοινωνικό» πρόσημο το οποίο ευαγγελίζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα βοηθήσει τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες να αποφύγουν τις εξώσεις, παρέχοντάς τους δε τη δυνατότητα, κατόπιν 12ετίας τακτικών πληρωμών, να επανακτήσουν, κι έτσι, να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, πάσχει σημαντικά, αφού αφορά μια απειροελάχιστα μικρή μερίδα στο σύνολο των συμπολιτών μας οφειλετών, καθώς τα κριτήρια του άρθρ. 3 του ν. 4472/2017 είναι εξαιρετικά αυστηρά κι αποκλειστικά. Δεν είναι νοητό να γίνεται λόγος για «κοινωνική ευαισθησία» όταν η πρόβλεψη του νόμου αφορά μόνον ένα – πραγματικά – απειροελάχιστο μέρος της κοινωνίας, στο οποίο κι εξαντλείται η εύνοια του νόμου.

            Η Πρόταση του Γραφείου μας: Σαφέστατα και πρέπει να πραγματοποιηθεί μία διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε η ρύθμιση αυτή να έχει ουσιαστικό νόημα. Τα κριτήρια περί «ευάλωτων» νοικοκυριών, ως έχουν, μπορούν να διατηρηθούν ως κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιδόματος για το προβλεπόμενο μίσθωμα (που είναι και η φιλοσοφία του στεγαστικού επιδόματος), αλλά επ’ ουδενί δεν πρέπει να διατηρηθούν ως κριτήρια για την εν συνόλω ένταξη του εκάστοτε φυσικού προσώπου σε αυτές τις υποτιθέμενες «κοινωνικά ευαίσθητες» ρυθμίσεις. Προτείνουμε δηλαδή μία κλιμάκωση των κριτηρίων,   ώστε να απευθύνονται οι διατάξεις σε μεγαλύτερο μέρος υπερχρεωμένων συμπολιτών μας και να δοθεί πραγματικά ευκαιρία στα νοικοκυριά να διασώσουν την κύρια κατοικία τους και να μην οδηγηθούν σε έξωση άνευ άλλου τινός – το οποίο διακυβεύεται με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου στην παρούσα του μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ:

CUI BONO?

            Στα «αποκαλυπτήρια» του πολυαναμενόμενου τους τελευταίους μήνες Νέου Πτωχευτικού Νόμου προέβη η κυβέρνηση, θέτοντας το σχετικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, με προβλεπόμενη προς το παρόν ημερομηνία θέσης σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το όνομα αυτού: «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας».

            Ο πολύκροτος νόμος αυτός, το περιεχόμενο του οποίου διαπραγματεύονταν η κυβέρνηση και οι θεσμοί εδώ και πολλούς μήνες, υπήρξε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών χιλιάδων συμπολιτών μας, ιδιωτών κι επιχειρήσεων, αφού προοριζόταν για το νέο εργαλείο συνολικής ρύθμισης οφειλών, με πολλά όμως ερωτήματα να τίθενται για τη φύση, την έκταση και τον τρόπο της ρύθμισης, ιδίως δε για την τύχη της πρώτης κατοικίας. Οι περισσότερες απαντήσεις ήδη, λοιπόν, έχουν δοθεί, με την αποκάλυψη του νομοσχεδίου, ακόμη όμως τίποτε δεν είναι οριστικό, αφού το νομοσχέδιο είναι προς διαβούλευση.

            Ας δούμε τις κυριότερες παραμέτρους που προβλέπει ο νέος Κώδικας στη σημερινή του μορφή:

            Πρώτον, προβλέπονται δύο οδοί: αυτός της ρύθμισης κι αυτός της πτώχευσης.

            Όσον αφορά τη ρύθμιση, αυτή θα πραγματοποιείται, καθώς φαίνεται, μέσω νέας, ειδικής πλατφόρμας/εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, και θα αφορά τόσο ιδιώτες πιστωτές (τράπεζες και funds), όσο και το δημόσιο. Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας πλειοψηφίας των πιστωτών, κι εφ’ όσον αυτή επιτευχθεί, θα παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών και πρόταση ρύθμισης, η οποία θα δημιουργείται από ειδικό υπολογιστικό εργαλείο. Αν δεν υφίσταται οφειλή στο Δημόσιο, τότε οι ιδιώτες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ανεξάρτητα από το υπολογιστικό εργαλείο, σημείο που πιθανώς να αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ οφειλετών και ιδιωτών πιστωτών.

