RSS

Tag Archives: δάνειο ΟΕΚ

Δάνεια ΟΕΚ

Δάνεια ΟΕΚ –  Στις 25 Απριλίου 2019 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών.

Σύμφωνα με την 29845/2423 ΥΑ για όσους δικαιούχους εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ., έχουν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης έως και τις 25 Απριλίου του 2019.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει για : 1) Δικαιούχους με Οριστικά Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40% και 2) Δικαιούχους κατόχους Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση αυτή είναι η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας ή έστω η χρησιμοποίηση αυτής από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειωτέον ότι, εάν δεν γίνει σωστά η αίτηση απορρίπτεται, επομένως θα πρέπει να γίνεται από ειδικό για τα οικονομικά δικηγόρο –διαπραγματευτή- διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με μεγάλη επιτυχία έχοντας πείρα ετών στη δικαστική κι εξωδικαστική τακτοποίηση οικονομικών ζητημάτων καθώς και στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη διευθέτηση όλων των δανείων λόγω εμπειρίας διαμεσολάβησης – συντονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες  για διαγραφή δανείων και αποφυγή πλειστηριασμών  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή-συντονιστή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Δάνεια ΟΕΚ «κούρεμα» και εξάλειψη χρεών

Διαγραφή δανείων ΟΕΚ. Όροι και Προϋποθέσεις:

Μία εξαιρετική προοπτική ρύθμισης δανείων που είχαν ληφθεί από τον (πρώην) Ο.Ε.Κ. (Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας) ανοίγεται για τους δανειολήπτες με την υπ’ αριθμ. 52246/3173/26.01.2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λειτουργεί από την 19.04.2018, προσφέρεται για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τον Ο.Ε.Κ. και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους και θα ισχύσει για 8 μήνες.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν όλοι οι δανειολήπτες ιδίων κεφαλαίων του Ο.Ε.Κ. Μοναδικός περιορισμός που τίθεται είναι ο εξής: εάν ο οφειλέτης έχει ήδη προβεί σε κάποια άλλη ρύθμιση του δανείου, π.χ. μέσω του Νόμου Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, θα πρέπει πρώτα να προβεί σε παραίτηση από την προηγούμενη αυτή ρύθμιση, προτού υποβάλει την αίτησή του στην πλατφόρμα του Ο.Α.Ε.Δ. Παράλληλα, πρέπει να διευκρινιστεί αφ’ ενός ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τα δάνεια από τα ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., επομένως, εάν το δανεισθέν ποσό ήταν μικτό, προερχόταν δηλαδή και από πιστωτικό ίδρυμα, η ρύθμιση θα περιοριστεί στο τμήμα που αφορά τον Ο.Ε.Κ. Περαιτέρω, εάν το ποσό του δανείου, κατά το χρόνο της αίτησης, δεν έχει εκταμιευθεί ολόκληρο, είναι δυνατό να τροποποιηθεί η σχετική σύμβαση, ώστε να περιοριστεί η ρύθμιση στο μέχρι  σήμερα ποσό.

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση προβλέπει κατ’ αρχάς αύξηση του χρόνου αποπληρωμής για όλες τις κατηγορίες δανείων κατά δέκα έτη, ακόμη και αν ο χρόνος αυτός έχει ολοκληρωθεί χωρίς να έχει επιτευχθεί αποπληρωμή, καθώς και σειρά διαγραφών: αν είχαν επιβληθεί τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας και έχουν καταβληθεί, αφαιρούνται από το κεφάλαιο, ενώ αν δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται. Επίσης, διαγράφονται οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι και οι μεταγενέστερες οφειλές δεν υπόκεινται σε τόκο υπερημερίας. Επί του αρχικού ποσού γίνεται διαγραφή ύψους 15%, ενώ αν ο οφειλέτης ανήκει σε ευάλωτη ομάδα δανειστών ή είναι πολύτεκνος, γίνεται επιπλέον διαγραφή 10% ή 20% αντιστοίχως. Παράλληλα, αν ο δανειολήπτης καταβάλει το 60% του ποσού της οφειλής εντός 5 ετών, εκπίπτει του υπολοίπου 40%, ενώ αν καταβάλει το 80% εντός 8 ετών, εκπίπτει του υπολοίπου 20%. Τέλος, αν το συνολικό χρέος του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ συνολικά, το δάνειο θεωρείται αποπληρωμένο. Το ίδιο ισχύει εάν ο οφειλέτης έχει καταβάλει ήδη το 60% του τελικού ποσού δανείου.

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος για 6 μήνες, αν ο δανειολήπτης είναι άνεργος ή αποδεικνύει αδυναμία πληρωμής, η οποία περίοδος μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, έως τη συμπλήρωση 3 ετών. Κατόπιν αίτησης του δανειολήπτη, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής ελάχιστης δόσης: α. αν το χρέος του δανειολήπτη  δεν υπερβαίνει τα 26.000 ευρώ και το οικογενειακό του εισόδημα ισούται ή είναι κατώτερο από 25.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, β. αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από τα 26.000 ευρώ και το οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το εισόδημα ελέγχεται ανά διετία, ή, με πρωτοβουλία του οφειλέτη, συντομότερα. Κατά τα λοιπά, το εναπομείναν ποσό του δανεισμού μετά τις διαγραφές κατανέμεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες παραμένουν άτοκες.

Τελευταία προϋπόθεση της ρύθμισης είναι η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας ή έστω η χρησιμοποίηση αυτής από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου. Εάν ο οφειλέτης για διάστημα 6 μηνών δεν εξυπηρετεί τις νέες του υποχρεώσεις, ο Ο.Α.Ε.Δ. τον ενημερώνει εγγράφως για την καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων ή την προσκόμιση δικαιολογητικών αδυναμίας πληρωμής. Αν κατόπιν της ενημέρωσης ο οφειλέτης μείνει άπραγος, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να βεβαιώσει το σύνολο της υπόλοιπης οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτεί αίτηση του δανειολήπτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ιστοτόπου του Ο.Α.Ε.Δ. Εάν δεν γίνει σωστά η αίτηση απορρίπτεται, επομένως θα πρέπει να γίνεται από ειδικό για τα οικονομικά  δικηγόρο –συντονιστή –διαπραγματευτή- διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με μεγάλη επιτυχία έχοντας πείρα ετών στη δικαστική κι εξωδικαστική τακτοποίηση οικονομικών ζητημάτων καθώς και στον εξωδικαστικό μηχανισμό για επιχειρήσεις και στη διευθέτηση όλων των δανείων λόγω πείρας διαμεσολάβησης – συντονισμού.

Σημειωτέον ότι είμαι επιλεγμένη συντονίστρια της ΕΓΔΙΧ για την επίλυση των οικονομικών ζητημάτων και τους διακανονισμούς των δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες  για το κούρεμα και αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών  ή πτωχεύσεων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή-συντονιστή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αποφάσεις μηδενικών καταβολών για δάνειο ΟΕΚ και άλλα….

Αν και σπάνια δημοσιεύω αποφάσεις αυτές αξίζει να γίνουν γνωστές για να ανακουφιστούν πολλοί δανειολήπτες!!!

Το Ειρηνοδικείο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με προσωρινή διαταγή διέσωσε σπίτι και αγροτεμάχια οικογένειας με μηδενικές καταβολές ακόμα και για δάνειο του ΟΕΚ!!!.

Βέβαια πάντα αξίζει να αποδίδουμε τα δέοντα και στους δικαστές που εκδίδουν αυτές τις αποφάσεις ανθρωπιάς!

Παραθέτω ολόκληρο το κείμενο των αποφάσεων και για τυχόν απορίες και περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

ΠΡΟΣΩ.ΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:  102/ 2014

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 102/ 2013.

Αιτών……………………:

Ελασσόνας,   ο   οποίος   παρέστη   δια   της   πληρεξουσίας   του   δικηγόρου · Χρυσάνθης  Κορέλα, του Δικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων η αiτηση: 1) Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε (υπ’ αριθμ. 55418/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής Ματσάγκου και 2) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55358/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικήs  Ματσάγκου. ··

Κοινοποιήθηκε στον εγγυητή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13618/ 12- 11-2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λάρισας Δημητρίου Γκουντρουμπή.

Καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη της συζήτησης.

  • Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. 102/ 2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του .αιτούντα επί της ο:Ποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις ων ,άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 2 του  3869 / 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο του  αιτούντα  κατά   την συζήτηση  και  τα  αποδεικτικά   μέσα   που

προσκομίστηκαν. Αφού διαπιστώθηκε · ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός επί της παραπάνω κρινόμενης αίτησης, . ο  οποίος προβλέπεται  στην_ παρ.  3 του  άρθρου  4  του  ν.  3869 / 2010,  όπως  αυτό

.                                                                             .

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12  του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ.  2  του  άρθρου  5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή  διαπιστώθηκε  ότι  συντρέχουν  στο πρόσωπο  του  αιτούντα οι προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 / 2010, τα δε αναφερόμενα στην αίτηση  χρέη  του  δεν  περιλαμβάνονται  στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου,  ότι  έχει  ανεπαρκές  εισόδημα  για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακές του ανάγκες, είναι πολύτεκνος και τα τρία εκ των · τέκνων του είναι σπουδαστές, αντιμετωπίζει . δε ο ίδιος σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και   κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά του, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ τηv αιτηθείσα προσωρινή διαταγή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης., την ‘ αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς  την  υποχρέωση μηνιαίων  καταβολών  στις  πιστώτριες  τράπεζες, διότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις  του  άρθρου  8  ηαρ.5  του  Ν. 3869 / 2010 (άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 του Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 5 με το άρθρο 13 του Ν. 4161/ 2013).

Ελασσόνα i4-1-2014

Ή   Ειρηνοδίκης

—–

…. ·

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:       / 2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 103/ 2013.

Αιτούσα…………………:

,  κάτοικος                     ,  η  οποία  παρέστη   δια  της πληρεξουσίας της δικηγόρου ·.Χρυσάνθης Κορέλα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων   η  αίτηση:     1)  Οργανισμός  Απασχόλησης          Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ)  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως  καθολικός  διάδοχος  του  καταργηθέντος  Ν.Π.Δ.Δ.  με την  επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) , ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε  (υπ’ αριθμ .  55408/ 8-11-2013  έκθεση  επίδοσης  της  δικαστικής επιμελήτριας                     στο Πρωτοδικείο .   Αθηνών                       Αγγελικής      Ματσάγκου,     2) Ανώνυμη     Τραπεζική     Εταιρία με την                     επωνυμία (ΑΛΦΑ        ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) και τον διακριτικό . τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ» που

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια της

  • πληρεξουσίας της . · δικηγόρου  Ευαγγελίας  Νικολάου,  3)  Ανώνυμη Τραπεζική           Εταιρεία με την επωνυμία ((ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε>) που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται  νόμιμα,   η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55368/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής    Ματσάγκου και 4) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με  την επωνυμία ((ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε .)> που εδρεύει στην Αθήνα  και  εκπροσωπείται  νόμιμα ,  η  οποία  δεν  παρέστη  αν  και  κλήθηκε
    • (σχ. η υπ’ αριθμ. 55388/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής

.επιμελήτριας     στο    Πρωτοδικείο     Αθηνών     Αγγελικής     Ματσάγκου.

  • Καταβλήθηκε  τα  νόμιμα  τέλη  της  συζήτησης ..

οφειλών της αιτούσας επί της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις: των άρθρων 4 παρ.  3, 5 παρ.  2 του 3869/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας και από την πληρεξούσια δικηγόρο της μετέχουσας πιστώτριας που παραστάθηκε κατά την συζήτηση και τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν.       Αφού             διαπιστώθηκε                            ότι  απέτυχε  ο  προδικαστικός συμβιβασμός                            επί    της    παραπάνω    κρινόμενης    αίτησης ,                            ο    οποίος προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869 / 2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τό άρθρο 12 του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ. 2 του άρθρου 5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις ένταξής της στις ρυθμίσεις του νόμου ·3869/ 2010, _ τα δε αναφερόμενα      στην    αίτηση     χρέη     της     δεν     περιλαμβάνονται               σταεξαιρούμενα  της  ρύθμισης  του  νόμοu,  ότι  έχει ανεπαρκές  εισόδημα  για  την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε ‘ καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακέ ; της  ανάγκες, είναι πολύτεκνη και τα τρία εκ των τέκνων της είναι σπουδαστές, ο σύζυγός της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και  κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά της, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αιτηθείσα προσωρινή διαταγή .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά . μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και την διατήρηση της πραγματική; και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένnς και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών στις πιστώτριες τράπεζες, διότι      αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ .5 του Ν .

 3869 / 2010  άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 τοv Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά

      την  αντικατάσταση  του  άρθρου  5 με το άρθρο  13 του  Ν. 4161/ 2013) .

Ελασσόνα 14-1-2014

Η Ειρηνοδίκης

Ι   Ω Α Ν Ν Α

.. ·,·   ‘ .

.    .

.   ,.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,