RSS

Tag Archives: ΙΚΕ

ΙΚΕ ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία: το παρόν και το μέλλον των εταιριών.

 

Η απλούστερη και ευκολότερη μορφή εταιρίας είναι η ΙΚΕ. Συστήνεται «σε μία στάση» -στην  πράξη σε λίγες ημέρες- και με κεφάλαιο 1 ευρώ! Διαβάστε λεπτομέρειες:

Ίδρυση

Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70€ .
Το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%.

Επωνυμία

Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Στην επωνυμία της, πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε.(ικε)
Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».
Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ενώ το καταστατικό μπορεί να είναι και σε άλλη γλώσσα.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Κεφάλαιο

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

Αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο

  • Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ.
  • Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Προς κατανόηση παραθέτουμε ένα παράδειγμα
Τέσσερις εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΙΚΕ έκαστος με ποσοστό 25%. Ο εταίρος Α εισφέρει μετρητά, ο Β την προσωπική του εργασία για ένα συγκεκριμένο χρόνο, ο Γ εισφέρει ειδικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρείας και ο Δ τη φερεγγυότητα απέναντι στο τραπεζικό σύστημα και τους πιστωτές και την προσωπική ή εμπράγματη εγγύηση.
Σημειώνεται πως το 25% του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να είναι μετρητά και ότι η αποτίμηση των εισφορών γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους.

Έδρα

Η ΙΚΕ έχει έδρα το Δήμο, που ορίζεται στο καταστατικό. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η ικε διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ, ακόμη και αν η καταστατική έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό. Επομένως, έχει τη δυνατότητα το κέντρο διοίκησής της να βρίσκεται σε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

Προστασία εταίρων

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ΕΠΕ) Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες.
Ο διαχειριστής μπορεί να μην είναι εταίρος. Για την ενίσχυση της ευελιξίας της παρέχεται από τον νόμο ή δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων, τόσο εντός, όσο και εκτός συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή οκτώ (8) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και οι εταίροι ενημερώνονται ακόμη και μέσω email. Η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Δυστυχώς διατηρείται και σε αυτήν την περίπτωση το αντιεπενδυτικό κλίμα που επιβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ΙΚΕ υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο ΓΕΜΗ, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας. Μεταβολές και λοιπές δημοσιεύσεις έπαψαν να δημοσιεύονται στο ΦΕΚ και οι ισολογισμοί δημοσιεύονται μόνο στην ιστοσελίδα. Η ύπαρξη ιστοσελίδας και οι πληροφορίες, που αναρτώνται σε αυτήν, ενισχύει την εταιρική διαφάνεια και κατ’ επέκταση συνδράμει στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.

Λογιστική παρακολούθηση

Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) , όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.

Φορολογία

Ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Φορολογία κερδών με συντελεστή 26% και φόρο μερισμάτων 10%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.
Πριν τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Μετασχηματισμός – συγχωνεύσεις

Και στην περίπτωση των ΙΚΕ έχουν ισχύ οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 1297/72 και 2166/93. Μπορεί να μετατραπεί κοινωνία σε ΙΚΕ, να συγχωνευθούν ατομικές επιχειρήσεις και να ιδρύσουν νέαΙΚΕ, μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. σε ΙΚΕ
Δεν γίνεται μετατροπή Α.Ε. σε ΙΚΕ ή συγχώνευση Α.Ε. σε ΙΚΕ, γιατί ο αναπτυξιακός νόμος επιτρέπει τη μεταβολή των νομικών προσώπων και την ίδρυση μεγαλυτέρων εταιρειών και για το λόγο αυτό δεν μπορεί μια Α.Ε. να μετατραπεί σε μικρότερη εταιρεία.

ΟΑΕΕ

Ίσως το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη).

