RSS

Tag Archives: ελβετικό φράγκο

Πλειστηριασμοί ακινήτων-εμπορική αξία

Τιμή πρώτης προσφοράς η εμπορική αξία από εκτιμητή…

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε προσφάτως την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1011/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία δίδονται επεξηγήσεις για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και συγκεκριμένα δίνει οδηγίες για το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου, για την αμοιβή αυτού, καθώς και για λοιπά ειδικότερα θέματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι η εμπορική κι όχι η αντικειμενική. Η αλλαγή του καθεστώτος αυτού έγινε με το άρθρο 78 του νόμου 4472/2017, όπου τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ΚΕΔΕ ώστε να εναρμονιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης με την κοινή αναγκαστική εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σημειωτέον ότι η εμπορική αξία είναι σημαντική διότι βάσει του προσδιορισμού της, κατά το χρόνο της επιβολής της κατάσχεσης, καθορίζεται και η τιμή της πρώτης προσφοράς στους διενεργούμενους, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο ΚΕΔΕ, πλειστηριασμούς (αλλά και σε όσους πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, αρμόδιο όργανο για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, στο πλαίσιο του ΚΕΔΕ, είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος δύναται για το σκοπό αυτό να υποβάλλει αίτημα για διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από το σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Υποχρεωτικός είναι ο διορισμός του πιστοποιημένου εκτιμητή όταν η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ. Όσον αφορά κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν μετά τη δημοσίευση της Εγκυκλίου, ο διορισμός εκτιμητή για τον προσδιορισμό των τιμών στα προγράμματα πλειστηριασμών είναι υποχρεωτικός, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός εάν είχε ήδη διοριστεί στο προηγούμενο στάδιο.

Ο εκτιμητής, εντός 10 ημερών από την επόμενη του διορισμού του, οφείλει να συντάξει την εκτίμησή του ως προς την αξία του ακινήτου και να την παραδώσει εγγράφως στο δικαστικό επιμελητή. Οι εκτιμητές οφείλουν βάσει του ειδικού κώδικα δεοντολογίας τους (υπ’ αριθμ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών) να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα από τα μέρη, ιδίως τον εντολέα τους, να είναι εχέμυθοι, καθώς δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο και να είναι αντικειμενικοί και υπεύθυνοι ως προς την εκφορά γνώμης σε θέματα της επιστήμης τους, μεταξύ άλλων. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή των εκτιμητών ορίζεται εξ αρχής από την Εγκύκλιο.

Τέλος, η Εγκύκλιος ρητώς προβλέπει ότι οι αναφορές σε «πλειστηριασμούς» που γίνονται στο σώμα της περιλαμβάνουν και τους ηλεκτρονικούς, ενώ η ισχύς της ξεκινάει με τη δημοσίευσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στους πλειστηριασμούς, στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελβετικό φράγκο απόφαση Εφετείου Αιγαίου

Τελεσίδικη απόφαση δικαίωσης δανειολήπτη δανείου σε ελβετικό φράγκο.

Δεν είναι κρυφό  ότι ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που είδαν τις δόσεις τους να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια και βρέθηκαν να οφείλουν υπέρογκα, σε σχέση με τις αρχικές τους οφειλές, ποσά, δικαιώνονται από τα δικαστήρια της χώρας. Κι ενώ σαφώς λόγος γίνεται κατά κανόνα για πρωτόδικες αποφάσεις, εδώ και λίγο καιρό έχουν αρχίσει να εκδίδονται και εφετειακές, οι οποίες ουσιαστικά επικυρώνουν αποτελεσματικότερα την πάγια νομολογία, που έχει εν πολλοίς ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών.

