RSS

Category Archives: Uncategorized

Ελβετικό φράγκο-απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Απόφαση προδικαστική για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σημαντική απόφαση για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την υποχρέωση πληροφόρησης των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, η πληροφόρηση πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να βρίσκονται σε θέση να λαμβάνουν συνετές κι εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση πρέπει να εκτείνεται και στο συναλλαγματικό κίνδυνο που διατρέχει ο δανειολήπτης από την ενδεχόμενη ανατίμηση ή υποτίμηση του νομίσματος. Το πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή, θα πρέπει να εκθέτει πρώτον τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά αυτό δεν θεωρείται επαρκές: Πολύ περισσότερο θα πρέπει να πληροφορεί το δανειολήπτη για τους κινδύνους που έχει γενικότερα η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα.

 Η απόφαση αφορά δανειολήπτες στη Ρουμανία, οι οποίοι, κατά τη σύναψη δανείου σε ελβετικό φράγκο, ενημερώθηκαν μεροληπτικά από το πιστωτικό ίδρυμα, ως προς τα πολλά οφέλη που οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να αντλήσουν, χωρίς όμως να επισημανθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επέλθουν. Βάσει δε των όρων της σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τις μηνιαίες δόσεις τους σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο κίνδυνος του συναλλαγματικού κινδύνου. Πρόκειται για όρο ο οποίος θα έπρεπε να κριθεί ως καταχρηστικός.

Το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης, υπενθύμισε ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και με τρόπο κατανοητό, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμήσει με σαφή κριτήρια, τις οικονομικές συνέπειες σύναψης της σύμβασης. Το ζήτημα αυτό ελέγχεται με βάση το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, ήτοι λαμβανομένων υπ’ όψιν παραγόντων όπως η διαφήμιση και η πληροφόρηση από το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το εάν και πως επηρέασαν την απόφαση του δανειολήπτη να δεσμευτεί.

Μείζον σημείο της απόφασης του Δικαστηρίου είναι η παραδοχή του πως, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή, ο χαρακτήρας της ως άνω ρήτρας μπορεί να ελεγχθεί ως καταχρηστικός και από στον εθνικό δικαστή επαφίεται η αξιολόγηση του κατά πόσον η τράπεζα συμμορφώνεται με την απαίτηση της καλής πίστης και την πιθανότητα ύπαρξης σημαντικής ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των συμβαλλομένων, αξιολόγηση που γίνεται με βάση το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η εξειδίκευση και γνώση του πιστωτικού ιδρύματος στο αντικείμενο των συναλλαγματικών συναλλαγών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς καθαυτής, παρά απαντά σε προδικαστική παραπομπή από τα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά ερωτήματα ερμηνείας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, σε περίπτωση που άλλα εθνικά δικαστήρια συναντήσουν αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να την επιλύσουν με βάση την απόφαση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Advertisements
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Στρατηγικοί κακοπληρωτές-πλειστηριασμοί

Με την παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια των πλειστηριασμών και την αναμενόμενη θέση σε ισχύ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, είναι εύλογο το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ελλάδας να στρέφεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το «άνοιγμα» αυτό των πλειστηριασμών αφορά κι επηρεάζει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μαζί με την ανακοίνωση της παύσης της αποχής, σε μία προσπάθεια μετριασμού της αναταραχής που προκάλεσε αυτή στους απανταχού οφειλέτες, τραπεζικά στελέχη προέβησαν σε δηλώσεις ότι οι πλειστηριασμοί δεν θα αφορούν τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, δηλαδή όσους έχουν περιέλθει πράγματι σε αδυναμία πληρωμών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά αυτούς που οι ίδιες αποκαλούν ως «στρατηγικούς κακοπληρωτές», δηλαδή όσους κρίνουν ότι αρνούνται πεισματικά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, μολονότι έχουν τη δυνατότητα, αποκρύπτοντας μάλιστα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μάλιστα, εκτιμούν ότι το ποσοστό των «στρατηγικών κακοπληρωτών» ανέρχεται στο 20-25% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εδώ, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται από τις ίδιες τις τράπεζες είναι σαφώς υποκειμενικός και δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως τόσο στην πραγματικότητα, όσο στα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το γεγονός είναι ότι με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να αγγίζει το 44,8% του συνόλου των δανείων, σχεδόν δηλαδή το μισό, οι τράπεζες έχουν υποστεί ένα σοβαρό οικονομικό πλήγμα, ανερχόμενο περίπου στα 106 δις ευρώ. Αυτό είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες σήμερα, και άρα η απόδοση του όρου «στρατηγικός κακοπληρωτής», κατά των οποίων και μόνο, καθώς δηλώνουν, προτίθενται να στραφούν τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να εκλαμβάνεται με κριτική διάθεση, δεδομένων των συμφερόντων που διακυβεύονται. Επίσης πλήγμα για τα συμφέροντα των τραπεζών αποτέλεσε και το πάγωμα των πλειστηριασμών για τους τελευταίους 8 μήνες, λόγω της αποχής των συμβολαιογράφων, καθώς και οι συνεχείς διακοπές της διαδικασίας των πλειστηριασμών λόγω των κινητοποιήσεων ομάδων πολιτών, οι οποίοι παρακώλυαν συστηματικά τη διενέργειά τους σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και της ικανοποίησης των τραπεζών.