Συμπέρασμα

Η ΙΚΕ ήρθε για να αντικαταστήσει μακροπρόθεσμα την Ε.Π.Ε. και παράλληλα να αποτελέσει τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ Ο.Ε., Ε.Ε. και Ανώνυμης Εταιρείας, μία εταιρεία που συστήνεται και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η ΙΚΕ αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα νέο εταιρικό τύπο και όσα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα έχει ή υπόσχεται ,θα πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη και ιδιαίτερα όταν κριθούν από τα Ελληνικά Δικαστήρια οι διαφωνίες και οι αντιδικίες, που θα προκύψουν στην ερμηνεία των διατάξεων.

Σημαντική επισήμανση

Τα σοβαρά πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν, κατά τη σύσταση αλλά και τη λειτουργία των Ι.Κ.Ε., τείνουν να εξανεμιστούν γιατί η λειτουργία του ΓΕΜΗ είναι επιεικώς απαράδεκτη. Παρατηρείται καθυστέρηση στη σύσταση των εταιρειών και πολύμηνη καθυστέρηση στις ανακοινώσεις, όχι μόνο των Ι.Κ.Ε., αλλά και των άλλων νομικών μορφών. Γυρίσαμε το χρόνο πολλά χρόνια πίσω, τότε που για ένα πιστοποιητικό από τη διεύθυνση εμπορίου περιμέναμε αρκετούς μήνες. Σήμερα το ΓΕΜΗ στην Αθήνα έχει χρόνο αναμονής περισσότερο του έτους και εξακολουθεί μεγαλώνει.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 Πηγή: ARTION

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Επιχειρείν: Υπηρεσίες Μιας Στάσης για προσωπικές-κεφαλαιουχικές εταιρίες

Για την σύσταση και δημιουργία μίας καινούργιας επιχείρησης με τη μορφή εταιρίας υπάρχουν σήμερα  τρόποι και διαδικασίες, με τη συνεργασία δικηγόρου-λογιστή-συμβολαιογράφου, ώστε να  διεκπεραιώνονται πολύ γρήγορα τα απαιτούμενα για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από 4.4.2011 με την υπ’ αρ. Κ1-802/23.3.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 470 τεύχος Β΄) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Ως τέτοιες Υπηρεσίες ορίζονται τα επιμελητήρια, τα πιστοποιημένα ΚΕΠ και οι συμβολαιογράφοι (ανάλογα με τον εταιρικό τύπο της εταιρείας), ως φορείς που μεριμνούν για την χορήγηση Α.Φ.Μ. τόσο στις εταιρείες, όσο και στα μέλη (φυσικά πρόσωπα) των εταιρειών που δεν έχουν ήδη Α.Φ.Μ. Ολοκληρώνουν δε τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών, καταχωρώντας τις εταιρείες στο ΓΕ.ΜΗ., προκειμένου να λάβουν αυτές τον αντίστοιχο αριθμό ΓΕ.ΜΗ και να αποκτήσουν έτσι νομική προσωπικότητα. Ως ημερομηνία έναρξης των εταιρειών θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης τους στο ΓΕ.ΜΗ., και εκδίδεται για τον σκοπό αυτό σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υ.Μ.Σ.

Για εταιρείες που ξεκίνησαν την διαδικασία σύστασής τους πριν την 4.4.2011 και δεν έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου Α.Ε. ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία Πρωτοδικών, τα μέλη τους θα απευθυνθούν στην αρμόδια Υ.Μ.Σ. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης. Αντιθέτως, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Κ.Υ.Α. οι αλλοδαπές εταιρείες ή εκείνες που για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα απαιτείται εγκριτική απόφαση, όσες εταιρείες έχουν ήδη συσταθεί νόμιμα πριν την 4.4.2011, καθώς και οι νέες εταιρείες προερχόμενες από μετασχηματισμό.

Τέλος, οι τροποποιήσεις των καταστατικών και η λύση των εταιρειών που συστήνονται μετά την 4.4.2011, θα καταχωρούνται στη Μερίδα ΓΕ.ΜΗ. για την ολοκλήρωση της δημοσιότητάς τους.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 10/10/2014 σε Εμπορικο, Uncategorized

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

IKE η κεφαλαιουχική εταιρία του 1 €!

Γιατί οι επιχειρηματίες προτιμούν την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο πλέον επιτυχημένος θεσμός και η πρώτη μορφή εταιρείας που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στον επιχειρηματικό κόσμο είναι η Ι.Κ.Ε. Οι λόγοι που την καθιστούν πρώτη επιλογή είναι λόγοι διευκόλυνσης σε κάθε στάδιο της «ζωής» της εταιρείας αυτής.

Συγκεκριμένα, η σύστασή της γίνεται με ελάχιστες διατυπώσεις και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ως καταστατικό. Προϋπόθεση όμως είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), προκειμένου να γίνονται εκεί όλες οι ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, για μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των συναλλασσομένων. Το δε κόστος είναι περιορισμένο, ενώ το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. Ως προς τη διάρκεια, η εταιρεία συστήνεται για ορισμένο χρόνο και εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό ο χρόνος, η διάρκεια είναι δωδεκαετής, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των εταίρων. Στην επωνυμία πρέπει να περιλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». Η έδρα μιας Ι.Κ.Ε. είναι ο Δήμος που ορίζεται στο καταστατικό της, με δυνατότητα μεταφοράς και σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ..

Η Ι.Κ.Ε. προτιμάται διότι το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται είναι 1 €!!, ενώ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν υπηρεσίες, περιουσιακά στοιχεία, γνώσεις και φερεγγυότητα. Και βέβαια, η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους, όπως αποτιμάται, χωρίς να επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Σημειωτέον ότι σχηματίζεται και ένα τακτικό αποθεματικό για την εταιρεία.

Όργανα της Ι.Κ.Ε. είναι η συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές της. Χρησιμοποιούνται δε όλα τα νέα τεχνολογικά μέσα για να ενημερωθούν οι εταίροι ενόψει μιας συνέλευσης, η οποία μπορεί να γίνει και από απόσταση, ενώ αποφάσεις λαμβάνονται τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης. Οι δε διαχειριστές μπορεί και να μην είναι εταίροι, όμως πρέπει υποχρεωτικώς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά, απέναντι σε ασφαλιστικούς και φορολογικούς φορείς, τηρώντας για τους ίδιους βιβλία. Αντίστοιχα, και η Ι.Κ.Ε. τηρεί διπλογραφικά βιβλία Γ΄ Κατηγορίας για να επιτυγχάνεται η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Ισχύει δε η φορολογία κερδών με συντελεστή 26% και ο φόρος μερισμάτων 10%, ενώ ο διαχειριστής φορολογείται ως μισθωτός για την αμοιβή του.

Η Ι.Κ.Ε. έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα πλεονεκτήματα των υπόλοιπων μορφών εταιρείας και να επεκτείνει έτσι τις δυνατότητες που παρέχονται στους επιχειρηματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 19/09/2014 σε Εμπορικο, Uncategorized

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “START- UP” ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “STARTUP”  ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.

Η τελευταία μόδα του επιχειρείν!

Μια “START- UP” επιχείρηση είναι συνήθως διαδικτυακή και οργανώνεται σε εταιρική μορφή εταιρείας Ι.Κ.Ε. με μηδενικό κεφάλαιο και ελάχιστα έξοδα. Γι’ αυτό  η Ι.Κ.Ε. είναι ο τύπος εταιρείας που προτιμούν οι ονομαζόμενοι “START-UPers” προκειμένου να βάλουν σε εφαρμογή και να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Κατ’ εξοχήν μια “START-UP” εταιρεία σχετίζεται με διαδικτυακές υπηρεσίες και αγαθά που διακινούνται μέσω internet. Ειδικά δε στην Ελλάδα, το μοντέλο της εταιρείας αυτής εφαρμόζεται με επιτυχία στον κλάδο της οικονομίας που αφορά στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Σε πρώτη φάση,  η επιχειρηματική ιδέα ελέγχεται ως προς τις προοπτικές υλοποίησής της και στην πορεία χρηματοδοτείται από τα επονομαζόμενα «JeremieFunds», δηλαδή τα επενδυτικά συλλογικά κεφάλαια, που προσέλκυσαν συγκεκριμένες εταιρείες από το εξωτερικό ή ακόμα και από ιδιώτες επενδυτές (“angels”), σε συνεπένδυση με τα κοινοτικά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

Ήδη στην Ελλάδα, αυτή η μορφή εταιρειών έχει καταστεί ευρέως δημοφιλής και διαδεδομένη, με τις επιχειρηματικές ιδέες να χρηματοδοτούνται και να έχουν λάβει ήδη μέχρι τα τέλη του 2013 επενδύσεις ύψους 55 εκατ. δολαρίων.

Για τον τύπο αυτών των επιχειρήσεων και το πώς λειτουργούν θα γίνει σχετικό διαδικτυακό «μάθημα»  με τίτλο «Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies» που ξεκινά στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου. Είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμο σε όλους, με προϋπόθεση να γίνει από τους ενδιαφερόμενους ψηφιακή εγγραφή. Παρουσιάζει μέσα από μια σειρά διαλέξεων – βίντεο, τι συμβαίνει στο εξωτερικό αλλά και το τι γίνεται στη χώρα μας καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων εξελίξεων στον εμπορικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 25/04/2014 σε Αστικο, Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Μετατροπή εταιρειών σε ΙΚΕ

Με το νόμο  4072/2012 εμπλουτίστηκε το εμπορικό  δίκαιο με  νέο τύπο εταιρίας, την ΙΚΕ. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

Μοιάζει με την ΕΠΕ, αλλά έχει πιο απλές διαδικασίες ίδρυσης καθώς και υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων. Πρέπει να έχει ιστοσελίδα και να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο καταστατικό της αναγράφεται η επωνυμία, ο σκοπός, το κεφάλαιο   και η διάρκεια. Εάν η διάρκεια λείπει θεωρείται ότι θα είναι για 12 χρόνια. Εάν ακυρωθεί η σύσταση, γιατί λείπουν οι προϋποθέσεις της, τότε οι πράξεις που ως τότε έγιναν ισχύουν και δεσμεύουν τον εταίρο που τις υπέγραψε -και με την προσωπική του περιουσία. Αν ισχύει κανονικά η εταιρία, τότε οι εταίροι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία, αλλά μόνο η εταιρία με την δική της περιουσία.Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να  είναι και μόνο  1 ευρώ. Μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη. Το καταστατικό είναι ιδιωτικό έγγραφο (όχι συμβολαιογραφικό).

Γενικά είναι μία απλή εταιρία που παρέχει διευκόλυνση στους επιχειρηματίες για γρήγορες διαδικασίες λόγω κρίσης γι΄αυτό και δεν απαιτείται κεφάλαιο.

Όλες οι υπάρχουσες εταιρίες μπορούν να μετατραπούν σε ΙΚΕ, για την οποία ισχύουν όλες οι φορολογικές διατάξεις που αφορούν τις ΕΠΕ, χωρίς να επέρχεται διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρίας. Επίσης και η ΙΚΕ μπορεί να μετατραπεί σε ΑΕ ή ΕΠΕ με ανάλογη αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και καταβολή φόρου υπεραξίας εκτός εάν πρόκειται για εταιρία που εντάσσεται σε αναπτυξιακούς νόμους οπότε εξαιρείται του φόρου αυτού (νδ 1297/72, 2166/93, άρθρο 9 του κ.ν. 2190/20, ν 4072/12, ΠΟΛ 1262/11.12.2013).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , ,