RSS

Tag Archives: επιμέλεια παιδιού

Επιμέλεια ανηλίκων στον πατέρα

Πότε μια μητέρα χάνει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της!!!

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα δικαστήρια αποφασίζουν αρκετά συχνά την ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων  στον πατέρα τους, στηριζόμενα κατά κύριο λόγο στην γνώμη των ανηλίκων σύμφωνα με την οποία, αυτά  επιλέγουν με ποιον θα διαμείνουν και ποιος από τους δυο γονείς θα αναλάβει την φροντίδα τους.

Το φαινόμενο να ζητείται η επιμέλεια του ανηλίκου από τον πατέρα παρατηρείται  ακόμη  και σε υποθέσεις όπου η μητέρα ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και  για μεγάλο χρονικό διάστημα και  με την συναίνεση του πατέρα.

Σε γενικές γραμμές, η ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα μπορεί να λάβει χώρα σε περιπτώσεις που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι ως προς το πρόσωπο της μητέρας που δεν της επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντα της επιμέλειας με σωστό τρόπο σε σημείο όμως που να τίθεται και θέμα κινδύνου  της υγείας του ανήλικου τέκνου είτε σωματικής είτε ψυχικής και βέβαια αυτό να αποδεικνύεται από σειρά πραγματικών περιστατικών, που να αποδεικνύουν ότι η μητέρα δεν ασκεί τα καθήκοντα της επιμέλειας με τρόπο  επικίνδυνο για το τέκνο της.

Η βούλησή του ανηλίκου τέκνου σχετικά με το πρόσωπο που θα ασκεί την επιμέλεια  πρέπει να σταθμίζεται με όλα τα αποδεικτικά μέσα και με μοναδικό γνώμονα το αληθές συμφέρον του τέκνου.

Σε αρκετές περιπτώσεις διαζυγίων με αντιδικία οι σύζυγοι επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλεια των ανηλίκων ακόμη και για να μην υποχρεωθούν ως προς την υποχρέωση καταβολής διατροφής τους,   υπονομεύοντας τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια!!! Η αγορά πανάκριβων παιχνιδιών, ειδών τηλεφωνίας, η  ελευθερία των τέκνων ως προς τις νυχτερινές τους εξόδους ή την μελέτη των μαθημάτων τους μερικές φορές μεταβάλει άμεσα την γνώμη των τέκνων ως προς το πρόσωπο που θα ασκήσει την επιμέλεια τους.

Το δικαστήριο είναι  δέον τελικά να συνεκτιμά ελευθέρως την γνώμη του ανήλικου τέκνου, εφόσον όμως αυτή έχει αναπτυχτεί ελεύθερα και ανεπηρέαστα και σε καμιά περίπτωση η γνώμη του ανήλικου δεν μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό μέσο.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, εκτός εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας-επιμέλειας (ΑΠ 1736/07, 1316/09). Η μικρή ηλικία του τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου μετά τη νηπιακή ηλικία του, οπότε παύει η σαφής βιοκοινωνική υπεροχή της μητέρας (ΑΠ 952/07). Το «συμφέρον του τέκνου» αποτελεί αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το δικαστήριο της ουσίας. Για την εξειδίκευση της έννοιας αυτής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εκτιμώνται από το δικαστήριο τα περιστατικά που αποδείχθηκαν, με βάση αξιολογικά κριτήρια, τα οποία αντλούνται από τους κανόνες της λογικής και κοινής πείρας. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου ελέγχεται αναιρετικά, κατά την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στη νομική έννοια του συμφέροντος του τέκνου (ΑΠ 231/07).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Διατροφή έναντι όλων!

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

Στο νόμο καθορίζεται, ότι υπόχρεοι για διατροφή είναι μόνο οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγιο βαθμό μόνο οι αδελφοί. Αντικείμενο της διατροφής είναι η καταβολή παροχών – καταρχήν χρηματικών – με τις οποίες καλύπτονται οι βιοτικές ανάγκες του δικαιούχου.

Γενικότερα, υπόχρεοι διατροφής κατά σειρά με βάση την εγγύτητα του συγγενικού δεσμού, είναι: α) Ο σύζυγος έστω και αν είναι διαζευγμένος (εφόσον υπάρχει υποχρέωση διατροφής μετά το διαζύγιο)  β) οι κατιόντες (παιδιά) έναντι των ανιόντων (γονείς, παππούδες) κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής, γ) οι ανιόντες (γονείς, παππούδες: αν δεν υπάρχουν γονείς ή οι γονείς αδυνατούν) έναντι των άγαμων τέκνων τους (βιολογικών ή υιοθετημένων) κατά την διάρκεια, καταρχήν, της ανηλικότητας, δ) οι αδελφοί έναντι των αδελφών.  Επομένως, υπόχρεοι διατροφής είναι οι γονείς έναντι των τέκνων τους, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, είτε ασκούν την γονική μέριμνα, είτε η άσκησή της τους έχει αφαιρεθεί, ολικά ή μερικά (όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση διαζυγίου, διακοπής της συμβίωσης, κακής άσκησης ή σχετικής αίτησης των ιδίων), τα τέκνα έναντι των γονέων τους, τα εγγόνια τέκνων που έχουν αποβιώσει ή τα δισέγγονα τέκνων ή εγγόνων που έχουν αποβιώσει έναντι των παππούδων και γιαγιάδων και προπαππούδων και προγιαγιάδων, οι σύζυγοι ή οι πρώην σύζυγοι ο ένας έναντι του άλλου, ο ένας αδελφός έναντι του άλλου και ως προαναφέρθηκε ο πατέρας εξωγάμου τέκνου έναντι της μητέρας αυτού.

Να σημειώσουμε εδώ ότι υποχρέωση διατροφής έχουν πρώτα οι κατιόντες, κατά την σειρά που καλούνται στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και ο καθένας τους ανάλογα με την κληρονομική του μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατιόντες υποχρέωση διατροφής έχουν οι πλησιέστεροι ανιόντες, που ενέχονται σε ίσα μέρη αν είναι περισσότεροι στον ίδιο βαθμό.

Προϋπόθεση του δικαιώματος διατροφής έχει μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του, πλην όμως το ανήλικο τέκνο και αν ακόμη έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του. Περαιτέρω δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, πλην όμως ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου από τον γονέα του, εκτός αν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή να μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 1489 και 1490 ΑΚ, καθιερώνεται  αρχικά η υποχρέωση διατροφής των γονέων, όσον αφορά την διατροφή του ανηλίκου τέκνου. Στα σχετικά άρθρα του ΑΚ συνάγεται ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο τους, το οποίο δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από τα εισοδήματα ή την εργασία του. Εφόσον όμως, δεν υπάρχουν γονείς, ή αν ο γονέας που έχει υποχρέωση διατροφής δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ανακύπτει η υποχρέωση των επόμενων ανιόντων, δηλαδή των παππούδων και των γιαγιάδων. Οι τελευταίοι  ενέχονται σε ίσα μέρη για διατροφή του εγγονού τους, στην έκταση που αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από τις δυνάμεις έστω και του ενός από τους γονείς του.  Να τονίσουμε ότι, χαρακτηριστικές και ποικίλες είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, που καθιερώνουν την διαδοχική αυτή υποχρέωση διατροφής των παππούδων υπέρ των ανήλικων εγγονών τους, εφόσον τα εισοδήματα τους είναι επαρκή και δεν απειλείται η δική τους διατροφή. Αν λοιπόν είναι βέβαιο, ότι ο αρχικός υπόχρεος (γονέας) δεν μπορεί να καταβάλει διατροφή, ο δικαιούχος αυτής, μπορεί να στραφεί κατά του ευθυνόμενου κατά δεύτερο λόγο (παππού ή γιαγιά), καθώς υπάρχει η διαδοχική ευθύνη τους για διατροφή του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Ασφαλιστικά μέτρα-προσωρινή διαταγή μετοίκησης-διατροφής-επιμέλειας

Νεαρή γυναίκα, άνεργη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου ενός έτους, έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της εκ μέρους του συζύγου της (αστυνομικού)  και πατέρα του τέκνου της. Πέραν αυτού, ο ίδιος παραβιάζει μονίμως τις υποχρεώσεις του περί διατροφής τόσο της ίδιας όσο και του ανήλικου τέκνου τους, παρότι είναι δημόσιος υπάλληλος με σταθερό μισθό, λόγω κυρίως του εθισμού του στον τζόγο. Ως αποτέλεσμα, το ανήλικο τέκνο στερείται τα βασικά, ενώ μεγαλώνει και μέσα σε ένα σφόδρα δυσάρεστο περιβάλλον.

Για την προστασία της εντολέως μας και επειδή οι εξωδικαστικές προσπάθειες – καταγγελίες της στα αστυνομικά τμήματα είχαν αποβεί άκαρπες  καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα επιμέλειας, διατροφής και μετοίκησης (δηλαδή, αποχώρησης του συζύγου από το σπίτι).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, υποβλήθηκε και αίτηση προσωρινής διαταγής με τα ίδια αιτήματα, η οποία έγινε δεκτή. Συζητήθηκε σε δύο ημέρες κι εκδόθηκε αυθημερόν απόφαση μετοίκησης  του συζύγου καθώς επίσης υποχρεώθηκε σε καταβολή διατροφής για το τέκνο του μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που προσδιορίστηκε σε 1 μήνα! Επίσης απορρίφθηκε αίτημα του πατέρα για επικοινωνία με το τέκνο. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων στη συνέχεια θα ορίσει και τη διατροφή της μητέρας.

Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε και την αναγνώριση στους δικαστές που επιδεικνύουν ανθρωπιά!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Απόφαση Εφετείου-Διατροφή συζύγου-τέκνου

Απόφαση του γραφείου μας:

Υπ’ αρ. 4579/2014 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

(Τμήμα 9ο– Οικογενειακό)

Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε δικάσει υπόθεση διατροφής με την οποία η μητέρα ζητούσε διατροφή για το παιδί, του οποίου είχε την επιμέλεια, και για εκείνη ατομικά λόγω του ότι δεν μπορούσε να διαθρέψει επαρκώς τον εαυτό της και η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης οφειλόταν σε υπαιτιότητα του συζύγου.

Ο σύζυγος άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης (1209/2013 ΜΠΑ) ώστε να μην επιβαρύνεται με τη διατροφή της πρώην συζύγου λόγω του ότι α. είχε εκδοθεί πλέον διαζύγιο, β. δεν ήταν υπαίτιος του κλονισμού του γάμου, γ. η μητέρα μπορούσε να εργαστεί και δ. διότι καταχρηστικά αιτούνταν διατροφή -και καταβάλλονταν ήδη- 4 ολόκληρα χρόνια μετά το χωρισμό. Επίσης ζητούσε να μειωθεί η διατροφή και για το ανήλικο λόγω μειώσεων στο μισθό του και λόγω αυξήσεως των δαπανών του με νέες οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, πρωτόδικα είχε επιδικασθεί διατροφή για το ανήλικο τέκνο ποσού 400 ευρώ και διατροφή για την πρώην σύζυγο ποσού 200 ευρώ. Ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος με μισθό περί τα 1.200-1.400 ευρώ το μήνα. Το Εφετείο απέρριψε όλες τις ενστάσεις του  εναγόμενου-εκκαλούντα θεωρώντας τον υπόχρεο σε διατροφή και  της πρώην συζύγου και λαμβάνοντας εν μέρει υπόψη   τα νέα οικονομικά δεδομένα του εκκαλούντα πρώην συζύγου, με τις μειώσεις που έχει υποστεί ο μισθός του  -χωρίς όμως να «καθαγιάζει» την αύξηση των εξόδων του-, προχώρησε απλά σε μικρή μείωση των ποσών διατροφής που επιδικάζει, δηλαδή κατά 50 ευρώ μειωμένη και συγκεκριμένα επιδίκασε –για δύο χρόνια- για την ανήλικη κόρη ποσό διατροφής 370 ευρώ και για την  πρώην σύζυγο ποσό 180 ευρώ μηνιαίως. Ακόμα και η μείωση αυτή ήταν ελάχιστη μπροστά στην μείωση του μισθού του υπόχρεου, η οποία ήταν άνω των 250 ευρώ!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , ,

Διατροφή παιδιού και μητέρας

Απόφαση του γραφείου μας:

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Υπ’ αρ. 1209/2013 απόφαση του ΜΠΑ-Τμήμα Διατροφών

Στο αγωγικό μας αίτημα για υποχρέωση καταβολής διατροφής και προς την ανήλικη κόρη και προς την ενάγουσα μητέρα από τον εν διαστάσει σύζυγο, το Δικαστήριο έκρινε θετικά και πράγματι υποχρέωσε τον εν διαστάσει σύζυγο στην καταβολή ποσού 400 ευρώ για διατροφή της ανήλικης κόρης και 200 ευρώ για διατροφή της εν διαστάσει συζύγου-μητέρας-ενάγουσας.

Θέσαμε υπόψιν του Δικαστηρίου την προσωπική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, η μητέρα είναι καθαρίστρια με ελάχιστα και αβέβαια εισοδήματα και η κόρη στην εφηβεία με μηδενικά δικά της εισοδήματα ενώ ο πατέρας είναι υπάλληλος, οδηγός στα λεωφορεία της  ΕΘΕΛ με μόνο εισόδημα το μισθό του. Αποδείξαμε ότι ο εναγόμενος- εν διαστάσει σύζυγος είναι ικανός να καλύψει από το μηνιαίο εισόδημά του το μεγαλύτερο ποσό της διατροφής της ανήλικης κόρης, ενώ η ενάγουσα προσφέρει τις προσωπικές υπηρεσίες της στην ανατροφή, και επομένως την βαρύνει μικρότερο κατ’ αναλογία ποσό για τη διατροφή σε χρήμα προς την κόρη της.

Όσον δε αφορά στην διατροφή προς την ενάγουσα, τονίσαμε και αποδείξαμε ότι η ίδια δεν έχει σταθερή εργασία, παρά μόνο κάποια περιστασιακά μεροκάματα, και καλείται από το πενιχρό- και ανύπαρκτο ενίοτε!- εισόδημά της να καλύπτει όλες τις δαπάνες διαβίωσής της και της κόρης της, σε αντίθεση προς τον εν διαστάσει σύζυγο, ο οποίος είναι οδηγός στην «Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.», με τακτό  μισθό, με τον οποίο μπορεί με άνεση να καλύπτει τις δικές του δαπάνες για διατροφή, συντήρηση και στέγαση.

Η απόφαση δέχεται επίσης ότι ο σύζυγος είναι υπεύθυνος για τη διάσπαση της έγγαμης διαβίωσης καθώς και ότι  το γεγονός ότι διατηρεί με ενοίκιο διαμέρισμα όπου στεγάζει και τον καινούργιο του έρωτα, (που πλήττεται από την ανεργία!) καθόλου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς την οικογένεια που δημιούργησε…

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 23/04/2014 in Αστικο

 

Ετικέτες: , , , , , ,

Διαζύγιo express!

Αρκούν 3 μήνες για την έκδοσή του!!!

Πλέον η νομοθεσία διευκολύνει την έκδοση γρήγορων και  οικονομικών διαζυγίων, χωρίς να πρέπει οι σύζυγοι που επιθυμούν να χωρίσουν να υφίστανται την ψυχοφθόρα διαδικασία του παρελθόντος.

Το μόνο που απαιτείται για να εκδοθεί ένα συναινετικό διαζύγιο είναι  οι σύζυγοι να συναινέσουν ενώπιον δικηγόρου, που μπορεί να είναι κοινός, για την έκδοση του διαζυγίου τους.

Χρειάζεται δε να συμφωνήσουν εκ των προτέρων τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιμέλεια, την διατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους με το γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια.

Κατόπιν ο δικηγόρος υποβάλλει στο Δικαστήριο αίτηση συναινετικού διαζυγίου. Η δικάσιμος ορίζεται πλέον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία των διαδίκων. Αρκεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο.

Η απόφαση εκδίδεται επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα και έτσι οι σύζυγοι αποδεσμεύονται άμεσα για να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Δείτε και σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 5/11/2012 στο blog μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , ,

Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία –λεκτική, ψυχική και σωματική- αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, που πλήττει κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται από το νόμο ποικιλοτρόπως γι’ αυτό και το μόνο που απαιτείται είναι το θύμα να βρει το θάρρος και να κάνει το μεγάλο βήμα να ζητήσει τη βοήθεια δικηγόρου και των αρμοδίων αρχών.

Συγκεκριμένα για τις γυναίκες και τα παιδιά που υφίστανται πράξεις βιαιοπραγίας από το σύζυγο-πατέρα, υπάρχει άμεσα προστασία από αστυνομία, εισαγγελέα και ποινικά δικαστήρια με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ ταυτόχρονα το γεγονός αυτό αποτελεί λόγο διαζυγίου, καθώς εδραιώνει ισχυρό κλονισμό του γάμου, που καθιστά τη συμβίωση ανυπόφορη.

Μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί του διαζυγίου, ο νομοθέτης, προκειμένου να προστατεύσει το αδύναμο μέλος, έχει θεσπίσει τα ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή το θύμα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει την απομάκρυνση του θύτη συζύγου από το σπίτι άμεσα, ο οποίος και είναι υποχρεωμένος πλέον από το δικαστήριο να συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση. Σημειωτέον εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα το θύμα μπορεί με τη διαδικασία αυτή να ζητήσει την επιμέλειά τους και διατροφή.

Επομένως, το θύμα και δεν εγκαταλείπει την οικογενειακή εστία, αλλά δικαιούται επίσης να διατηρήσει την παραμονή στην οικία του, χωρίς να κινδυνεύει από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω, βέβαια, η χρήση της ενδοοικογενειακής βίας επισύρει και αστικές, αλλά και σημαντικότατες ποινικές κυρώσεις – φυλάκιση χωρίς εξαγορά εκτός εάν συμφωνηθεί να παρακολουθείται ο δράστης από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο κλπ και υπάρχει συναίνεση του θύματος για όλα αυτά.

 

Ετικέτες: , , , ,