RSS

Tag Archives: δικηγορικά γραφεία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019 για εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μισθωτούς, ανέργους, συνταξιούχους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

          Αφού δόθηκε το τέλος στην προστασία της κύριας κατοικίας με την εκπνοή της προθεσμίας που προβλεπόταν από νόμο Κατσέλη,   υπό όρους δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποδεέστερη προστασία  με τον νόμο 4605/2019.

            Το δύσκολο του εγχειρήματος, έγκειται στο γεγονός των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κανείς για να καταφέρει να «σωθεί». Οι βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή υπαγωγή στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας είναι να υπάρχει πριν την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής, υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του δανειολήπτη, και οι οφειλές αυτές να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018. Επιπλέον, ακόμα και τρίτος πχ εγγυητής, ιδιοκτήτης ακινήτου,  µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.

            Πέραν αυτών, απαιτείται η αντικειμενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Το δε σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Εκτός αυτών, πρέπει το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.

Βέβαια, εάν το σύνολο των οφειλών προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του/της συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι δε καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του/της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου της προστασίας της Α΄ κατοικίας.

            Σε περίπτωση που ο αιτών δεν κρίθηκε επιλέξιμος, ή εάν ο αιτών κρίθηκε επιλέξιμος αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους πιστωτές, μπορεί να ζητήσει την Δικαστική Προστασία της κύριας κατοικίας του, με κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Ειρηνοδικείο του τόπου που βρίσκεται η κατοικία, με την συζήτηση να προσδιορίζεται εντός 6 μηνών από την κατάθεση και να εκδίδεται μέσα σε 3 μήνες από την συζήτηση. Σημειωτέον ότι η αίτηση στο Ειρηνοδικείο ασκείται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας – δηλαδή: την απόρριψη της από το ίδιο το σύστημα ή την παραίτηση του αιτούντος, ή την παράλειψη / άρνηση των πιστωτών να υποβάλλουν πρόταση, ή με την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα. Στην περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση του οφειλέτη, καθορίζεται ενιαίο σχέδιο ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η ρύθμιση, χωρίς να θίγει ρυθμίσεις που επετεύχθησαν συναινετικά.

            Επίσης, μπορεί να ζητηθεί και να δοθεί από το Δικαστήριο προσωρινή διαταγή, εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση είναι βάσιμη και ότι μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης η κύρια κατοικία του αιτούντος θα έχει πλειστηριαστεί.

Πλην, όμως, εάν το Δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, τότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρ. 205 ΚΠολΔ, ποσό για τα δικαστικά έξοδά από 1.500 έως 5.000 ευρώ!!!

            Άρα, σε περιπτώσεις πιο σύνθετες και στις οποίες υφίστανται και άλλες οφειλές, οι οποίες, όμως, δυστυχώς, είναι ανεπίδεκτες ρύθμισης με τον συγκεκριμένο νόμο, πρέπει να υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία του φακέλου, τόσο στο στάδιο της υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, όσο και δικαστικά, για να αποφευχθούν αδιέξοδες καταστάσεις.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ

Απόφαση του δικηγορικού μας γραφείου: Υπερχρεωμένοι δανειολήπτες έμποροι, διασώζουν κατοικία με μικρή δόση. 

            Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με προσωρινή διαταγή, έκανε δεκτή την προστασία της κατοικίας της αιτούσας, συμβεβλημένης ως εγγυήτριας σε δάνεια του συζύγου της, ξενοδόχου, σε μία εξαιρετική περίπτωση ρύθμισης χρέους. Οι οφειλές για τις οποίες είχε εγγυηθεί, ανέρχονταν σε 210.000 ευρώ, σε επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια. Το Δικαστήριο ανέστειλε όλα τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά της πελάτισσάς μας, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της, με δόση 150 ευρώ το μήνα έως την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης!

Σε άλλη πρόσφατη περίπτωση, με προσωρινή διαταγή, το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, διέσωσε την περιουσία εμπόρου, όπου ο πατέρας του, συνταξιούχος, είχε συμβληθεί ως εγγυητής. Ο υιός – έμπορος, κρίθηκε ως μικρέμπορος και έγινε δεκτή από το Δικαστήριο η ένταξή του στο πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με την υποχρέωση να καταβάλει 30 ευρώ το μήνα έως την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης, για δάνειο ύψους 280.000 ευρώ!!!

Προστατευθείτε και ζητήστε άμεσα την παρέμβασή μας για την διάσωση της κατοικίας σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα κόκκινα δάνεια οδηγούν σε πλειστηριασμό εάν δεν γίνουν άμεσα οι σωστές ενέργειες

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΦΕΣΗ ΣΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΤΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ (Ν. 3869/2010)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με την πλατφόρμα της προστασίας πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019), έγινε ξεκάθαρο πλέον, ότι οι ευεργετικές διαδικασίες και διατάξεις του αρχικού νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πνέουν τα λοίσθια. Λίγες ευκαιρίες ακόμα απομένουν για την προστασία του δανειολήπτη από τον νόμο Κατσέλη, κι αυτές – λόγω των προβλεπόμενων  προθεσμιών – εκπνέουν με την πάροδο του χρόνου.

Εάν έχετε χάσει το πρωτόδικο δικαστήριο για την ένταξή σας στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, ταυτόχρονα με την έφεση στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορείτε να αιτηθείτε την δικαστική προστασία της περιουσίας σας από την εκποίηση, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό για τους δανειολήπτες σημαίνει, ότι με την άσκηση της έφεσης στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, εκκινεί ταυτόχρονα μια παράλληλη διαδικασία, που θα μπλοκάρει ουσιαστικά τις Τράπεζες, ώστε να μην ξεκινήσουν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που περιλαμβάνει διαταγή πληρωμής, κατάσχεση και πλειστηριασμό.

Η πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση της έφεσης, αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την κρίση του δικαστηρίου επί της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, και καλύπτει, εφ’ όσον η αίτηση γίνει δεκτή, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών μέχρι την έκδοση της εφετειακής απόφασης. Ενεργήστε άμεσα και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους, για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, χάνοντας μαζί με τις προθεσμίες και το δικαίωμα της προστασίας της περιουσίας σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Έξυπνη διεκδίκηση διατροφής

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

            Μεγάλη η διαφορά που προκύπτει στον καθορισμό ποσού διατροφής που πρέπει να καταβάλει ο ένας σύζυγος ή γονέας στον άλλο, με την ένταξη των αδήλωτων εισοδημάτων να αυξάνει το καταβλητέο για διατροφή ποσό.

            Ελεύθεροι επαγγελματίες, οδηγοί ταξί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ιατροί, δάσκαλοι και καθηγητές, οικοδόμοι, ντελιβεράδες….. πάντα έχουν τα «τυχερά» τους, ή όπως γενικά συνηθίζεται να λέγεται, «μαύρα» εισοδήματα. Αυτό σημαίνει, ότι ο δικηγόρος της πλευράς που διεκδικεί διατροφή, πρέπει να συμπεριλάβει στο δικόγραφο της αγωγής  ποσά και από την «αδήλωτη εργασία» του αντιδίκου, ώστε να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη του. Ακόμα, δε, κι αν αυτά τα «μαύρα εισοδήματα» δεν υφίστανται, το Δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει, στην περίπτωση κατόχου ταξί λόγου χάριν, ότι ακόμα και τις ώρες που δεν εργάζεται ο ιδιοκτήτης ως οδηγός, μπορεί να εκμισθώσει το ταξί, ώστε το όχημα να συνεχίζει να παράγει κέρδος.

            Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα επαγγέλματα αναλογικά, όπου το Δικαστήριο λαβαίνει υπόψιν του, κατόπιν σχετικής φυσικά μνείας από τον δικηγόρο στο δικόγραφο και υποστήριξης από καταθέσεις μαρτύρων, τα έξτρα χρήματα που κερδίζει ο αντίδικος, αλλά δεν φαίνονται πουθενά!! Είναι πάμπολλες, δε, οι περιπτώσεις, που κατά την διακοπή της συμβίωσης ο αντίδικος είναι από «καλοβαλμένος έως ζάμπλουτος», ενώ κατά την εκδίκαση της αγωγής διατροφής, όλοι συνήθως εμφανίζονται ως «φτωχοί και κατατρεγμένοι» ή το λιγότερο στα όρια της εξαθλίωσης. Αυτή η στάση, σκοπό έχει να θολώσει την κρίση του Δικαστηρίου. Είναι γεγονός, δε, ότι επιτυγχάνεται πολύ συχνά εάν δεν αντικρουστεί σωστά από κάποιον έμπειρο δικηγόρο.

            Μην πέσετε στην παγίδα των αντιδίκων. Διεκδικήστε   την διατροφή που αναλογεί σε σας και τα παιδιά σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο, διατροφή συζύγων και τέκνων στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΜΕ 45% «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ

             Απόφαση του δικηγορικού μας γραφείου: Υπερχρεωμένη δανειολήπτρια με σταθερό μισθό διασώζει κατοικία με μεγάλο κούρεμα και μικρή δόση.  

            Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμ. 258/2019 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση υπερχρεωμένων που καταθέσαμε για εντολέα μας, σε μία εξαιρετική περίπτωση ρύθμισης χρέους. Η αιτούσα, εργαζόμενη σε ΝΠΙΔ  είχε οφειλές περί τις 140.000 ευρώ σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αλλά και σε πιστωτικές κάρτες. Το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση ρύθμισης οφειλών της δανειολήπτριας και ανέστειλε όλα τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά της πελάτισσάς μας, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της!

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η οφειλέτρια – πλέον – ρυθμίζει τις οφειλές της, με διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού, πληρώνοντας το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της!!!!!

Για την διάσωση, λοιπόν, της κύριας κατοικίας της δανειολήπτριας, το δικαστήριο όρισε μηνιαία δόση για τέσσερα έτη το ποσό των 174 ευρώ, κι έπειτα, για περίοδο 15 ετών την πληρωμή δόσης ύψους 374,11 ευρώ, αφού αποδείξαμε τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία αυτή είχε περιέλθει και τα αυξημένα έξοδα για τις βιοτικές της ανάγκες.  

Δηλαδή με συνολική καταβολή 75.691,80 ευρώ, η δανειολήπτρια ρύθμισε χρέος ύψους 140.000 !!!!!!!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ρυθμίσεις δανείων για προστασία πρώτης κατοικίας ν. Κατσέλη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με ηλεκτρονική πλατφόρμα–ΠΑΓΙΔΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

            Κίνδυνος για τους οφειλέτες να παρασυρθούν από τις εξαγγελίες  για απλούστερη διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας με την βοήθεια «εκπαιδευμένων» υπαλλήλων των τραπεζών και να στραφούν σε αυτές απευθείας για υποβολή σχετικών αιτήσεων, χωρίς την απαραίτητη νομική συνδρομή και υποστήριξη. Σημειώστε ότι οι τράπεζες ούτως ή άλλως δεν δεσμεύονταν  να κάνουν «κούρεμα» και ρύθμιση επειδή κάποιος θα υπέβαλε το αίτημα στην πλατφόρμα!! Ο λόγος για τον οποίο η αίτηση αυτή με την πλατφόρμα έχει ήδη αποτύχει είναι επειδή αρνούνται να έρθουν σε συμφωνία οι τράπεζες !!, επομένως τώρα απλά θα επιδιώκουν να παγιδεύσουν τον οφειλέτη – που ως αφελής κι έτοιμος να υπογράψει ρύθμιση θα εμφανίζεται ενώπιον τους-  καθοδηγώντας τον σε συμφωνίες που θα εξυπηρετούν το συμφέρον τους.