Μεταξύ άλλων, κι αυτό το κώλυμα καλείται να επιλύσει η υιοθέτηση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, κατά το μοντέλο της Ισπανίας, ώστε η διενέργεια των πλειστηριασμών ακινήτων να γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, χωρίς τα μειονεκτήματα που έχει η διενέργεια τους με φυσική παρουσία των οφειλετών. Τουναντίον, προσδοκάται μάλιστα ότι η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αυξήσει τη μέση τιμή των ακινήτων, έως και κατά 30% υψηλότερα, καθώς θα προσελκύσει μεγαλύτερο πλήθος ενδιαφερομένων, και άρα θα αυξήσει και τη ζήτηση, όπως ουσιαστικά συνέβη στην Ισπανία. Σύμφωνα, πάντως, με τις νεώτερες πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πλέον έτοιμη, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία το Σεπτέμβριο, αφού διασφαλιστεί μέσω δοκιμαστικών ελέγχων, ότι η λειτουργία της, αλλά και τα δεδομένα των πλειστηριασμών θα είναι ασφαλή. Το κόστος της λειτουργίας θα καλύπτεται από το τέλος συμμετοχής που θα καταβάλλουν οι πλειοδότες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Οι εξελίξεις, νομικές και τεχνικές, όσον αφορά τους πλειστηριασμούς αφορούν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, πολλώ δε μάλλον αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο αριθμός των πλειστηριασμών που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα από τις τράπεζες ανέρχεται στους 3.500 !!!. Παρά τις διαβεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ότι οι οφειλέτες που στοχεύονται είναι οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», ο κίνδυνος αφορά πολύ μεγάλο αριθμό καλόπιστων συμπολιτών μας. Η γνώση των νομικών αμυνών και μέσων για την αντιμετώπιση του πλήθους των κατασχέσεων που αναμένονται, καθώς και των πλειστηριασμών που έπονται, είναι μέγιστης σημασίας για τους οφειλέτες που επιθυμούν να προστατεύσουν τα ακίνητά τους, ακόμη και την πρώτη τους κατοικία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση κατοικίας – ακινήτων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 11/07/2017 in Uncategorized

 

Εισπρακτικές εταιρίες-αποζημίωση

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εισπρακτική Εταιρία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη!! Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 απαγορεύεται η ε…

Πηγή: Εισπρακτικές εταιρίες-αποζημίωση

 
Σχολιάστε

Posted by στο 05/10/2016 in Uncategorized

 

Εμπορική μίσθωση-διάρκεια-παράταση-αποζημίωση-καταγγελία

 

Επαγγελματικές μισθώσεις

H τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4242/2014 στο Π.Δ. 34/1995, το οποίο ρυθμίζει τις εμπορικές μισθωτικές συμβάσεις, με χρόνο έναρξης ισχύος την 28.02.2014, επέφερε αμηχανία στις συναλλαγές, τόσο από πλευράς εκμισθωτών όσο και μισθωτών καταστημάτων, χώρων προορισμένων για επαγγελματική χρήση εν γένει. Ιδίως για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί υπό το προηγούμενο καθεστώς,  ο νέος νόμος λαμβάνει μνεία και περιλαμβάνει τη ρύθμισή τους στις διατάξεις του. Πολύ περισσότερο δε, σύγχυση ανακύπτει για τη λήξη αυτών  των μισθώσεων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, ο νέος ελάχιστος χρόνος διάρκειας των εμπορικών μισθώσεων είναι πλέον τριετής, οπότε και οι συμβάσεις που συνάπτονται κατόπιν της 28.02.2014, διέπονται από αυτήν την οριοθέτηση.

Διαφορετική αντιμετώπιση έχουν οι μισθώσεις που ήδη έτρεχαν πριν τις 28.2.2014,  για τις οποίες ορίζεται ότι ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμά του να παραμείνει ακώλυτα στο μίσθιο για 12 έτη συνολικά, ο οποίος ήταν και ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας των μισθώσεων υπό το προηγούμενο καθεστώς.

Σε κάθε περίπτωση, σε όποιο χρόνο και υπό όποιο καθεστώς κι αν συνάφθηκε  η σύμβαση, δυνάμει του νέου νόμου, καταργήθηκε η υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση ύψους 24 μηνιαίων μισθωμάτων, καθώς και η αυτοδίκαιη παράταση της μίσθωσης για μία 4ετία, που προβλέπονταν μέχρι την ισχύ του ν. 4242/2014.

Είναι μείζον δε να γίνει διάκριση μεταξύ συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων που συνάπτονται ως ορισμένου και ως αορίστου χρόνου. Οι μεν πρώτες, μη υπάρχουσας ειδικής διάταξης στον ειδικό νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων, λήγουν με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ (βλ. αρ. 599 παρ. 1 και 608) κατά τις οποίες, μόνο με την παρέλευση του χρόνου, λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση και ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το έλαβε. Πρόκειται για γενική αρχή που διέπει όχι μόνο τις εμπορικές συμβάσεις, αλλά και κάθε μισθωτική σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ειδικώς για τις προϊσχύουσες συμβάσεις, όπου, ως αναφέρθη ανωτέρω, διατηρείται το δικαίωμα για 12ετή παραμονή από το μισθωτή, ενώ, σύμφωνα και με την σχετική νομολογία, σε αυτές τις περιπτώσεις, η λήξη της μίσθωσης εξαρτάται κι από τις ενέργειες του εκμισθωτή, ήτοι, μετά την πάροδο της 12ετίας, αν ασκήσει την αξίωση απόδοσης του μισθίου, δυνάμει των ανωτέρω άρθρων του Αστικού Κώδικα, επέρχεται η οριστική λήξη της σύμβασης. Αυτήν την αξίωση, ο μισθωτής πρέπει να την ασκήσει εντός αποσβεστικής προθεσμίας 9 μηνών από την πάροδο της 12ετίας, ειδάλλως, επέρχεται (τότε και μόνον) αυτοδίκαιη τροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία πλέον λύεται με καταγγελία, κατά το 609 ΑΚ και τα 15επόμ. του π.δ. 34/1995. Τούτο προέκυπτε από νυν κατηργημένο άρθρο του νόμου, του οποίου γίνεται όμως ακόμη χρήση από τα δικαστήρια στις εν λόγω περιπτώσεις.  Από την άλλη, αν η σύμβαση συνήφθη, οποτεδήποτε, το πρώτον ως αορίστου χρόνου ή αν πέρασε άπρακτη η ως άνω αποσβεστική προθεσμία, λήξη της σύμβασης μπορεί να επέλθει μόνον με έγγραφη καταγγελία αυτής. Ιδίως αν η καταγγελία γίνεται για λόγους ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης, τίθενται περιορισμοί για τη διενέργεια της καταγγελίας, ενώ η εν λόγω καταγγελία επάγεται και αποζημίωση προς τον μισθωτή, για την άυλη εμπορική αξία, η οποία αποζημίωση, αν η ιδιόχρηση έγκειται σε όμοια χρήση, είναι αρκετά υψηλότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 05/10/2016 in Uncategorized

 

Υπερχρεωμένα: 50 ευρώ δόση αντί για 2.250!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου κατά τη δικάσιμο της 23.3.2015.

Δεκτό έγινε το αίτημα προσωρινής διαταγής νεαρού υπερχρεωμένου, ο οποίος οφείλει ποσό μεγαλύτερο από 380.000 ευρώ αποκλειστικά λόγω εγγυήσεως που είχε χορηγήσει σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που είχε λάβει ο πατέρας του για να του εξασφαλίσει μία αξιοπρεπή κατοικία.

