RSS

Category Archives: ν 3889/10 Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση: υποχρεωτική πριν τις δίκες

Η σχέση της Διαμεσολάβησης με τη Χώρα μας είναι μία ιστορία ταραχώδης. Για πρώτη φορά εισήχθη στην νομική πραγματικότητα της Ελλάδας με το Ν. 3898/2010, ως ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Παρά ταύτα, η πρώτη αυτή προσπάθεια ένταξης της Διαμεσολάβησης στο ελληνικό νομικό καθεστώς στέφθηκε με αποτυχία: επρόκειτο για μία διαδικασία παντελώς άγνωστη για τον ελληνικό κόσμο. Σήμερα, δέκα ολόκληρα χρόνια μετά, η Διαμεσολάβηση είναι λίγο γνωστή αλλά έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης, σε μεγάλο βαθμό υποχρεωτικό.

Τί είναι όμως η Διαμεσολάβηση και πώς λειτουργεί σήμερα ως στάδιο της δικαστικής διαδικασίας;

Πρώτα απ’ όλα, για να αντιληφθεί κανείς τί ακριβώς είναι η Διαμεσολάβηση, πρέπει να ανατρέξει στο αρχικό νομοθέτημα (Ν. 3898/2010), το οποίο αναλύει με μεγάλη ενδελέχεια τις συνιστώσες του θεσμού. Έτσι, σχεδιαγραφείται η Διαμεσολάβηση, όπως είπαμε, ως ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται ώστε να επιλύσουν ειρηνικά και συμβιβαστικά τη διαφορά τους, καταλήγοντας σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης είναι πολλαπλά, ιδίως εν συγκρίσει με τη δικαστική οδό: η διαδικασία είναι ταχύτερη, χωρίς διαδικαστικές και τυπικές καθυστερήσεις, ενώ τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα. Το σημαντικότερο είναι ότι, εν αντιθέσει με μία δικαστική απόφαση, που κατά κανόνα έχει έναν νικητή κι έναν χαμένο, στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη «συνδημιουργούν» την απόφαση, ώστε να βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι. Παράλληλα, όλη η διαδικασία καλύπτεται από εχεμύθεια (πρακτικά δεν τηρούνται). Η ιδιαιτερότητα της Διαμεσολάβησης, πάντως, εντοπίζεται κυρίως στον εκούσιο χαρακτήρα της: τα μέρη προσφεύγουν με δική τους πρωτοβουλία στη διαδικασία, επιλέγοντας ελεύθερα από κοινού το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του και να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, τα οποία διασφαλίζονται επιπροσθέτως από την υποχρεωτική παράσταση νομικού συμπαραστάτη (δικηγόρου). Σημειωτέον ότι ακόμη και μετά την προσφυγή στο Δικαστήριο είναι δυνατό τα μέρη να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση, με όριο όμως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της διαφοράς τους.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Τουναντίον, προηγείται διαδικασία κατάρτισης, κατά την οποία ο Διαμεσολαβητής εκπαιδεύεται κι εξετάζεται, ώστε να διαπιστευθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο μάλιστα τηρεί ειδικό κατάλογο όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές. Έτσι, όταν λέμε ότι τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, εννοείται ότι υπάρχει η προϋπόθεση το πρόσωπο αυτό να είναι εγγεγραμμένο στον ειδικό αυτό κατάλογο.

Κάθε διαφορά ιδιωτικής φύσης μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση, εφ’ όσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι αστικές (διαφορές μισθωτικές, οικογενειακές, κληρονομικές, εργατικές, μεταξύ άλλων) κι εμπορικές διαφορές υπάγονται στη Διαμεσολάβηση. Από την άλλη, διαφορές π.χ. ενός ιδιώτη με το Δημόσιο ή διαφορές που ο νόμος προϋποθέτει την προσφυγή στα δικαστήρια (όπως η επιμέλεια ανηλίκου), εξαιρούνται από το φάσμα της.

Όλα τα διαδικαστικά ζητήματα επιλέγονται ελεύθερα από τα μέρη, ώστε να είναι αυτή προσαρμοσμένη σε όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις κι απαιτήσεις της διαφοράς τους. Οι συναντήσεις διενεργούνται από κοινού αρχικά, παρουσία του Διαμεσολαβητή, ώστε τα μέρη να μπορέσουν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, κι έπειτα πραγματοποιούνται και κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπου, με την καθοδήγηση και τις επισημάνσεις του Διαμεσολαβητή το κάθε μέρος διαμορφώνει τις θέσεις του, ενώ δύναται να υποβάλει προτάσεις στο άλλο μέρος, μέσω του Διαμεσολαβητή. Η κάθε Διαμεσολάβηση, βέβαια, είναι μοναδική, όσο και η υπαγόμενη διαφορά. Τουτέστιν, δεν είναι προκαθορισμένη ούτε η διαδικασία ούτε και ο χρόνος για την ολοκλήρωσή της. Έτσι, μπορεί να διαρκέσει αρκετές συνεδρίες, κοινές ή κατά μόνας, ή και μόνο μία· η εμπειρία αποδεικνύει ότι πολλές διαφορές επιλύονται πράγματι εντός μίας ημέρας, όπως είναι και το ζητούμενο!!!

