RSS

Category Archives: Ελβετικο φράγκο

Αφορά δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αναγνώριση καταχρηστικότητας

Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα δάνεια που συνδέονται με το ελβετικό φράγκο και περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες

Με απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι το περιεχόμενο ρήτρας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή και η οποία καθορίζει τις τιμές αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος – συγκεκριμένα του ελβετικού φράγκου (CHF) – συνδεδεμένου με το δάνειο, πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και συνετός τη δυνατότητα να αντιληφθεί, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του ξένου νομίσματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των δόσεων αποπληρωμής, προκειμένου ο καταναλωτής αυτός να είναι σε θέση να καθορίζει ο ίδιος, ανά πάσα στιγμή, τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζει η τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΔΕΕ εκδόθηκε επί αιτήσεως προδικαστικής παραπομπής η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, δύο Πολωνών δανειοληπτών και, αφετέρου, πολωνικής τράπεζας, σχετικά με τους όρους εξόφλησης πίστωσης δυνάμει σύμβασης ενυπόθηκου δανείου συνδεόμενου με το ελβετικό φράγκο η οποία περιέχει ρήτρες φερόμενες ως καταχρηστικές.

Ιστορικό της υπόθεσης: Στις 16 Μαΐου 2008, οι M.P. και B.P. συνήψαν με την A, τραπεζικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Πολωνία, σύμβαση ενυπόθηκου δανείου ύψους 460.000 πολωνικών ζλότι (PLN) (περίπου 100 000 ευρώ), πληρωτέου σε 480 μηνιαίες δόσεις. Το δάνειο ήταν συνδεδεμένο με ξένο νόμισμα, ήτοι το ελβετικό φράγκο (CHF), και το επιτόκιο αντιστοιχούσε στο επιτόκιο αναφοράς LIBOR 3M (CHF), προσαυξημένο κατά σταθερό περιθώριο κέρδους 1,20 εκατοστιαίων μονάδων. Στο πλαίσιο της αίτησής τους για τη χορήγηση δανείου, οι δανειολήπτες υπέγραψαν δήλωση κατά την οποία, μολονότι είχαν πλήρη επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου, παραιτούνταν από τη δυνατότητα σύναψης δανείου σε πολωνικά ζλότι και επέλεγαν να συνάψουν δάνειο συνδεόμενο με ξένο νόμισμα. Η δήλωση αυτή διευκρίνιζε, επιπλέον, ότι οι δανειολήπτες είχαν ενημερωθεί για το γεγονός ότι οι δόσεις του δανείου εκφράζονταν στο εν λόγω ξένο νόμισμα και έπρεπε να εξοφληθούν σε πολωνικά ζλότι σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονταν στους γενικούς όρους της σύμβασης, των οποίων είχαν λάβει γνώση. Από το άρθρο 2, σημεία 2 και 12, των γενικών όρων προκύπτει ότι το δάνειο που συνδέεται με ξένο νόμισμα είναι δάνειο με επιτόκιο στηριζόμενο σε επιτόκιο αναφοράς σχετικό με νόμισμα διαφορετικό από το πολωνικό ζλότι, του οποίου η εκταμίευση και η αποπληρωμή πραγματοποιούνται σε πολωνικά ζλότι βάσει της τιμής του ξένου νομίσματος που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα στην τράπεζα πίνακα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά το άρθρο 7, σημείο 4, των γενικών όρων, η εκταμίευση των κεφαλαίων πραγματοποιείται σε πολωνικά ζλότι βάσει τιμής όχι χαμηλότερης από την τιμή αγοράς που αναγράφεται στον ισχύοντα πίνακα κατά τον χρόνο της εκταμίευσης αυτής. Το χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου εκφράζεται στο ξένο νόμισμα και υπολογίζεται βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Δυνάμει του άρθρου 9, σημείο 2, των γενικών όρων, οι πληρωτέες δόσεις του δανείου εκφράζονται στο ξένο νόμισμα και χρεώνονται κατά τη δήλη ημέρα της εκάστοτε δανειακής δόσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη, σύμφωνα με την τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου που αναγράφεται στον ισχύοντα στην τράπεζα πίνακα κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της δήλης ημέρας της εκάστοτε εξοφλητικής δόσης. Στις 10 Ιανουαρίου 2013, οι M.P. και B.P. συνήψαν με την A τροποποιητική πράξη της επίμαχης σύμβασης, η οποία προέβλεπε ότι οι δανειολήπτες θα προέβαιναν οι ίδιοι στην αποπληρωμή του δανείου σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό της τράπεζας για τη μετατροπή των νομισμάτων. Συνεπεία των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του πολωνικού ζλότι και του ελβετικού φράγκου, η διαφορά μεταξύ του επιστραφέντος από τους ενάγοντες της κύριας δίκης ποσού για την περίοδο από 16 Μαΐου 2008 έως 10 Οκτωβρίου 2014 και του ποσού που θα είχε επιστραφεί αν το δάνειο είχε συνομολογηθεί σε πολωνικά ζλότι και είχε ισχύσει το εφαρμοστέο επιτόκιο ανήλθε στα 30.601,01 PLN (περίπου 6.732 ευρώ).Θεωρώντας ότι η ρήτρα υπολογισμού του δανείου σε αξία ξένου νομίσματος ήταν καταχρηστική για τον λόγο ότι δεν διευκρίνιζε τον τρόπο καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την τράπεζα, οι Μ.P. και B.P. άσκησαν αγωγή με αίτημα να υποχρεωθεί η A να τους καταβάλει το ποσό των 50.000 PLN (περίπου 10.850 ευρώ).Το αιτούν δικαστήριο διευκρίνισε ότι οι διάδικοι της κύριας δίκης ερμήνευαν διαφορετικά το γράμμα της συμβατικής ρήτρας υπολογισμού του ενυπόθηκου δανείου σε αξία ξένου νομίσματος. Συγκεκριμένα, ενώ, για την τράπεζα, η ρήτρα αυτή προβλέπει τον καθορισμό της τιμής του ξένου νομίσματος βάσει της αγοραίας τιμής, όπως αποτυπώνεται καθημερινά στον πίνακα συναλλαγματικών ισοτιμιών της τράπεζας, οι δανειολήπτες ερμήνευαν τη ρήτρα αυτή ως ορίζουσα ότι η τιμή του ξένου νομίσματος καθορίζεται με βάση μια αντικειμενική ισοτιμία, όπως είναι η καθοριζόμενη από τη Narodowy Bank Polski (Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας).Κατά το δικαστήριο αυτό, η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης ρήτρα υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος παρουσιάζει, λόγω της γενικότητας του γράμματός της, κάποια ασάφεια, οπότε πρέπει να γίνει δεκτό ότι η A δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας που υπέχει, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ [οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές].Διερωτήθηκε ωστόσο αν, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της σύμβασης δανείου, ήτοι των 40 ετών, και του ίδιου του μηχανισμού σύνδεσης με ξένο νόμισμα, του οποίου η τιμή μεταβάλλεται διαρκώς, το άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ πρέπει, παρά ταύτα, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι εναπόκειται στην τράπεζα να συντάξει τη ρήτρα υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος κατά τρόπο που να παρέχει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να καθορίζει αυτοτελώς την τιμή αυτή σε δεδομένη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, κατά το δικαστήριο αυτό, ένας τέτοιος βαθμός ακρίβειας είναι στην πράξη αδύνατο να επιτευχθεί. Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο επεσήμανε ότι το άρθρο 65 του πολωνικού Αστικού Κώδικα του παρέχει τη δυνατότητα να αναζητεί την κοινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Εν προκειμένω, εξέθεσε ότι η αγοραία αξία του ξένου νομίσματος σύνδεσης θα μπορούσε να αποτελέσει το κριτήριο καθορισμού της τιμής του εν λόγω νομίσματος βάσει του γράμματος της επίμαχης στην κύρια δίκη σύμβασης. Πρόσθεσε ότι μια τέτοια λύση θα εξασφάλιζε ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών.Κατά τα λοιπά, το αιτούν δικαστήριο υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 14ης Μαρτίου 2013, Aziz, C-415/11 και της 26ης Ιανουαρίου 2017, Banco Primus, C-421/14, πρέπει να εξακριβωθεί αν η επίμαχη συμβατική ρήτρα διαμορφώνει την κατανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κατά τρόπο που δεν θα είχε γίνει δεκτός από τους συμβαλλομένους στο πλαίσιο καλόπιστων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Λαμβανομένων όμως υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη και εκτελέστηκε η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης σύμβαση δανείου, αφενός, το εν λόγω δικαστήριο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δανειολήπτες να είχαν παρά ταύτα συνάψει τη σύμβαση αυτή αν είχαν κατανοήσει τους όρους της όπως ακριβώς και η τράπεζα. Αφετέρου, κατά το ίδιο δικαστήριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης της σύμβασης η A εφάρμοσε, βάσει του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σύμβαση αυτή, τις τιμές της αγοράς συναλλάγματος και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κακόπιστη. Θα μπορούσε, το πολύ, να της προσαφθεί κάποια αδιαφορία, αλλά όχι η πρόθεση να διαμορφώσει τη συμβατική ρήτρα κατά τρόπο ώστε να ζημιωθεί ο καταναλωτής μέσω της εφαρμογής συναλλαγματικών ισοτιμιών αυθαίρετων και άσχετων προς τις αγοραίες τιμές.Υπό τις συνθήκες αυτές, το Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (πρωτοβάθμιο δικαστήριο Βαρσοβίας – περιφέρεια Wola, δεύτερο πολιτικό τμήμα, Πολωνία) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα συναφώς. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο, αποφάνθηκε ότι το άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι το περιεχόμενο ρήτρας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή και η οποία καθορίζει τις τιμές αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος συνδεδεμένου με το δάνειο πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και συνετός τη δυνατότητα να αντιληφθεί, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του ξένου νομίσματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των δόσεων αποπληρωμής, ούτως ώστε ο καταναλωτής αυτός να είναι σε θέση να καθορίζει ο ίδιος, ανά πάσα στιγμή, τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζει ο επαγγελματίας. Επιπλέον, το ΔΕΕ έκρινε ότι τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ αποκλείουν τη δυνατότητα του εθνικού δικαστηρίου, το οποίο διαπίστωσε τον καταχρηστικό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, μίας ρήτρας υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος περιλαμβανόμενης σε σύμβαση δανείου συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή, να ερμηνεύει την εν λόγω ρήτρα κατά τρόπο ώστε να αμβλύνεται ο καταχρηστικός χαρακτήρας της, ακόμη και αν η συγκεκριμένη ερμηνεία αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Γίνεται υπόμνηση ότι η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ:

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κάθε δανειολήπτης, υπογράφοντας με την Τράπεζα μία σύμβαση δανείου, έχει στο νου του ότι θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό που λαμβάνει, επιβαρυμένη με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο δηλ τόκους σε βάθος χρόνου. Άλλωστε, οι Τράπεζες είναι έμποροι χρήματος και το κέρδος τους προκύπτει από το επιτόκιο αυτό. Τί συμβαίνει όμως όταν συνειδητοποιεί ένας δανειολήπτης πως, όσο κι αν πληρώνει μηνιαίως, ακόμη κι αν η μηνιαία του δόση αυξάνεται, το κεφάλαιο της οφειλής του δεν πέφτει; Ή όταν ένας δανειολήπτης, έχοντας αντιμετωπίσει έστω μία προσωρινή αδυναμία διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο της οφειλής του έχει εκτοξευθεί, ενδεχομένως ακόμη και πολλαπλασιαστεί;

