RSS

Category Archives: Ποινικο

Λειτουργία καταστημάτων εστίασης εν μέσω covid-19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ;

Με την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, θα επιβληθούν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, καθιστώντας αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να προβλέπεται δυνατότητα παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου εμβαδού στους εν γένει κοινόχρηστους χώρους, ώστε και η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, αλλά και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)» προβλέπει ότι: «έως τις 31.12.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού.Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση».

Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη μείωσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, αναλόγως της μείωσης του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, από τις επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η αύξηση του εμβαδού του κοινόχρηστου χώρου και οι οποίες κατ’ επέκταση θα αναγκασθούν να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές θα επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Επιπλέον ρυθμίζεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για τη διέλευση, στάση και στάθμευση των οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής, ισχύουν προσωρινά και έως τις 31.12.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Αστυνομική βία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο αυταρχισμός  των αστυνομικών αρχών, η παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά ακόμα και η αδικαιολόγητη βία  κατά αυτών από τα όργανα της τάξης τείνουν να αντιμετωπίζονται ως ένα συνηθισμένο και μη αντιμετωπίσιμο φαινόμενο. Ωστόσο θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι πράξεις αυτές είναι αποτέλεσμα  υπέρβασης της εξουσίας που δίνει ο νόμος στις αστυνομικές αρχές, και βρίσκονται σε ευθεία παραβίαση του Συντάγματος αλλά και των διεθνών  συμβάσεων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα εν μέσω πανδημίας η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί με τις αστυνομικές αρχές να δίνουν ρεσιτάλ αυταρχισμού με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την απρόκλητη επίθεση σε πολίτες στην πλατεία της Κυψέλης.

Πιο συγκεκριμένα,η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που έχει κυρωθεί με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256), προβλέπει στο άρθρο 3 ότι: «Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, με την οποία κατοχυρώνεται μία από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες σε μια δημοκρατική κοινωνία, απαγορεύονται απολύτως τα βασανιστήρια και κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση του ατόμου, ασχέτως της συμπεριφοράς του ή των εκάστοτε περιστάσεων.

Επιπλέον,το ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει (στο άρθρο 2 παρ. 1) τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Ως ειδικότερη απόρροια της θεμελιώδους αυτής διάταξης θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 7 παρ. 2 ότι απαγορεύονται τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προβλέποντας την τιμωρία που ορίζει ο νόμος.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η παράνομη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων μπορεί να γεννήσει αξίωση για αποζημίωση λόγω αστικής ευθύνης του δημοσίου. Η αποζημίωση που θα ζητηθεί μπορεί να αφορά τόσο στην ζημία που υπέστη ο πολίτης λόγω της αστυνομικής βίας όσο και στην ηθική βλάβη που υπέστη. Μάλιστα ήδη τα διοικητικά δικαστήρια έχουν εκδώσει αρκετές αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν τους πολίτες και επιδικάζουν αποζημιώσεις υπέρ τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του, κυρωθέντος με το π.δ. 456/1984 (Α΄ 164), Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ): «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος».

Περαιτέρω, στο άρθρο 932 ΑΚ προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την ικανοποίηση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής … ή στερήθηκε την ελευθερία του».

Η προβολή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών του επιχειρήματος της πρόκλησης, αντίστασης και εξύβρισης από την πλευρά των πολιτών προκειμένου να δικαιολογήσουν την στάση τους, δεν ευσταθεί νομικά καθώς σύμφωνα με το  ΠΔ 538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προ­σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» αλλά και του π.δ/τος 254/2004 (Α΄ 238) για τον «Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικού», οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν το Νόμο με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχεται ενώ επιπλέον οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόμου.

Μάλιστα στην υπόθεση Savva Terentyev κατά Ρωσίας της 28.08.2018 (αριθ.προσφ. 10692/09) το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση χυδαίων φράσεων κατά αστυνομικών από μόνη της δεν είναι αποφασιστική για την εκτίμηση μιας έκφρασης ως προσβλητικής, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει απλώς και μόνο για λόγους έμφασης των επιχειρημάτων και του ύφους των σχολίων. Κατά το Στρασβούργο το ύφος αποτελεί μέρος της επικοινωνίας ως μορφή έκφρασης και προστατεύεται μαζί με την ουσία και την διακίνηση των ιδεών και των πληροφοριών.