Ο αιτών, 28 ετών, είναι αστυνομικός και ο μισθός του κυμαίνεται σε 900-1000 ευρώ το μήνα, ενώ η δόση που καλείται να πληρώνει το μήνα ανέρχεται πια σε 2.250 ευρώ !!!. Αφαιρουμένων των δαπανών διαβίωσης που έχει ο ίδιος και των εξόδων που κάνει μηνιαίως για να βοηθά την μητέρα του που δεν έχει κανένα εισόδημα του απομένει ποσό 50-100 ευρώ.

Παρότι μέχρι σήμερα ο αιτών προσπαθούσε να είναι συνεπής και να καταβάλει μετά βίας 100 ευρώ προς όλες τις πιστώτριες τράπεζες, στο Ειρηνοδικείο μειώσαμε το ποσό των καταβολών που θα κάνει ο αιτών σε μόλις 50 ευρώ !!! το μήνα, και αυτά μόνο στη μία εκ των πιστωτριών, που έχει εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις, ώστε να διατηρηθεί η πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και να απαγορευθεί κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 07/04/2015 in Uncategorized

 

Προσωρινή διαταγή-υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας: Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.2.2015.

Η αιτούσα, 65 ετών σήμερα, χήρα με δύο ενήλικα τέκνα, λαμβάνει μια σύνταξη ποσού 850 ευρώ περίπου, κατόπιν παρακράτησης από το ΤΠΚΔ της τάξης των 160 ευρώ περίπου. Το εισόδημα αυτό, ειδικά λόγω και της παρακράτησης του ΤΠΚΔ, δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής της, διότι πέραν των δικών της, έχει επωμιστεί μεγάλο μέρος των αναγκών των δύο τέκνων της. Σημαντικά προβλήματα υγείας του ενός γιου τον καθιστούν ανίκανο προς εργασία, ο δεύτερος γιος είναι άνεργος και σε διάσταση με την σύζυγό του, ενώ αμφότεροι έχουν ανήλικα τέκνα. Συνεπώς με την σύνταξή της η αιτούσα πρέπει να αντεπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες, τις δικές της και των τέκνων της, ενίοτε δε και των εγγονιών της, την φορολογία και τις δανειακές υποχρεώσεις.

Η αιτούσα ζητά να διασωθεί η ακίνητη περιουσία της, δηλαδή η κύρια κατοικία της, ένα μικρό σπιτάκι στο οποίο μένει ο ένας της γιος, εντός ενός αγροτεμαχίου, και ακόμη δύο αγροτεμάχια στα Μεσόγεια με ιδιαίτερα υψηλή αντικειμενική αξία καθώς κι ένα μικρό αυτοκίνητο. Ο Ειρηνοδίκης πείστηκε ότι παρά το ότι η αιτούσα σήμερα καταβάλει συνολικά 210 ευρώ θα έπρεπε να της το μειώσει, όπως κι έγινε -αίροντας και την παρακράτηση- στα 100 ευρώ το μήνα εκ των 1.000 ευρώ σύνταξης!, την στιγμή μάλιστα που η συνολική μηνιαία δόση της ήταν 1.350 ευρώ περίπου!.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.  

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων-ελβετικό φράγκο

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για ελβετικό φράγκο – γραφείου μας: Δανειολήπτης που έχει συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο, κατέφυγε στη δικαστική οδό για να δικαιωθεί και να διεκδικήσει την επαναφορά της δόσης του στα  αρχικώς συμφωνηθέντα επίπεδα. Το πρώτο βήμα ήταν η άσκηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της αγωγής για την ακύρωση της ρήτρας του ελβετικού φράγκου, η οποία όμως θα συζητηθεί σε βάθος τριών περίπου ετών. Στο μεταξύ όμως ο δανειολήπτης πρέπει να είναι προστατευμένος, διότι με την ισοτιμία σε 1 ευρώ/ελβετικό φράγκο, οι δόσεις που τώρα καλείται να καταβάλλει ουσιαστικά δεν απομειώνουν καθόλου το αρχικώς ληφθέν κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό ασκήσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προτάσσοντας τους κινδύνους που υφίσταται ο δανειολήπτης. Καταλήξαμε λοιπόν σε μια πολύ καλή  απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που θα μπορεί να αποτελέσει  και πρόκριμα για την μελλοντική συζήτηση της αγωγής μας στο Πολυμελές, ορίζοντας ότι μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής του ενάγοντος- δανειολήπτη η δόση που θα πληρώνει θα είναι ίση με την αρχική!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,