RSS

Tag Archives: οικογενειακά

Διαμεσολάβηση. Ο θεσμός win-win

Η «ΝΕΑ» ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην ελληνική πραγματικότητα, και ιδίως στο νομικό κόσμο η θέσπιση του νόμου 4512/2018, που κατέστησε για πρώτη την Διαμεσολάβηση έναν υποχρεωτικό θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης, ψηφίστηκε την 30.11.2019 ένας νέος νόμος, ο Ν. 4640/2019, που προσπαθεί να διορθώσει όλα τα πρακτικά και τεχνικά ζητήματα που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα κατά την προσπάθεια εφαρμογής του ως άνω νόμου, με σκοπό να τον εξορθολογίσει.

Η προσπάθεια που γίνεται συνίσταται στο να εμπεδωθεί στον Έλληνα πολίτη – και τον Έλληνα νομικό – ότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την κλασική προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων, ιδίως από άποψη χρόνου και κόστους και, πολύ περισσότερο, δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αμοιβαία επωφελή επίλυσης των διαφορών, όπου δεν θα υπάρχει νικητής και ηττημένος, αλλά δύο μέρη που συμβιβάζουν, αν όχι συμφιλιώνουν, τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις τους. Έτσι, το αναδιαρθρωμένο σύστημα που επιδιώκει να εισαγάγει στην ελληνική πραγματικότητα ο νέος αυτός νόμος προβλέπει ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα Διαμεσολάβησης, εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες.

Εξ αρχής τονίζεται ότι δεν εμπίπτει κάθε διαφορά νομικού χαρακτήρα στο σύστημα της Διαμεσολάβησης. Παρά ταύτα, ο νόμος 4640/2019 προβλέπει ένα αρκετά ευρύ πεδίο υποθέσεων που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία αυτή και συγκεκριμένα:

  1. Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από τις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης γάμου και αναγνώρισης ύπαρξης ή ανυπαρξίας του, καθώς και περιπτώσεις προσβολής πατρότητας ή μητρότητας κλπ.
  2. Όλες τις διαφορές που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς (εφ’ όσον υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ) και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
  3. Τις διαφορές όπου υπάρχει έγγραφη συμφωνία των μερών και σε αυτήν γίνεται ρητή μνεία σε προσφυγή στην διαμεσολάβηση.

Σημειωτέον ότι εξαιρούνται από τις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές που είναι διάδικο μέρος το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

Η μεγάλη διαφοροποίηση με το προϋφιστάμενο καθεστώς είναι ότι πλέον για τις υπαγόμενες στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης διαφορές, υποχρεωτική θα είναι μόνον η αρχική συνεδρία (η αποφυγή της οποίας θα συνεπάγεται σαφείς – δικονομικού χαρακτήρα – κυρώσεις), χωρίς έτσι να αποκλείεται η κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Σκοπός είναι έτσι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης από τα αντίδικα μέρη, ώστε να διαπιστωθεί ότι, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω αυτής, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής στα δικαστήρια.

Το σύστημα αυτό θα τεθεί σε ισχύ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020, κλιμακωτά, και συγκεκριμένα από τις 15 Ιανουαρίου για τις οικογενειακές διαφορές και από τις 15 Μαρτίου για τις διαφορές που υπάγονται κατά την τακτική διαδικασία στο Μονομελές Πρωτοδικείο – εφόσον η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ – και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέρη παρίστανται κατ’ αρχήν με τον νομικό τους παραστάτη στη συνεδρία της Διαμεσολάβησης, ενώ ο διαμεσολαβητής είναι πάντοτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμφωνείται από κοινού από τα δύο μέρη. Ο χρόνος, ο τόπος και όλες οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαδικασίας συμφωνείται επίσης από κοινού. Αυτή η ευελιξία ως προς την διαδικαστική οργάνωση των συνεδριών της Διαμεσολάβησης είναι χαρακτηριστική, κι ένα από τα μεγάλα της πλεονεκτήματα έναντι της δικαστικής προσφυγής.

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας νομικός θεσμός που απαντάται σε ολόκληρο τον κόσμο, ως ένα εξειδικευμένο και προχωρημένο «εργαλείο» επίλυσης διαφορών, κι έχει σπουδαία αποτελέσματα να παρουσιάσει. Παραμένει όμως εν πολλοίς άγνωστη στην ελληνική πραγματικότητα, σήμερα δε αντιμετωπίζεται με καχυποψία, σε μεγάλο βαθμό λόγω της βεβιασμένης προσπάθειας του νομοθέτη να την εισάγει, με τρόπο «πιεστικό» στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει όμως αυτή η ατυχής διαχείριση του νομοθέτη να σπιλώσει την εικόνα της Διαμεσολάβησης, και τα πλεονεκτήματά της πολύ σύντομα θα συνοδεύονται και από την υψηλή της αποτελεσματικότητα και στην ελληνική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αλλαγή φύλου

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής κι επί των άρθρων κι αποτελεί πλέον νόμο του κράτους το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου και προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής φύλου με δικαστική απόφαση, από την ηλικία μάλιστα των 15 ετών.  Πρόκειται για μία νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία έχουν ήδη προβεί πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Αργεντινή, η Δανία.

Σημαντικό σημείο του νόμου είναι ότι δεν απαιτείται, όπως παλαιότερα, η υποβολή του ατόμου σε χειρουργική επέμβαση ή ψυχιατρική θεραπεία, δηλαδή οι προϋποθέσεις του νόμου δεν θέτουν αυστηρά ιατρικά κι εν γένει επιστημονικά κριτήρια  για την χορήγηση του δικαιώματος. Αντίθετα, ουσιαστικά η υποκειμενική βούληση του ατόμου φαίνεται πως αποτελεί κατά κανόνα τη μόνη βασική προϋπόθεση. Στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανάλογη ρύθμιση αποτελεί ήδη νομοθετικό κεκτημένο. Άλλωστε, αντίθετη ρύθμιση θα αποτελούσε βάναυση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κατά τον Ο.Η.Ε. Παρά την επιφύλαξη αυτή, όμως, απαιτείται το άτομο να πάσχει από αυτό που ονομάζεται από την ιατρική επιστήμη «δυσφορία φύλου», καθίσταται δε έτσι σαφές ότι από την ίδια τη φύση του αντικειμένου του νόμου, η πλήρης αποσύνδεση των ρυθμίσεων από την ιατρική δεν είναι νοητή.

Η παράσταση του ενδιαφερόμενου θα γίνεται αυτοπροσώπως, σε ειδική αίθουσα των δικαστηρίων, με εξασφάλιση ότι η υπόθεση δεν θα λάβει διαστάσεις δημοσιότητας. Η απόφαση που θα εκδοθεί από το Δικαστήριο θα δημοσιευτεί στο Ληξιαρχείο, ούτως ώστε να λάβουν χώρα οι απαιτούμενες αλλαγές σε έγγραφα με δημόσιο χαρακτήρα, όπως η ταυτότητα και το διαβατήριο. Ανάλογη υποχρέωση εχεμύθειας φέρουν και οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διενέργεια της αλλαγής φύλου δεν απαγορεύεται στους έγγαμους, αλλά κατόπιν αυτής, ο γάμος τους θα κηρύσσεται αμέσως ανυπόστατος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινή συμβίωση θα καταστεί αδύνατη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους. Ιδιαίτερο σημείο του νόμου είναι η πρόβλεψη ότι, ανεξαρτήτως της λύσης του γάμου, η σχέση των ατόμων που προβαίνουν στην αλλαγή φύλου με τα παιδιά τους θα παραμένει αναλλοίωτη. Το δικαίωμα αλλαγής φύλου μπορεί να παρασχεθεί δύο φορές, ώστε το άτομο, εάν θέλει να επιστρέψει στο αρχικό του φύλο, να έχει τη δυνατότητα να το πράξει.

Ως προς τα ανήλικα άτομα, το δικαίωμα χορηγείται υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις, όπως η συναίνεση των γονέων τους, καθώς και η γνωμοδότηση από πολυμελή επιστημονική επιτροπή.

Αντίστοιχοι περιορισμοί τίθενται για άτομα υπό δικαστική επιτήρηση και κηδεμονία. Με ειδική διάταξη ρυθμίζεται και η περίπτωση που απαιτούνται ιατρικές πράξεις σχετικά με το φύλο, όταν επί παραδείγματι εντοπίζεται πιθανός κίνδυνος για την υγεία του ατόμου, ιδίως του ανηλίκου.

Το νομοσχέδιο είχε ήδη αντιμετωπιστεί από τη Διεθνή Αμνηστία ως «ένα πολύ προσδοκώμενο και σημαντικό πρώτο βήμα», ενώ είχε σημειωθεί η ανάγκη για κάποιες (σημαντικές) αλλαγές, ώστε να «είναι σε θέση τα διεμφυλικά άτομα να απολαύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε όλο τους το φάσμα». Η επιτυχία του νόμου αναμένεται να αποδειχθεί εμπράκτως.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , ,