RSS

Category Archives: Ελβετικο φράγκο

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 822/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ

            Με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου τίθεται «φρένο» στην επιθετική στάση που τηρούν οι εταιρείες – FUNDS διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις («ΕΔΑΔΠ»), οι οποίες καθ’ υπέρβαση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, προχωρούν στην δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων, είτε με την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε με την άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης σε ήδη ανοιγείσες δίκες.

            Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ.Π», με ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Αρείου Πάγου στις 8-10-2020 και επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, κατά σύντμηση της προθεσμίας, στον αναιρεσείοντα και τις αναιρεσίβλητες άσκησε το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της πρώτης αναιρεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επικαλούμενη ως έννομο συμφέρον της το γεγονός ότι είναι νόμιμη διαχειρίστρια της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «VEGA III NPL FINANCE DAC», ειδικής διαδόχου της προαναφερθείσης αναιρεσίβλητης τραπεζικής εταιρείας, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, η τελευταία ως ειδική διάδοχος της εφεσίβλητης τραπεζικής εταιρείας, υπέρ και κατά της οποίας ισχύει το δεδικασμένο από την παρούσα δίκη (αρθρ. 325 ΚΠολΔ).

            Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι η πρόσθετη παρέμβαση της ανωτέρω ΕΔΑΔΠ είναι απαράδεκτη, ελλείψει νομιμοποιήσεως, διότι κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της απόφασης «η μόνη νομιμοποιούμενη να ασκήσει πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας είναι η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού που κατέστη ειδική διάδοχος αυτής, ως δικαιούχος της ένδικης απαίτησης». Το δικαστήριο έκρινε ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία διαχείρισης δεν δύναται να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση, αφού ο Ν. 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου (μη δικαιούχου), όπως ρητά πράττει για τις εταιρείες διαχειρίσεως του Ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού.

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003, δυνάμει του οποίου έχουν συσταθεί κι έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες στις ΕΔΑΔΠ, δεν απονέμει στις προαναφερόμενες εταιρείες διαχειρίσεως ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ένδικες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις, παρά μόνο ρυθμίζουν τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες.

Οι διατάξεις δε του Ν. 4354/2015 για την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση (ως μη δικαιούχων διαδίκων) των εταιρειών διαχείρισης δανείων δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικώς και επί των εταιρειών διαχείρισης του Ν. 3165/2003, διότι η εταιρεία διαχείρισης του άρθρου 10 Ν. 3156/2003, όπως είναι οι ΕΔΑΔΠ, αναλαμβάνει με σύμβαση εντολής τη διαχείριση των αποκτώμενων απαιτήσεων χωρίς να έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δικαιούχος, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος. Επομένως δεν νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση.

Δηλαδή, οι συμβάσεις διαχείρισης του ν. 3156/2003 δεν απονέμουν στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (πχ κατασχέσεις- πλειστηριασμούς) ή ακόμη και σε αίτηση έκδοσης διαταγών πληρωμής!!!, προσφέροντας στους οφειλέτες ένα πολύ σημαντικό όπλο, στον δικαστικό αγώνα για την διάσωση της ακίνητης περιουσίας τους ή για την ακύρωση πλειστηριασμού ή κατάσχεσης που έχει ήδη γίνει μέσα σε προθεσμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

            Η μνήμη είναι σίγουρα πολύ νωπή για πληθώρα δανειοληπτών των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών εταιρειών που τους καλούσαν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια μέρα και κάθε μέρα, ιδίως κατά τα έτη 2015 – 2017, ήτοι όταν το φαινόμενο των «κόκκινων δανείων» είχε φτάσει στο ζενίθ τους. Χρειάστηκαν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που επιδίκαζαν αποζημίωση στους οφειλέτες που βίωναν αυτήν την ασφυκτική και άκρως επιβαρυντική καθημερινότητα, αλλά και παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο (όχι βέβαια να εξαλειφθεί), σε πιο βιώσιμα κι ανθρώπινα επίπεδα.

            Τον τελευταίο καιρό, όμως, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν μία καινούργια «αναβίωση» στις επίμονες οχλήσεις των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3758/2009 (για τις εισπρακτικές εταιρείες) και δη ως «επείγουσα διάταξη» και σύμφωνα με την οποία εξομοιώνονται οι δικηγόροι (και οι δικηγορικές εταιρείες) με τις εισπρακτικές.

            Η συγκεκριμένη τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι εισήχθη την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο, δίχως επαρκή νομοθετική επιμέλεια, ενώ υποτίθεται ότι κατατείνει στη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας του οφειλέτη, στην πραγματικότητα χειροτερεύει τη θέση τους, αφού, όχι μόνον δεν περιορίζει το πεδίο δράσης των εξομοιωμένων με τις εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την συχνότερη επικοινωνία με τους οφειλέτες!!!

