RSS

Category Archives: Αρθρο 99 Εμποροι

Κορωνοϊός και Αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων. Αλλαγές λόγω Covid-19

Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της αναστολής λειτουργίας σχεδόν όλου του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού,  δόθηκε  3μηνη αναστολή των δόσεων για τα  δάνεια εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων αλλά κι εκείνων που έχουν ρυθμιστεί δικαστικά, όπως  στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) είτε με άλλους νόμους.

            Με την τελευταία από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),  προβλέπεται στο άρ. 5 παρ. 2 ότι για τους οφειλέτες που εντάσσονται στις περιπτώσεις εκείνων που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται τρίμηνη (3μηνη) αναστολή των υποχρεώσεών τους  δηλαδή εντάσσονται στους αναγγελθέντες για το επίδομα των 800 ευρώ  ΚΑΔ,  προς καταβολή των δόσεων, δηλαδή το τρίμηνο αυτό θα θεωρείται σαν να μην υπήρξε και παρατείνεται αντίστοιχα το διάστημα καταβολών ένα τρίμηνο στο τέλος της περιόδου δανειακής ρύθμισης.

       Οι δόσεις θα αρχίσουν πάλι να καταβάλλονται είτε από  Ιούνιο 2020 οπότε τότε θα καταβληθεί η δόση του Μαρτίου 2020 είτε (αν ο Μάρτιος είχε πληρωθεί) από Ιούλιο 2020,  οπότε  τότε θα καταβληθεί η δόση του Απριλίου 2020. Έτσι δεν θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες που υπό κανονικές συνθήκες θα προέκυπταν εξαιτίας της μη προσήκουσας πληρωμής, όπως πχ της έκπτωσης του οφειλέτη από τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010!!

            Όμως δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοι είναι οι «αποδεδειγμένα» πληττόμενοι κατά τα ως άνω οριζόμενα, γιατί  πολλοί είναι οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που   είτε έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους είτε δεν έχουν εκ των πραγμάτων ικανό εισόδημα ένεκα της πανδημίας, αλλά οι ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιούνται δεν εντάσσονται στους σχετικούς καταλόγους.

Απαραίτητο είναι για το λόγο αυτό, σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή των δυσμενών συνεπειών εκ μέρους των τραπεζών, οι οφειλέτες εκτός άνω ΚΑΔ  να αιτούν από τις τράπεζες την αναστολή των δόσεων ή την επαναρρύθμιση των δανείων  με εξώδικη αίτηση- διαπραγμάτευση  ενημερώνοντας αναλυτικώς για την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων.  Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τις τράπεζες, όμως ακόμα και σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους της τράπεζας να δεχθεί να χορηγήσει την τρίμηνη αναστολή πληρωμών, ο οφειλέτης θα μπορεί σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με την τράπεζα (για να αποκρούσει διαταγή πληρωμής ή να  ανατρέψει την ενδεχόμενη έκπτωσή του από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 Κατσέλη) να αιτιολογήσει το λόγο της αδυναμίας του και τελικά να κριθεί ότι είχε λόγο να ενταχθεί στην αναστολή!  

            Δέον να υπομνησθεί εδώ, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 11 παρ. 2 του  ν. 3869/2010 «Αν ο οφειλέτης (που έχει απόφαση θετική υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά) καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου.».

             Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΔΟΛΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνέντευξη-video

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επιχειρήσεις: διάσωση ή πτώχευση;

Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα

Με τον Ν. 4446/2016, εισήχθησαν θεμελιώδεις τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα. Οι αλλαγές, οι οποίες συνιστούν συμμόρφωση με Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινούνται με σκοπό την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας με κύρια παράμετρο να δοθεί πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που οδηγήθηκαν στην πτώχευση, ενώ επίσης σημαντικοί στόχοι είναι να αναδιαρθρώνεται σε πρώιμο στάδιο η επιχείρηση, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες βιωσιμότητάς της, ακόμη και βελτίωσης της απόδοσής της.

Η τροποποίηση ήταν γενική κι εκτεταμένη, αλλά αξίζει να αναφερθούν συγκεκριμένα σημεία επιγραμματικά:

  • Ο οφειλέτης πλέον μπορεί να καταθέτει παραδεκτώς αίτηση πτωχεύσεως και βασισμένος στην πιθανότητα αφερεγγυότητας, ώστε να είναι έγκαιρη η κινητοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας πριν καταστεί η αδυναμία πληρωμών και η επακόλουθη αφερεγγυότητα αναπότρεπτη.
  • Εάν ο οφειλέτης αποδείξει ότι ήταν έντιμος και ότι δεν οδηγήθηκε από δολιότητα στην πτώχευση, εντός διετίας μπορεί να επιτύχει απόφαση πλήρους απαλλαγής του από τις απαιτήσεις των πιστωτών του: πρόκειται για ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία του μη δόλιου οφειλέτη.
  • Η συμφωνία Εξυγίανσης μπορεί να αιτηθεί κι από τους πιστωτές μόνον, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης βρίσκεται ήδη σε αδυναμία πληρωμών, ενώ η συναίνεσή του δεν είναι απαραίτητη για την αποδοχή της αίτησης αυτής. Αυτό γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι δόλιες αντιρρήσεις οφειλετών, που παρακωλύουν καταχρηστικά την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, ακόμη και αν ο οφειλέτης παρέμβει στη διαδικασία προβάλλοντας αντιρρήσεις, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθέτηση της συμφωνίας δε θα οδηγήσει σε χειροτέρευση της θέσης του, η συμφωνία μπορεί να επικυρωθεί παρά την παρέμβασή του.
  • Αναβαθμίζεται ο θεσμός του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, ώστε να αποτελεί ένα χρηστικότερο και ταχύτερο εργαλείο που θα οδηγήσει στην περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Αν η διαδικασία κινείται από τους πιστωτές, ο οφειλέτης που θα προβάλει βάσιμες (όχι καταχρηστικές) αντιρρήσεις, δεσμεύεται περιορισμένα από την επικύρωση του Σχεδίου.
  • Εισάγεται το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ο οποίος αντικαθιστά σε καθήκοντα τον σύνδικο πτώχευσης, αλλά και τον ειδικό εντολοδόχο και τον ειδικό εκκαθαριστή. Προβλέπονται δύο βαθμίδες Συμβούλων Αφερεγγυότητας, που αντιστοιχούν την αξία της επιχείρησης με την εμπειρία των Συμβούλων (οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι, λογιστές ή νόμιμοι ελεγκτές). Στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι στην πτωχευτική διαδικασία να έχουν επαρκή γνώση κι εξειδίκευση για να την οδηγούν με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα στην επιτυχή περάτωσή της.
  • Στις πτωχεύσεις εταιρειών, ενδιαφέρον έχει η τροποποίηση του αρ. 98 ΠτΚ, σύμφωνα με το οποίο διευρύνεται η ευθύνη των προσώπων για την πτώχευση της εταιρείας στους εν γένει ασκούντες επιρροή, επεκτείνοντας την ευθύνη και στους ηθικούς αυτουργούς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα υποκατάστασης της σύγκλησης συνέλευσης, όταν οι εταίροι ή μέτοχοι καταχρηστικά αρνούνται να την κινήσουν.

Γενικώς, με τις αλλαγές του Πτωχευτικού Κώδικα, έχει επιδιωχθεί η επιτάχυνση της πτωχευτικής διαδικασίας, η πάταξη της δολιότητας και καταχρηστικότητας έναντι της ευνοϊκής μεταχείρισης του εντίμου και συνεργάσιμου οφειλέτη, στον οποίο πλέον παρέχεται μία κυριολεκτική δεύτερη ευκαιρία. Μολονότι είναι νωρίς ακόμη για να κριθεί, οι ειδήμονες υποδέχονται με συγκρατημένη αισιοδοξία τις αλλαγές αυτές, ως σύγχρονες και δίκαιες. Η αποτελεσματικότητά τους μέλλει να δειχθεί στην πράξη, βέβαια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Νέες οικονομικές εξελίξεις-δάνεια-πλειστηριασμοί-ν. Κατσέλη

Με δεδομένο ότι πλέον τα οικονομικά όλων θα γίνουν δυσκολότερα και μαζικές θα είναι οι διώξεις και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ενημερώνω για τα εξής:

Ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να ισχύει και είναι πάντα η καλύτερη προστασία για διάσωση της περιουσίας και του επιπέδου ζωής με μεγάλο κούρεμα οφειλής και δυνατότητα να μικραίνει η δόση όσο μειώνεται το εισόδημα!

Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο σπεύστε να κάνετε την αγωγή ακύρωσης της ρήτρας αυτής αναδρομικά!

Οι έμποροι μπορούν επίσης να έχουν δικαστική προστασία ανάλογα με το τι αντιμετωπίζουν.

Επίσης ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αγωγές για αναπροσαρμογή της δόσης στις παρούσες συνθήκες οικονομικής αδυναμίας με ρήξη του επιτοκίου!

Ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια θα εξυπηρετεί ελάχιστους δανειολήπτες κι αυτό προσωρινά, δηλαδή για όσο διάστημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ή άνεργοι και χωρίς ακίνητη περιουσία. θα δούμε τις λεπτομέρειές του όταν ψηφιστεί.

Οι τράπεζες θα μπορούν με γρήγορες διαδικασίες (διαταγή πληρωμής και κατάσχεση) να κάνουν πλειστηριασμούς. Αντιδρούμε σε αυτούς κάνοντας αμέσως ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα. Η μη εμπρόθεσμη κινητοποίηση του δανειολήπτη τον αφήνει στο έλεος των πιστωτών και των ενδιαφερομένων για το ακίνητο, οι οποίοι ελπίζουμε πια να μην σπεύδουν να τα πάρουν, αλλά δεδομένου ότι τώρα θα ξεπουλιούνται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, το πιθανότερο, άμεσα, η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική.

Γι΄ αυτό φροντίστε εγκαίρως τις υποθέσεις σας αφού για όλα μπορεί να βρεθεί λύση εάν γίνουν εμπρόθεσμα οι δέουσες ενέργειες. Οι προθεσμίες δε είναι πολύ μικρές. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής είναι μόνο 15 ημέρες, εάν δεν συντομευτούν ακόμα περισσότερο πλέον.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Προσωρινή διαταγή-ασφαλιστικά μέτρα-ν Κατσέλη-υπερχρεωμένα

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25.11.2014.

Ο αιτών, 56 ετών, είναι μακροχρόνια άνεργος, πρώην ιδιωτικός υπάλληλος και μένει με την τριμελή οικογένειά του σε ιδιόκτητο σπίτι του στην Κυψέλη Αττικής. Μοναδικό εισόδημα της οικογένειας είναι η σύνταξη ποσού 900 ευρώ που λαμβάνει η σύζυγός του αιτούντος, ενώ ο ίδιος πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μια 10ετία για την δική του συνταξιοδότηση και προς το παρόν έχει μηδενικό εισόδημα.

Η σύνταξη της συζύγου είναι ικανοποιητική αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του αιτούντος, της οικογένειας του και τις δόσεις προς τις τράπεζες.

Ο Ειρηνοδίκης  όρισε να σωθεί η περιουσία του αιτούντος από την ρευστοποίηση με τον όρο της καταβολής στις πιστώτριες συνολικά ποσού   μόνο 20 ευρώ,   μέχρι την συζήτηση της αίτησης που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-νομοσχέδιο-ρυθμίσεις οφειλών

Συζητιέται έντονα ότι θα ψηφιστεί (επιτέλους) αυτές τις μέρες το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Βέβαια θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να δεχθούν τη ρύθμιση ποσών έως 500.000 ευρώ και δη σε 100 δόσεις ενώ θα είναι και πάλι στο «χέρι» τους πιθανή μείωση του επιτοκίου καθώς και του ποσού των τόκων που έχουν συσσωρευθεί.

Το νομοσχέδιο αφορά μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ, που έχουν προς τις τράπεζες οφειλές σε καθυστέρηση τουλάχιστον 180 ημερών και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην προωθούμενη ρύθμιση, είναι η επιχείρηση να έχει υποστεί μείωση του τζίρου της τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο 1/1/2011 έως 31-12-2013 και να συναινεί το 50,1% των πιστωτών.

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες με διαγραφή απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις έως τις 30 Ιουνίου του 2016. Εν συνεχεία ο οφειλέτης προσκομίζοντας βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει λάβει «επιλέξιμη διαγραφή» δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση προς 20%.

Σε κάθε περίπτωση -δυστυχώς- δεν προβλέπεται υποχρέωση της τράπεζας για δόσεις πόσο μάλλον για διαγραφή μέρους του χρέους…

Καλύτερη αντιμετώπιση της επιθετικότητας των τραπεζών καθώς και της αδιαλλαξίας τους να προβούν σε ευνοϊκή για τους οφειλέτες ρύθμιση είναι η άσκηση ειδικής αγωγής και γενικά η προσφυγή στη δικαστική προστασία. Οι καλύτεροι συμβιβασμοί γίνονται πάντα ενόψει επικείμενης δίκης!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Μετά και τις αναγγελίες περί των νέων ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια είναι ολοφάνερο ότι κανένας δεν μπορεί πραγματικά να ελπίζει σε σωτηρία της περιουσίας του ή σε χαμηλότερες δόσεις με χαμηλά επιτόκια.

Η οποιαδήποτε ρύθμιση θα είναι μόνο προς το συμφέρον των τραπεζών οι οποίες θα αποφασίζουν εάν θα κάνουν τους δανειολήπτες ενοικιαστές, εάν θα τους παίρνουν τα σπίτια και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία στο 1/5 -1/3 της αξίας άμεσα, χωρίς έξοδα και πλειστηριασμούς και τέλος θα είναι ξεκάθαρα οι απόλυτοι άρχοντες ενώ οι δανειολήπτες θα συνεχίσουν να πνίγονται στα χρέη και στις αδικίες…

Ευτυχώς υπάρχουν λύσεις και για τους εμπόρους, και για τους  έχοντες και κατέχοντες ακίνητα και για τους μη εμπόρους.

Εκτός από την υπέροχη λύση που παρέχει ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη υπάρχουν  -ακόμα τουλάχιστον- κι άλλοι νόμοι για κάθε περίπτωση και το μόνο που χρειάζεται ο κάθε υπερχρεωμένος είναι η κατάλληλη στρατηγική ώστε να σώσει την περιουσία του και σίγουρα την ψυχική του υγεία.

Όσο λοιπόν ακόμα υπάρχουν οι σωτήριοι αυτοί νόμοι απευθυνθείτε στους ειδικούς και επιλύστε το πρόβλημα.

Για περισσότερες και εξατομικευμένες πληροφορίες καλέστε για ραντεβού σε ειδικό δικηγόρο στα τηλ 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-Αναστολή πλειστηριασμών ν 4224

Σε λίγες μέρες, ήτοι 28.2.2014, λήγει η προθεσμία υπαγωγής στο νόμο 4224/13 για την αναστολή των πλειστηριασμών όσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ή να αιτήσουν με αγωγή στο Δικαστήριο την τροποποίηση των δανειακών τους συμβάσεων με κούρεμα-διαγραφή τόκων και μείωση της μηνιαίας δόσης έως και το μισό με ανάλογη παράταση της χρονικής διάρκειας των δανείων τους ή τέλος δεν μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 99 -προπτωχευτικό στάδιο προς αποφυγή της πτώχευσης των εμπορικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ; Η προθεσμία λήγει μόνο για τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή όσα έχουν καταγγελθεί και έχει εκδοθεί και διαταγή πληρωμής από το Δικαστήριο. Για όσα δεν εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και επιταγή προς πληρωμή η προθεσμία δεν λήγει. Μπορεί ο κάθε οφειλέτης να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του στις διατάξεις αυτού του νόμου και μέχρι δύο μήνες από την κοινοποίηση προς αυτόν επιταγής προς πληρωμή μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Επαναδημοσιεύω σχετικό μου άρθρο για το ν 4224/2013 που επαναλαμβάνω δεν συμφέρει όσους μπορούν να αξιοποιήσουν άλλους νόμους.

        Σύμφωνα με τον ν. 4224/2013, από την 1.1.2014 μέχρι και 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1), ενώ η αναστολή αυτή δεν αφορά ούτε προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα. Ο δε ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4161/2013, εξακολουθεί να ισχύει, παρέχοντας απόλυτη προστασία στην κατοικία του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών με την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αυτής.

        Η προστατευτική διάταξη του ν. 4224/2013 αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας (ακόμη και εμπόρους), για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, όχι όμως για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση προς κάθε δανειστή μέχρι τις 28.2.2014 (όπως παρατάθηκε) ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, ειδάλλως η αναστολή του πλειστηριασμού δεν θα ισχύει για τον οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή. Να σημειωθεί ότι εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή ο πρωτοφειλέτης, ή δεν αρθεί γι’ αυτόν, η απαγόρευση ισχύει και για τα ακίνητα του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων του οφειλέτη (προσωπικών, οικονομικών, περιουσιακών), που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναστολής, καθώς και της κίνησης των λογαριασμών που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Εξάλλου, οι δανειστές κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης μπορούν να ζητούν από τον οφειλέτη να προσκομίζει επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά με την κατάστασή του, τα οποία και υποχρεούται να προσκομίσει ο τελευταίος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος του δανειστή, διαφορετικά αίρεται η προστασία για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή.

Ειδικότερα, για να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώβ) το καθαρό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ και γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.  Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα ανωτέρω χρηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαίως δόσεις προς τους δανειστές τους, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο κάθε οφειλής και οι οποίες καταλογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους. Το ποσό των δόσεων υπολογίζεται σε ποσοστό 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι τις 15.000 ευρώ και σε ποσοστό 20% για το υπερβάλλον. Για τους δε εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους, ενώ μπορεί να είναι μηδενικές για τους ανέργους και τους χαμηλόμισθους (μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας). Για τις ειδικές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ.

Επειδή είναι πολλές οι λεπτομέρειες που ζητάνε στις τράπεζες καλύτερα η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να γίνει από δικηγόρο για να μην απορριφθεί λόγω ελλείψεων κλπ γιατί οι τράπεζες δεν βοηθούν καθόλου….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Άμεση ίδρυση επιχειρήσεων

Στο www.eea.gr  δημοσιεύτηκε η είδηση για την «Απλοποίηση στην ίδρυση επιχειρήσεων». Το νομοσχέδιο αυτό έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον όρο βέβαια ότι δεν θα αποτελέσει, για επιτηδείους, ένα ακόμη άρμα παραπλάνησης αρχών και καταναλωτών. Απλοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει και ασυδοσία.

Η απλοποίηση των διαδικασιών ήταν ζητούμενο από πολλά χρόνια για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι ταλαιπωρούνταν από την ατελείωτη γραφειοκρατία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το βήμα δεν θα τους διαψεύσει και η ηλεκτρονική αδειοδότηση δεν θα κρύβει ατελείωτες ώρες συλλογής και παράθεσης δικαιολογητικών.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι παρακάτω ρυθμίσεις, όπως τις παρέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης:

– Για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων δηλώνει. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν μόνο τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

– Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο στάδιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

– Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών.

Οι καλές προθέσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες. Όμως αυτό δεν είναι αποτρεπτικό μέσο για λάθη και επιτήδειους. Το θέμα είναι κατά πόσο θα διασφαλίζεται τελικά ο καταναλωτής και ο επιχειρηματικός κόσμος από εταιρείες – «μαϊμού» και από αθέμιτο ανταγωνισμό. Αν μάλιστα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκχωρηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, τότε τα ερωτηματικά και οι φόβοι αυξάνονται. Δεν γινόμαστε μάντεις κακών πριν ακόμη δούμε την πράξη. Πρέπει όμως να θέτουμε από τώρα τα ερωτηματικά για να μη βρεθούμε, για άλλη μια φορά στη χώρα μας, προ εκπλήξεων.

Ο ρόλος των επιμελητηρίων

Η απλοποίηση της αδειοδότησης στην πράξη θα έπρεπε να αυξήσει τον ρόλο των επιμελητηρίων και να τα αναπροσανατολίσει από την γραφειοκρατική λειτουργία στην ελεγκτική. Αντί αναθέσεις των ελέγχων σε ιδιωτικές εταιρείες από το κράτος, τα επιμελητήρια είναι η καλύτερη λύση να αναλάβουν τους ελέγχους, δεδομένου της εμπειρίας που έχουν αλλά και της άμεσης σχέσης με την αγορά.

Αντ’ αυτού, εκτός της κυβερνητικής πρόθεσης μετάθεσης των εργασιών των Υπηρεσιών μιας Στάσης του ΓΕΜΗ σε εκτός επιμελητηρίων φορείς, εξακολουθεί να ισχύει η νομοθεσία για την μη υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από 1.1.2015!

Στην πράξη δηλαδή μαζί με την απλοποίηση της αδειοδότησης και των ελέγχων αφαιρείται και ένα ελάχιστο εργαλείο υποχρεωτικής παρουσίας των επιχειρήσεων σε δημόσιο φορέα, όπως τα επιμελητήρια με την υποχρεωτική εγγραφή. Απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας με την ηλετρονικοποίηση και τις «άυλες» διαδικασίες αδειοδότησης όμως, δεν μπορεί να σημαίνει απελευθέρωση από έναν ελάχιστο φυσικό έλεγχο.

 ΠΗΓΗ:Επαγγελματικό επιμελητήριο

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , ,

Εικονικά – πλαστά τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία

Τα  άρθρα 55 και 56 του ν 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α) τροποποίησαν και μείωσαν, ελαφρώς, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκδόσεων εικονικών τιμολογίων, χρήσης πλαστών, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, λήψης εικονικών στοιχείων για λήπτες που τελούσαν σε καλή ή κακή πίστη κλπ

Στις περιπτώσεις που έχουν τελεστεί οι ανωτέρω πράξεις εκτός των  προστίμων  που παραμένουν υψηλότατα -εν και μειώθηκαν- με το νόμο αυτό υπάρχει και η ποινή φυλάκισης από το ποινικό δικαστήριο.

Ο νόμος αυτός αφορά και τις παλαιότερες υποθέσεις.

Η μόνη περίπτωση να αρθούν οι ποινικές κυρώσεις, ώστε να μην υπάρξει ποινή φυλάκισης, είναι ο συμβιβασμός με την εφορία, δηλαδή η παραδοχή του αδικήματος! Ομολογία δηλαδή ενοχής!!!

Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι να ασκηθεί φορολογική προσφυγή από τον φορολογούμενο και στη συνέχεια να επιτευχθεί συμβιβασμός με τον έφορο, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συμφερότερος συμβιβασμός καθώς και ουσιαστικά μη παραδοχή ενοχής!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,