RSS

Category Archives: Real estate foreigners

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

            Η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι μία απλή διαδικασία. Είτε πρόκειται για την επιλογή του προς αγορά ακινήτου, είτε για τον νομικό του έλεγχο, είτε για τη σύνταξη προσυμφώνου και προκαταβολή, είτε για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, υπάρχουν άφθονες λεπτομέρειες και σημαντικά σημεία που ελλοχεύουν κινδύνους για τον λιγότερο προσεκτικό αγοραστή. Μολονότι η παράσταση δικηγόρου δεν είναι καθαυτή υποχρεωτική, η συνδρομή του είναι πάντοτε καθοριστική για την βέλτιστη και ασφαλέστερη δυνατή διεκπεραίωση της αγοράς του εκάστοτε ακινήτου. Το ίδιο ισχύει για την συμβολή του μηχανικού.

            Αρχικά, η επιλογή του ακινήτου από τον επίδοξο αγοραστή δεν είναι απλή υπόθεση. Πέραν της συνεκτίμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και του κατά πόσο ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του αγοραστή και πέρα από τον έλεγχο για ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων σε αυτό, μείζονος σημασίας είναι και ο νομικός του έλεγχος, ήτοι ο λεγόμενος έλεγχος τίτλων. Αυτό που ελέγχεται εν προκειμένω στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία είναι το εάν ο πωλητής είναι πράγματι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και νομιμοποιείται να το διαθέτει προς πώληση, αλλά και το εάν το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από βάρη (π.χ. υποθήκη, κατάσχεση, δουλεία κ.λπ.). Αναζητώνται δηλαδή τυχόν νομικά ελαττώματα του ακινήτου, που πολλές φορές είναι και τα κρισιμότερα και τα πιο δύσκολα να διορθωθούν.

            Επίσης, η αρχική συμφωνία για την αγορά περιλαμβάνει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, που θα ορίζει κι εξειδικεύει το προς αγορά ακίνητο, το τίμημα της αγοράς και την καταβολή ποσού προκαταβολής από τον αγοραστή προς τον πωλητή και τις ποινικές ρήτρες. Αυτό το συμφωνητικό, όμως, αν είναι τυποποιημένο, αφήνει τον αγοραστή έκθετο σε  ευθύνες για αποζημιώσεις, ενώ   ήδη σε αυτό το σημείο, είναι γεγονός ότι πιθανώς έχουν μεσολαβήσει έξοδα και δαπάνες, απώλεια άλλης ευκαιρίας για αγορά κ.ο.κ. Για αυτό, τα ιδιωτικά αυτά συμφωνητικά πρέπει να συντάσσονται εξ αρχής από τα μέρη εξατομικευμένα, επιμελημένα από τους νομικούς τους συμπαραστάτες, ώστε να τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.  

            Και η υπογραφή όμως της τελικής συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενδέχεται να βρίθει λαθών και να υποκρύπτει παγίδες για τα εμπλεκόμενα μέρη· έτσι, η σύνταξή της πρέπει   να λαμβάνει χώρα εφ’ όσον και μόνον εφ’ όσον είναι νομικά εξασφαλισμένη η θέση του αγοραστή, κατά τα ανωτέρω. Διότι, εκκρεμότητες, αστοχίες και σφάλματα που θα εμφιλοχωρήσουν τυχόν στο τελικό συμβόλαιο διορθώνονται έπειτα πολύ δύσκολα, με τρόπο κοστοβόρο, χρονοβόρο και σε κάθε περίπτωση ασύμφορο (αν χωρούν διόρθωσης). Σημειωτέον δε ότι η αγοραπωλησία δεν περατούται με τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου, αλλά με την μεταγραφή αυτού στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Είναι, κατά πως λέγεται, όρος του ενεργού για την απόκτηση της κυριότητας από το νέο ιδιοκτήτη.

            Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μία αγορά ακινήτου γίνεται πιο δύσκολη στις περιπτώσεις αλλοδαπών, κατοίκων τρίτων κρατών, που για επενδυτικούς επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, αλλά δεν δύνανται να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου μάλιστα απαιτείται συγκεκριμένη προδικασία (έκδοση Α.Φ.Μ., άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα κ.λπ.) η σημασία κι ανάγκη ενός εξουσιοδοτημένου δικηγόρου καθίσταται προφανέστερη και επιτακτικότερη. Εν τοις πράγμασι, ολόκληρη η διαδικασία, έως και την υπογραφή των τελικών συμβολαίων, μπορεί να γίνει εκ του μακρόθεν, αποκλειστικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις πλείονες δε των περιπτώσεων, η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην έκδοση της  Golden Visa (άδειας διαμονής πέντε ετών), διαδικασία η οποία επίσης απαιτεί τη μεσολάβηση νομικού συμπαραστάτη, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέλιξή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Άδειες παραμονής-Ιθαγένεια

Πιο εύκολα δίνονται  σε αλλοδαπούς άδειες παραμονής και ιθαγένεια με την τροποποίηση:

Με την υπ’ αριθμ. 11/25.04.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιούνται οι αλλαγές στις διατάξεις περί ιθαγένειας που επέφερε το αρ. 31 του ν. 4531/2018. Υπενθυμίζει δε αυτή εκ των προτέρων ότι η υπ’ αριθμ. 130181/6353/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών προσθέτει στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται δεκτοί για την πολιτογράφηση των αλλοδαπών και τις ακόλουθες: την άδεια αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, την  άδεια για επενδυτική δραστηριότητα, για ιδιοκτήτη ακινήτου και τη μόνιμη άδεια διαμονής για επενδυτές.

Είχε ήδη αναγνωριστεί με τον ν. 4552/2017 ως βασική προϋπόθεση για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό μαθητή  η φοίτησή του σε ελληνικό σχολείο (ή σε όσα γενικώς ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης). Τώρα προστίθεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνο αλλοδαπών όταν εγγράφεται στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου και συνεχίζει την παρακολούθηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Επίσης, αλλοδαποί, μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα, απόφοιτοι Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, εάν διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου ή πρωτοβάθμιας που ακολουθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ελληνική ιθαγένεια μπορούν να αποκτήσουν και μαθητές που παρακολούθησαν σχολεία στην αλλοδαπή, τα οποία όμως ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιπλέον, καταργείται το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που προέβλεπε την χρονική προϋπόθεση πενταετούς συνεχούς και νόμιμης διαμονής πριν την 24/03/2010 για όσους αλλοδαπούς κατείχαν, κατά την υποβολή του αιτήματος πολιτογράφησης, οριστικούς τίτλους αδειών διαμονής, και, αντ’ αυτής, προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 5, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαποί που κατέχουν κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών, μπορούν να ζητήσουν πολιτογράφηση εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα για δώδεκα συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Σημειώνεται ότι τα αιτήματα που υπάγονταν στο καταργηθέν άρθρο και είναι ακόμη εκκρεμή εξακολουθούν να εξετάζονται με βάση το άρθρο 25, ως ίσχυε.

Επιπροσθέτως, τροποποιείται η παράγραφος 1, περίπτωση δ΄ του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ώστε όχι μόνο οι σύζυγοι Ελλήνων και Ελληνίδων διπλωματών, αλλά και οι σύζυγοι Ελλήνων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό, να δύνανται να προσμετρούν στον απαιτούμενο χρόνο για κτήση της ιθαγένειας και τον χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω υπηρεσίας του/της συζύγου τους, εφόσον βέβαια έχουν κατοικήσει οποτεδήποτε για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα μετά τη σύναψη του γάμου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ως άνω τροποποιήσεις του Ελληνικού Κώδικα Ιθαγένειας έχουν τεθεί σε ισχύ από την 05.04.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

INVESTORS PERMANENT RESIDENCE PERMIT-real estate

LEGAL PROCEDURE FOR IMMIGRANTS TO ENTER AND SETTLE IN GREECE AS FINANCIALLY INDEPENDENT PERSONS AND OBTENTION OF THE «INVESTORS PERMANENT RESIDENCE PERMIT»

 

Nationals of third countries (non-European ones) that are financially independent and have in their possession Real Estate in Greece that is equal or exceeds the amount of 250.000 euros have the possibility to establish in Greece, alone or with their family members.

L.4251/2014 enacting the “Code of Immigration and Social integration and other provisions”, and more precisely in its article 20 gives to non-European citizens the opportunity to obtain simultaneously, by purchasing a Real Estate (of a value of 250.000 and more) in Greece the right to settle legally and permanently in our country. Non-European citizens such as Chinese, Saudi-Arabian/UAE or Russians ones, are, by the law, considered as Investors, because in fact, given the Greek Crisis and the general economic situation in Greece, citizens of third countries that would like to acquire a Real Estate here strengthen our economy. Due to the crisis, Real estate value in Greece has fallen dramatically, and consequently, extremely interesting opportunities regarding properties can be concluded most of the times.

Recognizing the benefits of non-nationals investing in Greece, L.4251/2014, in exchange, offers this particular category of investors and their family members, a five (5) years permanent residence permit, renewable indefinitely (5 year period at a time) with the only condition that the investor proves that he is still the owner of the Real Estate. From our National Statistic Sources, the latest survey showed that the largest number of applicants for permanent residence permit in Greece to the Greek Immigration Office is, indeed, the category of “Third countries Investors”.

The legal procedure for an investor and his family, to be granted the 5 years permanent residence permit has been modified through the years by the above mentioned Law, offering flexibility and simplicity (by contrast to all the other categories of persons that would like to obtain a residence permit in Greece), concerning the documents needed by the Greek Immigration Office.

Indicatively, the documents needed in order for solicitors to deposit the papers to the GIO are:

valid passport

 

-a visa type C or D on the passport, in order to certify that you have entered the country legally

 

-the Real Estate purchase Contract

 

Private Health Insurance documents issued here in Greece (for all family members)

Marriage certificate (if the couple is married), legally and officially stamped by the Ministry of Foreign Affairs and by the Embassy of the Investor’s country, in case the country is not listed in the Hague Convention. Then, the document needs to be translated by the Greek Ministry of Intern Affairs.

Kidship certificate (if the married couple has children), legally and officially stamped by the Ministry of Foreign Affairs and by the Embassy of the Investor’s country, in case the country is not listed in the Hague Convention. Then, the document needs to be translated by the Greek Ministry of Intern Affairs.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894, (tel/fax) or via email at akorela.lawfirm@gmail.com

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 12/10/2016 σε foreigners, Real estate foreigners

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Άδεια διαμονής με σύμφωνο συμβίωσης-Επανένωση οικογένειας

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ»

 

Ο όρος της οικογένειας και στενότερα της οικογενειακής επανένωσής,  σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Ιουνίου 2008 όπως και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο της 24 Σεπτεμβρίου 2008 για την μετανάστευση, ορίζεται ως ο «ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης μετανάστευσης.  Όμως, όταν αναφερόμαστε στον θεσμό της οικογένειας, τις περισσότερες φορές  προϋποθέτει να υπάρχει παντρεμένο ζευγάρι, η/και τέκνα.

Ποιο είναι λοιπόν το καθεστώς των ανύπαντρων ζευγαριών, ήτοι αυτών που διατηρούν απλώς μία σταθερή σχέση? Μπορεί να δοθεί από τις Ελληνικές Αρχές, άδεια διαμονής στον σύντροφο του πολίτη Ε.Ε ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη?

Τα μέλη της οικογενείας που δεν έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης αποκτούν δικαιώματα ίδια με εκείνα του πολίτη που συνοδεύουν, αλλά φέρουν την υποχρέωση να κατέχουν θεώρηση σύντομης διαμονής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 539/2001.  Ο υπήκοος τρίτης  χώρας  λοιπόν, ο οποίος είναι σύντροφος πολίτη Ε.Ε ή Έλληνα μπορεί να λάβει θεώρηση εισόδου και να εισέλθει στην Ελλάδα μαζί με τον πολίτη της Ε.Ε ή τον Έλληνα, είτε να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να τον συναντήσει ή να συνενωθεί μαζί του. Η θεώρηση εισόδου, «θεώρηση SHENGEN» χορηγείται υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης αποδεικτικών  στοιχείων της ύπαρξης της σχέσης, και δίνει το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες. Επιπροσθέτως, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερο από τρείς (3)μήνες, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση Αλλοδαπών, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον πιστοποιούν γραπτώς τη σταθερή σχέση τους  με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα και διατηρούν κοινή κατοικία μαζί του.

Συνεπώς, ως τεκμήρια της σταθερότητας των συντρόφων νοούνται:

-η καταχωρισμένη συμβίωση

-η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του Έλληνα ή του πολίτη της Ένωσης

-η από κοινού ανάληψη μακροπρόθεσμων νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών δεσμεύσεων

Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας θα μπορέσει να αποκτήσει προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, εάν διέμενε στην Ελλάδα ως σύντροφος του πολίτη της Ε.Ε ή του Έλληνα για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον πριν τη λήξη της συμβίωσης ή τον θάνατο του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα, ή την αναχώρηση του από τη χώρα ή εάν πληροί της προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής του, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Η άδεια διαμονής σε σύντροφο πολίτη ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη έχει:

-διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους με ανανέωση για δύο (2) έτη

-δίνει πρόσβαση σε μισθωτή εργασία

Όπως κατανοούμε λοιπόν, ο όρος της συμβίωσης και της συντροφικότητας, χωρίς να υπάρχει σύναψη γάμου μεταξύ των δύο συντρόφων, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την χορήγηση αδειών διαμονής στους υπηκόους τρίτων χωρών, που απλά συζούν και έχουν μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό τους. Τόσο το ημεδαπό μας δίκαιο όσο και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, αποδέχονται πλήρως τον θεσμό  του σύμφωνου συμβίωσης, ανοίγοντας έτσι καινούργιους και πιο φρέσκους ορίζοντες στον πολύτιμο όρο «οικογένεια».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GRANT OF VISA (Type D)

GRANT OF VISA (Type D)

          For the issuance of the 5 year residence permit due to purchase/lease of real estate in Greece, valued over 250.000 euro, it is required as a prerequisite that the person concerned has been granted a visa for entering the country.

Type D visa provides the most benefits since the beneficiary is awarded the right to multiple entrances and free movement inside and between the member states of the Schengen Treaty being, while its effective duration extends up to one year. Nonetheless, the right to obtain a residence permit is also awarded to people with a different type of visa or those seeking asylum.

Conditions and required documents

The competent authorities for the provision of type D visa are the Greek Consulates of the state of residence of the applicant. The person who wishes to be granted a type D long term national visa needs to appear in person before the Consulate, submit the required documents, declare the purpose for entering and staying in the country and lastly, pay the required fees.

The required documents are as follow:

 1. Filled out and singed application for the grant of long term visa, along with a recent color picture.
 2. Valid passport of other official travel document. The document has to have been issued during the past decade, have at least two blank pages and its period of validity has to extend for at least three months after the date of departure from the state of destination.

iii. Certificate of criminal record from the authorities of the state of origin of the applicants certifying their criminal status. In cases where a court decision has been issued against the applicant, the competent consulate authority evaluates ad hoc whether or not he/she should be considered a threat for the national safety of Greece.

 1. Medical Certificate issued by a certified public or private institution certifying that the applicant doesn’t suffer from any contagious diseases and in general isn’t a threat for national public health.
 2. Documents of travel insurance with a period of validity equal to the provided visa duration, covering the expenses that may occur under certain circumstances during the applicant’s stay at the country of destination.

The competent consulate authority in some cases and in order to evaluate and ensure the fulfillment of every condition for granting type D visa may request from the applicant some additional of the above documents.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela.lawfirm@gmail.com

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

TERMS AND PROCEDURE FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

TERMS AND PROCEDURE

FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

 1. Beneficiaries

The right to obtain the 5 year residence permit under law 4146/2013 is awarded to the following:

 1. Citizens of third countries owning real estate property in Greece, the value of which is amounts to at least 250.000 euro. This requirement is also met in cases of ownership of multiple estates of lesser value, provided that their total value supersedes 250.000 euro. The residence permit is also issued in cases where the paid amount of purchase was less than 250.000 euro but the current value of the property exceeds that limit. The right to obtain a residence permit is also awarded to those who became owners of real estate by donation or parental grant. In cases of co-ownership where the total value of the estate exceeds 250.000 euro but the value of the partial ownership right of each owner doesn’t, the residence permit is awarded only in cases of spouses with undivided ownership. In any other case the right of residence is awarded only if each individual co-owner has paid an amount of at least 250.000 euro. Lastly, the right for a residence permit is also awarded to third country citizens who have bought a piece of land inside of which they have constructed a building if the total value of the land purchase along with the construction cost exceeds 250.000 euro.
 2. In cases where the purchase of real estate valued at least 250.000 euro has been realized through a legal entity, the right to acquire a residence permit is awarded to the shareholder or partner as long as he possesses the entirety of shares/stakes/holdings.
 3. Citizens of third countries who have shown a proven interest in acquiring real estate in Greece valued at least 250.000 euro. Their intention is presumed through documents proving their financial status and ability (e.g. A Class Bank certificate or other official financial organization) in order to confirm the existence of bank accounts or other financial securities, e.g. shares or bonds, amounting to at least 250.000 euro. Furthermore their intention for purchase also needs to be proven by providing a relevant contract agreement with a real estate agency or law firm.
 4. Citizens of third countries who have signed a timeshare lease or lease of hotel facilities – furnished residences in tourist complexes for at least 10 years, provided that the minimum amount of the lease amounts 250.000 euro. In cases of lease of hotel facilities – furnished tourist residences, the lump sum payment of the above amount needs to be referenced in the relevant lease contract.
 5. The family members of the above third countries citizens (i.e. the spouses and their underage unmarried children. If the children belong to only one of the spouses it is required that said parent has their custody). For the children of third countries citizens who have been accepted in Greece, a separate residence permit is awarded after they turn 18 which is renewed on a yearly basis until they reach the age of 21.
 6. II. Required documents

General Documents

 1. Application
 2. Three color photographs (recent)
 3. Health Certificate by a Greek hospital or Health Institute confirming that the applicant does not suffer by a disease which endangers public health (in cases where the applicant has been awarded a type D visa he can alternatively use the health certificate he submitted before the Consulate)
 4. Certificate by an insurance institution for the cover of potential hospitalization/medical expenses.

Specific documents

Furthermore and depending on the case the following documents are additionally required:

– In cases of residence permit applications due to real estate ownership

 1. A copy of the purchase contract or the notary act of donation or parental grant for the estate.
 2. Notary affirmation that the terms of article 6 par. 2 of law 4146/2013 are met.

iii. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

 1. In cases where the amount of 250.000 euro is covered in total by both the purchase of the land along with the cost of the building construction it is additionally required to submit: the contractor agreement, the building permit and the invoices of the contractor for the respective payments.
 2. In cases where the application is submitted by the shareholder/partner of a legal entity through which the real estate has been purchased, a copy of the articles of association is also required to be submitted, confirming that the applicant shareholder/partner owns the totality of the shares/stakes/holdings.
 • In cases of residence permit applications due to 10year leases (either timesharing or of hotel/tourist establishments)
 1. A copy of the agreement or a notary lease document where either the yearly rental cost (for timeshare leases) or the lump sum payment of the total lease cost (for hotel/tourist establishments leases) is recorded. For the latter cases, a reference in the contract is also required stating that the Greek Organization of Tourism has approved the operation of the establishment.
 2. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

iii. In cases of timeshare leases a certificate by the Greek Organization of Tourism must also be submitted stating that it has received knowledge of said lease agreement.

 

 • In cases of residence permit applications by the family members of the owner/leaseholder beneficiary.

A recent Family Status Certificate by the state of origin proving the relevant family relationship.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela.lawfirm@gmail.com

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Άδεια διαμονής αλλοδαπών με αγορά-μίσθωση ακινήτου 250.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ι. Δικαιούχοι

Δικαίωμα απόκτησης της 5ετους άδειας διαμονής δυνάμει του ν. 4146/2013 έχουν:

α.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ. Η προϋπόθεση αυτή καλύπτεται και σε περιπτώσεις ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτου μικρότερης αξίας, αρκεί η συνολική αξία αυτών να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ. Η άδεια διαμονής χορηγείται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το καταβληθέν ποσό αγοράς ήταν μικρότερο των 250.000 ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου ξεπερνάει το ως άνω όριο. Αντίστοιχο δικαίωμα λήψεως άδειας διαμονής έχουν και όσοι έγιναν κύριοι ακινήτου λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου, η μεν αξία του οποίου ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, όχι όμως και η αξία του επιμέρους δικαιώματος, άδεια διαμονής παρέχεται μόνο όταν οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι και κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Τέλος, δικαίωμα άδειας διαμονής έχει ο πολίτης τρίτης χώρας που αγοράζει οικόπεδο και προβαίνει σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας αγοράς και του εργολαβικού κόστους ανέγερσης ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ έχει πραγματοποιηθεί μέσω νομικού προσώπου, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχει και ο μέτοχος ή εταίρος, εφόσον του ανήκουν εξ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

γ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η πρόθεση τεκμαίρεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερομένου (πχ βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α΄ τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) ώστε να βεβαιώνεται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, όπως ομόλογα ή μετοχές, ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Περαιτέρω θα πρέπει να προκύπτει και η πρόθεση αγοράς ακινήτου πχ μέσω προσκόμισης σύμβασης ανάθεσης σε κτηματομεσιτικό γραφείο ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής σχετικών υπηρεσιών με δικηγορικό γραφείο).

δ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών θα πρέπει να αποδεικνύεται από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του ανωτέρω ποσού.

ε. Τα μέλη της οικογένειας των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών (ήτοι οι σύζυγοι και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνων αυτών ή ενός εκ των συζύγων, εφόσον του έχουν ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας). Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μετά την ενηλικίωσή τους, η οποία ανανεώνεται μέχρι το 21ο έτος σε ετήσια βάση.

ΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γενικά δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης (εις διπλούν)
 2. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (πρόσφατες)
 3. Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσημα το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος θεώρησης εισόδου τύπου D, μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί το πιστοποιητικό υγείας που προσκομίσθηκε ενώπιον της Προξενικής αρχής για την έκδοση αυτής).
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη ενδεχομένων εξόδων νοσηλείας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικά δικαιολογητικά

Περαιτέρω και κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:

– Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από ιδιοκτήτες ακινήτων:

 1. i. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή πράξης γονικής παροχής/δωρεάς του ακινήτου.
 2. ii. Βεβαίωση συμβολαιογράφου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.

iii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 1. iv. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό των 250.000 ευρώ καλύπτεται συνολικά από την αγορά οικοπέδου σε συνδυασμό με την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον: το εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης, η σχετική οικοδομική άδεια και τα τιμολόγια του εργολάβου με τις αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής.
 2. v. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση γίνεται από μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου μέσω του οποίου έχει αποκτηθεί ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών.
 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής λόγω δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστικής μίσθωσης ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
 1. i. Αντίγραφο σύμβασης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης στα οποία θα αναγράφεται το κατ’ έτος τίμημα (χρονομεριστική μίσθωση) ή θα βεβαιώνεται η εφάπαξ καταβολή του συνολικού μισθώματος και θα γίνεται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ (ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές κατοικίες).
 2. ii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

iii. Στις περιπτώσεις χρονομεριστικής μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της σύμβασης.

 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου ιδιοκτήτη/μισθωτή πολίτη της τρίτης χώρας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κράτους προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ο σχετικός οικογενειακός δεσμός.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 0030 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

visa D Θεώρηση άδειας παραμονής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA τύπου D)

Για την έκδοση της 5ετούς άδειας διαμονής λόγω αγοράς/μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000 ευρώ απαιτείται η προγενέστερη εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο θεώρησης εισόδου στη χώρα.

Η θεώρηση εισόδου τύπου D προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της διεθνούς συνθήκης Σένγκεν με δυνατότητα πολλαπλών εισόδων, ενώ η διάρκεια ισχύος της εκτείνεται έως το ένα έτος. Παρ’ όλα αυτά δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχουν και οι κάτοχοι θεωρήσεων εισόδου διαφορετικού τύπου καθώς και οι αιτούντες άσυλο.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Σε ό,τι αφορά τη θεώρηση εισόδου τύπου D, αρμόδια υπηρεσία απονομής είναι τα ελληνικά προξενεία της χώρας διαμονής του αιτούντος. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διαρκείας (τύπου D) πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της προξενικής αρχής, να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να υποβληθεί σε συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα και τέλος να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

 1. i. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας, συνοδευόμενη από μια σχετικά πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία.
 2. ii. Εν ισχύ διαβατήριο ή άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο. Το έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και η διάρκεια ισχύος του να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια του κράτους παραμονής.

iii. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών με το οποίο να πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στη χώρα κατοικίας του. Στις περιπτώσεις όπου υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Ελλάδας.

 1. iv. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από κάποια μεταδοτική νόσο και εν γένει δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 2. v. Έγγραφα ταξιδιωτικής ασφάλισης με διάρκεια ισχύος ίση με τη χορηγούμενη θεώρηση, για την κάλυψη εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν υπό περιπτώσεις κατά την παραμονή του αιτούντος στο κράτος εισόδου.

Η αρμόδια προξενική αρχή υπό περιπτώσεις και προκειμένου να διαπιστώσει και να διασφαλίσει την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την απονομή θεώρησης εισόδου τύπου D, ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα από τον αιτούντα, πέραν των ως άνω αναφερομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 00306932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,