RSS

Category Archives: Αρθρο 99 Εμποροι

Κορωνοϊός και Αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων. Αλλαγές λόγω Covid-19

Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της αναστολής λειτουργίας σχεδόν όλου του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού,  δόθηκε  3μηνη αναστολή των δόσεων για τα  δάνεια εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων αλλά κι εκείνων που έχουν ρυθμιστεί δικαστικά, όπως  στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) είτε με άλλους νόμους.

            Με την τελευταία από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),  προβλέπεται στο άρ. 5 παρ. 2 ότι για τους οφειλέτες που εντάσσονται στις περιπτώσεις εκείνων που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται τρίμηνη (3μηνη) αναστολή των υποχρεώσεών τους  δηλαδή εντάσσονται στους αναγγελθέντες για το επίδομα των 800 ευρώ  ΚΑΔ,  προς καταβολή των δόσεων, δηλαδή το τρίμηνο αυτό θα θεωρείται σαν να μην υπήρξε και παρατείνεται αντίστοιχα το διάστημα καταβολών ένα τρίμηνο στο τέλος της περιόδου δανειακής ρύθμισης.

       Οι δόσεις θα αρχίσουν πάλι να καταβάλλονται είτε από  Ιούνιο 2020 οπότε τότε θα καταβληθεί η δόση του Μαρτίου 2020 είτε (αν ο Μάρτιος είχε πληρωθεί) από Ιούλιο 2020,  οπότε  τότε θα καταβληθεί η δόση του Απριλίου 2020. Έτσι δεν θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες που υπό κανονικές συνθήκες θα προέκυπταν εξαιτίας της μη προσήκουσας πληρωμής, όπως πχ της έκπτωσης του οφειλέτη από τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010!!

            Όμως δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοι είναι οι «αποδεδειγμένα» πληττόμενοι κατά τα ως άνω οριζόμενα, γιατί  πολλοί είναι οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που   είτε έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους είτε δεν έχουν εκ των πραγμάτων ικανό εισόδημα ένεκα της πανδημίας, αλλά οι ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιούνται δεν εντάσσονται στους σχετικούς καταλόγους.

Απαραίτητο είναι για το λόγο αυτό, σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή των δυσμενών συνεπειών εκ μέρους των τραπεζών, οι οφειλέτες εκτός άνω ΚΑΔ  να αιτούν από τις τράπεζες την αναστολή των δόσεων ή την επαναρρύθμιση των δανείων  με εξώδικη αίτηση- διαπραγμάτευση  ενημερώνοντας αναλυτικώς για την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων.  Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τις τράπεζες, όμως ακόμα και σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους της τράπεζας να δεχθεί να χορηγήσει την τρίμηνη αναστολή πληρωμών, ο οφειλέτης θα μπορεί σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με την τράπεζα (για να αποκρούσει διαταγή πληρωμής ή να  ανατρέψει την ενδεχόμενη έκπτωσή του από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 Κατσέλη) να αιτιολογήσει το λόγο της αδυναμίας του και τελικά να κριθεί ότι είχε λόγο να ενταχθεί στην αναστολή!  

            Δέον να υπομνησθεί εδώ, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 11 παρ. 2 του  ν. 3869/2010 «Αν ο οφειλέτης (που έχει απόφαση θετική υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά) καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου.».

             Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΔΟΛΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνέντευξη-video

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επιχειρήσεις: διάσωση ή πτώχευση;

Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα

Με τον Ν. 4446/2016, εισήχθησαν θεμελιώδεις τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα. Οι αλλαγές, οι οποίες συνιστούν συμμόρφωση με Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κινούνται με σκοπό την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας με κύρια παράμετρο να δοθεί πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που οδηγήθηκαν στην πτώχευση, ενώ επίσης σημαντικοί στόχοι είναι να αναδιαρθρώνεται σε πρώιμο στάδιο η επιχείρηση, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες βιωσιμότητάς της, ακόμη και βελτίωσης της απόδοσής της.

Η τροποποίηση ήταν γενική κι εκτεταμένη, αλλά αξίζει να αναφερθούν συγκεκριμένα σημεία επιγραμματικά:

  • Ο οφειλέτης πλέον μπορεί να καταθέτει παραδεκτώς αίτηση πτωχεύσεως και βασισμένος στην πιθανότητα αφερεγγυότητας, ώστε να είναι έγκαιρη η κινητοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας πριν καταστεί η αδυναμία πληρωμών και η επακόλουθη αφερεγγυότητα αναπότρεπτη.
  • Εάν ο οφειλέτης αποδείξει ότι ήταν έντιμος και ότι δεν οδηγήθηκε από δολιότητα στην πτώχευση, εντός διετίας μπορεί να επιτύχει απόφαση πλήρους απαλλαγής του από τις απαιτήσεις των πιστωτών του: πρόκειται για ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία του μη δόλιου οφειλέτη.
  • Η συμφωνία Εξυγίανσης μπορεί να αιτηθεί κι από τους πιστωτές μόνον, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης βρίσκεται ήδη σε αδυναμία πληρωμών, ενώ η συναίνεσή του δεν είναι απαραίτητη για την αποδοχή της αίτησης αυτής. Αυτό γίνεται ώστε να αποφευχθούν οι δόλιες αντιρρήσεις οφειλετών, που παρακωλύουν καταχρηστικά την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, ακόμη και αν ο οφειλέτης παρέμβει στη διαδικασία προβάλλοντας αντιρρήσεις, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθέτηση της συμφωνίας δε θα οδηγήσει σε χειροτέρευση της θέσης του, η συμφωνία μπορεί να επικυρωθεί παρά την παρέμβασή του.
  • Αναβαθμίζεται ο θεσμός του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, ώστε να αποτελεί ένα χρηστικότερο και ταχύτερο εργαλείο που θα οδηγήσει στην περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Αν η διαδικασία κινείται από τους πιστωτές, ο οφειλέτης που θα προβάλει βάσιμες (όχι καταχρηστικές) αντιρρήσεις, δεσμεύεται περιορισμένα από την επικύρωση του Σχεδίου.
  • Εισάγεται το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ο οποίος αντικαθιστά σε καθήκοντα τον σύνδικο πτώχευσης, αλλά και τον ειδικό εντολοδόχο και τον ειδικό εκκαθαριστή. Προβλέπονται δύο βαθμίδες Συμβούλων Αφερεγγυότητας, που αντιστοιχούν την αξία της επιχείρησης με την εμπειρία των Συμβούλων (οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι, λογιστές ή νόμιμοι ελεγκτές). Στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι στην πτωχευτική διαδικασία να έχουν επαρκή γνώση κι εξειδίκευση για να την οδηγούν με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα στην επιτυχή περάτωσή της.
  • Στις πτωχεύσεις εταιρειών, ενδιαφέρον έχει η τροποποίηση του αρ. 98 ΠτΚ, σύμφωνα με το οποίο διευρύνεται η ευθύνη των προσώπων για την πτώχευση της εταιρείας στους εν γένει ασκούντες επιρροή, επεκτείνοντας την ευθύνη και στους ηθικούς αυτουργούς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα υποκατάστασης της σύγκλησης συνέλευσης, όταν οι εταίροι ή μέτοχοι καταχρηστικά αρνούνται να την κινήσουν.

Γενικώς, με τις αλλαγές του Πτωχευτικού Κώδικα, έχει επιδιωχθεί η επιτάχυνση της πτωχευτικής διαδικασίας, η πάταξη της δολιότητας και καταχρηστικότητας έναντι της ευνοϊκής μεταχείρισης του εντίμου και συνεργάσιμου οφειλέτη, στον οποίο πλέον παρέχεται μία κυριολεκτική δεύτερη ευκαιρία. Μολονότι είναι νωρίς ακόμη για να κριθεί, οι ειδήμονες υποδέχονται με συγκρατημένη αισιοδοξία τις αλλαγές αυτές, ως σύγχρονες και δίκαιες. Η αποτελεσματικότητά τους μέλλει να δειχθεί στην πράξη, βέβαια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Νέες οικονομικές εξελίξεις-δάνεια-πλειστηριασμοί-ν. Κατσέλη

Με δεδομένο ότι πλέον τα οικονομικά όλων θα γίνουν δυσκολότερα και μαζικές θα είναι οι διώξεις και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ενημερώνω για τα εξής:

Ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να ισχύει και είναι πάντα η καλύτερη προστασία για διάσωση της περιουσίας και του επιπέδου ζωής με μεγάλο κούρεμα οφειλής και δυνατότητα να μικραίνει η δόση όσο μειώνεται το εισόδημα!

Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο σπεύστε να κάνετε την αγωγή ακύρωσης της ρήτρας αυτής αναδρομικά!

Οι έμποροι μπορούν επίσης να έχουν δικαστική προστασία ανάλογα με το τι αντιμετωπίζουν.

Επίσης ακόμα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αγωγές για αναπροσαρμογή της δόσης στις παρούσες συνθήκες οικονομικής αδυναμίας με ρήξη του επιτοκίου!

Ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια θα εξυπηρετεί ελάχιστους δανειολήπτες κι αυτό προσωρινά, δηλαδή για όσο διάστημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ή άνεργοι και χωρίς ακίνητη περιουσία. θα δούμε τις λεπτομέρειές του όταν ψηφιστεί.

Οι τράπεζες θα μπορούν με γρήγορες διαδικασίες (διαταγή πληρωμής και κατάσχεση) να κάνουν πλειστηριασμούς. Αντιδρούμε σε αυτούς κάνοντας αμέσως ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα. Η μη εμπρόθεσμη κινητοποίηση του δανειολήπτη τον αφήνει στο έλεος των πιστωτών και των ενδιαφερομένων για το ακίνητο, οι οποίοι ελπίζουμε πια να μην σπεύδουν να τα πάρουν, αλλά δεδομένου ότι τώρα θα ξεπουλιούνται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, το πιθανότερο, άμεσα, η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική.