Τέτοιες παθολογίες όπως οι προπεριγραφόμενες είναι πολύ συχνές, δυστυχώς, στην καθημερινότητα των οφειλετών. Οι πιστώτριες τράπεζες, στην επιδίωξη του κέρδος, συχνά προχωρούν σε «λανθασμένους» υπολογισμούς, συνυπολογίζοντας αδιόρατες επιβαρύνσεις, αδιαφανείς δαπάνες κι έξοδα και καταχρηστικές εισφορές, με τρόπο «αλχημικό», στοχεύοντας στην διόγκωση, ενίοτε υπέρογκη, της οφειλής του δανειολήπτη, διώκοντας την αποκόμιση του μέγιστου οφέλους. Ενός οφέλους που θα είναι σε θέση όχι μόνον να καλύψει την ενδεχόμενη ζημία ενός «κόκκινου δανείου», αλλά και το προσδοκώμενο κέρδος. Είναι συχνό φαινόμενο μάλιστα αυτές οι κατ’ αρχήν καταχρηστικές έως και μη σύννομες ενέργειες να έχουν ως έρεισμα το ίδιο το κείμενο της σύμβασης, όπου, στα «ψιλά γράμματα» έχουν εμιφλοχωρήσει εξίσου αδιαφανείς ρήτρες και όροι τους οποίους εν αγνοία τους συνυπογράφουν οι δανειολήπτες, δίχως να είναι σε θέση να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους, ακόμη κι αν τις αναγνώσουν.

Τέτοια φαινόμενα όμως δεν απαντώνται μόνον στα «κοκκινισμένα» δάνεια. Ακόμη όμως και οι ενήμερες οφειλές λαμβάνουν τέτοιες προβληματικές διαστάσεις· χαρακτηριστικό και πλέον επώδυνο παράδειγμα είναι αυτό των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αλλά παρατηρείται συχνά και σε συμβάσεις δίχως συναλλαγματικές ρήτρες να παρουσιάζουν τέτοιες τάσεις, επί παραδείγματι όταν έχει μεσολαβήσει κάποια περίοδος ρύθμισης, κατά τη διάρκεια της οποίας η δόση χαμηλώνει μεν, αλλά η συνολική οφειλή ακολουθεί ανοδική πορεία, εν αγνοία βεβαίως του δανειολήπτη.

Κρυφοί όροι, αδιόρατες επιβαρύνσεις, υπολογισμοί αδιαφανείς, καταλογισμός εξόδων, δαπανών ή εισφορών, ασυνέπεια σε εφαρμογές επιτοκίων και περιθωρίων: όλα σε βάρος του δανειολήπτη, υπέρ του πιστωτή, ο οποίος είναι σε θέση να κατευθύνει, σχεδόν ανενόχλητος, την οφειλή κι άρα την προσδοκώμενη κερδοφορία του, στα ύψη. Λέμε «σχεδόν», όμως, διότι, ακόμη κι αν ο δανειολήπτης αδυνατεί ο ίδιος να ελέγξει την πορεία της οφειλής του, έστω και με όλα τα συμβατικά και οικονομικά στοιχεία στα χέρια του, μπορεί να επιτελέσει το έργο αυτό, για λογαριασμό του, ένας ειδικός οικονομολόγος, ο οποίος θα αποδείξει, με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο, μαθηματικό πρωτίστως, όλους τους τρόπους με τους οποίους μία οφειλή αυξήθηκε εσφαλμένα και παρανόμως σε βάρος του οφειλέτη, αναδεικνύοντας παράλληλα το πραγματικό ύψος της οφειλής.

Το όφελος μίας οικονομοτεχνικής έκθεσης είναι πολλαπλό, γιατί, πέρα από την απόδειξη του χαμηλότερου, συχνά κατά πολύ, ύψους της πραγματικής οφειλής, μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

 Εξωδικαστικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια του δανειολήπτη για την επίτευξη μίας ρύθμισης προς όφελός του, και μάλιστα με σημαντικό κούρεμα.

Δικαστικά, ώστε η αναγνώριση του πραγματικού ύψους της οφειλής να επικυρωθεί και από ένα Δικαστήριο. Η δικαστική αξιοποίηση μίας οικονομοτεχνικής έκθεσης μπορεί να είναι τόσο αμυντική, π.χ. ώστε να ακυρώσει μία εκδοθείσα διαταγή πληρωμής όσο και επιθετική, ώστε να υποστηρίξει μία αναγνωριστική αρνητική αγωγή που σκοπεύει ακριβώς στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η οφειλή είναι χαμηλότερη από την προτεινόμενη από την πιστώτρια, φέρνοντας την Τράπεζα στη θέση του αμυνόμενου, καλούμενη να αποδείξει με εξίσου έγκυρο τρόπο ότι οι υπολογισμοί της ήταν ακριβείς – που συχνά δεν ήταν.

Είναι σημαντικό να έχουν υπόψη οι δανειολήπτες σήμερα ότι απέναντι στις καταχρηστικές ενέργειες των πιστωτών τους, απέναντι στην ανυπόφορη κερδοσκοπία τους και στις διωκτικές τους διαθέσεις, έχουν και οι ίδιοι βέλη στη φαρέτρα τους. Ο νομικός συμπαραστάτης είναι μεν απαραίτητος για τη διασφάλιση όλων των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του εντολέα του, καθοδηγώντας τον στις κατάλληλες εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες, αλλά σε συνεργασία με ειδικό οικονομολόγο μπορεί να καθορίσει το ύψος της οφειλής και τους τρόπους που θα οδηγήσουν στη διαγραφή –κούρεμα του χρέους.  