Το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης δεν είναι απόφαση, αλλά συμφωνία, αμοιβαία αποδεκτή, η οποία, όταν επιτευχθεί, αποτυπώνεται εγγράφως, υπογράφεται από τα μέρη και κατατίθεται στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Εκεί, λαμβάνει εκτελεστό χαρακτήρα, όπως ακριβώς οι δικαστικές αποφάσεις.

Ο ευέλικτος κι ελκυστικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης υποσχόταν την ανατροπή του κλασικού μοντέλου δικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών από το νεοείσακτο θεσμό. Το καλωσόρισμα της Διαμεσολάβησης όμως στη Χώρα μας ήταν αρκετά ψυχρό. Παρά τις ενημερωτικές καμπάνιες, που πληροφορούσαν τον κόσμο για τον πρωτοποριακό θεσμό, τις υψηλές προδιαγραφές του και την επιτυχία του ιδίως στις χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α., η Διαμεσολάβηση αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, δισταγμό κι εν τέλει, αδιαφορία.

Έτσι, το 2018, με τον Ν. 4512/2018, ο Έλληνας νομοθέτης επεδίωξε για πρώτη φορά να καταστήσει τη Διαμεσολάβηση υποχρεωτική. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δημιούργησε αντιδράσεις από ολόκληρο το νομικό κόσμο της Ελλάδας, που υποστήριζε ότι η Χώρα μας δεν ήταν ακόμη προετοιμασμένη για αυτήν την αλλαγή. Μετά από διαδοχικές παρατάσεις στην εφαρμογή του νόμου, εκδόθηκε τελικά ο Ν. 4640/2019, σκοπός του οποίου ήταν να εξορθολογίσει την ενσωμάτωση της Διαμεσολάβησης στην ελληνική πραγματικότητα, με τρόπο σταδιακό, κλιμακωτό και στην πραγματικότητα, ευκολότερο.

Έτσι, προέβλεψε ο νόμος ότι θα υπάγονται υποχρεωτικά στη Διαμεσολάβηση α. οι οικογενειακές διαφορές (πλην ορισμένων εξαιρέσεων, πχ. περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, προσβολής πατρότητας – μεταξύ άλλων) και β. όλες οι διαφορές που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς (εφ’ όσον υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ) και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Πρόκειται δηλαδή  για τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων. Υποχρεωτική όμως δεν καθίσταται η επίλυση της διαφοράς μέσω της Διαμεσολάβησης, αλλά η απόπειρα επίλυσής της. Ειδικότερα, υποχρεωτική κατέστη μόνον η αρχική συνεδρία (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία: Υ.Α.Σ.), η αποφυγή της οποίας συνεπάγεται σαφέστατες – δικονομικού χαρακτήρα – κυρώσεις. Σκοπός είναι έτσι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης από τα μέρη, ώστε να διαπιστωθεί ότι, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω αυτής, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής στα δικαστήρια. Παράλληλα, όμως, η προσφυγή ακριβώς στα δικαστήρια δεν αποκλείεται.

            Η διαδικασία της Υ.Α.Σ. είναι απλή. Το ενδιαφερόμενο μέρος επικοινωνεί με έναν Διαμεσολαβητή της επιλογής του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί με το άλλο μέρος, για να εγκρίνει κι εκείνο τον ορισμό του συγκεκριμένου Διαμεσολαβητή ως αυτού που θα διενεργήσει την Υ.Α.Σ. Διότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης διέπεται καθ’ ολοκληρίαν από τη συναίνεση των μερών. Έτσι, και μόνον έτσι, είναι εφικτή η επιδίωξη μίας πραγματικά κοινής, συναινετικής λύσης της διαφοράς.

            Εφ’ όσον οριστεί ο Διαμεσολαβητής και ο χώρος και χρόνος της Υ.Α.Σ., τα μέρη προσέρχονται με το δικηγόρο τους, ώστε να εκτεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιμέρους θέσεις και τα συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξεύρεσης της κοινής συμφωνίας. Τα μέρη είναι δυνατόν ήδη από την Υ.Α.Σ., να συμφωνήσουν να συνεχίσουν μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης έως την εξεύρεση κοινής και συναινετικής λύσης ή απλώς να «συμφωνήσουν ότι διαφωνούν» και να οδηγηθεί η διαφορά τους στα δικαστήρια.

            Έτσι λοιπόν, εάν διαπιστωθεί ότι η λύση είναι εφικτή, αυτή αποτυπώνεται κατ’ αρχάς προφορικά και κατόπιν οι δικηγόροι των μερών, με την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή, αποτυπώνουν κι εγγράφως τη συμφωνία αυτή, επί τόπου, ώστε να συμπεριληφθεί στο πρακτικό συμβιβασμού – επίτευξης της συμφωνίας, η οποία υπογράφεται από τα μέρη κι έπειτα κατατίθεται στη γραμματεία των αρμόδιων δικαστηρίων για να αποτελέσει εκτελεστό τύπο. Εάν όμως τα μέρη διατυπώσουν εντελώς ασυμβίβαστες προτάσεις και διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα επίλυσης της διαφοράς, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας, το οποίο επιτρέπει στα μέρη να στραφούν στη δικαστική διαδικασία και το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί και κατατεθεί στο δικαστήριο – διαφορετικά η συζήτηση της υπόθεσης θα είναι απαράδεκτη!

Ως προς τις οικογενειακές διαφορές, η πρόβλεψη για την Υ.Α.Σ. τέθηκε σε εφαρμογή την 15.01.2020, ενώ για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας των Πρωτοδικείων της επικρατείας θα ετίθετο σε ισχύ την 15.03.2020, λόγω όμως της έλευσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Χώρα μας, ανεστάλη η διαδικασία, έως την 01.07.2020.

Το γραφείο μας, διαθέτει άδεια πιστοποιημένου διαμεσολαβητή και εμπειρία άνω των 30 ετών στο πλαίσιο της επίλυσης των διαφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Νέες ρυθμίσεις δανείων και διαγραφές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΕΠΟΧΗ

Τους τελευταίους μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκε μία μεταβαλλόμενη κι απρόβλεπτη κατάσταση, η οποία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, ελήφθησαν κάποια μέτρα,  εξαιτίας των οποίων επηρεάστηκαν οι πάσης φύσεως συναλλαγές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Είναι γνωστό ότι η πανδημία στη χώρα μας έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ζημίες, που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους την επόμενη μέρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανειοληπτών, που ενώ είχαν λάβει επιχειρηματικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία),  λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να κλείσουν, με αποτέλεσμα τα έσοδά τους να μηδενιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα έξοδά τους αντίστοιχα να τρέχουν καθημερινά, γεγονός το οποίο έφερε ως συνέπεια την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες.

Φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μία νέα περίοδος και για τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές. Ήδη με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 οι τράπεζες αναγκάστηκαν να θέσουν κάποιες προτεραιότητες, προκειμένου να υπάρξει μία ομαλή επαναφορά στην οικονομική πρακτική και πραγματικότητα μετά την περίοδο του lockdown.

Μία από τις προτεραιότητες αυτές είναι και η παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, που πλήττονται από την πανδημική κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν συνεπή με τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας να έχει παρατείνει και για 3 μήνες της ισχύ του νόμου 4605/2019, οι τράπεζες εκ των πραγμάτων θα επαναπροσεγγίσουν τους περίπου 90.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, που εκτιμάται ότι εμπίπτουν στα κριτήρια του νόμου για προστασία της πρώτης κατοικίας και ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους.

Παράλληλα, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει και την προστασία της πρώτης κατοικίας ενήμερων δανειοληπτών, που πλήττονται από τον κορωνοϊό, οι τράπεζες υποχρεούνται να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών με δάνεια σε ρύθμιση ή μη, τα οποία κινδυνεύουν να σταματήσουν να εξυπηρετούνται. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι δανειολήπτες αυτοί κινούνται γύρω στις 300.000.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών αυτών και η διάρκεια και το ύψος της κρατικής επιδότησης των δόσεων των δανείων τους θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων , που θα ξεκινήσουν μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Μέσα σ’ αυτό το νέο πλαίσιο συναλλαγών που δημιουργήθηκε λοιπόν οι τράπεζες αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να συμμορφωθούν με ό,τι αυτό το πλαίσιο επιτάσσει, καθώς η ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας λόγω της πανδημίας άμεσα και έμμεσα τις επηρεάζει. Δοθείσης μιας τέτοιας κατάστασης οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών είναι σημαντικά αυξημένες και μάλιστα με όρους  αρκετά ευνοϊκούς ως προς τα συμφέροντα των δανειοληπτών.

Η διαπραγμάτευση έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα, δηλαδή και κούρεμα και μείωση δόσης ΜΟΝΟ εάν γίνεται με επίσημο τρόπο από εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή. Έχουμε ήδη πάρα πολλές επιτυχίες σε διαγραφές και επαναπροσδιορισμό δόσεων δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-COVID-19.

Κατηγορηματική υπήρξε η άρνηση των Θεσμών για παράταση της προστασίας της κατοικίας  έως το τέλος του έτους. Η ελάχιστη αυτή προστασία που έχει απομείνει για πολύ λίγους λήγει τέλος Ιουλίου.

Πλέον εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δέχονται από τον κορωνοϊό ισχυρό πλήγμα στα εισοδήματα και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους. Αυτά είναι η λεγόμενη νέα γενιά κόκκινων δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που βρίσκονται στο όριο της οικονομικής ασφυξίας, στα οποία αναφερθήκαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας. Επιπρόσθετα σχετικά με το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τους ιδιώτες, οι δανειστές δεν το συνδέουν αναγκαστικά με το καθεστώς  για την πρώτη κατοικία και θα επαναφέρουν τον σχεδιασμό του με αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βρίσκεται  και η μείωση των ήδη υπαρχόντων κόκκινων δανείων με τους Θεσμούς να αναφέρουν ότι ελληνικές τράπεζες έχουν μακράν το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους στην Eυρωζώνη και αποτελεί κληρονομιά της κρίσης χρέους 2010-15.

Από όλα τα παραπάνω η προτροπή μας προς όλους τους δανειολήπτες είναι να προχωρήσουν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες ώστε να κατοχυρώσουν το όποιο προστατευτικό πλαίσιο αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.

Πρωτίστως να σπεύσουν όσοι έχουν προϋποθέσεις να εισέλθουν στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω ειδικού δικηγόρου έως τέλος Απριλίου. Προσοχή για όσους η πλατφόρμα τους έχει απορρίψει να ασκήσουν άμεσα την αίτηση υπαγωγής σε δικαστική προστασία (ανάλογη του Ν. Κατσέλη) γιατί εάν χαθεί η προθεσμία χάνουν και την τελευταία αυτή ελπίδα.

 Επίσης, όσοι έχουν δυσκολίες με δάνεια να απευθυνθούν εγγράφως μέσω Εξωδίκου Επιστολής, στην Τράπεζα να αιτηθούν άμεσα όλα τα έγγραφα που αφορούν την σύμβαση του δανείου τους καθώς και τις αναλυτικές καρτέλες που το συνοδεύουν. Τα έγγραφα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εξωδικαστική διαπραγμάτευση μέσω ειδικού διαμεσολαβητή δικηγόρου αλλά και για την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ώστε να μειωθεί το αιτούμενο από τις τράπεζες ποσό και να ανακοπεί εμπεριστατωμένα η Διαταγή Πληρωμής που τυχόν θα επιδοθεί.

 Ακόμα,  όσοι δανειολήπτες έχουν απορριφθεί πρωτόδικα από τον Ν. Κατσέλη θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν Έφεση και Ασφαλιστικά Μέτρα για την Προστασία της α΄ Κατοικίας καθώς και για αποφυγή κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε κινητά και ακίνητα.

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Κυνηγήστε πρώτοι τις τράπεζες για όλα τα επιπλέον ποσά που σας έχουν επιβαρύνει με υπέρογκους τόκους κι ανεξήγητα παράνομα πανωτόκια κι έξοδα. Κάντε αγωγή για αυτά καθώς και για τις επιβαρύνσεις από ισοτιμίες για ελβετικό φράγκο κι άλλες απάτες.

Καταληκτικά, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε το ότι καθώς οδηγούμαστε εκ νέου σε μια περίοδο οικονομικής  ύφεσης καλό είναι όσοι συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες κατηγορίες δανειοληπτών, σε οποιοδήποτε στάδιο νομικών ενεργειών και εάν βρίσκεται το δάνειό τους ακόμη και εάν αυτές δεν είχαν καν ξεκινήσει,  να ενημερώσουν εγγράφως πάλι με Εξώδικη Επιστολή τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την αδυναμία πληρωμής στην οποία βρίσκονται. Η ενέργεια αυτή θα  κατοχυρώσει τους δανειολήπτες και άμεσα θα ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς των Τραπεζών αλλά και των Funds για την εκ νέου αξιολόγηση του δανείου τους και  πιθανή διαγραφή-κούρεμα μέρους αυτού ανάλογα με την γενικότερη οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊόυ-covid-19.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες:

ΔΙΑΠΡΑΓMΑΤΕΥΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-COVID-19-

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ 80% ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ με ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αυξάνονται οι ρυθμίσεις «κόκκινων» δανείων: Στην αβέβαιη εποχή που διανύουμε είναι σχεδόν σίγουρο ότι o οικονομικός μας προγραμματισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Η προστασία κύριας κατοικίας εκπνέει στο τέλος Απριλίου 2020 και  προς το παρόν δεν ανακοινώθηκε καμία παράταση. Πολλές οικογένειες δανειοληπτών  κινδυνεύουν να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο.

  Όμως εκτός από όσους δεν έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους και όσοι έχουν ρυθμίσεις θα βρεθούν με πρόβλημα. Οι απολυμένοι εργαζόμενοι άλλα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν και αυτοί να ρυθμίσουν τα ως σήμερα ενήμερα δάνεια τους, αφού η αναστολή των δόσεων ουσιαστικά έχει ανακοινωθεί μόνο για τρεις μήνες, χωρίς καμία πρόβλεψη προς το παρόν για το μέλλον.

 Το Δικηγορικό μας γραφείο με βαθιά επίγνωση των δυσκολιών της εποχής έχει σχεδιάσει μια σειρά σύγχρονων  εργαλείων προκειμένου οι Τράπεζες και τα Funds να εξετάσουν εκ νέου αιτήματα ρύθμισης των πελατών μας, τα οποία έχουν την δυνατότητα να οδηγήσουν ακόμη και σε διαγραφή μεγάλου ποσοστού των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα από πρακτικό συμβιβασμού εντολέα μας για τον οποίο επιτύχαμε διαγραφή δανείου την 24/03/2020  σχεδόν 80%, μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την διευθέτηση της οφειλής σας σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες, και σε απάντηση της από 24/03/2020 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε ο διακανονισμός της οφειλής σας η οποία απορρέει από τoν υπ ́ αριθμ. ********* λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με τους εξής όρους .Η οφειλή σας η οποία σήμερα ανέρχεται σε 19.974,62 € θα θεωρηθεί ολοσχερώς εξοφλημένη εφ’ όσον καταβάλετε το ποσό των 1.353,47 € στον αριθμό λογαριασμού ****** σύμφωνα με το ακόλουθο δοσολόγιο…..».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση έγινε κατ’ εντολή υπερχρεωμένου  οφειλέτη κατόπιν απορριπτικής απόφασης του Ν. Κατσέλη και εν όψει έφεσης. Ξεκίνησε δε με εξώδικη όχληση, δηλ επίσημη γραπτή διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ρύθμιση οφειλής με κούρεμα δανείου και αποφυγή  κατάσχεσης και πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:

ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

            Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής νομικής πραγματικότητας, ήδη από την 15.01.2020, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο θεσμός για όλες τις οικογενειακές υποθέσεις. Το οποίο σημαίνει ότι, προτού τα ενδιαφερόμενα μέρη στραφούν στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφορών σχετικών, επί παραδείγματι, με διατροφή, επιμέλεια, και αποκτήματα, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχουν, επί ποινή απαραδέκτου, διενεργήσει την λεγόμενη Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία. Λίαν συντόμως, όμως, από την 15.03.2020 αυτή η προϋπόθεση θα αφορά όλες τις υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων κατά την τακτική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι η διαφορά θα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, και τις υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων, κατά την τακτική διαδικασία. Η Διαμεσολάβηση δηλαδή θα αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων!

            Τι ακριβώς όμως είναι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία; Και τι σημαίνει η Διαμεσολάβηση, ως υποχρεωτικός πλέον θεσμός, για τους διαδίκους;

            Όπως υπαινίσσεται το όνομά της, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) είναι και η μοναδική συνεδρία με διαμεσολαβητή που προϋποθέτει ο νόμος για να είναι παραδεκτή η κατοπινή προσφυγή στη δικαιοσύνη, δηλαδή, στις δικαστικές αίθουσες. Προτού κατατεθεί το δικόγραφο, ο ενδιαφερόμενος διάδικος θα πρέπει αρχικά να προσέλθει, συνοδευόμενος από το δικηγόρο και νομικό συμπαραστάτη του, με τον αντίδικό του, ενώπιον διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, ώστε να επιδιωχθεί μία απόπειρα συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, προτού κλιμακωθεί.

            Η διαδικασία είναι απλή. Το ενδιαφερόμενο μέρος επικοινωνεί με έναν Διαμεσολαβητή της επιλογής του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί με το άλλο μέρος, για να εγκρίνει κι εκείνο τον ορισμό του συγκεκριμένου Διαμεσολαβητή ως αυτού που θα διενεργήσει την Υ.Α.Σ. Διότι, ο θεσμός της Διαμεσολάβησης διέπεται καθ’ ολοκληρίαν από τη συναίνεση των μερών, κι αυτό αφορά όχι μόνο το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, αλλά και τον χώρο όπου διενεργείται η Διαμεσολάβηση, τον χρόνο, τις συνθήκες διεξαγωγής και τις λεπτομέρειες της εξέλιξής της. Έτσι, και μόνον έτσι, είναι εφικτή η επιδίωξη μίας πραγματικά κοινής, συναινετικής λύσης της διαφοράς.

            Εφ’ όσον οριστεί ο Διαμεσολαβητής και ο χώρος και χρόνος της Υ.Α.Σ., τα μέρη προσέρχονται με το δικηγόρο τους, ώστε να εκτεθούν με τον καλύτερο – και πιο ψύχραιμο – δυνατό τρόπο οι επιμέρους θέσεις και συμφέροντά τους και να διασφαλιστεί η εξασφάλισή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξεύρεσης της κοινής συμφωνίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι υποχρεωτική κι η εξεύρεση της συναινετικής αυτής επίλυσης της διαφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται πολλές κι ενδεχομένως πολύωρες συνεδρίες κάθε φορά, ώστε να οδηγηθούν τα μέρη με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, στην ποθητή λύση. Ο νόμος όμως δεν απαιτεί από τους διαδίκους να ανεύρουν αυτήν την λύση ήδη από την πρώτη συνεδρία, ούτε να οδηγηθούν σε σειρά συνεδριών. Η απαίτηση του νόμου είναι αυτή η πρώτη συνεδρία, η απόπειρα δηλαδή εξεύρεσης της κοινής συμφωνίας.

Τα μέρη είναι δυνατόν να συμφωνήσουν ήδη από την Υ.Α.Σ., να συμφωνήσουν να συνεχίσουν μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης έως την εξεύρεση κοινής και συναινετικής λύσης ή απλώς να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν και να οδηγηθεί η διαφορά τους στα δικαστήρια.

            Έτσι λοιπόν, εάν διαπιστωθεί ότι η λύση είναι εφικτή, αυτή αποτυπώνεται κατ’ αρχάς προφορικά και κατόπιν οι δικηγόροι των μερών, με την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή, αποτυπώνουν κι εγγράφως τη συμφωνία αυτή, επί τόπου, ώστε να συμπεριληφθεί στο πρακτικό συμβιβασμού – επίτευξης της συμφωνίας, η οποία υπογράφεται από τα μέρη κι έπειτα κατατίθεται στη γραμματεία των αρμόδιων δικαστηρίων για να αποτελέσει εκτελεστό τύπο. Εάν όμως τα μέρη διατυπώσουν εντελώς ασυμβίβαστες προτάσεις και διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα επίλυσης της διαφοράς, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας, το οποίο επιτρέπει στα μέρη να στραφούν στη δικαστική διαδικασία και το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί και κατατεθεί στο δικαστήριο – διαφορετικά η συζήτηση της υπόθεσης θα είναι απαράδεκτη!

            Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας αυτού του νεοπαγούς θεσμού της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης. Η προσδοκία του νομοθέτη είναι ότι, καθιστώντας τη Διαμεσολάβηση αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα εμπεδωθεί στο νου κάθε πολίτη ότι η επίλυση των διαφορών δεν είναι απαραίτητο να περνάει πάντα από τις δικαστικές αίθουσες, αλλά μπορεί να επιτευχθεί συναινετικά, εξώδικα και με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.  

 

Πότε κινδυνεύει το σπίτι μου και τι κάνω για να το σώσω;

  Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών και ρύθμιση δανείων στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.  

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαμεσολάβηση. Ο θεσμός win-win

Η «ΝΕΑ» ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην ελληνική πραγματικότητα, και ιδίως στο νομικό κόσμο η θέσπιση του νόμου 4512/2018, που κατέστησε για πρώτη την Διαμεσολάβηση έναν υποχρεωτικό θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης, ψηφίστηκε την 30.11.2019 ένας νέος νόμος, ο Ν. 4640/2019, που προσπαθεί να διορθώσει όλα τα πρακτικά και τεχνικά ζητήματα που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα κατά την προσπάθεια εφαρμογής του ως άνω νόμου, με σκοπό να τον εξορθολογίσει.

Η προσπάθεια που γίνεται συνίσταται στο να εμπεδωθεί στον Έλληνα πολίτη – και τον Έλληνα νομικό – ότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την κλασική προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων, ιδίως από άποψη χρόνου και κόστους και, πολύ περισσότερο, δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αμοιβαία επωφελή επίλυσης των διαφορών, όπου δεν θα υπάρχει νικητής και ηττημένος, αλλά δύο μέρη που συμβιβάζουν, αν όχι συμφιλιώνουν, τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις τους. Έτσι, το αναδιαρθρωμένο σύστημα που επιδιώκει να εισαγάγει στην ελληνική πραγματικότητα ο νέος αυτός νόμος προβλέπει ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα Διαμεσολάβησης, εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες.

Εξ αρχής τονίζεται ότι δεν εμπίπτει κάθε διαφορά νομικού χαρακτήρα στο σύστημα της Διαμεσολάβησης. Παρά ταύτα, ο νόμος 4640/2019 προβλέπει ένα αρκετά ευρύ πεδίο υποθέσεων που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία αυτή και συγκεκριμένα:

  1. Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από τις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης γάμου και αναγνώρισης ύπαρξης ή ανυπαρξίας του, καθώς και περιπτώσεις προσβολής πατρότητας ή μητρότητας κλπ.
  2. Όλες τις διαφορές που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς (εφ’ όσον υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ) και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
  3. Τις διαφορές όπου υπάρχει έγγραφη συμφωνία των μερών και σε αυτήν γίνεται ρητή μνεία σε προσφυγή στην διαμεσολάβηση.

Σημειωτέον ότι εξαιρούνται από τις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές που είναι διάδικο μέρος το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

Η μεγάλη διαφοροποίηση με το προϋφιστάμενο καθεστώς είναι ότι πλέον για τις υπαγόμενες στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης διαφορές, υποχρεωτική θα είναι μόνον η αρχική συνεδρία (η αποφυγή της οποίας θα συνεπάγεται σαφείς – δικονομικού χαρακτήρα – κυρώσεις), χωρίς έτσι να αποκλείεται η κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Σκοπός είναι έτσι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης από τα αντίδικα μέρη, ώστε να διαπιστωθεί ότι, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω αυτής, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής στα δικαστήρια.

Το σύστημα αυτό θα τεθεί σε ισχύ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020, κλιμακωτά, και συγκεκριμένα από τις 15 Ιανουαρίου για τις οικογενειακές διαφορές και από τις 15 Μαρτίου για τις διαφορές που υπάγονται κατά την τακτική διαδικασία στο Μονομελές Πρωτοδικείο – εφόσον η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ – και στο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέρη παρίστανται κατ’ αρχήν με τον νομικό τους παραστάτη στη συνεδρία της Διαμεσολάβησης, ενώ ο διαμεσολαβητής είναι πάντοτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμφωνείται από κοινού από τα δύο μέρη. Ο χρόνος, ο τόπος και όλες οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαδικασίας συμφωνείται επίσης από κοινού. Αυτή η ευελιξία ως προς την διαδικαστική οργάνωση των συνεδριών της Διαμεσολάβησης είναι χαρακτηριστική, κι ένα από τα μεγάλα της πλεονεκτήματα έναντι της δικαστικής προσφυγής.

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας νομικός θεσμός που απαντάται σε ολόκληρο τον κόσμο, ως ένα εξειδικευμένο και προχωρημένο «εργαλείο» επίλυσης διαφορών, κι έχει σπουδαία αποτελέσματα να παρουσιάσει. Παραμένει όμως εν πολλοίς άγνωστη στην ελληνική πραγματικότητα, σήμερα δε αντιμετωπίζεται με καχυποψία, σε μεγάλο βαθμό λόγω της βεβιασμένης προσπάθειας του νομοθέτη να την εισάγει, με τρόπο «πιεστικό» στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει όμως αυτή η ατυχής διαχείριση του νομοθέτη να σπιλώσει την εικόνα της Διαμεσολάβησης, και τα πλεονεκτήματά της πολύ σύντομα θα συνοδεύονται και από την υψηλή της αποτελεσματικότητα και στην ελληνική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπολογισμός πραγματικής οφειλής στα κόκκινα δάνεια

Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή – Ένα ακόμη  όπλο στα χέρια του δανειολήπτη

            Έχετε δει ότι παρόλο που πληρώσατε ένα μεγάλο ποσό δόσεων εντούτοις η οφειλή σας είναι σε τεράστια ύψη; Γιατί και πώς γίνεται αυτό;

Είναι συχνότατο φαινόμενο στις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τα τραπεζικά καταστήματα να υπεισέρχονται όροι και προϋποθέσεις (οι λεγόμενοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών, για συντομία Γ.Ο.Σ.), οι οποίοι προβλέπουν παράνομες παραιτήσεις από δικαιώματα από τους δανειολήπτες, παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους και πολλές άλλες παράνομες πρακτικές που βαρύνουν ή δεσμεύουν υπέρμετρα τον δανειολήπτη – εκ των οποίων οι πιο γνωστές είναι, μεταξύ άλλων, η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75, ο υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 365. Πλέον, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος δικαστικών αποφάσεων από Δικαστήρια σε ολόκληρη την χώρα, που κρίνουν ακριβώς αυτούς τους όρους παράνομους και καταχρηστικούς.  

Αλλά υπάρχουν ακόμα χειρότερα.  Πολλές χρεώσεις χωρίς αιτία και επιτόκια πολύ υψηλά!! Έτσι η οφειλή εκτοξεύεται σε ύψη που δεν μπορεί να αποπληρωθεί κι οι τράπεζες κάνουν δήθεν κούρεμα στη βάση μιας διαπραγμάτευσης που δεν περιέχει οικονομική έκθεση με τα στοιχεία των επιπλέον χρεώσεων, δηλαδή απλά και μόνο, συνήθως, διαγράφουν ένα μέρος των παράνομων χρεώσεων που έχουν επιβάλλει!!

            Ενάντια στους όρους αυτούς, τους οποίους ο δανειολήπτης δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα να διαπραγματευτεί κατά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, μπορεί να ασκήσει «αναγνωριστική» αγωγή, με την οποία να προβάλλει την αναγνώριση της ακυρότητας των παράνομων όρων  και να ακυρώσει τις παραπάνω αυτές χρεώσεις. Το δικαίωμά του αυτό μπορεί να το ασκήσει ήδη πριν από την καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Μετά την καταγγελία της σύμβασης από την Τράπεζα, μπορεί να προσβάλλει, μέσω της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, και το ύψος του ποσού της οφειλής που απαιτεί η Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των άκυρων όρων συναλλαγών  ή την παντελή έλλειψη αιτίας που χρησιμοποίησε η πιστώτριά του για να τον επιβαρύνει υπέρμετρα.

            Το πλεονέκτημα της αγωγής αυτής είναι ότι μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο στην διαπίστωση του παράνομου και καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών όρων κι έτσι, ακόμη κι αν εκδοθεί μία διαταγή πληρωμής από την Τράπεζα, να είναι πολύ πιο εύκολο από τον δανειολήπτη να την προσβάλει με ανακοπή, αφού θα έχει ήδη αποδειχθεί ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας που λήφθηκαν υπόψη για την διαμόρφωση του συνήθως υπέρμετρου αιτούμενου ποσού οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν προλάβει η Τράπεζα να εκδώσει διαταγή πληρωμής, μπορεί το δικαστήριο της ανακοπής να αναστείλει  την απόφαση έως την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής και να μην χάσει ο οφειλέτης το πλεονέκτημα αυτό.

            Στο πλαίσιο της αγωγής αυτής, σκόπιμο είναι να συνταχθεί τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, όπου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των συμβάσεων, των δανειακών κινήσεων και των διακυμάνσεων των επιτοκίων, από την οποία προκύπτουν όλες οι καταχρηστικές και παράνομες χρεώσεις που υπεισήλθαν στο ποσό της οφειλής για να το διογκώσουν, κι επομένως και το πραγματικό ύψος της οφειλής του δανειολήπτη. Πρόκειται για ένα επιπλέον «βέλος» στην φαρέτρα των δανειοληπτών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δικαστική χρήση (αγωγή, ανακοπή κλπ) και για εξωδικαστική, ως ένα χρήσιμο εργαλείο σε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση με την τράπεζα.

Με την  αγωγή αυτή μπορεί να κερδηθεί αναστολή πλειστηριασμών και γενικά χρονικό διάστημα «ησυχίας» για τους δανειολήπτες άνω των 10 ετών. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις μεγάλων οφειλών επιχειρήσεων που με τους αλληλόχρεους λογαριασμούς χάνεται τελείως η δυνατότητα κατανόησης των χρεοπιστώσεων. Ειδικά επίσης στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών έχει αποδειχθεί σωτήρια λύση γιατί κι εκεί τα «πανωτόκια» είναι εξαιρετικά υψηλά.

Στο γραφείο μας υπάρχει εμπειρία και συνεργασία με ειδικούς οικονομολόγους για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για την εξεύρεση της λύσης – κουρέματος του δανείου καθώς και την αναστολή πλειστηριασμών με μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις υποθέσεις, είτε δια της δικαστικής οδού είτε δια της εξώδικης διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση ακινήτων κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

            Εκτός τόπου και χρόνου οι πλέον πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, που αφορούν την ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αφού προτρέπονται οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να απευθυνθούν στις Τράπεζες, όπου σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις «O κόσμος πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να κάνει αίτηση για να μπει στη ρύθμιση έως το τέλος του χρόνου. Η διαδικασία είναι πλέον πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται χαρτιά. Όλες οι τράπεζες έχουν σε κάθε τραπεζικό κατάστημα εξειδικευμένο υπάλληλο για να εξυπηρετήσουν τον συμπολίτη μας δωρεάν. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να πάει ούτε σε δικηγόρο, ούτε σε λογιστή, ούτε σε κανέναν» (πηγή: Πρώτο Θέμα).

            Στο στόμα του λύκου, λοιπόν, στέλνει η κυβέρνηση τους υπερχρεωμένους, αφού τους προτρέπει να μην απευθύνονται στους ειδικούς, που όλα αυτά τα έτη έχουν γλυτώσει χιλιάδες οικογένειες από την οικονομική και ηθική εξαθλίωση, αλλά σε δήθεν εξειδικευμένους υπαλλήλους των Τραπεζών για τις ρυθμίσεις των δανείων!!! Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευθούν ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες και υπερχρεωμένοι δανειολήπτες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που τόσα χρόνια, με παράνομους εκτοκισμούς και αόριστα έξοδα, κρατώντας το μαχαίρι και το πεπόνι, όριζαν την πραγματικότητα χιλιάδων οικογενειών;;;; Είναι, δε, εντελώς απίθανο, να βρεθεί μια πολύ καλή λύση για τον οποιονδήποτε οφειλέτη, εφόσον εκείνος που κάνει την ρύθμιση, είναι αυτός στον οποίο οι οικογένειες χρωστούν χρήματα!!!

            Οι δε δηλώσεις ότι «δεν χρειάζεται χαρτιά», δείχνουν πόσο απέχουν οι τοποθετήσεις αυτές από την πραγματικότητα, αφού, εκτός των περιπτώσεων με έναν συμβαλλόμενο σε ένα δάνειο – ένα σπίτι – ένα αυτοκίνητο, ο όγκος των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά ζητείται να υποβληθούν μαζί με την αίτηση υπαγωγής στις πλατφόρμες ρύθμισης, είναι κυριολεκτικά τεράστιος! Η δε διαχείριση του φακέλου του κάθε οφειλέτη, χρειάζεται συγκεκριμένη προσέγγιση και στρατηγική, ώστε να τελεσφορήσει η ρύθμιση με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον οφειλέτη, όχι για τους πιστωτές του!!!!

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

Πηγή: https://www.protothema.gr/economy/article/937299/exodikastiko-mihanismo-me-automato-kourema-shediazei-to-up-anaptuxis/

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής, Κατάσχεση, Πλειστηριασμός

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,