RSS

Tag Archives: εταιρείες

Sky News – Φοροδιαφυγή

Συνέντευξη της δικηγόρου-συντονίστριας Άνθιας Κορέλα στο Sky News για την Φοροδιαφυγή.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Εξωδικαστικός μηχανισμός για χρέη επιχειρήσεων έως 50.000 ευρώ

Απλοποιημένη ρύθμιση για τους μικροοφειλέτες επιχειρηματίες

Ο κύβος ερρίφθη. Δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, αν και προβλέπεται πως οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας. Που σημαίνει πως εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Οι προϋποθέσεις ένταξης

Προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από 8. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φορών τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των 2 πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις.

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμιά ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Πρόταση τυποποιημένης λύσης

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (σ.σ. ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) http://www.keyd.gov.gr) και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση..

γγ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρούνται με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.

β) Ο οφειλέτης καταβάλλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημόσιου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120, ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24. Κατ’ εξαίρεση, αν οι οφειλές προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6.

δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τρίμηνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπολοίπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36. Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, όπως αυτή προκύπτει από τις περίπου. α ́ έως ε ́, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό.. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός, και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας αυτών, λαμβανομένου υπόψη του επιτοκίου της περίπ. δ ́, να ισούται με το σύνολο της οφειλής προς αυτούς, μειωμένης κατά τα ποσά της περιπτ. α ́.

  1. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών. Επιπλέον, οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί συμφώνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.
  2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, αν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φόρες μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

Εφαρμογή της διαδικασίας

Η διαδικασία συνεχίζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 3,

β) αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δέκτη από τον οφειλέτη,
γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης.

  1. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης μπορεί να προσκομίσει μελέτη, προκειμένου να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του ή μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Πηγή: www.capital.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνείστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαμεσολάβηση

Ο καινοτόμος θεσμός της Διαμεσολάβησης, ο οποίος έχει αναγνωριστεί κι εδραιωθεί στο εξωτερικό ως μία επιτυχημένη διέξοδος επίλυσης διαφορών, σταδιακά, με μάλλον δειλά βήματα, αρχίζει να εντάσσεται και στην ελληνική έννομη τάξη. Γίνονται αδιάκοπες και συντονισμένες προσπάθειες από τον Έλληνα νομοθέτη ώστε να καταστεί γνωστός και οικείος ο θεσμός στους νομικούς της χώρας μας (δικηγόρους και μη), ώστε, έστω με σημαντική καθυστέρηση έναντι των ομόλογων δικαιικών συστημάτων του εξωτερικού, να εγκαθιδρυθεί και στο εσωτερικό της χώρας μας ως εναλλακτική και, ενίοτε, προσφορότερη, μέθοδος επίλυσης διαφορών.

Θα ψηφιστεί εντός των επόμενων εβδομάδων ως υποχρεωτική για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών δανείων.

Η έννοια της Διαμεσολάβησης έγκειται σε μία εξωδικαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης των δύο μερών, στην οποία παρίσταται πέραν αυτών (και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων) ο Διαμεσολαβητής, υπό την καθοδήγηση του οποίου τα μέρη, κατόπιν συζητήσεων και αντιπαραβολών, μπορούν να οδηγηθούν σε μία αμοιβαίως επωφελή συμβιβαστική λύση, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στην -πολύ συχνή στην ελληνική πραγματικότητα- χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία των προσφυγών στα δικαστήρια. Ο «άτυπος» και «ιδιωτικός» χαρακτήρας της διαμεσολάβησης μπορεί να σημάνει και επίλυση της διαφοράς εντός μίας και μόνον ημέρας, ενώ τηρεί και έναν χαρακτήρα εμπιστευτικότητας για τους ενδιαφερομένους.

Στην ελληνική έννομη τάξη, όπως έχει εισαχθεί ο παρών θεσμός, με το Ν. 3898/2010, ο οποίος ουσιαστικά εφάρμοσε την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/52/ΕΚ, παραμένει όλως προαιρετικός, είτε ως στάδιο ένδικης διαφοράς είτε ως μέθοδος επίλυσής της. Παρ’ όλα αυτά, κάμψη στον κανόνα αυτό υποδηλώνει η πρόθεση του νομοθέτη να καταστήσει τη διαμεσολάβηση ως οργανικό μέρος δικαιοδοτικών διαδικασιών, με την εισαγωγή περιπτώσεων, η αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνει χώρα μέσω της Διαμεσολάβησης, υποχρεωτικώς.

Η πρώτη περίπτωση, ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η πρόταση για υποχρεωτικό στάδιο Διαμεσολάβησης όσον αφορά τα επιχειρηματικά -εμπορικά δάνεια, τα ευρέως γνωστά ως «κόκκινα δάνεια», εφ’ όσον οι επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες, τα δε επιχειρηματικά τους σχέδια είναι βιώσιμα, είναι δηλαδή εφικτό κατόπιν λήψεως μέτρων, να επανακάμψουν. Μία τέτοια προοπτική σαφώς, λαμβανομένων υπ’ όψη και των απαιτήσεων της αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου για ταχύτατες διεκπεραιώσεις των ανακυπτόντων διαφορών, φαντάζει εκ των προτέρων ρηξικέλευθη ρύθμιση μίας καταστάσεως που ούτως ή άλλως έχρηζε αντιμετωπίσεως.

Όπως παρουσιάζεται η Διαμεσολάβηση ως θεσμός, δικαιολογεί και τη διάθεση του νομοθέτη να την εισαγάγει και σε ένα έτερο πεδίο δικαίου, αυτό του οικογενειακού, και συγκεκριμένα ως τρόπο επίλυσης του ζητήματος της συνεπιμέλειας. Η καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου Διαμεσολαβήσεως θα δώσει την ώθηση στο εκάστοτε ζεύγος να αποταθεί σε έναν ειδικευμένο Διαμεσολαβητή ώστε η διαφορά να επιλυθεί υπό καθεστώς ιδιωτικότητας, άμεσα χρονικά, με τη δέουσα εμπιστευτικότητα που αρμόζει σε ζητήματα της οικείας φύσης.

Οι συμφωνίες της διαμεσολάβησης έχουν ισχύ δικαστικής αποφάσεως.

Οι περιορισμένες, κι όμως, σημαντικές τομές στην ελληνική νομοθεσία υποδηλώνουν την αναντίρρητη πρόθεση του νομοθέτη να εντάξει την προοδευτική κατά τα λοιπά και, όπως τα δεδομένα υποδεικνύουν, εξαιρετικά αποτελεσματική στα αλλοδαπά δίκαια Διαμεσολάβηση και στο εθνικό, αναγνωρίζοντας εμπράκτως έτσι της σημασία της ως θεσμού, υποδεικνύοντας και στο νομικό κόσμο εμμέσως μία υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, ως πολλά υποσχόμενη μέθοδο επίλυσης διαφορών.


Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

ΙΚΕ Κεφαλαιουχική εταιρία

Εταιρία ΙΚΕ. Γιατί προτιμάται;

Το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κοινού για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) είναι αναντίρρητα έντονο, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τα οποία, από το 2012 που εισήχθη ο θεσμός μέχρι και σήμερα έχουν συσταθεί σχεδόν 12.000 εταιρείες υπό τη μορφή της ΙΚΕ. Γεγονός είναι ότι οι ΙΚΕ καταλαμβάνουν περί το 39% των εταιρειών που συστήνονται σήμερα στην Ελλάδα. Τόσο το ουσιαστικά συμβολικό ποσό που απαιτείται για τη σύστασή της (1€) και τα χαμηλά γραφειοκρατικά έξοδα σύστασης, τουλάχιστον συγκριτικά με τα λοιπά εταιρικά μορφώματα, όσο και η ταχύτητα συστάσεώς τους, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα και δικαιολογούν την προτίμηση αυτή.

Άλλωστε, ακόμη και υπό το νέο φορολογικό καθεστώς, τα καθαρά κέρδη που απομένουν σε μία ΙΚΕ συγκριτικά με τις λοιπές είναι σημαντικά αυξημένα, οδηγώντας πολλούς ελεύθερους επιχειρηματίες, στην επιδίωξή τους να αποφύγουν τις δριμύτατες φορολογικές εισφορές, να αιτηθούν τη σύσταση ΙΚΕ, καθώς υπό το ισχύον καθεστώς τα «μπλοκάκια» εμφανίζονται εξαιρετικά ασύμφορα. Σύμφωνα δε με εκπροσώπους επιμελητηρίων, περί τις 18.000 αιτήσεις κατατίθενται ανά έτος προς σύσταση ΙΚΕ.

Ταυτόχρονα, η προοπτική της ΙΚΕ είναι θελκτική και για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες  άλλου τύπου, με το ενδεχόμενο της -νόμιμης- μετατροπής τους στο για πληθώρα λόγων ευνοϊκότερο και θελκτικό μόρφωμα της ΙΚΕ. Βεβαίως, μία τέτοια μετατροπή εν τοις πράγμασι αποδεικνύεται συχνά εξαιρετικά κοστοβόρα, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν σε ενδελεχείς σταθμίσεις περί διαπιστώσεως των πλέων συμφερουσών επιλογών. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύει πως επιχειρηματίες κι επιχειρήσεις αναζητούν διεξόδους και καταφυγές από τις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που υφίστανται, παρακωλύοντας, ενίοτε ολικώς, τη δραστηριοποίηση τους στην αγορά, ωθώντας τους σε «πατέντες», όπως η εν προκειμένω συζητούμενη ΙΚΕ ή, άλλως, η μεταφορά έδρας σε χώρες με γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα.

Διαβάστε κι άλλα άρθρα μας σχετικά με τα θέματα αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 03/11/2016 in Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Εταιρία στην Κύπρο, Βουλγαρία λόγω μικρής φορολογίας

Ως φυσική ή και αναπόφευκτη συνέπεια των αλλεπάλληλων αυξήσεων των φορολογικών συντελεστών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, της διαρκούς περιπλοκής ενός ήδη αρκετά πολύπλοκου γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης και της εν γένει αμηχανίας κι αδυναμίας όπου έχουν περιέλθει οι αγορές, εύλογο φαίνεται οι εταιρείες στην Ελλάδα, αναζητώντας και μελετώντας συγκριτικές σταθμίσεις οικονομικών κυρίως συμφερόντων, να αναζητούν κράτη με απλοποιημένα φορολογικά και διοικητικά συστήματα, ελαφρύτερους συντελεστές κι εν τέλει γονιμότερο έδαφος για ανάπτυξη επικερδούς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να μεταφέρουν την έδρα τους σε αυτά. Η μεταφορά έδρας   των εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι μία πραγματικότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου και δη στην Ελλάδα των προηγουμένων ετών έχουν σημειωθεί αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

Προσφορότερες φαντάζουν οι μεταφορές έδρας στην Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, αφ’ ενός μεν λόγω της εγγύτητάς τους, αφ’ ετέρου δε γιατί παρουσιάζουν ακριβώς τις διευκολύνσεις τις οποίες αναζητεί μία σύγχρονη εταιρεία στο πεδίο της απλοποιημένης διοίκησης, της ευνοϊκής φορολογίας και του φιλικού επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η μεν Κύπρος, χωρίς να θεωρείται φορολογικός παράδεισος αλλά χαρακτηρισμένη μία από τις πλέον συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και χρηματοοικονομικά κέντρα από τον ΟΟΣΑ, αποτελεί πόλο επενδυτικής έλξης, παρέχοντας το δικαίωμα μεταφοράς αλλοδαπών εταιριών στην επικράτειά της,  ενώ ο φόρος επί του καθαρού κέρδους της εταιρείας βρίσκεται στο 12,5%. Ο δε φόρος των μερισμάτων για τους μετόχους που είτε είναι κύπριοι είτε διαμένουν στην Κύπρο για περισσότερο των 5 ετών είναι 15%, ενώ για τους αλλοδαπούς μετόχους είναι μηδενικός. Με τον ΦΠΑ στο 19% αλλά  στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές επίσης μηδενικός,  και έχοντας λάβει συστηματικά μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, η επιλογή της Κύπρου ως τόπο μεταφοράς έδρας επικυρώνεται ως η πλέον ελκυστική, δεδομένου άλλωστε ότι και το εταιρικό της δίκαιο βασίζεται στο ιδιαίτερα αξιόπιστο από τις επιχειρήσεις αγγλοσαξονικό δίκαιο.

Το ρεύμα της μεταφοράς των εδρών των ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρία έχει λάβει αξιοπρόσεκτες διαστάσεις, κι όχι αδίκως. Με το φορολογικό της συντελεστή στο 10% επί των κερδών, τον ΦΠΑ στο 20% και τη σύναψη συμβάσεων προς αποφυγή διπλής φορολόγησης με σειρά κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είναι μερικοί μόνο λόγοι της  προτίμησης των Ελλήνων επιχειρηματιών προς μετεγκατάσταση σε αυτήν. Συνυπολογίζοντας και την εγγύτητα μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και επισημαίνοντας τη σημαντική κατά τα λοιπά διευκόλυνση που παρέχεται στις εταιρείες, ήτοι τη δυνατότητα τα έξοδα της μετεγκατάστασης να αφαιρεθούν από τα έσοδα της εταιρείας και η φορολόγηση του κέρδους να πραγματοποιηθεί στο εναπομείναν υπόλοιπο, επεξηγεί ικανοποιητικά την αυτή προτίμηση πολλών ελληνικών εταιρειών να μεταφέρουν την έδρα τους στη γειτονική χώρα.

Η Μάλτα επίσης έχει μικρό φορολογικό συντελεστή στο 5%.

Κράτη όπως η Κύπρος,  η Βουλγαρία, η Μάλτα μεταξύ άλλων, προσφέρουν γόνιμο έδαφος για μετεγκατάσταση της έδρας των ελληνικών εταιρειών, με πολύ χαμηλές φορολογίες εισοδήματος, απλουστευμένη γραφειοκρατία και πληθώρα διευκολύνσεων, καθίστανται ούτως ιδιαίτερα ελκυστικές προτάσεις για το μέλλον των τελευταίων, οι οποίες αναζητούν λύσεις, καθώς το πλέον αφιλόξενο ελληνικό έδαφος δεν ευνοεί την επιχειρηματική τους ανέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 27/10/2016 in Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Ακατάσχετο λογαριασμών επιχειρήσεων

Έρχεται το ακατάσχετο στους λογαριασμούς επιχειρήσεων!!

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης έκανε λόγο πριν λίγες ημέρες,  για τη θέσπιση ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Έως σήμερα, όσες επιχειρήσεις εμφάνιζαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπήρχε ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υποστούν μία κατάσχεση (ή περισσότερες) να βρεθούν δίχως κεφάλαιο κίνησης, φαινόμενο το οποίο αλυσιδωτά οδηγούσε σε μη εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς άλλους ιδιώτες ή και το δημόσιο και συνακόλουθα στην παύση των δραστηριοτήτων τους. Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της.

Σκοπός του μέτρου που αφορά το ακατάσχετο των λογαριασμών των επιχειρήσεων, είναι η διαφύλαξη της ρευστότητας των εταιρειών προκειμένου να καλύπτουν τις υπόλοιπες πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες τους, όταν έρχονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις ποσών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έναντι του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων ή των τραπεζών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου με προσκεκλημένο τον κ. Αλεξιάδη, πρότεινε την ψήφιση διάταξης για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Κάτι τέτοιο θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις, καθώς  αυτή θα μπορεί να εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και να  έχει συναλλαγές, να διατηρεί ένα ελάχιστο κεφάλαιο με βάση το οποίο θα μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες αγορές ή να αντεπεξέλθει σε ορισμένες έστω από τις υποχρεώσεις της.

Προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος λογαριασμός, που θα υποδείξει ο επιχειρηματίας, να είναι αυστηρά επαγγελματικός, όλοι οι συνδικαιούχοι να συνδέονται με τον ΑΦΜ της επιχείρησης και φυσικά να είναι προσβάσιμος από το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή να μπορεί το υπουργείο να έχει όλα τα στοιχεία κίνησης του εν λόγω λογαριασμού. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, η ρύθμιση αυτή –που σήμερα ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους– θα περιληφθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Σύμφωνα με πηγές που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, η κυβέρνηση μελετά το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού να μην είναι ένα συγκεκριμένο ποσό (για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι 1.000 ευρώ) στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αλλά να καθορίζεται ως ποσοστό επί του τζίρου κάθε επιχείρησης

Ωστόσο, επειδή στόχος του λογαριασμού είναι να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση των συναλλαγών, μελετάται να εξαιρεθούν οι επιταγές τρίτων, οι οποίες λόγω της οπισθογράφησης δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό του πληρωτή, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η καταγραφή των συγκεκριμένων κινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-πλειστηριασμοί-Συνεργάσιμος δανειολήπτης

Τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών όσον αφορά την επικοινωνία με τους δανειολήπτες. Τί θα γίνει με τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών.

• Οι πρώτες υποχρεωτικές ειδοποιήσεις θα αποσταλούν μέχρι της 30 Δεκεμβρίου.

• Η προειδοποίηση θα παρέχει προθεσμία 15 ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο 2ο στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων υποβάλλοντας συγκεκριμένα στοιχεία στο πιστωτικό ίδρυμα.

• Στις περιπτώσεις μή ανταπόκρισης θα αποσταλούν προειδοποιητικές επιστολές ενημερώνοντας πως ο χαρακτηρισμός τους ως μη συνεργάσιμους μπορεί να έχει ως συνέπεια το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με τις νόμιμες διαδικασίες.

• Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (αντί των 45 όπως προέβλεπε προηγούμενη απόφαση) μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, οι πρώτες υποχρεωτικές ειδοποιήσεις θα αποσταλλούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

• Η ιεράρχιση της αποστολής των ειδοποιήσεων θα γίνει σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο (Ν. 4336/2015).

• Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής.

• Δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΗΓΗ: oenet.gr

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,