Στις δευτεροβάθμιες αυτές αποφάσεις έρχεται να προστεθεί η υπ’ αριθμ. 86/2017 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, η οποία απορρίπτει έφεση από την πιστώτρια τράπεζα Πειραιώς και δικαιώνει τους εφεσίβλητους επιχειρηματίες, οι οποίοι, κατά την επίμαχη περίοδο του 2005 – 2008 είχαν επίσης πεισθεί από την αντίδικό τους να τρέψουν το επαγγελματικό τους δάνειο σε δάνειο ελβετικού φράγκου, λόγω του (όπως παρουσιαζόταν) άκρως χαμηλού κι άρα θελκτικού, επιτοκίου. Αυτό το οποίο όμως δεν κατέστη σαφές είναι ότι η μετατροπή αυτή σημαίνει ταυτόχρονα κι ανάληψη του συνεπαγόμενου συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από τις ενδεχόμενες μεταβολές της ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων, το οποίο και συνέβη, φέροντας τους δανειολήπτες σε δυσμενέστατη οικονομική θέση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, η τράπεζα δεν προέβη στην υποχρεωτική ενημέρωση των δανειοληπτών ως προς την ιδιαίτερη (συναλλαγματική) φύση και χαρακτηριστικά του δανεισμού τους, ούτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας μετατροπής σε ελβετικό φράγκο, ως όφειλε. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι, πολύ περισσότερο, η πιστώτρια θα έπρεπε να παρέχει περιοδική ενημέρωση ως προς τον τρόπο εφαρμογής των όρων της σύμβασης, ιδίως ως προς τις συναλλαγματικές μεταβολές και τις συνέπειες στην εξέλιξη της δανειακής σχέσης. Ούτε όμως αυτήν την πληροφόρηση παρείχε  εξ αρχής, ώστε οι δανειολήπτες να έχουν σαφή εικόνα του συναλλαγματικού κινδύνου που θα αναλάμβαναν και η γνώση του οποίου, σαφώς, θα είχε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης περί της υπογραφής ή μη της μετατροπής.

Παράλληλα, το δικαστήριο διαπίστωσε κάποιες επιπρόσθετες ατασθαλίες ως προς την υπογραφή της σύμβασης δανεισμού, ήτοι ότι οι δανειολήπτες ουδέποτε κλήθηκαν ώστε να προσυπογράψουν τη μετατροπή του νομίσματος από ευρώ σε ελβετικό φράγκο, ενώ τα χρήματα που χορηγήθηκαν ως δανεισμός μόνον λογιστικά τράπηκαν σε ελβετικά φράγκα και ουδέποτε εκταμιεύθηκαν ως τέτοια, γεγονός που καθιστά αναπόδεικτο τον πραγματικό δανεισμό ελβετικών φράγκων εκ μέρους της τράπεζας από τη διατραπεζική αγορά.

Ως εκ τούτου, με την υπ’ αριθμ 86/2017, το τριμελές Εφετείο Αιγαίου ακύρωσε τη σύμβαση μετατροπής του δανείου από ευρώ σε ελβετικά φράγκα, αναγνωρίζοντας την εναντίωσή της στα χρηστά ήθη. Περαιτέρω, αναγνώρισε ότι οι δανειακές σχέσεις αναδρομικά διέπονται από τους όρους των αρχικών συμβάσεων, διαγράφοντας στην ουσία όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που επέφερε η εν λόγω μετατροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελβετικό φράγκο-απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Απόφαση προδικαστική για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σημαντική απόφαση για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την υποχρέωση πληροφόρησης των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, η πληροφόρηση πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να βρίσκονται σε θέση να λαμβάνουν συνετές κι εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση πρέπει να εκτείνεται και στο συναλλαγματικό κίνδυνο που διατρέχει ο δανειολήπτης από την ενδεχόμενη ανατίμηση ή υποτίμηση του νομίσματος. Το πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή, θα πρέπει να εκθέτει πρώτον τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά αυτό δεν θεωρείται επαρκές: Πολύ περισσότερο θα πρέπει να πληροφορεί το δανειολήπτη για τους κινδύνους που έχει γενικότερα η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα.

 Η απόφαση αφορά δανειολήπτες στη Ρουμανία, οι οποίοι, κατά τη σύναψη δανείου σε ελβετικό φράγκο, ενημερώθηκαν μεροληπτικά από το πιστωτικό ίδρυμα, ως προς τα πολλά οφέλη που οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να αντλήσουν, χωρίς όμως να επισημανθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επέλθουν. Βάσει δε των όρων της σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τις μηνιαίες δόσεις τους σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο κίνδυνος του συναλλαγματικού κινδύνου. Πρόκειται για όρο ο οποίος θα έπρεπε να κριθεί ως καταχρηστικός.

Το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης, υπενθύμισε ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και με τρόπο κατανοητό, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμήσει με σαφή κριτήρια, τις οικονομικές συνέπειες σύναψης της σύμβασης. Το ζήτημα αυτό ελέγχεται με βάση το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, ήτοι λαμβανομένων υπ’ όψιν παραγόντων όπως η διαφήμιση και η πληροφόρηση από το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το εάν και πως επηρέασαν την απόφαση του δανειολήπτη να δεσμευτεί.

Μείζον σημείο της απόφασης του Δικαστηρίου είναι η παραδοχή του πως, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή, ο χαρακτήρας της ως άνω ρήτρας μπορεί να ελεγχθεί ως καταχρηστικός και από στον εθνικό δικαστή επαφίεται η αξιολόγηση του κατά πόσον η τράπεζα συμμορφώνεται με την απαίτηση της καλής πίστης και την πιθανότητα ύπαρξης σημαντικής ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των συμβαλλομένων, αξιολόγηση που γίνεται με βάση το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η εξειδίκευση και γνώση του πιστωτικού ιδρύματος στο αντικείμενο των συναλλαγματικών συναλλαγών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς καθαυτής, παρά απαντά σε προδικαστική παραπομπή από τα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά ερωτήματα ερμηνείας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, σε περίπτωση που άλλα εθνικά δικαστήρια συναντήσουν αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να την επιλύσουν με βάση την απόφαση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Παράνομες χρεώσεις τραπεζών

Σπανίως αναλογίζεται κανείς τη σχετικά μικρή επιβάρυνση που έχει μία (δια)τραπεζική συναλλαγή, όπως σε αποστολές εμβασμάτων, συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές, δηλαδή τις μικρές χρεώσεις που συνιστούν την προμήθεια των τραπεζών στις διάφορες συναλλαγές. Εξατομικευμένα, σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή, τα ποσά φαίνονται μικρά, όμως, αν προστεθούν τα ποσά που καταβάλλει ως προμήθεια ένας μέσος πολίτης στις συναλλαγές του, πολλώ δε μάλλον το σύνολο των πολιτών, είτε πρόκειται για απλούς ιδιώτες, δανειολήπτες ή επιχειρηματίες, αναδεικνύεται το τεράστιο ύψος του παράνομου και καταχρηστικού κέρδους των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις πρακτικές αυτές.

Ήδη από το 2001, με την υπ’ αριθμ. 1219/2001 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος καταδίκασε ως άκυρους σειρά Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) πιστωτικού ιδρύματος οι οποίοι προέβλεπαν σχετικές επιβαρύνσεις, ενώ η νομολογία συνέχισε τα επόμενα χρόνια στο ίδιο μοτίβο, χωρίς όμως να πτοηθούν οι πρακτικές των τραπεζών. Ακόμη και η ανταπόκριση της Πολιτείας, η οποία εξέδωσε δύο σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, το 2008 και το 2011, δεν στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει την αυθαιρεσία των τραπεζών. Αλλά και από πλευράς πολιτών, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη κινητοποίηση, γεγονός που οφείλεται τόσο στην ελλιπή ενημέρωσή τους, όσο και στο γεγονός ότι μεμονωμένα δεν θα μπορούσαν παρά να διεκδικήσουν μικροποσά.

Όσον αφορά τους δανειολήπτες, ως καταχρηστική κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 430/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και από την πολιτεία με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, ο υπολογισμός των τόκων με βάση 360 ημερών αντί 365 για το έτος, η επιβάρυνση με τόκους για ολόκληρο το ποσό στεγαστικού δανείου, μολονότι έχει γίνει χρήση μόνον μέρους του, η περί τα 2,5% του προεξοφλούμενου κεφαλαίου επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης προεξόφλησης (πέναλτι), τα έξοδα χρηματοδότησης του δανείου (περί το 1% του δανείου), τα έξοδα φακέλου, τα έξοδα διαχείρισης, τα έξοδα αξιολόγησης αίτησης κ.ο.κ. Μεταξύ των καταχρηστικών αυτών πρακτικών ανήκει και η μονομερής προσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου από τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτοί οι όροι, που συναντώνται κατά κανόνα στα «ψιλά γράμματα» των συμβάσεων, αντιτίθενται και στον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς κρίθηκαν από σειρά αποφάσεων ως αόριστοι και παραπλανητικοί, κι οπότε αδιαφανείς (ΕφΑθ 6547/2009, 5253/2003 κ.α).

Έτσι σε περιπτώσεις διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών κερδίζουμε την απόρριψη των διώξεων-εκτελέσεων λόγω αοριστίας και καταχρηστικότητας των απαιτήσεων των τραπεζών.

Αντίστοιχου βεληνεκούς αυθαιρεσία λαμβάνει χώρα στις διατραπεζικές αποστολές εμβασμάτων, ακόμη κι όταν γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ebanking. Η υπ’ αριθμ. Ζ1 21/12-1-2011 Υπουργική Απόφαση και η νομολογία του Αρείου Πάγου έχει κρίνει παράνομες και καταχρηστικές τις χρεώσεις προμήθειας σε καταθέσεις σε λογαριασμό τρίτου, όπως και την επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους, την επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, την επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων κ.α.

Τέλος, αξίζει μνεία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 751/2015, η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2015 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του ιδίου έτους και την οποία μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε εφαρμογή, έχοντας βρει απέναντί της την αντίδραση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η Οδηγία, η οποία αφορά κατά κανόνα τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, ορίζει πλαφόν στις προμήθειες των Τραπεζών κατά την εκτέλεση των συναλλαγών το 0,3% επί της αξίας οποιασδήποτε διασυνοριακής συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και 0,2% επί της αξίας οποιασδήποτε διασυνοριακής συναλλαγής με χρεωστική κάρτα, ενώ για τις εγχώριες συναλλαγές, η προμήθεια των τραπεζών για τις συναλλαγές είναι 0,2% επί του ετήσιου μέσου όρου όλων των πληρωμών με τη χρήση χρεωστικών καρτών. Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα έξοδα προμήθειας κυμαίνονται μεταξύ του 2 με 3% για τις αντίστοιχες συναλλαγές.

Στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία οι συναλλαγές διενεργούνται μέσω e-banking, μέσω πλαστικού χρήματος κι έχουν αποκτήσει σημαντικά ευρωπαϊκό και διεθνή χαρακτήρα, οι «μικρές» αυτές χρεώσεις οδηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε αρκετά υψηλά κέρδη, τα οποία όμως, σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη κριθεί καταχρηστικά και παράνομα. Η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών και το γεγονός ότι εξατομικευμένα τα ποσά φαίνονται χαμηλά είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα είναι σε θέση να εξακολουθούν τις πρακτικές τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποια αντίσταση ή αντίδραση από το ευρύ κοινό.

Επίσης λίγοι είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν εξώδικα ή δικαστικά τα όσα έχουν  καταβάλει χωρίς πραγματικά να τα οφείλουν κι αυτό διότι θεωρούν ότι θα δαπανήσουν αρκετό χρόνο-χρήμα  αν και στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί καλή επένδυση, διότι ειδικά στις περιπτώσεις μακροχρόνιων συναλλαγών,   οι εκτιμήσεις των ειδικών οικονομολόγων αποδεικνύουν πολύ μεγάλο κέρδος για τους διεκδικητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα κούρεμα 60%-δόση 100 ευρώ

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση ζεύγους δανειοληπτών, διασώζει την κύρια κατοικία τους και κάνει δεκτή την πρόταση για τις καταβολές τους! Η απόφαση, μάλιστα, προβαίνει και σε «κούρεμα» δανείου κατά 60%!

Με την υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του ζεύγους των αιτούντων, γονέων δύο ανηλίκων τέκνων, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο σύζυγος, αφ’ ενός, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία, οι αποδοχές του, όμως, λόγω μειώσεων, υποδιπλασιάστηκαν ουσιαστικά, η δε σύζυγος, επίσης ιδιωτικός υπάλληλος, έχει παρουσιάσει μείωση στο μισθό της. Παράλληλα με το κατά πολύ μειωμένο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, σοβαροί λόγοι υγείας του συζύγου, αλλά και του πατέρα του, οδήγησαν σε έκτακτες κι αυξημένες δαπάνες, οι οποίες και συνέβαλαν στην περιέλευση του ζεύγους σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας.

Το δε ποσό της οφειλής ανέρχεται σήμερα περίπου στα 126.000€. Καταφέραμε όμως να μην τους αποδοθεί δόλος περί μη αποπληρωμής του δανείου που θα οδηγούσε σε απόρριψη της αίτησής τους, με ρητή αναφορά στο σώμα της απόφασης για το γεγονός ότι μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, η εξυπηρέτηση των οποίων είναι επισφαλής, δεν αποδεικνύει δόλο. Το δικαστήριο δε προχωράει στη διαπίστωση ότι όχι μόνο δεν ήταν δόλιοι οι δανειολήπτες αλλά οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα των αιτούντων οι ίδιες, μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής τους επικοινωνίας.

Έχοντας αποδείξει επομένως τα ανωτέρω, όπως έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση από το Ειρηνοδικείο, η οποία όχι απλώς υπάγει το ζεύγος των δανειοληπτών στα προστατευτικά πλαίσια του Ν. 3869/2010, ήτοι του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, αλλά δέχεται την καταβολή του ποσού που ζητούσαν οι ίδιοι οι αιτούντες, δηλαδή του ποσού των 100€, διασώζει εν συνεχεία την κύρια κατοικία τους και προβαίνει, τελικώς, σε κούρεμα της οφειλής κατά 60%!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο-άκυρη ρήτρα

Δύο ακόμη αποφάσεις έρχονται για να προστεθούν στην εθνική νομολογία, η οποία διαρκώς αποδεικνύει την ένταξή της στο στρατόπεδο των δανειοληπτών όσον αφορά τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο. Λόγος γίνεται για την υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και για την υπ’ αριθμ. 1911/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Το περιεχόμενο και των δύο αποφάσεων δικαιώνει τους δανειολήπτες, αναγνωρίζοντας την καταχρηστικότητα των Γενικών Όρων Συναλλαγών και την ακυρότητα των ρητρών που όριζαν την καταβολή της δόσης στην ισοτιμία ευρώ/chf της ημέρας καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, η χρήση ασαφών και πολυσήμαντων ρητρών από τον προμηθευτή, δημιουργεί διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας των μερών. Η αλλαγή της ισοτιμίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, αποτελεί σημαντική οικονομική ανατροπή, ιδίως όσον αφορά τον όρο καταβολής της δόσης με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία την ημέρα της καταβολής. Οι ασαφείς κι αόριστοι όροι της σύμβασης θεωρήθηκαν καταχρηστικοί, αφού δεν διατυπωνόταν πρακτικά ο τρόπος υπολογισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γενικώς, ως προς το ζήτημα της πληροφόρησης, αυτή κρίθηκε συνολικά επιφανειακή κι ελλιπής, χωρίς να είναι καθίσταται σαφής στον δανειολήπτη ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Πρόκειται, καταληκτικά, για διατάραξη ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δανειολήπτη και μάλιστα «σημαντική» κι «άνευ σπουδαίου λόγου». Επομένως, οι καταχρηστικοί όροι θεωρούνται άκυροι και ο υπολογισμός της δόσης πρέπει να γίνεται με βάση την ισοτιμία την ημέρα όχι της καταβολής της εκάστοτε δόσης, αλλά της ημέρας της εκταμίευσης του ποσού του δανεισμού.

Η δε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του Πειραιά επαναλαμβάνει έναν πλέον κοινό τόπο ως προς τα κριτήρια της ενημέρωσης, ότι δηλαδή αυτή πρέπει να συνίσταται και σε παροχή ειδικών πληροφοριών, ώστε να καθίστανται σαφείς οι κίνδυνοι από την εξέλιξη του δανείου, ενώ απαιτείται η παράθεση τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Όσον αφορά τις προτεινόμενες μεθόδους αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε άλλο νόμισμα δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού η μετατροπή θα υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας την ημέρα της μετατροπής, που είναι και η δυσμενής για το ευρώ, κι άρα θα οδηγήσει και πάλι στην αύξηση του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τους όρους που προέβλεπαν τη μετατροπή των καταβολών σε ελβετικά φράγκα, καθώς και την μετατροπή του προκύπτοντος χρεωστικού υπολοίπου σε ευρώ, αυτοί κρίθηκαν ασαφείς, κι άρα καταχρηστικοί και άκυροι. Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση υποχρεώνει την εναγόμενη να προβεί στον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που έγιναν κατόπιν μετατροπής του ελβετικού φράγκου σε ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά το χρόνο εκταμίευσης.

Οι δύο αποφάσεις αυτές καταδεικνύουν ακόμη μία φορά την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των δανειοληπτών σε υποθέσεις ελβετικού φράγκου, με πρακτικές ελλιπούς ενημέρωσης των οφειλετών, προτάσεις για προστασία από τους συναλλαγματικούς κινδύνους που καταλήγουν αλυσιτελείς και, κυρίως, την καταφανή τάση της νομολογίας να δικαιώνει τους δανειολήπτες στους δικαστικούς τους αγώνες εναντίον των πιστωτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε, οι τελευταίοι ζητούν ουσιαστικά το αυτονόητο, που είναι η καταβολή των εξοφλητικών δόσεων εκ μέρους τους να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οφειλής τους, προσδοκία που με τη χρήση αυτών των καταχρηστικών όρων από τα πιστωτικά ιδρύματα διαψεύδεται συστηματικά.

Με τη δικαίωσή τους οι δανειολήπτες κερδίζουν αναδρομικά τη διαφορά ισοτιμίας και το δάνειό τους μειώνεται κατά ποσοστό περίπου 60%, όσο δηλαδή είχε παράνομα αυξηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ακόμη μία απόφαση έρχεται να αναγνωρίσει την καταχρηστικότητα των όρων σε δάνεια ελβετικού φράγκου, επιβεβαιώνοντας τη νομολογιακή τάση που πλέον μπορεί να κριθεί και πάγια, η οποία τάσσεται σχεδόν απαρεγκλίτως υπέρ του δανειολήπτη κι έναντι της Τράπεζας. Λόγος γίνεται για την υπ’ αρ. 456/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, η οποία αναγνώρισε ως άκυρο τον όρο περί εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων είτε σε ελβετικό φράγκο είτε σε ευρώ κατά την τρέχουσα ισοτιμία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα μέρη δεν επιθυμούσαν κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης να καταβληθεί η οφειλή σε ξένο νόμισμα, αλλά το ελβετικό φράγκο χρησιμοποιούνταν ως μέτρο για τον προσδιορισμό της οφειλής σε ευρώ, με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή της διάταξης του αρ. 291 του Αστικού Κώδικα για χρηματικές οφειλές σε ξένο νόμισμα.

Περαιτέρω, ο όρος της σύμβασης που αφορά την υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ της δανειακής σύμβασης είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα καταβολής, προκαλεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, διατάραξη της ισορροπίας στις σχέσεις των μερών, ιδίως εις βάρος του ενάγοντος δανειολήπτη. Η υποχρέωση αυτή, συνεχίζει η απόφαση, οδηγεί σε στρέβλωση του σκοπού της σύμβασης, βάσει των δικαιολογημένων προσδοκιών του μέσου καταναλωτή.

Τα ανωτέρω, λοιπόν, υποδηλώνουν την ανάγκη για όχι γενική, αλλά ειδική ενημέρωση, όσον αφορά τα δάνεια σε συνάλλαγμα και τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και μάλιστα στην έκταση που θα επιτρέπει τη συγκρισιμότητα του προϊόντος με ομοειδή και θα καθίσταται κατανοητή η πιθανή εξέλιξη του δανείου. Για το σκοπό αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προβαίνουν σε σαφή και αναλυτική περιγραφή όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της σύμβασης, με κύριο αυτόν της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Αυτή η απόφαση προστίθεται στη σειρά θετικών για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο αποφάσεων, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι οι συνθήκες είναι ώριμες και ευνοϊκές για να αναζητηθεί από αυτούς δικαστική προστασία μέσω ασκήσεως αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,