            Και τούτο διότι, ενώ πάγιο αίτημα των νομικών (και των πολιτών) ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα τιμωρούσε με πρόστιμο τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες που επικοινωνούσαν πλέον της μίας φοράς με τους οφειλέτες των εντολέων τους (καθώς μέχρι σήμερα μόνο «φρένο» αποτελούν οι καταγγελίες των οφειλετών στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών, που μπορεί όμως να πάρουν χρόνια να ολοκληρωθούν), η νέα τροπολογία όχι απλώς δεν τιμωρεί, αλλά αντίθετα, επιτρέπει την αύξηση των ορίων του δικαιώματος όχλησης των οφειλετών!!!

            Παρά τις αντιδράσεις του Δικηγορικού Σώματος, όμως, φαίνεται ότι είναι σκοπός της Πολιτείας να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πλήρη αναβίωση της ζοφερής καθημερινότητας που βίωναν (και σε κάποιο βαθμό βιώνουν μέχρι σήμερα) οι οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν, με την νέα τροπολογία, να δέχονται τακτικά τηλεφωνήματα και από εισπρακτικές εταιρείες και από δικηγορικές εταιρείες, και δη με την «ευλογία» του νομοθέτη.

            Τα ανωτέρω αποτελούν ένα λόγο παραπάνω για τους οφειλέτες να επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων σε αυτό νομικών συμπαραστατών και να επανέλθουν στην κανονικότητα, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με την ψυχοφθόρα τακτική όχληση των δικηγορικών εταιρειών, που φυσικά μόνο σκοπό έχουν την «εκβίαση» του οφειλέτη και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καμία βιώσιμη λύση για τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Πλειστηριασμοί α΄ κατοικίας για μικροποσά


Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478. 

Ετικέτες: , , ,

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

            Με μία νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει ήδη συζητηθεί έντονα και η εξέλιξη της οποίας προκαλεί και σίγουρα θα συνεχίσει να προκαλεί ενδιαφέρον κι αναταραχές, στη Βουλή της Σλοβενίας εισήχθηκε και συζητείται νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει κούρεμα δανείων ελβετικού φράγκου για τους σλοβένους δανειολήπτες. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ήδη δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των σλοβενικών τραπεζών, αλλά και στην ίδια την Ευρωζώνη, με αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς, με πρόχειρους υπολογισμούς, αναμένεται ότι οι τράπεζες της Σλοβενίας θα «ζημιωθούν» κατά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ!!!

            Το νομοσχέδιο ουσιαστικά πλήττει την περιώνυμη ρήτρα περί της εξόφλησης του δανείου με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία ελβετικού φράγκου κι ευρώ, ανατρέποντας ουσιαστικά, αναδρομικά, την επί σειρά ετών ζημία των καταναλωτών και υποχρεώνοντας τις Τράπεζες σε επαναρρύθμιση των οφειλών τους.

            Πρέπει να τονισθεί δε ότι αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση έχει ήδη λάβει χώρα στην Κροατία, η οποία βέβαια δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, οι προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου των κόκκινων δανείων σε ελβετικό φράγκο έχουν οδηγηθεί ουσιαστικά σε τέλμα, τουλάχιστον όσον αφορά τη μαζική δικαστική οδό, η οποία έχει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκλείσει την εν τοις πράγμασι οριζόντια ρύθμιση, απορρίπτοντας με ολοένα και πιο επιβαρυντικά για τους δανειολήπτες σκεπτικά τις ομαδικές αγωγές των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αφήνοντας έτσι, ως μοναδική λύση στους δανειολήπτες, την κατά μόνας απεύθυνση στη δικαιοσύνη για την αμφισβήτηση της οφειλής τους, με συνδρομή οικονομολόγου, με όχημα την Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή, ώστε να φέρουν την οφειλή τους σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά και να παρεμποδίσουν την κίνηση νομικών ενεργειών εκτέλεσης σε βάρος τους.

            Η πανευρωπαϊκή αδυναμία διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε ελβετικό φράγκο, ιδίως σε νομικό επίπεδο έχει οδηγήσει αναρίθμητους δανειολήπτες του ευρωπαϊκού χώρου σε αδιέξοδο, ώστε αντίστοιχες ενέργειες μόνον να χαιρετιστούν μπορούν. Φυσικά, η πρόοδος του νομοσχεδίου δεν είναι προεξοφλημένη, αλλά χρήζει να επισημανθεί ότι και μόνον η ύπαρξή του δείχνει ότι ίσως η λύση του κοινωνικού αυτού φαινομένου τελικά να εναπόκειται σε πολιτικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Αφορά δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αναγνώριση καταχρηστικότητας

Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα δάνεια που συνδέονται με το ελβετικό φράγκο και περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες

Με απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι το περιεχόμενο ρήτρας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή και η οποία καθορίζει τις τιμές αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος – συγκεκριμένα του ελβετικού φράγκου (CHF) – συνδεδεμένου με το δάνειο, πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και συνετός τη δυνατότητα να αντιληφθεί, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του ξένου νομίσματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των δόσεων αποπληρωμής, προκειμένου ο καταναλωτής αυτός να είναι σε θέση να καθορίζει ο ίδιος, ανά πάσα στιγμή, τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζει η τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΔΕΕ εκδόθηκε επί αιτήσεως προδικαστικής παραπομπής η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, δύο Πολωνών δανειοληπτών και, αφετέρου, πολωνικής τράπεζας, σχετικά με τους όρους εξόφλησης πίστωσης δυνάμει σύμβασης ενυπόθηκου δανείου συνδεόμενου με το ελβετικό φράγκο η οποία περιέχει ρήτρες φερόμενες ως καταχρηστικές.

Ιστορικό της υπόθεσης: Στις 16 Μαΐου 2008, οι M.P. και B.P. συνήψαν με την A, τραπεζικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Πολωνία, σύμβαση ενυπόθηκου δανείου ύψους 460.000 πολωνικών ζλότι (PLN) (περίπου 100 000 ευρώ), πληρωτέου σε 480 μηνιαίες δόσεις. Το δάνειο ήταν συνδεδεμένο με ξένο νόμισμα, ήτοι το ελβετικό φράγκο (CHF), και το επιτόκιο αντιστοιχούσε στο επιτόκιο αναφοράς LIBOR 3M (CHF), προσαυξημένο κατά σταθερό περιθώριο κέρδους 1,20 εκατοστιαίων μονάδων. Στο πλαίσιο της αίτησής τους για τη χορήγηση δανείου, οι δανειολήπτες υπέγραψαν δήλωση κατά την οποία, μολονότι είχαν πλήρη επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου, παραιτούνταν από τη δυνατότητα σύναψης δανείου σε πολωνικά ζλότι και επέλεγαν να συνάψουν δάνειο συνδεόμενο με ξένο νόμισμα. Η δήλωση αυτή διευκρίνιζε, επιπλέον, ότι οι δανειολήπτες είχαν ενημερωθεί για το γεγονός ότι οι δόσεις του δανείου εκφράζονταν στο εν λόγω ξένο νόμισμα και έπρεπε να εξοφληθούν σε πολωνικά ζλότι σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονταν στους γενικούς όρους της σύμβασης, των οποίων είχαν λάβει γνώση. Από το άρθρο 2, σημεία 2 και 12, των γενικών όρων προκύπτει ότι το δάνειο που συνδέεται με ξένο νόμισμα είναι δάνειο με επιτόκιο στηριζόμενο σε επιτόκιο αναφοράς σχετικό με νόμισμα διαφορετικό από το πολωνικό ζλότι, του οποίου η εκταμίευση και η αποπληρωμή πραγματοποιούνται σε πολωνικά ζλότι βάσει της τιμής του ξένου νομίσματος που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα στην τράπεζα πίνακα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά το άρθρο 7, σημείο 4, των γενικών όρων, η εκταμίευση των κεφαλαίων πραγματοποιείται σε πολωνικά ζλότι βάσει τιμής όχι χαμηλότερης από την τιμή αγοράς που αναγράφεται στον ισχύοντα πίνακα κατά τον χρόνο της εκταμίευσης αυτής. Το χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου εκφράζεται στο ξένο νόμισμα και υπολογίζεται βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Δυνάμει του άρθρου 9, σημείο 2, των γενικών όρων, οι πληρωτέες δόσεις του δανείου εκφράζονται στο ξένο νόμισμα και χρεώνονται κατά τη δήλη ημέρα της εκάστοτε δανειακής δόσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη, σύμφωνα με την τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου που αναγράφεται στον ισχύοντα στην τράπεζα πίνακα κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της δήλης ημέρας της εκάστοτε εξοφλητικής δόσης. Στις 10 Ιανουαρίου 2013, οι M.P. και B.P. συνήψαν με την A τροποποιητική πράξη της επίμαχης σύμβασης, η οποία προέβλεπε ότι οι δανειολήπτες θα προέβαιναν οι ίδιοι στην αποπληρωμή του δανείου σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό της τράπεζας για τη μετατροπή των νομισμάτων. Συνεπεία των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του πολωνικού ζλότι και του ελβετικού φράγκου, η διαφορά μεταξύ του επιστραφέντος από τους ενάγοντες της κύριας δίκης ποσού για την περίοδο από 16 Μαΐου 2008 έως 10 Οκτωβρίου 2014 και του ποσού που θα είχε επιστραφεί αν το δάνειο είχε συνομολογηθεί σε πολωνικά ζλότι και είχε ισχύσει το εφαρμοστέο επιτόκιο ανήλθε στα 30.601,01 PLN (περίπου 6.732 ευρώ).Θεωρώντας ότι η ρήτρα υπολογισμού του δανείου σε αξία ξένου νομίσματος ήταν καταχρηστική για τον λόγο ότι δεν διευκρίνιζε τον τρόπο καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την τράπεζα, οι Μ.P. και B.P. άσκησαν αγωγή με αίτημα να υποχρεωθεί η A να τους καταβάλει το ποσό των 50.000 PLN (περίπου 10.850 ευρώ).Το αιτούν δικαστήριο διευκρίνισε ότι οι διάδικοι της κύριας δίκης ερμήνευαν διαφορετικά το γράμμα της συμβατικής ρήτρας υπολογισμού του ενυπόθηκου δανείου σε αξία ξένου νομίσματος. Συγκεκριμένα, ενώ, για την τράπεζα, η ρήτρα αυτή προβλέπει τον καθορισμό της τιμής του ξένου νομίσματος βάσει της αγοραίας τιμής, όπως αποτυπώνεται καθημερινά στον πίνακα συναλλαγματικών ισοτιμιών της τράπεζας, οι δανειολήπτες ερμήνευαν τη ρήτρα αυτή ως ορίζουσα ότι η τιμή του ξένου νομίσματος καθορίζεται με βάση μια αντικειμενική ισοτιμία, όπως είναι η καθοριζόμενη από τη Narodowy Bank Polski (Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας).Κατά το δικαστήριο αυτό, η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης ρήτρα υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος παρουσιάζει, λόγω της γενικότητας του γράμματός της, κάποια ασάφεια, οπότε πρέπει να γίνει δεκτό ότι η A δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας που υπέχει, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ [οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές].Διερωτήθηκε ωστόσο αν, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της σύμβασης δανείου, ήτοι των 40 ετών, και του ίδιου του μηχανισμού σύνδεσης με ξένο νόμισμα, του οποίου η τιμή μεταβάλλεται διαρκώς, το άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ πρέπει, παρά ταύτα, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι εναπόκειται στην τράπεζα να συντάξει τη ρήτρα υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος κατά τρόπο που να παρέχει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να καθορίζει αυτοτελώς την τιμή αυτή σε δεδομένη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, κατά το δικαστήριο αυτό, ένας τέτοιος βαθμός ακρίβειας είναι στην πράξη αδύνατο να επιτευχθεί. Συναφώς, το αιτούν δικαστήριο επεσήμανε ότι το άρθρο 65 του πολωνικού Αστικού Κώδικα του παρέχει τη δυνατότητα να αναζητεί την κοινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Εν προκειμένω, εξέθεσε ότι η αγοραία αξία του ξένου νομίσματος σύνδεσης θα μπορούσε να αποτελέσει το κριτήριο καθορισμού της τιμής του εν λόγω νομίσματος βάσει του γράμματος της επίμαχης στην κύρια δίκη σύμβασης. Πρόσθεσε ότι μια τέτοια λύση θα εξασφάλιζε ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών.Κατά τα λοιπά, το αιτούν δικαστήριο υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 14ης Μαρτίου 2013, Aziz, C-415/11 και της 26ης Ιανουαρίου 2017, Banco Primus, C-421/14, πρέπει να εξακριβωθεί αν η επίμαχη συμβατική ρήτρα διαμορφώνει την κατανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κατά τρόπο που δεν θα είχε γίνει δεκτός από τους συμβαλλομένους στο πλαίσιο καλόπιστων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Λαμβανομένων όμως υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη και εκτελέστηκε η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης σύμβαση δανείου, αφενός, το εν λόγω δικαστήριο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δανειολήπτες να είχαν παρά ταύτα συνάψει τη σύμβαση αυτή αν είχαν κατανοήσει τους όρους της όπως ακριβώς και η τράπεζα. Αφετέρου, κατά το ίδιο δικαστήριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης της σύμβασης η A εφάρμοσε, βάσει του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σύμβαση αυτή, τις τιμές της αγοράς συναλλάγματος και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κακόπιστη. Θα μπορούσε, το πολύ, να της προσαφθεί κάποια αδιαφορία, αλλά όχι η πρόθεση να διαμορφώσει τη συμβατική ρήτρα κατά τρόπο ώστε να ζημιωθεί ο καταναλωτής μέσω της εφαρμογής συναλλαγματικών ισοτιμιών αυθαίρετων και άσχετων προς τις αγοραίες τιμές.Υπό τις συνθήκες αυτές, το Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (πρωτοβάθμιο δικαστήριο Βαρσοβίας – περιφέρεια Wola, δεύτερο πολιτικό τμήμα, Πολωνία) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα συναφώς. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο, αποφάνθηκε ότι το άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι το περιεχόμενο ρήτρας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή και η οποία καθορίζει τις τιμές αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος συνδεδεμένου με το δάνειο πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και συνετός τη δυνατότητα να αντιληφθεί, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία του ξένου νομίσματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού των δόσεων αποπληρωμής, ούτως ώστε ο καταναλωτής αυτός να είναι σε θέση να καθορίζει ο ίδιος, ανά πάσα στιγμή, τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζει ο επαγγελματίας. Επιπλέον, το ΔΕΕ έκρινε ότι τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ αποκλείουν τη δυνατότητα του εθνικού δικαστηρίου, το οποίο διαπίστωσε τον καταχρηστικό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, μίας ρήτρας υπολογισμού σε αξία ξένου νομίσματος περιλαμβανόμενης σε σύμβαση δανείου συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή, να ερμηνεύει την εν λόγω ρήτρα κατά τρόπο ώστε να αμβλύνεται ο καταχρηστικός χαρακτήρας της, ακόμη και αν η συγκεκριμένη ερμηνεία αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Γίνεται υπόμνηση ότι η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ:

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κάθε δανειολήπτης, υπογράφοντας με την Τράπεζα μία σύμβαση δανείου, έχει στο νου του ότι θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό που λαμβάνει, επιβαρυμένη με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο δηλ τόκους σε βάθος χρόνου. Άλλωστε, οι Τράπεζες είναι έμποροι χρήματος και το κέρδος τους προκύπτει από το επιτόκιο αυτό. Τί συμβαίνει όμως όταν συνειδητοποιεί ένας δανειολήπτης πως, όσο κι αν πληρώνει μηνιαίως, ακόμη κι αν η μηνιαία του δόση αυξάνεται, το κεφάλαιο της οφειλής του δεν πέφτει; Ή όταν ένας δανειολήπτης, έχοντας αντιμετωπίσει έστω μία προσωρινή αδυναμία διαπιστώνει ότι το υπόλοιπο της οφειλής του έχει εκτοξευθεί, ενδεχομένως ακόμη και πολλαπλασιαστεί;

Τέτοιες παθολογίες όπως οι προπεριγραφόμενες είναι πολύ συχνές, δυστυχώς, στην καθημερινότητα των οφειλετών. Οι πιστώτριες τράπεζες, στην επιδίωξη του κέρδος, συχνά προχωρούν σε «λανθασμένους» υπολογισμούς, συνυπολογίζοντας αδιόρατες επιβαρύνσεις, αδιαφανείς δαπάνες κι έξοδα και καταχρηστικές εισφορές, με τρόπο «αλχημικό», στοχεύοντας στην διόγκωση, ενίοτε υπέρογκη, της οφειλής του δανειολήπτη, διώκοντας την αποκόμιση του μέγιστου οφέλους. Ενός οφέλους που θα είναι σε θέση όχι μόνον να καλύψει την ενδεχόμενη ζημία ενός «κόκκινου δανείου», αλλά και το προσδοκώμενο κέρδος. Είναι συχνό φαινόμενο μάλιστα αυτές οι κατ’ αρχήν καταχρηστικές έως και μη σύννομες ενέργειες να έχουν ως έρεισμα το ίδιο το κείμενο της σύμβασης, όπου, στα «ψιλά γράμματα» έχουν εμιφλοχωρήσει εξίσου αδιαφανείς ρήτρες και όροι τους οποίους εν αγνοία τους συνυπογράφουν οι δανειολήπτες, δίχως να είναι σε θέση να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους, ακόμη κι αν τις αναγνώσουν.

Τέτοια φαινόμενα όμως δεν απαντώνται μόνον στα «κοκκινισμένα» δάνεια. Ακόμη όμως και οι ενήμερες οφειλές λαμβάνουν τέτοιες προβληματικές διαστάσεις· χαρακτηριστικό και πλέον επώδυνο παράδειγμα είναι αυτό των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αλλά παρατηρείται συχνά και σε συμβάσεις δίχως συναλλαγματικές ρήτρες να παρουσιάζουν τέτοιες τάσεις, επί παραδείγματι όταν έχει μεσολαβήσει κάποια περίοδος ρύθμισης, κατά τη διάρκεια της οποίας η δόση χαμηλώνει μεν, αλλά η συνολική οφειλή ακολουθεί ανοδική πορεία, εν αγνοία βεβαίως του δανειολήπτη.

Κρυφοί όροι, αδιόρατες επιβαρύνσεις, υπολογισμοί αδιαφανείς, καταλογισμός εξόδων, δαπανών ή εισφορών, ασυνέπεια σε εφαρμογές επιτοκίων και περιθωρίων: όλα σε βάρος του δανειολήπτη, υπέρ του πιστωτή, ο οποίος είναι σε θέση να κατευθύνει, σχεδόν ανενόχλητος, την οφειλή κι άρα την προσδοκώμενη κερδοφορία του, στα ύψη. Λέμε «σχεδόν», όμως, διότι, ακόμη κι αν ο δανειολήπτης αδυνατεί ο ίδιος να ελέγξει την πορεία της οφειλής του, έστω και με όλα τα συμβατικά και οικονομικά στοιχεία στα χέρια του, μπορεί να επιτελέσει το έργο αυτό, για λογαριασμό του, ένας ειδικός οικονομολόγος, ο οποίος θα αποδείξει, με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο, μαθηματικό πρωτίστως, όλους τους τρόπους με τους οποίους μία οφειλή αυξήθηκε εσφαλμένα και παρανόμως σε βάρος του οφειλέτη, αναδεικνύοντας παράλληλα το πραγματικό ύψος της οφειλής.

Το όφελος μίας οικονομοτεχνικής έκθεσης είναι πολλαπλό, γιατί, πέρα από την απόδειξη του χαμηλότερου, συχνά κατά πολύ, ύψους της πραγματικής οφειλής, μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

 Εξωδικαστικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια του δανειολήπτη για την επίτευξη μίας ρύθμισης προς όφελός του, και μάλιστα με σημαντικό κούρεμα.

Δικαστικά, ώστε η αναγνώριση του πραγματικού ύψους της οφειλής να επικυρωθεί και από ένα Δικαστήριο. Η δικαστική αξιοποίηση μίας οικονομοτεχνικής έκθεσης μπορεί να είναι τόσο αμυντική, π.χ. ώστε να ακυρώσει μία εκδοθείσα διαταγή πληρωμής όσο και επιθετική, ώστε να υποστηρίξει μία αναγνωριστική αρνητική αγωγή που σκοπεύει ακριβώς στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η οφειλή είναι χαμηλότερη από την προτεινόμενη από την πιστώτρια, φέρνοντας την Τράπεζα στη θέση του αμυνόμενου, καλούμενη να αποδείξει με εξίσου έγκυρο τρόπο ότι οι υπολογισμοί της ήταν ακριβείς – που συχνά δεν ήταν.

Είναι σημαντικό να έχουν υπόψη οι δανειολήπτες σήμερα ότι απέναντι στις καταχρηστικές ενέργειες των πιστωτών τους, απέναντι στην ανυπόφορη κερδοσκοπία τους και στις διωκτικές τους διαθέσεις, έχουν και οι ίδιοι βέλη στη φαρέτρα τους. Ο νομικός συμπαραστάτης είναι μεν απαραίτητος για τη διασφάλιση όλων των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του εντολέα του, καθοδηγώντας τον στις κατάλληλες εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες, αλλά σε συνεργασία με ειδικό οικονομολόγο μπορεί να καθορίσει το ύψος της οφειλής και τους τρόπους που θα οδηγήσουν στη διαγραφή –κούρεμα του χρέους.  

Για περισσότερες πληροφορίες για διάσωση περιουσίας και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΦΕΣΗΣ

ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Είτε έχει χαθεί το πρωτόδικο δικαστήριο για την ένταξή σας στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε η αίτησή σας έχει γίνει μεν δεκτή, αλλά στην ουσία προβλέπει μία εξαιρετικά υψηλή δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στην οποία αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε ή εκποιεί μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας σας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ωστόσο, η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει ότι, έως την έκδοση της εφετειακής απόφασης, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, θα πρέπει να καταβάλλετε αυτές τις υψηλές δόσεις ή, ακόμα χειρότερα, θα κινούνται ακώλυτες οι διαδικασίες εκποίησης της ακίνητης περιουσίας σας από τους διορισθέντες εκκαθαριστές. Τουτέστιν, είναι πολύ πιθανό, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της εφέσεως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να έχετε ήδη βρεθεί σε αδυναμία καταβολής των δόσεών σας, ή/και να έχετε χάσει τα ακίνητά σας.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι παρ’ όλη την υγειονομική και οικονομική κρίση που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορονωού covid-19, με το πέρας του lockdown, στις 30 Νοεμβρίου, οι πλειστηριασμοί θα συνεχίσουν κανονικά ως είχαν, ενώ και εν μέσω του απαγορευτικού συνεχίζονται κανονικά οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, ώστε να τελεσιδικήσουν και να οδηγήσουν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες.

Η κίνηση ματ, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης, ώστε, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, και η δόση σας να μειωθεί και, κυρίως, η ακίνητη περιουσία σας να μην εκποιηθεί. Έτσι, θα φτάσει ο χρόνος εκδίκασης της Έφεσης, η περιουσιακή σας κατάσταση δεν θα έχει αλλάξει, αλλά και ούτε θα έχετε τον κίνδυνο έκπτωσης από ρύθμιση του Νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά λόγω μη καταβολής των μηνιαίων δόσεων που όρισε το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης έχει χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι εκδικάζεται πολύ γρήγορα και η απόφαση εκδίδεται σε επίσης σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε εγκαίρως κι αποτελεσματικά να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των οφειλετών. Μάλιστα, υπάρχει και η δυνατότητα αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της, συζητείται ακόμη πιο άμεσα, και σε αυτό το διάστημα που διανύουμε, κατά το οποίο τα Δικαστήρια βρίσκονται σε ένα καθεστώς ιδιόμορφης «ημιαναστολής».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια – κούρεμα

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

            Η επέλαση της πανδημίας του COVID-19 από τη Χώρα μας και η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε είχαν, ως περαιτέρω συνέπεια, την αύξηση της πίεσης στους χρηματοπιστωτικούς φορείς, είτε πρόκειται για Τράπεζες είτε για Funds, για την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων του χαρτοφυλακίου τους. Και τούτο διότι η υγειονομική κρίση είχε εμφανή αντίκτυπο στην οικονομία, ώστε, εν όψει μίας πιθανής νέας σειράς «κοκκινισμένων δανείων», οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έσπευσαν να ρυθμίσουν όσες οφειλές ήταν δυνατό. Ίσως να φαίνεται οξύμωρο, αλλά δεν είναι παράδοξο, ότι από την έλευση της πανδημίας κι εντεύθεν, τόσο οι συστημικές τράπεζες όσο και τα funds επιδεικνύουν πρωτοφανή ελαστικότητα στις εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, ώστε να ρυθμίζουν οφειλές, κάνοντας δεκτά αιτήματα μεγάλων διαγραφών (της τάξεως 60-70%).

            Γεγονός όμως είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2021, το πλαίσιο εντός του οποίου θα λαμβάνουν χώρα οι εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις, καθώς και η Τραπεζική Διαμεσολάβηση, θα είναι πολύ διαφορετικό. Εν όψει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που συντόμως θα ψηφιστεί, το νομικό καθεστώς που θα διαμορφωθεί θα χορηγήσει στους πιστωτές ενισχυμένη νομικά, κι άρα διαπραγματευτικά, θέση, ώστε η εξωδικαστική ρύθμιση να μην αποτελεί απαραίτητα συμφέρουσα για τους πιστωτές οδό για την εξόφλησή τους. Φυσικά, με την διαδικασία ψήφισης του νόμου να είναι ακόμη εν εξελίξει, οι Τράπεζες και τα funds συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ρυθμίζουν εξωδικαστικά, αφού το τελικό νομικό πλαίσιο του Νέου Πτωχευτικού είναι ακόμη υπό αίρεση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ένα παράθυρο, μέχρι το Δεκέμβριο, ώστε να επιχειρηθούν απόπειρες εξωδικαστικής ρύθμισης με αυξημένες πιθανότητες ευδοκίμησης.

            Αυτό δεν σημαίνει ότι η εξωδικαστική διαπραγμάτευση αποτελεί σήμερα εύκολη υπόθεση για τους οφειλέτες. Με την προστασία της πρώτης κατοικίας να μην προβλέπεται πλέον στο νόμο, η θέση των δανειοληπτών παραμένει δυσχερής, ώστε να είναι απαραίτητη η πολύ προσεκτική οργάνωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία πιθανώς να πρέπει να συμπληρώνεται από παράλληλες δικαστικές ενέργειες νομικής εξασφάλισης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, στο βαθμό του δυνατού, των οφειλετών, οι οποίες είναι ίσως και οι μοναδικοί μοχλοί πίεσης που διαθέτουν οι οφειλέτες έναντι των πιστωτών τους.

Η εμπιστοσύνη σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενέχει σοβαρές παγίδες για τους οφειλέτες, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν παγιδευμένοι πχ. προτείνοντας ρυθμίσεις μη βιώσιμες για τους ίδιους ή συμφωνώντας και καταβάλλοντας προκαταβολές για τις οποίες ούτε απόδειξη λαμβάνουν, ούτε αφαιρούνται από το σύνολο της οφειλής τους και, συχνά, ούτε οδηγούν στην ευδοκίμηση μίας προσπάθειας ρύθμισης. Οι κατά καιρούς καμπάνιες των Τραπεζών για ρυθμίσεις υπό την καθοδήγησή τους!! έχουν οδηγήσει πλειάδα οφειλετών στην κυριολεκτική, άνευ όρων, παράδοση στις διαθέσεις και τα συμφέροντα των πιστωτών τους, σε ένα κυριολεκτικό νομικό και οικονομικό αδιέξοδο.

            Οι παγίδες στη διαπραγμάτευση είναι πολλές και για αυτό η στρατηγική της εξέλιξής της θα πρέπει να οργανώνεται με μεγάλη προσοχή, με έμφαση στην λεπτομέρεια και με γνώμονα το συμφέρον των οφειλετών, αλλά και με έλεγχο και στάθμιση των συμφερόντων των πιστωτών, ώστε οι αιτήσεις ρύθμισης να εξετάζονται ουσιαστικά από αυτούς και να μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μία συμφέρουσα και βιώσιμη για τον οφειλέτη συμφωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-πλειστηριασμός

Άμυνα του οφειλέτη κατά Διαταγής Πληρωμής

Η Διαταγή Πληρωμής είναι μια δικαστική απόφαση, με την οποία ο οφειλέτης διατάσσεται να πληρώσει ένα ποσό προς τον δανειστή του. Το ποσό αυτό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή και με δικαστική απόφαση. Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη του εν λόγω ποσού μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Συνηθέστερα, με Διαταγή Πληρωμής αναζητούν τα οφειλόμενα από τους δανειολήπτες οι τράπεζες.

Η πρώτη νομική άμυνα που χορηγείται στους οφειλέτες είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, είτε εμπεριέχει είτε όχι επιταγή προς πληρωμή. Όταν επιδίδεται, δηλαδή, διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη, αυτός έχει τη δυνατότητα μέσα σε διάστημα 15 εργασίμων ημερών, να ασκήσει ανακοπή κατά αυτής, με την οποία θα προβάλλει τις ενστάσεις του κατά της απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Οι ενστάσεις αυτές μπορούν να είναι είτε ουσιαστικές, να προσβάλλει, δηλαδή, την ίδια βάση (πχ το οφειλόμενο ποσό)  επί της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, όσο και τυπικές,  όπως το να προβάλλει κάποιο τυπικό σφάλμα. Παράλληλα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα αναστολής εκτέλεσης, ιδίως εάν αυτή δεν έχει ξεκινήσει.

Σε περίπτωση που η προθεσμία των 15 ημερών παρέλθει άπρακτη, ο δανειστής υποχρεούται να επιδώσει την Διαταγή Πληρωμής δεύτερη φορά στον οφειλέτη, οπότε τίθεται εκ νέου ένα διάστημα 15 ημερών, οπότε και ο οφειλέτης, εάν επιθυμεί να προσβάλει τη διαταγή για ουσιαστικό λόγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσει την ανακοπή του. Να τονίσουμε, βέβαια, ότι στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα αναστολής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Αν περάσει άπρακτη και αυτή η δεύτερη προθεσμία, η Διαταγή Πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και μπορεί πλέον να προσβληθεί μέσω της διαδικασίας της αναψηλάφησης.

Δεδομένου ότι η ανακοπή από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαδικασία της εκτέλεσης δεν κωλύεται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής,   υπό προϋποθέσεις, ο οφειλέτης παράλληλα  ασκεί, και αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ούτως ώστε να μην προχωρήσει η εκτέλεση της εκτέλεσης μέχρι να βγει απόφαση επί της ανακοπής.

Αν μέχρι αυτό το σημείο ο οφειλέτης δεν έχει αμυνθεί νομικά κατά της Διαταγής Πληρωμής ή οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες, τότε το επόμενο βήμα είναι να κινηθεί εναντίον της επόμενης πράξης εκτέλεσης, δηλαδή της  κατασχετήριας έκθεσης και του πλειστηριασμού. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τίθεται ένας περιορισμός, καθώς ο οφειλέτης πλέον δεν μπορεί να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και γενικά οτιδήποτε αφορά στην απαίτηση. Μπορεί να ασκήσει ανακοπή για λάθη ή παραλείψεις της κατασχετήριας έκθεσης και του αναμενόμενου πλειστηριασμού.

Αντικείμενο, πλέον, της ανακοπής είναι τα τυπικά στοιχεία και το περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης. Λόγοι που μπορούν να προβληθούν σε αυτό στάδιο είναι, παραδείγματος χάριν, η έλλειψη ουσιωδών στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην έκθεση κατάσχεσης, που αποτελεί τυπικό λόγο ή πολύ συχνά η  εσφαλμένη τιμή που έχει ορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στον ορισθέντα πλειστηριασμό. Σημειωτέον ότι και η άσκηση ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης έχει σχετική προθεσμία.

Εάν ο οφειλέτης αφήσει και την προθεσμία αυτή να παρέλθει άπρακτη, τότε υπάρχει μια τελευταία γραμμή άμυνας. Η τελευταία πράξη η οποία μπορεί να προσβληθεί είναι η έκθεση κατακύρωσης μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, και πάλι, όμως, για τυπικά ελαττώματα, χωρίς να μπορεί να προσβληθεί με κάποιο τρόπο η απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες είναι ιδιαιτέρως πιεστικές και θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα! Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα και ειδικά σε ζητήματα κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών και μεγάλη επιτυχία σε όλες τις υποθέσεις  μπορεί να σας δώσει άμεση και εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση, ώστε να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για αποφυγή πλειστηριασμού και διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ρυθμίστε πριν την πτώχευση

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εν μέσω της εννιάμηνης, πλέον, υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και της διαβούλευσης για τον νέο πτωχευτικό κώδικα και λίγο πριν την εκπνοή του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, συνεχίζοντας την τιτλοποίηση απαιτήσεων, και εκχωρώντας το μεγαλύτερο ποσοστό των κόκκινων δανείων σε funds, αντιλαμβάνονται, όσο ποτέ άλλοτε, την αναγκαιότητα να συναινέσουν σε ρυθμίσεις οφειλών. Ταυτόχρονα, και οι εταιρίες διαχείρισης που εκπροσωπούν τα funds, μέσα από την εξωδικαστική διαπραγμάτευση και την τραπεζική Διαμεσολάβηση, εξετάζουν με θετικό πρόσημο τον διακανονισμό οφειλών με μεγάλες διαγραφές, οι οποίες μπορεί να αγγίζουν το 60% – 70%!

Ειδικότερα σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και έχουν επιδοθεί τα προγράμματα πλειστηριασμών, παράλληλα με την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής ή του πλειστηριασμού, η περίοδος, είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή ώστε να αποσβεστούν οι κίνδυνοι κατάσχεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πια κανένας νόμος που να προστατεύει την κύρια κατοικία, ένα πλήρως αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο αίτημα ρύθμισης, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην οριστική συρρίκνωση της οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκ του νόμου τασσόμενες προθεσμίες τόσο σε περιπτώσεις των διαταγών πληρωμής, όσο και των πλειστηριασμών, διότι σημαντικός παράγοντας στην εξωδικαστική ρύθμιση και στην διαπραγμάτευση είναι και η άσκηση των απαραίτητων ενδίκων μέσων, που τις περισσότερες φορές λειτουργούν και ως μοχλός πίεσης προς τα τραπεζικά ιδρύματα και τα funds.

Μην περιμένετε άλλο, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή! Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,