            Με πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης ενημερώθηκαν οι Έλληνες πολίτες για συνεννόηση και συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με εκπροσώπους των τραπεζών ώστε να καταστεί απλούστερη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προστασία της πρώτης κατοικίας, με δωρεάν εξυπηρέτηση των οφειλετών από τις ίδιες τις πιστώτριές τους!!!!. Μάλιστα, θα ξεκινήσει «επικοινωνιακή», δηλαδή διαφημιστική, καμπάνια!!! προς τους πολίτες, για να προσελκύσουν οι τράπεζες τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, χρησιμοποιώντας ως φόβητρο την λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό νομοθετικό καθεστώς που υπέρ τους ετοιμάζεται, οι τράπεζες επιδιώκουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες τους, και να τους οδηγήσουν σε μία συμφωνία που θα είναι μόνο επικερδής για τις ίδιες, όχι όμως για τους ίδιους τους οφειλέτες τους. Είναι το λιγότερο αφελές να περιμένει κανείς ότι οι τράπεζες θα είχαν ποτέ την καλή θέληση να καθοδηγήσουν τους οφειλέτες τους σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία, με κίνητρο οτιδήποτε άλλο πέραν (αποκλειστικά) του δικού τους συμφέροντος. Τουναντίον, το αποτέλεσμα μίας τέτοιας συμφωνίας, που θα πραγματοποιηθεί δίχως την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη νομική συμβουλή και καθοδήγηση, θα είναι η δέσμευση των οφειλετών σε μία ρύθμιση εντελώς επιβαρυντική και επιβαρυντική για τους ίδιους, που πιθανώς ούτως ή άλλως δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν. Θα είναι δηλαδή μία συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντά τους, αλλά πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών.

            Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο, παράλληλα, το γεγονός ότι έλαβε τόσο μεγάλη προβολή η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών της κύριας κατοικίας από το υποθηκοφυλακείο (ή των αντιγράφων του κτηματολογικού φύλλου), ενός μόνον από το συνολικό όγκο δικαιολογητικών και συνοδεύτηκε από μεγαλοπρεπείς – σχεδόν διαφημιστικές – διατυπώσεις για απλοποίηση της διαδικασίας προστασίας της πρώτης κατοικίας και για μείωση του γραφειοκρατικού κόστους. Είναι όμως σαφές ότι η τροποποίηση αυτή, ακόμη κι αν μειώνει τον όγκο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά ένα, με κανέναν απολύτως τρόπο δεν απλοποιεί την διαδικασία. Τουτέστιν, η ίδια η διαδικασία δεν αλλάζει σε τίποτε απολύτως.

            Επομένως, είναι σημαντικό να διακρίνουν οι ενδιαφερόμενοι την απλοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης των εγγράφων αφ’ ενός και την ίδια την διαδικασία της ίδιας της αίτησης αφ’ ετέρου. Διότι στην τελευταία τίποτε δεν διαφοροποιείται με την συγκεκριμένη τροποποίηση· για αυτό συστήνεται προσοχή, ώστε οι οφειλέτες να μην παρασύρονται από παραπλανητικές και παραπειστικές διατυπώσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν να δεσμευτούν από μία συμφωνία που όχι μόνον δεν θα είναι συμφέρουσα, αλλά θα τους δεσμεύει υπέρμετρα κι ενδεχομένως να μην μπορούν καν να εξυπηρετήσουν. Επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να θεωρήσουν τις τράπεζες φίλους τους, ούτε να παρασυρθούν από την δωρεάν εξυπηρέτηση από «εκπαιδευμένους» τραπεζικούς υπαλλήλους: δεν θα ήταν δωρεάν εάν οι τράπεζες δεν περίμεναν όφελος από την διαδικασία αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,