RSS

Tag Archives: πλαστότητα

Εργασία με πλαστό πτυχίο-συντάξιμα χρόνια

Γ

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πλήρης σύνταξη σε υπαλλήλους που διορίστηκαν με πλαστά πτυχία!

Με απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, που εκδόθηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου, ανατρέπει την εφετειακή απόφαση, αλλά και την νομολογία του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί από το δημόσιο λόγω χρήσης πλαστών πιστοποιητικών κατά το διορισμό τους να διεκδικήσουν ως συντάξιμα τα χρόνια που δούλεψαν.

Πιο συγκεκριμένα το 2ο Τμήμα του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με την υπ’ αρ. 1176/2018 απόφασή του, έκρινε ότι το δημόσιο είχε επωφεληθεί από τις υπηρεσίες των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα, δεν προχώρησε σε έλεγχο των πιστοποιητικών του, όπως όφειλε να κάνει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση : «έχοντας διανύσει μεγάλο μέρος του εν γένει εργασιακού του βίου και συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο, αυτό δε έχει καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα επωφεληθεί των υπηρεσιών του, χωρίς να έχει ασκήσει τη νόμιμη ευχέρειά του να προβεί σε έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού, προς διασφάλιση των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας κατά την πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις, η πλήρης στέρηση της σύνταξης από το Δημόσιο, που αντιστοιχεί στην de facto παρασχεθείσα αυτή υπηρεσία, παρ’ ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στα τυπικά προσόντα της θέσης και η συνδεόμενη με αυτήν υγειονομική περίθαλψη, αντίκειται προς τις ανωτέρω συνταγματικές αρχές θίγοντας τον πυρήνα ατομικών δικαιωμάτων».

Περαιτέρω το δικαστήριο προς επίρρωση της άποψής του επικαλείται το γεγονός ότι χορηγούνται συντάξεις και σε άλλους υπαλλήλους που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για πιο βαριά αδικήματα.

Τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής: Υπάλληλος είχε διοριστεί στο δημόσιο με πλαστό πτυχίο, αλλά για 17 συνεχόμενα χρόνια το υπηρετούσε από τη θέση του φύλακα. Η εν λόγω πλαστότητα αναγνωρίστηκε κατά την υποβολή της αίτησής του για να βγει στη σύνταξη, δεδομένου ότι εργαζόταν από το 1997. Το γενικό λογιστήριο όμως αρνήθηκε να προσμετρήσει ως συντάξιμα τα χρόνια υπηρεσίας του στο δημόσιο παρότι αυτός παρείχε τις υπηρεσίες του κανονικά επί 17 χρόνια και το πτυχίο μόνο τυπικά προσμετρούνταν στην ικανότητά του να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες. 

Με αυτήν την ανατρεπτική απόφαση, λοιπόν, δικαιούνται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν απολυθεί λόγω πλαστών πιστοποιητικών να διεκδικήσουν νόμιμα τα δεδουλευμένα για όσο χρονικό διάστημα δηλαδή παρείχαν τις υπηρεσίες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό την διεκδίκηση των δεδουλευμένων σας  επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Το email ως αποδεικτικό μέσο

Η επικοινωνία στην εποχή της τεχνολογικής έξαρσης έχει γνωρίσει ριζική αλλαγή, με την επέμβαση της τελευταίας να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή στη διαμόρφωση της επικοινωνίας ακόμη και στις απλούστερες μορφές της, σε επαφές διαπροσωπικές, κοινωνικές, αλλά και επαγγελματικές. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η νομική πραγματικότητα της χώρας πρέπει να ανταποκρίνεται καταλλήλως, να λαμβάνει υπ’ όψιν τις αλλαγές αυτές και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρη και σύγχρονη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά κόσμο «e-mail», το οποίο έχει ήδη υποκαταστήσει πλήθος συμβατικών μεθόδων επικοινωνίας, κι έχει επικρατήσει και στην επαγγελματική ζωή της χώρας, λόγω της πρακτικότητάς του. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι μεγάλος αριθμός συναλλαγών διεκπεραιώνεται σήμερα μέσω email, δηλαδή οι δηλώσεις βουλήσεως των μερών αποστέλλονται μέσω αυτών. Πρόβλημα γεννάται όταν δημιουργούνται διαφωνίες (παθολογίες) στις συναλλαγές αυτές και η υπόθεση φέρεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Καθίσταται σαφές ότι η απόδειξη των ισχυρισμών των μερών μπορεί και πρέπει να βασιστεί ακριβώς σε αυτήν την ηλεκτρονική επικοινωνία.

Η νομολογία έσπευσε από πολύ νωρίς να διευκρινίσει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το δικαστήριο το e-mail ως αποδεικτικό μέσο, αφού δεν μπορούσε να υπαχθεί εύκολα στα ήδη προβλεπόμενα από τον ΚΠολΔ αποδεικτικά μέσα. Ως προσφορότερη λύση επιλέχθηκε η εξομοίωση του e-mail με τα ιδιωτικά έγγραφα, παρά την έλλειψη του υλικού στοιχείου ενσωμάτωσης. Έτσι, ο κωδικός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο οποίος επιλέγεται από το χρήστη κι έχει μοναδικότητα ως προς τη διαμόρφωσή του από το συνδυασμό χαρακτήρων, και τον οποίο κανείς τρίτος δεν μπορεί, νομίμως τουλάχιστον, να χρησιμοποιήσει, αποκτά χαρακτήρα ιδιόχειρης υπογραφής, μολονότι όχι με τον παραδοσιακό τρόπο.

Με την αποστολή του e-mail, δηλαδή, ταυτοποιείται ο αποστολέας, μέσω της διεύθυνσης που εμφανίζεται, με αποτέλεσμα η δήλωση βούλησης του αποστολέα να ταυτίζεται με την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Η μοναδικότητα, επομένως, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον χρήστη αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας του αποστολέα, αφού λειτουργεί ως ιδιόχειρη υπογραφή, κι επιτρέπει την αναλογική εφαρμογή των αρ. 443 κι επόμενα ΚΠολΔ για τα έγγραφα με τη συμβατική έννοια.

Από την άλλη, αντιμετωπίζεται κι ο κίνδυνος για την αποστολή e-mail από τρίτο, χωρίς γνώση του ίδιου του χρήστη, με την παραπομπή αυτής της περίπτωσης στις διατάξεις περί πλαστότητας των αρ. 460 κι επόμενα του ΚΠολΔ. Ως εκ τούτου, το βάρος απόδειξης βαρύνει αυτόν που επικαλείται την πλαστότητα, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχει κάποια ασφάλεια για τη διαπίστωση της ταυτότητας του αποστολέα και κρίνεται ότι τυχόν σχετικό πρόβλημα που θα προκύψει, θα ανήκει στη σφαίρα επιρροής του αποστολέα.

Δεδομένης της ολοένα κι αυξανόμενης χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αντικατάσταση των συμβατικών, είναι μείζον να γνωρίζει κανείς τις νομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι πρακτικές, ιδίως στις συναλλαγές και να μην τις παραγνωρίζει, αλλά να απευθύνεται σε εξειδικευμένους νομικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να παρακολουθούν τις νομοθετικές αλλά και νομολογιακές τάσεις που επικρατούν σε δεδομένη στιγμή, καθώς και το πώς δύνανται αυτές να επηρεάσουν τις υποθέσεις των ενδιαφερόμενων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 02/03/2017 σε Αστικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,