Μάλιστα, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης.     Ο χαρακτηρισμός ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου γίνεται υπό πολύ αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται δηλαδή για: α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με εισόδημα 7.000 ευρώ ετησίως, β. Νοικοκυριό δύο μελών με εισόδημα 10.500 ευρώ, γ. Νοικοκυριό τριών μελών ή μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικο τέκνο με εισόδημα 14.000 ευρώ, δ. Νοικοκυριό τεσσάρων μελών ή μονογονεϊκής οικογένειας με δύο ανήλικα τέκνα με εισόδημα 17.500 ευρώ και ε. Νοικοκυριό πέντε ή περισσοτέρων μελών ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα τέκνα ή περισσότερα με εισόδημα 21.000 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για τις περιπτώσεις των νοικοκυριών που δικαιούνται σήμερα το στεγαστικό επίδομα και αφορά μία αρκετά μικρή μερίδα συμπολιτών μας.

            Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να είναι έστω πιθανή η διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

            Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται νέο πλαίσιο εξυγίανσης, η οποία επέρχεται με δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.

            Όσον αφορά την πτώχευση, αυτή αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε παύση πληρωμών. Την αίτηση πτώχευσης μπορεί να καταθέσει όχι μόνον ο οφειλέτης, αλλά και οι πιστωτές του (απαιτείται σύμπραξη τουλάχιστον 30% του συνόλου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 30% είναι ενέγγυοι), αλλά και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώπιον των Ειρηνοδικείο για τις «μικρές πτωχεύσεις» και κατά κανόνα ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων της Επικράτειας, τα οποία κρίνουν τελικώς επί της πτωχεύσεως. Σημειωτέον ότι δεν θα επέρχεται αυτοδίκαια η αναστολή των διωκτικών μέτρων των πιστωτών, αλλά μόνον κατόπιν αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα δεν θα περιλαμβάνει αυτή τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, εκτός κι αν προτείνεται η εκποίηση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη στην αίτηση.

Εύλογη ανησυχία βέβαια δημιουργεί η πρόβλεψη του νόμου για απόρριψη της αίτησης από τα αρμόδια Δικαστήρια λόγω καταχρηστικότητας, και δη, αναφορικά με τον οφειλέτη, λόγω δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του. Το ζήτημα του δόλου δημιουργεί, μέχρι και σήμερα, σοβαρά προβλήματα στους οφειλέτες, ιδίως όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις του Ν. Κατσέλη.

Η απαλλαγή των υπερχρεωμένων οφειλετών θα επέρχεται: α΄. σε ένα έτος για τους οφειλέτες των οποίων η περιουσία ρευστοποιείται, και ειδικότερα η κύρια κατοικία ή η λοιπή περιουσία, εφ’ όσον υπερβαίνει το 10% των υποχρεώσεων και είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή β΄. σε τρία έτη για τους υπόλοιπους, π.χ. τους μη έχοντες ακίνητη περιουσία, οι οποίοι θα καλούνται να καταβάλουν το σύνολο του μέρους του εισοδήματός τους που δεν αφορά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης τους, στους πιστωτές τους. Η λογική της πτώχευσης, βέβαια, σε ενδεχόμενο που η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη των οφειλών του θα είναι η απώλεια όλης της ακίνητης περιουσίας του, η οποία θα διαμοιράζεται στους πιστωτές αναλογικώς, χάριν της συνολικής διαγραφής του υπολοίπου του, διαγραφή που θα αφορά και την οικογένεια του οφειλέτη και τους κληρονόμους τους (ώστε να μην γίνονται σωρηδόν αποποιήσεις κληρονομιών λόγω χρεών – αν και η καθαυτή κληρονομιά φαίνεται πως θα είναι εξαιρετικά περιτετμημένη, αν όχι ανύπαρκτη).

Έτσι, θα πραγματοποιείται μία οικονομική επανεκκίνηση, ώστε ιδίως οι επιχειρηματίες να μπορούν να ξεκινήσουν ξανά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τρία έτη μετά την πτώχευσή τους.

            Τί γίνεται όμως με την κύρια κατοικία; Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει σε πρώτη ανάλυση κάποια σαφής πρόβλεψη για τη διάσωσή της. Κατά πως φαίνεται, αυτή, σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) θα περιέρχεται σε ειδικό Ιδιωτικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, στον οποίο ο πρώην ιδιοκτήτης και πλέον πτωχεύσας, θα καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα για τα επόμενα 12 έτη. Μάλιστα, προβλέπεται για τις περιπτώσεις των ευάλωτων νοικοκυριών κρατική επιδότηση για το ενοίκιο αυτό.

Κατόπιν του δίδεται η επιλογή της επαναγοράς, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς καταβολής των μισθωμάτων και της μη δημιουργίας νέων οφειλών, της κατοικίας, μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ή της οριστικής απώλειάς της. Αποσκοπείται έτσι η αποφυγή της άμεσης έξωσης του οφειλέτη, και του δίδεται η ευκαιρία να αποκτήσει ο ίδιος την κατοικία του προ του πλειστηριασμού.

Η επαναγορά θα γίνεται με τροπή της μίσθωσης σε σύμβαση μίσθωσης/επαναγοράς ή ακόμη και με λήψη νέου δανείου, εφ’ όσον έχει πλέον «επανεκκινήσει», απαλλασσόμενος από το σύνολο των χρεών του. Βέβαια, το εάν και το πώς ένας οφειλέτης θα είναι σε θέση να προβεί σε λήψη νέου δανείου και το κατά πόσο θα κρίνεται «αξιόχρεος» ανήκει σε μία προς το παρόν υποθετική σφαίρα και δεν διευκρινίζεται.

Η αποκάλυψη του νέου πτωχευτικού κώδικα έγινε μέσα σε ένα πλαίσιο φερέλπιδων δηλώσεων και πηχυαίων τίτλων από την κυβέρνηση, καθώς έγιναν αναφορές σε «οικονομική αποτελεσματικότητα», «κοινωνική ευαισθησία», «επιχειρησιακή λειτουργικότητα» κι «εθνική ανάπτυξη» από τον αρμόδιο Υπουργό. Σίγουρα πρόκειται για ένα ενιαίο σχέδιο, για πρώτη φορά, ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης, που μέχρι τώρα λάμβαναν χώρα μέσω μίας σειράς διάσπαρτων νομοθετημάτων (νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Κώδικας, Πλατφόρμες), τα οποία φαίνονται να φέρονται συλλήβδην για κατάργηση.

Παρά ταύτα, ήδη γίνονται επώδυνα αντιληπτά τα κενά, οι εικοτολογίες, οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες του νόμου, ιδίως όσον αφορά τα συμφέροντα των οφειλετών, ώστε να τίθεται εύλογα το ερώτημα «Ποιος ωφελείται;» (Cui bono?). Παρά ταύτα, επισημαίνεται έτι μία φορά ότι πρόκειται για νομοσχέδιο κι όχι ακόμη για νόμο του κράτους, οπότε υπάρχει η ελπίδα ότι θα προληφθεί μέριμνα για τα αδύναμα μέρη εγκαίρως, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε οι εξαγγελίες για «δεύτερες ευκαιρίες» να μην αποδειχθούν φενάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΔΔΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Πολύ συχνά νιώθουμε να αδικούμαστε από τις αποφάσεις των εγχώριων δικαστηρίων, όμως δεν είναι ανάγκη να μείνουμε μόνο στο πλαίσιο της δικής τους δικαιοδοσίας. Για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας μπορούμε να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο είναι γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ή απλά ως Δικαστήριο του Στρασβούργου. Το Δικαστήριο αυτό εξετάζει, πάντοτε βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τις προσφυγές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά της Ελλάδας, η οποία είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεσμεύεται από τη Σύμβαση, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα σε ατομικό επίπεδο.

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις άσκησης μια προσφυγής;

Κατ’ αρχάς, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ιθαγένεια κράτους – μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά αρκεί να παραπονείστε ότι η παραβίαση κάποιας διάταξης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έχει διαπραχθεί από κάποιο κράτος – μέλος. Μπορείτε να είστε είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και βασικό στοιχείο είναι να είστε προσωπικά θύμα της παραβίασης.

Έπειτα, θα πρέπει να έχετε εξαντλήσει άπαντα τα εθνικά ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν προβληθεί οι ισχυρισμοί σας, οι παραβιάσεις δηλαδή τις οποίες επικαλείστε, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Μετά τη δημοσίευση μιας τελεσίδικης απόφασης, συνήθως απορριπτική απόφαση επί αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι μηνών για την άσκηση προσφυγής.

Κάτω από αυτή την πίεση του χρόνου, η σύνταξη της προσφυγής θα πρέπει να γίνει από έμπειρο, εξειδικευμένο δικηγόρο ειδική φόρμα. Εν συνεχεία, και εφόσον η προσφυγή σας κριθεί παραδεκτή, θα πρέπει και να κοινοποιηθεί προς το εγκαλούμενο κράτος τηρουμένων όλων των νόμιμων τύπων.

Αφού το Δικαστήριο επεξεργαστεί την προσφυγή σας, θα απαντήσει γραπτώς και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπήρξε κάποια παραβίαση διάταξης της Σύβασης έχει τη δυνατότητα να σας επιδικάσει “δίκαιη ικανοποίηση”, χρηματική αποζημίωση δηλαδή για την βλάβη που υποστήκατε, ενώ πιθανόν είναι να υποχρεώσει το κράτος μέλος να σας αποζημιώσει για τα δικαστικά έξοδα. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές και η εμπλεκόμενη χώρα είναι υποχρεωμένη να τις τηρήσει.

Ενδεχομένως, μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να σας φαντάζει ιδιαίτερα άγνωστη και δύσκολη διαδικασία, όμως με την κατάλληλη νομική καθοδήγηση είναι πολύ πιθανόν να καταφέρετε να κερδίσετε όσα σας στέρησαν τα ελληνικά δικαστήρια.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεώνοντας την Ελλάδα σε συμμόρφωση και επιδικάζοντας υψηλά ποσά αποζημιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,