Για περισσότερες πληροφορίες για διάσωση περιουσίας και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΦΕΣΗΣ

ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Είτε έχει χαθεί το πρωτόδικο δικαστήριο για την ένταξή σας στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε η αίτησή σας έχει γίνει μεν δεκτή, αλλά στην ουσία προβλέπει μία εξαιρετικά υψηλή δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στην οποία αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε ή εκποιεί μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας σας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ωστόσο, η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει ότι, έως την έκδοση της εφετειακής απόφασης, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, θα πρέπει να καταβάλλετε αυτές τις υψηλές δόσεις ή, ακόμα χειρότερα, θα κινούνται ακώλυτες οι διαδικασίες εκποίησης της ακίνητης περιουσίας σας από τους διορισθέντες εκκαθαριστές. Τουτέστιν, είναι πολύ πιθανό, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της εφέσεως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να έχετε ήδη βρεθεί σε αδυναμία καταβολής των δόσεών σας, ή/και να έχετε χάσει τα ακίνητά σας.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι παρ’ όλη την υγειονομική και οικονομική κρίση που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορονωού covid-19, με το πέρας του lockdown, στις 30 Νοεμβρίου, οι πλειστηριασμοί θα συνεχίσουν κανονικά ως είχαν, ενώ και εν μέσω του απαγορευτικού συνεχίζονται κανονικά οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, ώστε να τελεσιδικήσουν και να οδηγήσουν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες.

Η κίνηση ματ, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης, ώστε, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, και η δόση σας να μειωθεί και, κυρίως, η ακίνητη περιουσία σας να μην εκποιηθεί. Έτσι, θα φτάσει ο χρόνος εκδίκασης της Έφεσης, η περιουσιακή σας κατάσταση δεν θα έχει αλλάξει, αλλά και ούτε θα έχετε τον κίνδυνο έκπτωσης από ρύθμιση του Νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά λόγω μη καταβολής των μηνιαίων δόσεων που όρισε το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης έχει χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι εκδικάζεται πολύ γρήγορα και η απόφαση εκδίδεται σε επίσης σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε εγκαίρως κι αποτελεσματικά να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των οφειλετών. Μάλιστα, υπάρχει και η δυνατότητα αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της, συζητείται ακόμη πιο άμεσα, και σε αυτό το διάστημα που διανύουμε, κατά το οποίο τα Δικαστήρια βρίσκονται σε ένα καθεστώς ιδιόμορφης «ημιαναστολής».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια – κούρεμα

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

            Η επέλαση της πανδημίας του COVID-19 από τη Χώρα μας και η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε είχαν, ως περαιτέρω συνέπεια, την αύξηση της πίεσης στους χρηματοπιστωτικούς φορείς, είτε πρόκειται για Τράπεζες είτε για Funds, για την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων του χαρτοφυλακίου τους. Και τούτο διότι η υγειονομική κρίση είχε εμφανή αντίκτυπο στην οικονομία, ώστε, εν όψει μίας πιθανής νέας σειράς «κοκκινισμένων δανείων», οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έσπευσαν να ρυθμίσουν όσες οφειλές ήταν δυνατό. Ίσως να φαίνεται οξύμωρο, αλλά δεν είναι παράδοξο, ότι από την έλευση της πανδημίας κι εντεύθεν, τόσο οι συστημικές τράπεζες όσο και τα funds επιδεικνύουν πρωτοφανή ελαστικότητα στις εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, ώστε να ρυθμίζουν οφειλές, κάνοντας δεκτά αιτήματα μεγάλων διαγραφών (της τάξεως 60-70%).

            Γεγονός όμως είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2021, το πλαίσιο εντός του οποίου θα λαμβάνουν χώρα οι εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, καθώς και η Τραπεζική Διαμεσολάβηση, θα είναι πολύ διαφορετικό. Εν όψει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που συντόμως θα ψηφιστεί, το νομικό καθεστώς που θα διαμορφωθεί θα χορηγήσει στους πιστωτές ενισχυμένη νομικά, κι άρα διαπραγματευτικά, θέση, ώστε η εξωδικαστική ρύθμιση να μην αποτελεί απαραίτητα συμφέρουσα για τους πιστωτές οδό για την εξόφλησή τους. Φυσικά, με την διαδικασία ψήφισης του νόμου να είναι ακόμη εν εξελίξει, οι Τράπεζες και τα funds συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ρυθμίζουν εξωδικαστικά, αφού το τελικό νομικό πλαίσιο του Νέου Πτωχευτικού είναι ακόμη υπό αίρεση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ένα παράθυρο, μέχρι το Δεκέμβριο, ώστε να επιχειρηθούν απόπειρες εξωδικαστικής ρύθμισης με αυξημένες πιθανότητες ευδοκίμησης.

            Αυτό δεν σημαίνει ότι η εξωδικαστική διαπραγμάτευση αποτελεί σήμερα εύκολη υπόθεση για τους οφειλέτες. Με την προστασία της πρώτης κατοικίας να μην προβλέπεται πλέον στο νόμο, η θέση των δανειοληπτών παραμένει δυσχερής, ώστε να είναι απαραίτητη η πολύ προσεκτική οργάνωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία πιθανώς να πρέπει να συμπληρώνεται από παράλληλες δικαστικές ενέργειες νομικής εξασφάλισης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, στο βαθμό του δυνατού, των οφειλετών, οι οποίες είναι ίσως και οι μοναδικοί μοχλοί πίεσης που διαθέτουν οι οφειλέτες έναντι των πιστωτών τους.