Γι΄ αυτό φροντίστε εγκαίρως τις υποθέσεις σας αφού για όλα μπορεί να βρεθεί λύση εάν γίνουν εμπρόθεσμα οι δέουσες ενέργειες. Οι προθεσμίες δε είναι πολύ μικρές. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής είναι μόνο 15 ημέρες, εάν δεν συντομευτούν ακόμα περισσότερο πλέον.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Προσωρινή διαταγή-ασφαλιστικά μέτρα-ν Κατσέλη-υπερχρεωμένα

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25.11.2014.

Ο αιτών, 56 ετών, είναι μακροχρόνια άνεργος, πρώην ιδιωτικός υπάλληλος και μένει με την τριμελή οικογένειά του σε ιδιόκτητο σπίτι του στην Κυψέλη Αττικής. Μοναδικό εισόδημα της οικογένειας είναι η σύνταξη ποσού 900 ευρώ που λαμβάνει η σύζυγός του αιτούντος, ενώ ο ίδιος πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μια 10ετία για την δική του συνταξιοδότηση και προς το παρόν έχει μηδενικό εισόδημα.

Η σύνταξη της συζύγου είναι ικανοποιητική αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του αιτούντος, της οικογένειας του και τις δόσεις προς τις τράπεζες.

Ο Ειρηνοδίκης  όρισε να σωθεί η περιουσία του αιτούντος από την ρευστοποίηση με τον όρο της καταβολής στις πιστώτριες συνολικά ποσού   μόνο 20 ευρώ,   μέχρι την συζήτηση της αίτησης που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια-νομοσχέδιο-ρυθμίσεις οφειλών

Συζητιέται έντονα ότι θα ψηφιστεί (επιτέλους) αυτές τις μέρες το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Βέβαια θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να δεχθούν τη ρύθμιση ποσών έως 500.000 ευρώ και δη σε 100 δόσεις ενώ θα είναι και πάλι στο «χέρι» τους πιθανή μείωση του επιτοκίου καθώς και του ποσού των τόκων που έχουν συσσωρευθεί.

Το νομοσχέδιο αφορά μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ, που έχουν προς τις τράπεζες οφειλές σε καθυστέρηση τουλάχιστον 180 ημερών και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην προωθούμενη ρύθμιση, είναι η επιχείρηση να έχει υποστεί μείωση του τζίρου της τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο 1/1/2011 έως 31-12-2013 και να συναινεί το 50,1% των πιστωτών.

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες με διαγραφή απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις έως τις 30 Ιουνίου του 2016. Εν συνεχεία ο οφειλέτης προσκομίζοντας βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει λάβει «επιλέξιμη διαγραφή» δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση προς 20%.

Σε κάθε περίπτωση -δυστυχώς- δεν προβλέπεται υποχρέωση της τράπεζας για δόσεις πόσο μάλλον για διαγραφή μέρους του χρέους…

Καλύτερη αντιμετώπιση της επιθετικότητας των τραπεζών καθώς και της αδιαλλαξίας τους να προβούν σε ευνοϊκή για τους οφειλέτες ρύθμιση είναι η άσκηση ειδικής αγωγής και γενικά η προσφυγή στη δικαστική προστασία. Οι καλύτεροι συμβιβασμοί γίνονται πάντα ενόψει επικείμενης δίκης!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Μετά και τις αναγγελίες περί των νέων ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια είναι ολοφάνερο ότι κανένας δεν μπορεί πραγματικά να ελπίζει σε σωτηρία της περιουσίας του ή σε χαμηλότερες δόσεις με χαμηλά επιτόκια.

Η οποιαδήποτε ρύθμιση θα είναι μόνο προς το συμφέρον των τραπεζών οι οποίες θα αποφασίζουν εάν θα κάνουν τους δανειολήπτες ενοικιαστές, εάν θα τους παίρνουν τα σπίτια και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία στο 1/5 -1/3 της αξίας άμεσα, χωρίς έξοδα και πλειστηριασμούς και τέλος θα είναι ξεκάθαρα οι απόλυτοι άρχοντες ενώ οι δανειολήπτες θα συνεχίσουν να πνίγονται στα χρέη και στις αδικίες…

Ευτυχώς υπάρχουν λύσεις και για τους εμπόρους, και για τους  έχοντες και κατέχοντες ακίνητα και για τους μη εμπόρους.

Εκτός από την υπέροχη λύση που παρέχει ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη υπάρχουν  -ακόμα τουλάχιστον- κι άλλοι νόμοι για κάθε περίπτωση και το μόνο που χρειάζεται ο κάθε υπερχρεωμένος είναι η κατάλληλη στρατηγική ώστε να σώσει την περιουσία του και σίγουρα την ψυχική του υγεία.

Όσο λοιπόν ακόμα υπάρχουν οι σωτήριοι αυτοί νόμοι απευθυνθείτε στους ειδικούς και επιλύστε το πρόβλημα.

Για περισσότερες και εξατομικευμένες πληροφορίες καλέστε για ραντεβού σε ειδικό δικηγόρο στα τηλ 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,