Συμπερασματικά, η ελευθερία της έκφρασης, της διακίνησης ιδεών αλλά και του δικαιώματος στην προσωπικότητα των πολιτών προστατεύονται από το Σύνταγμα και δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι και αφορμή για βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά των αστυνομικών οργάνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να κινηθούν δικαστικά, με τη συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για την βλάβη που υπέστησαν. Επίσης μπορούν να υποβάλουν μήνυση για ποινικές ευθύνες και επιβολή ποινής.

Αγωγές κατά των Αρχών και του κράτους για την άσκηση και τις συνέπειες της βίας μπορούν να ασκηθούν και ατομικά και ομαδικά. Επίσης επιλαμβάνεται και το ΕΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Σπάστε την Σιωπή της Βίας

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, εξαιτίας  συγκεκριμένου περιστατικού κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Μένουμε σπίτι Μένουμε ασφαλείς.

Ο Κορωνοϊός-covid-19 δεν επέτεινε απλώς το ζήτημα της ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας αλλά ανέδειξε για ακόμη μια φορά την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων.

Οι δράστες θεωρούν ότι τα θύματα τους  στην συγκυρία του Κορωνοϊού – covid-19 δεν θα βρουν καμία διέξοδο και θα παραμείνουν έρμαια της αδικοπρακτικης συμπεριφοράς τους. ΔΕΝ ισχύει όμως και όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να βρουν το θάρρος να καταγγείλουν  τα εγκλήματα αυτά.

Τονίζουμε ότι η προσφυγή στο δικαστήριο για προσωρινή μετοίκηση  με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι ζήτημα ελάχιστων ημερών και η δικαστική απόφαση εκδίδεται σχεδόν σε μια με δυο εργάσιμες ημέρες!!! Τα θύματα άμεσα έχουν την δυνατότητα είτε να απομακρυνθούν είτε να απομακρύνουν τον δράστη από την οικογενειακή τους εστία.

Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί – με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων – μετά από αίτηση της παθούσας ή σπανίως του παθόντος να διατάσσεται από το δικαστήριο, ιδίως η απομάκρυνση του καθ` ου δράστη από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας.

Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής), διώκεται από το Νόμο.

Η σοβαρότερη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, όμως είναι αυτή που δεν εκδηλώνεται με τραυματισμό. Τα μακροχρόνια αλλά και ανεξίτηλα τραύματα της ψυχής είναι τα συχνότερα και αυτά που δεν καταγγέλλονται πότε. Οι καθημερινοί καυγάδες, το υποτιμητικό υβρεολόγιο, οι μόνιμες  απειλές, οι εκβιασμοί, ο περιορισμός οικονομικών πηγών, η λεκτική κακοποίηση ανηλίκων τέκνων, η απομάκρυνση τους από το οικογενειακό περιβάλλον του ενός γονέα, είναι μερικές εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας και σαφώς τιμωρούνται από το Νόμο. 

Πρόσφατα ο Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ενημέρωση του Σαββάτου 11/04/2020 για την εξέλιξη της πανδημίας Κορωνοϊόυ-covid-19 στη χώρα μας, είπε αναφερόμενος στο ιδιαίτερα απεχθές έγκλημα της ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας «Μαζί μπορούμε και πρέπει να προλάβουμε τη βία παντού». «Ο ιός αλλάζει τις συνήθειες της καθημερινότητάς μας. Ένας ιός μας περιορίζει. Αλλά δεν πρέπει να καταργεί την κατανόηση του διπλανού μας. Φαινόμενα οικογενειακής βίας είναι απαράδεκτα. Είναι προτιμότερο να βγούμε έξω και να πάρουμε πρόστιμο».

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία προσφέρει δωρεάν εξέταση σε γυναίκες και σε όποια θύματα ενδοοικογενειακής βίας που δεν θέλουν να υποβάλλουν  άμεσα μήνυση, καθώς επίσης δωρεάν φιλοξενία και σίτιση σε ειδικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Οι χώροι φιλοξενίας όσο διαρκούν τα μέτρα για τον Κορωνοϊό-covid-19, δεν θα γνωστοποιηθούν για λόγους ασφαλείας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των γυναικών και των παιδιών τους στους χώρους στέγασης θα προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στα παιδιά.

 Σε περιπτώσεις όπου τα θύματα δεν έχουν καμία πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας μπορούν  να αναφέρουν το  συνθηματικό «Μάσκα-19», προς οποιοδήποτε φαρμακοποιό και αυτός με την σειρά του διακριτικά θα κρατήσει τα στοιχεία τους και θα  ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιληφθούν της καταγγελίας.

Γραμμές και Σημεία Αναφοράς της Ενδοοικογενειακής βίας.

-Στο 197 (24ωρη γραμμή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

-Στον Συνήγορο του Πολίτη – Συνήγορο του Παιδιού, τηλ.: 213 1306744, 213 1306710, 213 1306703 (γραμματεία)

-Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Στη γραμμή 11525 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-21:00

-Στην 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά 1056 του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού»

-Στη Γραμμή SOS 15900, υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα με έναν φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email sos15900@isotita.gr

-Στη γραμμή 10306, που ξεκίνησε το Υπουργείο Υγείας και οργανώνεται υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις και την εποπτεία της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

-Στις εισαγγελικές αρχές, ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Η ενδοοικογενειακή βία στις μέρες του κορωνοϊού.

Προσωρινή Διαταγή Μετοίκησης- Ασφαλιστικά Μέτρα-Μήνυση-Ιατροδικαστική Εξέταση.

Η υποχρεωτική παραμονή μας εντός της οικίας μας, προκειμένου να παραφυλαχθούμε από τον covid-19, ανέδειξε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα την σοβαρότητα του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Η αναγκαστική συνεχόμενη  συμβίωση του θύματος με τον θύτη οδηγεί προφανώς σε έντονες μορφές ασκήσεις σωματικής και λεκτικής  βίας.  Τέλος ο αποκλεισμός του θύματος από υποστηρικτικά περιβάλλοντα, λόγω του κορονοϊού, δίνει την δυνατότητα στον θύτη  να απειλήσει με ακραίους  τρόπους το θύμα του.

Είναι επιβεβλημένο λοιπόν να συνειδητοποιήσει το θύμα ότι δεν είναι απροστάτευτο σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία. Ακόμη και τώρα εκδικάζονται προσωρινές διαταγές με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου το θύμα μπορεί να ζητήσει την μετοίκηση του θύτη και αυτό να επιτευχθεί μέσα σε λίγες εργάσιμες ήμερες. Επιπλέον έχει την δυνατότητα υποβολής μήνυσης όπου το θύμα εξετάζεται εντελώς δωρεάν δημόσια ιατροδικαστική δομή που θα υποδείξει η αστυνομία. Στην περίπτωση που το θύμα δεν επιθυμεί να υποβάλλει μήνυση αλλά παράλληλα θέλει να έχει μία πιστοποίηση των σωματικών βλαβών, θα πρέπει να επισκεφθεί ένα ιατροδικαστικό ιατρείο και στη βεβαίωση για κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση θα πρέπει να σημειώσει το Β1, δηλαδή ως αιτιολογία την επίσκεψη σε ιατρό. Ταυτόχρονα τα θύματα μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των δήμων, οι οποίες εξαιτίας του κορωνοϊού, έχουν ήδη ανοιχτές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης.

Ποιες συμπεριφορές θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το ν. 3500/2006.

Α) Πλημμελήματα:

– αρ. 6 § 1 ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και εντελώς ελαφριά σωματική βλάβη που προξενείται από συνεχή συμπεριφορά,

– 6 § 2 εδάφιο α΄ ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη,

– 6 § 3 εδάφιο α΄ ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου ή σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο, από οποιαδήποτε αιτία, είναι ανίκανο να αντισταθεί,

– 6 § 3 εδάφιο β΄ ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη τελεσθείσα ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας,

– 7 § 1 ενδοοικογενειακή παράνομη βία,

– 7 § 2 ενδοοικογενειακή παράνομη απειλή,

– 9 § 1 ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας,

– 9 § 2 ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου,

– 10 παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης.

Β) Κακουργήματα:

– ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη (αρ. 6 § 2 εδάφιο β΄) με επιβαρυντική περίσταση αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του (αρ. 6 § 2 εδάφιο γ),

– βασανιστήρια (αρ. 6 § 4 εδάφιο α΄) με επιβαρυντική περίσταση όταν το θύμα είναι ανήλικος (αρ. 6 § 4 εδάφιο β΄),

– βιασμός εντός του γάμου (αρ. 8 § 1),

– κατάχρηση σε ασέλγεια εντός του γάμου (αρ. 8 § 2) και

– κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (αρ. 24).

Όσον αφορά την αρωγή, ο Νόμος προβλέπει για τα θύματα, την ύπαρξη:

Υποστηρικτικών υπηρεσιών, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί (π.χ. τηλεφωνική γραμμή SOS15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων,

Η Γραμμή  SOS 15900 είναι µια υπηρεσία εθνικής εµβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης e-mail:  sos15900@isotita.gr.

Απευθύνεται σε γυναίκες:

  • που υφίστανται σωµατική κακοποίηση. 
  • που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηµατική ή λεκτική βία
  • που υφίστανται οικονοµική βία
  • που έχουν υποστεί βιασµό ή απόπειρα βιασµού
  • που έχουν υπάρξει θύµατα πορνείας ή trafficking
  • που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια.

            Κοινωνικών Υπηρεσιών που παρέχουν στέγη (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τηλεφωνική γραμμή 197) και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών- ΓΓΙΦ) αν το θύμα διατρέχει κάποιο κίνδυνο ή κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει διαμονή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Η γενική απαγόρευση των μετακινήσεων που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα από την 23η.03.2020 αποτελεί ένα μέτρο απαραίτητο για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας, η ανάγκη του οποίου δεν χρειάζεται εξηγήσεις και η αποτελεσματικότητά του επιβεβαιώνεται διαρκώς από τις εκτιμήσεις των ιθυνόντων για αισιόδοξη πορεία της Ελλάδας, εν συγκρίσει μάλιστα με λοιπές Ευρωπαϊκές (και μη) χώρες, όπου δυστυχώς η κατάσταση έχει υπερβεί τα εσκεμμένα.

Παρά ταύτα, η ανάγκη για μετακίνηση για πολλούς συμπολίτες μας είναι πολύ συχνά ανυπέρβλητη και δεν μπορεί να αναβληθεί. Αντιμετωπίζεται πολύ συχνά το εξής πρόβλημα: ο λόγος για τον οποίο η μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιηθεί να είναι τόσο ειδικός ή συγκεκριμένος που να μην μπορεί να εναρμονιστεί πλήρως με έναν από τους συγκεκριμένους λόγους μετακίνησης που προβλέπονται επί του παρόντος ή τα κριτήρια των οργάνων ελέγχου να είναι εξαιρετικά αυστηρά. Η κατεπείγουσα θέση σε εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως αποδεικνύει αφ’ ενός η από 26.03.2020 συμπληρωματική υπουργική απόφαση που προσέθεσε τρεις λόγους στους ήδη υπάρχοντες (μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφ’ όσον υφίσταται σχετική ανάγκη και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων), ενώ πηγές από την αστυνομία αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που ενώ η ανάγκη είναι πρόδηλη αλλά η πρόβλεψη του νόμου ελλιπής, επιδεικνύουν κατανόηση στους «δυνητικούς» παραβάτες. Από την άλλη, μία δυστυχής πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι πλήθος αστυνομικών επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο κατά τη διενέργεια των ελέγχων, απαιτώντας πλήθος εγγράφων από τους μετακινούμενους ή ερμηνεύοντας αυστηρά και συσταλτικά τον νόμο, ώστε να είναι αναπόδραστη η επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αυτό δεν είναι εισπρακτικό, αλλά σκοπό έχει να αποτελέσει αντικίνητρο για τις άσκοπες μετακινήσεις, όπως παραδέχονται και οι αστυνομικές αρχές.

Έτσι, αποτελεί συχνό φαινόμενο να επιβάλλονται πρόστιμα σε ελεύθερους επαγγελματίες κι αυτοαπασχολούμενους όταν οι ανάγκες της εργασίας τους (και της επιβίωσής τους) τους οδηγούν μακριά από τον τόπο εργασίας τους ή και εκτός έδρας, σε εργαζόμενους που δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν την έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη τους και την έχουν π.χ. μόνον σε φωτογραφία και σε συγγενείς και συζύγους εργαζομένων που μεταφέρουν τους ανθρώπους τους προς και από την εργασία τους, καθώς η ύπαρξη ανάγκης ερμηνεύεται εξαιρετικά αυστηρά. Φαίνεται δηλαδή ότι σε πολλές περιπτώσεις το κίνητρο για το πρόστιμο δεν είναι η αποτροπή των άσκοπων μετακινήσεων, αλλά αντιθέτως η είσπραξη προστίμων, τα οποία έχουν ήδη υπερβεί πανελλαδικά τις 7.000 μεμονωμένες περιστάσεις. Τούτο εξαναγκάζει όμως πολλούς συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη να μετακινηθούν να καλούνται να επιλέγουν μεταξύ του ρίσκου της επιβολής του προστίμου και την ανάγκης που πρέπει να ικανοποιήσουν, κλίνοντας πολλές φορές στην εκ προοιμίου αποδοχή ενός (άδικου) προστίμου.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο οι συμπολίτες μας να έχουν υπόψη ότι, όταν τους επιβάλλεται ένα άδικο πρόστιμο, ένα πρόστιμο που οφείλεται περισσότερο στο ζήλο και την αυστηρότητα των κριτηρίων του ελέγχοντος οργάνου κι όχι στο νόμο, δικαιούνται, εντός τριών ημερών από την επιβολή του προστίμου, να καταθέσουν ένσταση κατά αυτού στον διοικητή του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος. Και μάλιστα, για να μην εξαναγκαστούν οι συμπολίτες μας να προβούν σε μετακίνηση για τον σκοπό αυτό και να αντιμετωπίσουν έναν ενδεχόμενα αυστηρό έλεγχό, τονίζεται ότι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν την ένσταση αυτή τόσο με FAX όσο και με ηλεκτρονικό μήνυμα (άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ.). Σύμφωνα δε με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρ. 4), η υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός 50 ημερών κι αν δεν το πράξει, ο πολίτης μπορεί να κλιμακώσει τις ενέργειές του, το οποίο συνεπάγεται ενδεχομένως πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις για τα αρμόδια όργανα.

Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς είναι σημαντικό να μην απολέσουμε την ανθρωπιά μας, καθόσον τα μέτρα που έχουν παρθεί συντείνουν μεν στην προστασία όλων μας, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανεχόμαστε άδικους και εσκεμμένους ελέγχους που δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη ανάγκης, χρησιμοποιούν άπιαστα και εντελώς αυστηρά κριτήρια για τη διενέργεια του ελέγχου και υπερβαίνουν τα όρια της αποτροπής των άσκοπων μετακινήσεων, ώστε να επιδοθούν ορισμένοι «ζηλωτές» σε ένα απάνθρωπο κυνήγι επιβολής προστίμων αδιακρίτως ύπαρξης ανθρώπινης ανάγκης. Η ευσυνειδησία είναι υποχρέωση και των πολιτών και των οργάνων τάξης και ασφάλειας. Είναι άδικο συνάνθρωποί μας να αποδέχονται τον κίνδυνο να καταβάλουν ένα πρόστιμο που δεν οφείλουν, όταν καλούνται να καλύψουν ανάγκες, καθημερινές ή έκτακτες, εργασιακές ή προσωπικές, οι οποίες τους εξωθούν όχι σε άσκοπες, αλλά σε όλως απαραίτητες μετακινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ενόψει αναστολής λειτουργίας Δικαστηρίων

Με ακέραιο το αίσθημα ευθύνης μας απέναντι στους συμπολίτες μας κι ενόψει της πρωτόγνωρης για τη Χώρα μας συγκυρίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των εντολέων μας, σκόπιμη είναι η ταχύτερη δυνατή επικοινωνία με το γραφείο μας, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα ο προγραμματισμός των υποθέσεών σας.

Η επανεκκίνηση των δικαστηρίων και των αρμόδιων αρχών θα σημάνει την αναπόδραστη συσσώρευση υποθέσεων, κι ως εκ τούτου η προηγούμενη σύνταξη προγραμματισμού και η θέση προτεραιότητας είναι απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή κινητοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να μη διακινδυνεύσει η απώλεια προθεσμιών και κάθε είδος νομικής προφύλαξης (επί παραδείγματι απέναντι σε ζητήματα που αφορούν επιχειρηματικές-εμπορικές ανάγκες, μηνύσεις, πλειστηριασμούς, διατροφές, αποζημιώσεις, διεκδικήσεις, υποθέσεις κληρονομιών, ακινήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ρύθμισης δανείων, διαζύγια και πολλά άλλα).

Η μεγάλη καθυστέρηση στην ενημέρωσή μας και την οργάνωση της εκάστοτε υπόθεσης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για εσάς, καθώς ενδεχομένως δεν θα υπάρχει ικανός χρόνος συγκέντρωσης εγγράφων και σύνταξης δικογράφων, γι’ αυτό σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την δρομολόγηση των θεμάτων που σας αφορούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email ώστε άμεσα και υπεύθυνα να εξυπηρετήσουμε  όπως κάθε υπόθεση απαιτεί για να την κερδίσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

Email akorela.lawfirm@gmail.com

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ. Ατιμώρητη;

vs.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την ελληνική κοινή γνώμη συχνά απασχολούν εξωδικαστικές και δικαστικές διαμάχες μεταξύ προσώπων με «επιφάνεια», όπως πολιτικοί και celebrities του καλλιτεχνικού χώρου, με τον Τύπο, είτε με την πιο παραδοσιακή του μορφή (εφημερίδες, περιοδικά κλπ) είτε με πιο σύγχρονες φόρμες (π.χ. ηλεκτρονικές σελίδες δημοσιογραφικού ή/και σατιρικού περιεχομένου). Στις περιπτώσεις αυτές, θίγονται ζητήματα όπως η προστασία της προσωπικότητας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και συχνότατα, τίθεται αίτημα αποζημίωσης, ενίοτε κι αρκετά υψηλής.

            Αρχικά, πρέπει να ειπωθεί ότι η προσωπικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα έννομα αγαθά για τον Έλληνα Νομοθέτη, και η προστασία της επιτυγχάνεται είτε με την ποινικοποίηση των προσβλητικών συμπεριφορών (δυσφήμηση, εξύβριση κοκ.) είτε με την χορήγηση στον παθόντα του δικαιώματος να αξιώσει στα αστικά δικαστήρια την παύση της προσβλητικής συμπεριφοράς, την ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης είτε με πράξεις (όπως δημόσια συγγνώμη, ανασκευή δηλώσεων, απόσυρση δημοσιευμάτων) είτε με την καταβολή χρηματικού ποσού. Άλλωστε, πρέπει να θυμάται κανείς ότι αυτού του είδους οι προσβολές έχουν, όπως αναφέρθηκε, ποινικό χαρακτήρα, κι ως άδικες πράξεις (αδικοπραξίες) παρέχουν δικαίωμα στον παθόντα να αξιώσει ούτως ή άλλως, τη χρηματική του αποζημίωση.

            Χαρακτηριστικά παραδείγματα «παράνομων» συμπεριφορών είναι η ανάρτηση σχολίων με υβριστικό περιεχόμενο, η εκπομπή ειδήσεων με συκοφαντικό χαρακτήρα, η δημοσίευση άρθρου που στοχεύει και προσβάλει ένα πρόσωπο. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, με την οποία δημιουργούνται διαρκώς νέες μορφές επικοινωνίας, νέες πλατφόρμες ανταλλαγής απόψεων και νέα φόρα που επιτρέπουν την διάδοση ειδήσεων και ιδεών, δημιουργεί ταυτόχρονα διαρκώς και νέες μορφές «προσβολών», υποβοηθούμενες συχνά από την ανωνυμία που τόσο εύκολα προσφέρει ιδιαίτερα το διαδίκτυο.

            Από την άλλη, τα προσωπικά δεδομένα αφορούν κάθε πληροφορία σχετική με συγκεκριμένο πρόσωπο και περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη γκάμα στοιχείων που αφορούν πχ. στη σωματική, γενετική, οικονομική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα του προσώπου. Αυτά τα στοιχεία, ως άμεσα συνδεδεμένα με την ιδιωτική ζωή και την όλως προσωπική σφαίρα του εκάστοτε υποκειμένου, προστατεύονται όχι μόνον από τον Έλληνα, αλλά πλέον και από τον Ευρωπαίο Νομοθέτη, με τον γνωστό πλέον GDPR (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Έτσι, απαγορεύεται η συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, αλλά και χρήση και διαβίβαση τέτοιων στοιχείων από τρίτους. Στην προκείμενη θεματική, η χρήση πχ. φωτογραφιών του υποκειμένου δίχως τη συγκατάθεσή του υπάγεται στην προστασία αυτή, ιδίως εάν σκοπός της είναι η ανάδειξη σε δημόσιο φόρουμ κάποιου στοιχείου που αφορά στην ιδιωτική σφαίρα του υποκειμένου.

            Παρά ταύτα, πρέπει να γίνει μνεία και σε τούτο: τα πρόσωπα με ιδιαίτερη «επιφάνεια», δηλαδή αυτά τα οποία λόγω της εργασίας τους απολαμβάνουν εξαιρετικής, εν συγκρίσει με τον μέσο πολίτη, δημοσιότητας, δεν μπορούν να απολαμβάνουν της ίδιας προστασίας με τον μέσο ακριβώς πολίτη. Διότι, αυτή ακριβώς η δημοσιότητα που τους φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής σημαίνει ότι συγκεκριμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους τα ίδια τα πρόσωπα τις φέρνουν στο προσκήνιο. Ό, τι δημοσιοποιείται από το ίδιο το πρόσωπο δεν μπορεί αργότερα να προστατευθεί λόγω «ιδιωτικού χαρακτήρα». Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για πρόσωπα του πολιτικού χώρου, τα οποία, σε ένα ευνομούμενο κράτος, πρέπει να κρίνονται από τους πολίτες, ήτοι τους εκπροσωπούμενους από αυτά, για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο για την πολιτική τους δραστηριοποίηση, αλλά και για το ήθος και τον χαρακτήρα τους.

             Η γραμμή είναι πάντα λεπτή, ιδίως όταν πρόκειται για σάτιρα. Από τη μία, η κριτική, ακόμη και σφοδρή, σε πρόσωπα που απολαμβάνουν δημοσιότητας, ιδίως λόγω απασχόλησής τους στον πολιτικό βίο της χώρας, είναι θεμιτή και ούτε μπορεί ούτε και πρέπει να λογοκρίνεται αδιακρίτως, αφού τούτο αντίκειται στην ελευθερία της έκφρασης. Από την άλλη, η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου πρέπει πάντα να προστατεύεται, και υπό την κάλυψη της σάτιρας δεν είναι θεμιτό να προσβάλλεται, εντελώς κακοπροαίρετα και με κακόβουλη μόνο διάθεση, η τιμή και η αξία ενός προσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: