RSS

Tag Archives: συμβιβασμός

Διαμεσολάβηση-επιχειρηματικά δάνεια

Ειδικά Διαδικαστικά Ζητήματα του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Με αφορμή τις εντατικές διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα με τους θεσμούς και προωθούν το νέο νομοσχέδιο που αφορά τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, είναι σκόπιμο να γίνει μία αναφορά σε κάποιες ειδικές πτυχές του νομοσχεδίου, ώστε να εμπεδωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η διαδικασία, προτού τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, με τον οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτικότητα του θεσμού της διαμεσολάβησης.
Αρχικά, εξαιρούνται όσοι έχουν απαιτήσεις που συγκεντρώνονται σε ποσοστό 85% στα χέρια ενός πιστωτή, ενώ επίσης δεν υπάγονται στο νόμο: α) κάποιοι ειδικοί τύποι εταιρειών, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, β) οφειλέτες που βρίσκονται στο στάδιο εκκαθάρισης και γ) οφειλέτες που εκκρεμεί αίτηση ή οριστική απόφαση για υπαγωγή στην Πτωχευτική διαδικασία ή στη Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων του ν. 4307/2014. Εξαιρούνται από τη διαδικασία κι όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οικονομικά εγκλήματα, όπως φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κοκ.
Οι οφειλές μπορεί να έχουν προκύψει, εκτός από δάνειο, και από σφραγισμένες επιταγές του οφειλέτη, διαταγές πληρωμής εις βάρος του, καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Περαιτέρω, πρέπει να έχουν γεννηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
Ως προς την αίτηση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Δίδεται δυνατότητα άπαξ υποβολής, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ακόμη και για τυπικούς λόγους, δε θα μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. Πρόκειται για αυστηρό περιορισμό που δημιουργεί την απαίτηση να είναι η αίτηση «άψογη» από την πρώτη υποβολή της. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας ΕΓΔΙΧ. Προβλέπεται δε υποχρεωτική συνυποβολή από τους συνοφειλέτες.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργείται με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή-συντονιστή κυρίως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ενώ, κατόπιν αιτήματος πιστωτών που αντιστοιχούν στο 1/5 του συνόλου των απαιτήσεων θα γίνεται δια ζώσης. Για τη διαμόρφωση του περιεχομένου δεν υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις, παρά μόνον για να εξασφαλίσουν τη μη χειροτέρευση της θέσης των μη συμβαλλομένων πιστωτών, την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των προνομιούχων πιστωτών και τη σύμμετρη ικανοποίηση από τις διανομές. Προνομιακή ικανοποίηση χρήζουν, κατ’ εξαίρεση, οι πιστωτές νέων χρηματοδοτήσεων.
Η συμμετοχή του Δικαστηρίου περιορίζεται στην επικύρωση της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν τα μέρη, ενώ οι λόγοι απόρριψης της αίτησης είναι αρκετά περιορισμένοι, δηλαδή αν παραβιάστηκαν κανόνες διαδικασίας ή αν δεν κλητεύτηκαν πιστωτές με μεγάλο μέρος της απαίτησης. Κατά τα λοιπά, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ενώ δεσμεύει το σύνολο κι όχι μόνο τους συμβαλλόμενους πιστωτές, ανεξαρτήτως συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν εκτός από τους συνοφειλέτες που συνυπέβαλαν την αίτηση και για τους εγγυητές.
Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε πιστωτή να υποβάλει αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει καθυστέρηση καταβολών 90 ημερών. Αν επέλθει η ακύρωση, αυτή ισχύει για όλους τους πιστωτές, καθώς και παράγει μαχητό τεκμήριο για την παύση πληρωμών του οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,