Η εμπιστοσύνη σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενέχει σοβαρές παγίδες για τους οφειλέτες, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν παγιδευμένοι πχ. προτείνοντας ρυθμίσεις μη βιώσιμες για τους ίδιους ή συμφωνώντας και καταβάλλοντας προκαταβολές για τις οποίες ούτε απόδειξη λαμβάνουν, ούτε αφαιρούνται από το σύνολο της οφειλής τους και, συχνά, ούτε οδηγούν στην ευδοκίμηση μίας προσπάθειας ρύθμισης. Οι κατά καιρούς καμπάνιες των Τραπεζών για ρυθμίσεις υπό την καθοδήγησή τους!! έχουν οδηγήσει πλειάδα οφειλετών στην κυριολεκτική, άνευ όρων, παράδοση στις διαθέσεις και τα συμφέροντα των πιστωτών τους, σε ένα κυριολεκτικό νομικό και οικονομικό αδιέξοδο.

            Οι παγίδες στη διαπραγμάτευση είναι πολλές και για αυτό η στρατηγική της εξέλιξής της θα πρέπει να οργανώνεται με μεγάλη προσοχή, με έμφαση στην λεπτομέρεια και με γνώμονα το συμφέρον των οφειλετών, αλλά και με έλεγχο και στάθμιση των συμφερόντων των πιστωτών, ώστε οι αιτήσεις ρύθμισης να εξετάζονται ουσιαστικά από αυτούς και να μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μία συμφέρουσα και βιώσιμη για τον οφειλέτη συμφωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-πλειστηριασμός

Άμυνα του οφειλέτη κατά Διαταγής Πληρωμής

Η Διαταγή Πληρωμής είναι μια δικαστική απόφαση, με την οποία ο οφειλέτης διατάσσεται να πληρώσει ένα ποσό προς τον δανειστή του. Το ποσό αυτό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή και με δικαστική απόφαση. Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη του εν λόγω ποσού μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Συνηθέστερα, με Διαταγή Πληρωμής αναζητούν τα οφειλόμενα από τους δανειολήπτες οι τράπεζες.

Η πρώτη νομική άμυνα που χορηγείται στους οφειλέτες είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, είτε εμπεριέχει είτε όχι επιταγή προς πληρωμή. Όταν επιδίδεται, δηλαδή, διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη, αυτός έχει τη δυνατότητα μέσα σε διάστημα 15 εργασίμων ημερών, να ασκήσει ανακοπή κατά αυτής, με την οποία θα προβάλλει τις ενστάσεις του κατά της απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Οι ενστάσεις αυτές μπορούν να είναι είτε ουσιαστικές, να προσβάλλει, δηλαδή, την ίδια βάση (πχ το οφειλόμενο ποσό)  επί της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, όσο και τυπικές,  όπως το να προβάλλει κάποιο τυπικό σφάλμα. Παράλληλα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα αναστολής εκτέλεσης, ιδίως εάν αυτή δεν έχει ξεκινήσει.

Σε περίπτωση που η προθεσμία των 15 ημερών παρέλθει άπρακτη, ο δανειστής υποχρεούται να επιδώσει την Διαταγή Πληρωμής δεύτερη φορά στον οφειλέτη, οπότε τίθεται εκ νέου ένα διάστημα 15 ημερών, οπότε και ο οφειλέτης, εάν επιθυμεί να προσβάλει τη διαταγή για ουσιαστικό λόγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσει την ανακοπή του. Να τονίσουμε, βέβαια, ότι στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα αναστολής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Αν περάσει άπρακτη και αυτή η δεύτερη προθεσμία, η Διαταγή Πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και μπορεί πλέον να προσβληθεί μέσω της διαδικασίας της αναψηλάφησης.

Δεδομένου ότι η ανακοπή από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαδικασία της εκτέλεσης δεν κωλύεται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής,   υπό προϋποθέσεις, ο οφειλέτης παράλληλα  ασκεί, και αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ούτως ώστε να μην προχωρήσει η εκτέλεση της εκτέλεσης μέχρι να βγει απόφαση επί της ανακοπής.

Αν μέχρι αυτό το σημείο ο οφειλέτης δεν έχει αμυνθεί νομικά κατά της Διαταγής Πληρωμής ή οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες, τότε το επόμενο βήμα είναι να κινηθεί εναντίον της επόμενης πράξης εκτέλεσης, δηλαδή της  κατασχετήριας έκθεσης και του πλειστηριασμού. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τίθεται ένας περιορισμός, καθώς ο οφειλέτης πλέον δεν μπορεί να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και γενικά οτιδήποτε αφορά στην απαίτηση. Μπορεί να ασκήσει ανακοπή για λάθη ή παραλείψεις της κατασχετήριας έκθεσης και του αναμενόμενου πλειστηριασμού.

Αντικείμενο, πλέον, της ανακοπής είναι τα τυπικά στοιχεία και το περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης. Λόγοι που μπορούν να προβληθούν σε αυτό στάδιο είναι, παραδείγματος χάριν, η έλλειψη ουσιωδών στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην έκθεση κατάσχεσης, που αποτελεί τυπικό λόγο ή πολύ συχνά η  εσφαλμένη τιμή που έχει ορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στον ορισθέντα πλειστηριασμό. Σημειωτέον ότι και η άσκηση ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης έχει σχετική προθεσμία.

Εάν ο οφειλέτης αφήσει και την προθεσμία αυτή να παρέλθει άπρακτη, τότε υπάρχει μια τελευταία γραμμή άμυνας. Η τελευταία πράξη η οποία μπορεί να προσβληθεί είναι η έκθεση κατακύρωσης μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, και πάλι, όμως, για τυπικά ελαττώματα, χωρίς να μπορεί να προσβληθεί με κάποιο τρόπο η απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες είναι ιδιαιτέρως πιεστικές και θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα! Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα και ειδικά σε ζητήματα κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών και μεγάλη επιτυχία σε όλες τις υποθέσεις  μπορεί να σας δώσει άμεση και εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση, ώστε να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για αποφυγή πλειστηριασμού και διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ρυθμίστε πριν την πτώχευση

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εν μέσω της εννιάμηνης, πλέον, υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και της διαβούλευσης για τον νέο πτωχευτικό κώδικα και λίγο πριν την εκπνοή του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, συνεχίζοντας την τιτλοποίηση απαιτήσεων, και εκχωρώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των κόκκινων δανείων σε funds, αντιλαμβάνονται, όσο ποτέ άλλοτε, την αναγκαιότητα να συναινέσουν σε ρυθμίσεις οφειλών. Ταυτόχρονα, και οι εταιρίες διαχείρισης που εκπροσωπούν τα funds, μέσα από την εξωδικαστική διαπραγμάτευση και την τραπεζική Διαμεσολάβηση, εξετάζουν με θετικό πρόσημο τον διακανονισμό οφειλών με μεγάλες διαγραφές, οι οποίες μπορεί να αγγίζουν το 60% – 70%!

Ειδικότερα σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και έχουν επιδοθεί τα προγράμματα πλειστηριασμών, παράλληλα με την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής ή του πλειστηριασμού, η περίοδος, είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή ώστε να αποσβεστούν οι κίνδυνοι κατάσχεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πια κανένας νόμος που να προστατεύει την κύρια κατοικία, ένα πλήρως αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο αίτημα ρύθμισης, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην οριστική συρρίκνωση της οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκ του νόμου τασσόμενες προθεσμίες τόσο σε περιπτώσεις των διαταγών πληρωμής, όσο και των πλειστηριασμών, διότι σημαντικός παράγοντας στην εξωδικαστική ρύθμιση και στην διαπραγμάτευση είναι και η άσκηση των απαραίτητων ενδίκων μέσων, που τις περισσότερες φορές λειτουργούν και ως μοχλός πίεσης προς τα τραπεζικά ιδρύματα και τα funds.

Μην περιμένετε άλλο, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή! Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Νέες ρυθμίσεις δανείων και διαγραφές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΕΠΟΧΗ

Τους τελευταίους μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκε μία μεταβαλλόμενη κι απρόβλεπτη κατάσταση, η οποία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, ελήφθησαν κάποια μέτρα,  εξαιτίας των οποίων επηρεάστηκαν οι πάσης φύσεως συναλλαγές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Είναι γνωστό ότι η πανδημία στη χώρα μας έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ζημίες, που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους την επόμενη μέρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανειοληπτών, που ενώ είχαν λάβει επιχειρηματικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία),  λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να κλείσουν, με αποτέλεσμα τα έσοδά τους να μηδενιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα έξοδά τους αντίστοιχα να τρέχουν καθημερινά, γεγονός το οποίο έφερε ως συνέπεια την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες.

Φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μία νέα περίοδος και για τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές. Ήδη με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 οι τράπεζες αναγκάστηκαν να θέσουν κάποιες προτεραιότητες, προκειμένου να υπάρξει μία ομαλή επαναφορά στην οικονομική πρακτική και πραγματικότητα μετά την περίοδο του lockdown.

Μία από τις προτεραιότητες αυτές είναι και η παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, που πλήττονται από την πανδημική κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν συνεπή με τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας να έχει παρατείνει και για 3 μήνες της ισχύ του νόμου 4605/2019, οι τράπεζες εκ των πραγμάτων θα επαναπροσεγγίσουν τους περίπου 90.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, που εκτιμάται ότι εμπίπτουν στα κριτήρια του νόμου για προστασία της πρώτης κατοικίας και ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους.

Παράλληλα, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει και την προστασία της πρώτης κατοικίας ενήμερων δανειοληπτών, που πλήττονται από τον κορωνοϊό, οι τράπεζες υποχρεούνται να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών με δάνεια σε ρύθμιση ή μη, τα οποία κινδυνεύουν να σταματήσουν να εξυπηρετούνται. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι δανειολήπτες αυτοί κινούνται γύρω στις 300.000.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών αυτών και η διάρκεια και το ύψος της κρατικής επιδότησης των δόσεων των δανείων τους θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων , που θα ξεκινήσουν μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Μέσα σ’ αυτό το νέο πλαίσιο συναλλαγών που δημιουργήθηκε λοιπόν οι τράπεζες αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να συμμορφωθούν με ό,τι αυτό το πλαίσιο επιτάσσει, καθώς η ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας λόγω της πανδημίας άμεσα και έμμεσα τις επηρεάζει. Δοθείσης μιας τέτοιας κατάστασης οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών είναι σημαντικά αυξημένες και μάλιστα με όρους  αρκετά ευνοϊκούς ως προς τα συμφέροντα των δανειοληπτών.

Η διαπραγμάτευση έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα, δηλαδή και κούρεμα και μείωση δόσης ΜΟΝΟ εάν γίνεται με επίσημο τρόπο από εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή. Έχουμε ήδη πάρα πολλές επιτυχίες σε διαγραφές και επαναπροσδιορισμό δόσεων δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Διαγραφή οφειλών κι ακύρωση πλειστηριασμών

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μολονότι προσωρινά έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί λόγω του Κορωνοϊού είναι σαφές πως η εθνική και ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την ικανοποίηση των συμφερόντων των Τραπεζών στοχεύει στην πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών.

Είναι λοιπόν επιτακτικό οι δανειολήπτες να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο δικηγόρο και να χρησιμοποιήσουν όλα τα νομικά όπλα που έχουν στην διάθεσή τους για να προστατέψουν την κατοικία τους. Ένα από αυτά τα όπλα είναι και η αρνητική αναγνωριστική αγωγή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί η επιβολή παράνομων επιτοκίων, δαπανών κι εξόδων καθώς και η ακυρότητα των παράνομων όρων των δανειακών συμβάσεων,  οι οποίοι επιβάλλονται παράνομα και καταχρηστικά από την τράπεζα με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν παράνομη διόγκωση της οφειλής, η οποία έτσι μειώνεται σημαντικά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», όπως είχε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 24 στοιχ. β του ν. 2741/1999, οι γενικοί όροι των συναλλαγών, δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή, όπως είναι και ο πελάτης της τράπεζας, στον οποίο αυτή, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά με βάση προδιατυπωμένους όρους, χορηγεί, εκτός των άλλων, δάνεια. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.

            Το πλεονέκτημα της αναγνωριστικής αγωγής είναι ότι μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο στην διαγραφή μεγάλου μέρους του υποτιθέμενου χρέους καθώς και να δώσει χρονικό πλεονέκτημα στον δανειολήπτη, γιατί εν τω μεταξύ δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, η οποία σε κάθε περίπτωση –αν παρά ταύτα εκδοθεί – απλά ακυρώνεται!

 Με την  αγωγή αυτή μπορεί να επιτευχθεί αναστολή πλειστηριασμών και εν γένει διώξεων κατά της περιουσίας για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών με αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση των δανειοληπτών και την διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της αγωγής αυτής, σκόπιμο είναι να συνταχθεί τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, όπου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των συμβάσεων, των δανειακών κινήσεων και των διακυμάνσεων των επιτοκίων, από την οποία προκύπτουν όλες οι καταχρηστικές και παράνομες χρεώσεις που υπεισήλθαν στο ποσό της οφειλής για να το διογκώσουν, κι επομένως και το πραγματικό ύψος της οφειλής του δανειολήπτη.

Στο γραφείο μας υπάρχει εμπειρία και συνεργασία με ειδικούς οικονομολόγους για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για την εξεύρεση της λύσης – κουρέματος του δανείου καθώς και την αναστολή πλειστηριασμών με μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις υποθέσεις, είτε δια της δικαστικής οδού είτε δια της εξώδικης διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΩΣ ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ:

Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ εμπορικών συμβάσεων και δανείων.

            Η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού στη Χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, έχει επηρεάσει την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας με πολλούς και διάφορους τρόπους. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όσα θεωρούσαμε άλλοτε βέβαια και ασφαλή έχουν ανατραπεί, και το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί πολύ διαφέρει από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι εχθές.

            Χαρακτηριστικό και πολύ απτό είναι το παράδειγμα των πολλών δανειοληπτών συμπολιτών μας, επιχειρηματιών που έκλεισαν αναγκαστικά κι έτσι γνώρισαν την ελάττωση, αν όχι την απώλεια της πελατείας τους και τη συνακόλουθη κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων τους ή των εργαζομένων που βρέθηκαν δίχως εργασία. Οι συνάνθρωποί μας αυτοί, μολονότι είδαν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό να κατακρημνίζεται από τις νέες συνθήκες που επέβαλε μία κατάσταση υπέρ και πέρα από κάθε πρόβλεψή τους, καλούνται μέχρι σήμερα να σταθούν πλήρως αξιόχρεοι και φερέγγυοι στις πιστωτικές τους υποχρεώσεις, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν επιδείξει πρωτοφανή αναλγησία απέναντι στους πληττόμενους δανειολήπτες τους, απαιτώντας να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή των δόσεών τους ή προτείνοντάς τους φαινομενικά καινοτόμες μορφές αποπληρωμών (π.χ. μέθοδος balloon) που στην πραγματικότητα παραμένουν εξαιρετικά δυσβάσταχτες. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ λίγοι οι δανειολήπτες που επωφελούνται από τις  τόσο προωθούμενες από την Κυβέρνηση νομοθετικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση δανειοληπτών, μιας και απευθύνονται σε πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων, που πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές.

            Ως εάν, μολονότι όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιώτες τη σήμερον ημέρα πλήττονται, μαζικά και με πρωτοφανή τρόπο, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι Τράπεζες, για κάποιον «ανεξήγητο» λόγο θεωρούν ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από το σύνολο και να χρήζουν εξαιρετικής μεταχείρισης, ακολουθώντας ένα πρότυπο business as usual.

            Ας αναλογιστούμε τον επιχειρηματία ξενοδόχο, ο οποίος προχώρησε σε δανεισμό για την εργασία του και βλέπει σήμερα την σεζόν ήδη να χάνεται, την πελατεία του να εκμηδενίζεται, το εισόδημά του να καταβαραθρώνεται και να έχει παράλληλα την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα να απαιτεί την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του, σαν να μην συμβαίνει τίποτε! Το ίδιο συμβαίνει με τον εργαζόμενο στον τουρισμό και σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης κάποιοι παρήγγειλαν  προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν και να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και πάμπολλα τέτοια παραδείγματα…

            Η επαναλειτουργία της δικαιοσύνης, όμως, μπορεί να παράσχει τη διέξοδο στους δανειολήπτες, και το εργαλείο για να οδηγήσουν τις Τράπεζες στη – για τον μέσο πολίτη αυτονόητη – συμμόρφωση, με την κατάθεση αγωγής στη βάση του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου προβλέπει τα κάτωθι εξής: «Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν υστέρα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.»

            Ίσως να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μία τόσο πρόδηλη και προφανής περίπτωση «έκτακτων κι απρόβλεπτων λόγων»  και αδυναμίας στην εκπλήρωση υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, όσο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού σήμερα και η επιρροή της στην ομαλή εξέλιξη της δανειακής σύμβασης και στη δυνατότητα των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, η αγωγή που βασίζεται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στη μεταρρύθμιση της δανειακής σύμβασης, ώστε να πάψει αυτή να είναι υπέρμετρα επαχθής για το ένα μέρος. Μάλιστα, την αγωγή αυτή δύνανται να συνοδέψουν ασφαλιστικά μέτρα, που θα εμποδίσουν την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα ή οποιονδήποτε ιδιώτη να καπηλευθεί τα δικαιώματα που άλλως θα είχε από την (αντικειμενική βέβαια) αδυναμία του οφειλέτη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που θα την εμποδίσουν δηλαδή να καταγγείλει τη σύμβαση και να προχωρήσει σε μέτρα εκτέλεσης εις βάρος του δανειολήπτη, σε διαταγή πληρωμής, κατάσχεση και πλειστηριασμό, αφού πρόκειται πλέον για μία σύμβαση υπέρμετρα επαχθή, κι η εκτέλεσή της κατά τα προβλεπόμενα αντιβαίνει πρόδηλα στην καλή πίστη.

            Η πανδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε οικονομικά αδιέξοδα, ενώ είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ζημίες που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους την επόμενη ημέρα. Είναι άδικο και κακόπιστο οι συνάνθρωποί μας που βρέθηκαν σε τέτοια θέση δίχως υπαιτιότητά τους, να κληθούν να «πληρώσουν τα σπασμένα», καθώς οι Τράπεζες θα παραμένουν στο απυρόβλητο, προβάλλοντας καταχρηστικά έναν οιονεί θεσμικό ρόλο ως ρυθμιστές της οικονομίας. Σε κάθε Χώρα, η αναπόδραστη ζημία στην οικονομία θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα που θα επωμιστεί όλη η κοινωνία, κι όχι μόνον ένα μέρος της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο –διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-COVID-19.

Κατηγορηματική υπήρξε η άρνηση των Θεσμών για παράταση της προστασίας της κατοικίας  έως το τέλος του έτους. Η ελάχιστη αυτή προστασία που έχει απομείνει για πολύ λίγους λήγει τέλος Ιουλίου.

Πλέον εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δέχονται από τον κορωνοϊό ισχυρό πλήγμα στα εισοδήματα και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους. Αυτά είναι η λεγόμενη νέα γενιά κόκκινων δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που βρίσκονται στο όριο της οικονομικής ασφυξίας, στα οποία αναφερθήκαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας. Επιπρόσθετα σχετικά με το νέο πτωχευτικό πλαίσιο για τους ιδιώτες, οι δανειστές δεν το συνδέουν αναγκαστικά με το καθεστώς  για την πρώτη κατοικία και θα επαναφέρουν τον σχεδιασμό του με αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βρίσκεται  και η μείωση των ήδη υπαρχόντων κόκκινων δανείων με τους Θεσμούς να αναφέρουν ότι ελληνικές τράπεζες έχουν μακράν το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους στην Eυρωζώνη και αποτελεί κληρονομιά της κρίσης χρέους 2010-15.

Από όλα τα παραπάνω η προτροπή μας προς όλους τους δανειολήπτες είναι να προχωρήσουν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες ώστε να κατοχυρώσουν το όποιο προστατευτικό πλαίσιο αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.

Πρωτίστως να σπεύσουν όσοι έχουν προϋποθέσεις να εισέλθουν στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω ειδικού δικηγόρου έως τέλος Απριλίου. Προσοχή για όσους η πλατφόρμα τους έχει απορρίψει να ασκήσουν άμεσα την αίτηση υπαγωγής σε δικαστική προστασία (ανάλογη του Ν. Κατσέλη) γιατί εάν χαθεί η προθεσμία χάνουν και την τελευταία αυτή ελπίδα.

 Επίσης, όσοι έχουν δυσκολίες με δάνεια να απευθυνθούν εγγράφως μέσω Εξωδίκου Επιστολής, στην Τράπεζα να αιτηθούν άμεσα όλα τα έγγραφα που αφορούν την σύμβαση του δανείου τους καθώς και τις αναλυτικές καρτέλες που το συνοδεύουν. Τα έγγραφα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εξωδικαστική διαπραγμάτευση μέσω ειδικού διαμεσολαβητή δικηγόρου αλλά και για την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ώστε να μειωθεί το αιτούμενο από τις τράπεζες ποσό και να ανακοπεί εμπεριστατωμένα η Διαταγή Πληρωμής που τυχόν θα επιδοθεί.

 Ακόμα,  όσοι δανειολήπτες έχουν απορριφθεί πρωτόδικα από τον Ν. Κατσέλη θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν Έφεση και Ασφαλιστικά Μέτρα για την Προστασία της α΄ Κατοικίας καθώς και για αποφυγή κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε κινητά και ακίνητα.

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Κυνηγήστε πρώτοι τις τράπεζες για όλα τα επιπλέον ποσά που σας έχουν επιβαρύνει με υπέρογκους τόκους κι ανεξήγητα παράνομα πανωτόκια κι έξοδα. Κάντε αγωγή για αυτά καθώς και για τις επιβαρύνσεις από ισοτιμίες για ελβετικό φράγκο κι άλλες απάτες.

Καταληκτικά, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε το ότι καθώς οδηγούμαστε εκ νέου σε μια περίοδο οικονομικής  ύφεσης καλό είναι όσοι συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες κατηγορίες δανειοληπτών, σε οποιοδήποτε στάδιο νομικών ενεργειών και εάν βρίσκεται το δάνειό τους ακόμη και εάν αυτές δεν είχαν καν ξεκινήσει,  να ενημερώσουν εγγράφως πάλι με Εξώδικη Επιστολή τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την αδυναμία πληρωμής στην οποία βρίσκονται. Η ενέργεια αυτή θα  κατοχυρώσει τους δανειολήπτες και άμεσα θα ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς των Τραπεζών αλλά και των Funds για την εκ νέου αξιολόγηση του δανείου τους και  πιθανή διαγραφή-κούρεμα μέρους αυτού ανάλογα με την γενικότερη οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊόυ-covid-19.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: