RSS

Category Archives: Αλλοδαποί

Άδεια παραμονής αλλοδαπών «επί μακρόν διαμένοντες» στην Ελλάδα

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

 

Με τον Ν. 4251/2014 οι πολίτες τρίτων χωρών- δηλαδή χωρών εκτός Ε.Ε.- που διαμένουν στην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης στο αρμόδιο όργανο και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις σωρευτικά, μπορούν να επιτύχουν την χορήγηση σε αυτούς του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και έτσι να νομιμοποιήσουν μόνιμα την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να συγκεντρώνει ο αλλοδαπός είναι να  :

α) διαθέτει επαρκές εισόδημα για να καλύπτει τις ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του, συνυπολογιζομένου τυχόν ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας, όχι όμως και από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής. Για τον υπολογισμό του  εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας, ενώ για να χαρακτηριστεί το εισόδημα «τακτικό» πρέπει να εκπληρώνονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αλλοδαπού,

β) διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του, και

γ) πληροί τους όρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία, όπως λ.χ. αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού ή είναι κάτοχος δελτίου μόνιμης διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα ή υπάρχει σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης ή διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για δώδεκα (12) χρόνια ή κατέχει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  

Υπό προϋποθέσεις, τόσο διαστήματα απουσίας όσο και περίοδοι διαμονής στην Ελλάδα λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται κατά την υποβολή και εξέταση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αλλοδαποί-άδεια διαμονής-7ετία

        ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

          Με τον Ν. 4332/2015 εισάγονται και ισχύουν ήδη σημαντικές αλλαγές σε ορισμένες διατάξεις του Κώδικα περί Μετανάστευσης  που ίσχυε μέχρι σήμερα (ν. 4251/2014), ώστε να διευκολύνεται- μεταξύ άλλων- η διαδικασία έκδοσης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

          Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθ. 19 του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε, πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να ζητήσει την έκδοση άδειας διαμονής διάρκειας δύο ετών και με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα για επτά (7) χρόνια και αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, χωρίς να απαιτείται η κατοχή θεώρησης εισόδου (visa)! Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδείξει την πραγματική διαμονή του και την επταετή συνεχή παραμονή του στη χώρα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, τα οποία καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ωστόσο, δεν έχει την υποχρέωση για την προσκόμιση των εγγράφων αυτών εάν κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης κατείχε για πέντε έτη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

          Με τον τρόπο αυτό, πολλοί συνάνθρωποί μας που έχουν δουλέψει και έχουν στήσει τη ζωή και τις οικογένειές τους στη χώρα μας μπορούν να νομιμοποιηθούν έστω κι αν θα πρέπει να ανανεώνουν την άδειά τους.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Ιθαγένεια για αλλοδαπούς- Nationality

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 Ύστερα από το πάγωμα του ν. 3838/2010, γνωστού και ως νόμου Ραγκούση, η κυβέρνηση με μια ενθαρρυντική πρωτοβουλία παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών.

Τα κυριότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε επί της αρχής την 12.6.2015 στη Βουλή είναι τα εξής:

– Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης στην Ελλάδα. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι ειδικότερες προϋποθέσεις είναι i) να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στην α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και να εξακολουθούν την παρακολούθηση, ii) ένας τουλάχιστον γονέας να διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα το λιγότερο 5 χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού, iii) νόμιμη διαμονή αμφοτέρων των γονέων κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ ο ένας τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη κατηγορία άδειας διαμονής (πχ. να είναι ομογενής ή να έχει άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή αόριστη ή άδεια δεκαετούς διάρκειας ή να κατέχει δελτίο πολιτικού πρόσφυγα).

– Απόκτηση ιθαγένειας λόγω φοίτησης στην Ελλάδα. Αφορά τα παιδιά που μπορεί και να μην γεννήθηκαν στη χώρα, αλλά έχουν ολοκληρώσει 9 τάξεις ελληνικού σχολείου ή το Γυμνάσιο και το Λύκειο (6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εφόσον έχουν νόμιμη παραμονή.

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφορά παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχουν απολυτήριο ελληνικού Λυκείου, εφόσον παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Χρειάζονται πολλές διατυπώσεις βέβαια για να αποκτηθεί η ιθαγένεια,  η γραφειοκρατία εξακολουθεί να διέπει τη σχετική διαδικασία καθώς παρ’ όλες τις καινοτομίες στο νομικό πλαίσιο δεν διαφαίνεται η προοπτική διευκόλυνσης της απονομής της ιθαγένειας, δεδομένης και της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

GRANT OF VISA (Type D)

GRANT OF VISA (Type D)

          For the issuance of the 5 year residence permit due to purchase/lease of real estate in Greece, valued over 250.000 euro, it is required as a prerequisite that the person concerned has been granted a visa for entering the country.

Type D visa provides the most benefits since the beneficiary is awarded the right to multiple entrances and free movement inside and between the member states of the Schengen Treaty being, while its effective duration extends up to one year. Nonetheless, the right to obtain a residence permit is also awarded to people with a different type of visa or those seeking asylum.

Conditions and required documents

The competent authorities for the provision of type D visa are the Greek Consulates of the state of residence of the applicant. The person who wishes to be granted a type D long term national visa needs to appear in person before the Consulate, submit the required documents, declare the purpose for entering and staying in the country and lastly, pay the required fees.

The required documents are as follow:

 1. Filled out and singed application for the grant of long term visa, along with a recent color picture.
 2. Valid passport of other official travel document. The document has to have been issued during the past decade, have at least two blank pages and its period of validity has to extend for at least three months after the date of departure from the state of destination.

iii. Certificate of criminal record from the authorities of the state of origin of the applicants certifying their criminal status. In cases where a court decision has been issued against the applicant, the competent consulate authority evaluates ad hoc whether or not he/she should be considered a threat for the national safety of Greece.

 1. Medical Certificate issued by a certified public or private institution certifying that the applicant doesn’t suffer from any contagious diseases and in general isn’t a threat for national public health.
 2. Documents of travel insurance with a period of validity equal to the provided visa duration, covering the expenses that may occur under certain circumstances during the applicant’s stay at the country of destination.

The competent consulate authority in some cases and in order to evaluate and ensure the fulfillment of every condition for granting type D visa may request from the applicant some additional of the above documents.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela@gmail.com

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

TERMS AND PROCEDURE FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

TERMS AND PROCEDURE

FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

 1. Beneficiaries

The right to obtain the 5 year residence permit under law 4146/2013 is awarded to the following:

 1. Citizens of third countries owning real estate property in Greece, the value of which is amounts to at least 250.000 euro. This requirement is also met in cases of ownership of multiple estates of lesser value, provided that their total value supersedes 250.000 euro. The residence permit is also issued in cases where the paid amount of purchase was less than 250.000 euro but the current value of the property exceeds that limit. The right to obtain a residence permit is also awarded to those who became owners of real estate by donation or parental grant. In cases of co-ownership where the total value of the estate exceeds 250.000 euro but the value of the partial ownership right of each owner doesn’t, the residence permit is awarded only in cases of spouses with undivided ownership. In any other case the right of residence is awarded only if each individual co-owner has paid an amount of at least 250.000 euro. Lastly, the right for a residence permit is also awarded to third country citizens who have bought a piece of land inside of which they have constructed a building if the total value of the land purchase along with the construction cost exceeds 250.000 euro.
 2. In cases where the purchase of real estate valued at least 250.000 euro has been realized through a legal entity, the right to acquire a residence permit is awarded to the shareholder or partner as long as he possesses the entirety of shares/stakes/holdings.
 3. Citizens of third countries who have shown a proven interest in acquiring real estate in Greece valued at least 250.000 euro. Their intention is presumed through documents proving their financial status and ability (e.g. A Class Bank certificate or other official financial organization) in order to confirm the existence of bank accounts or other financial securities, e.g. shares or bonds, amounting to at least 250.000 euro. Furthermore their intention for purchase also needs to be proven by providing a relevant contract agreement with a real estate agency or law firm.
 4. Citizens of third countries who have signed a timeshare lease or lease of hotel facilities – furnished residences in tourist complexes for at least 10 years, provided that the minimum amount of the lease amounts 250.000 euro. In cases of lease of hotel facilities – furnished tourist residences, the lump sum payment of the above amount needs to be referenced in the relevant lease contract.
 5. The family members of the above third countries citizens (i.e. the spouses and their underage unmarried children. If the children belong to only one of the spouses it is required that said parent has their custody). For the children of third countries citizens who have been accepted in Greece, a separate residence permit is awarded after they turn 18 which is renewed on a yearly basis until they reach the age of 21.
 6. II. Required documents

General Documents

 1. Application
 2. Three color photographs (recent)
 3. Health Certificate by a Greek hospital or Health Institute confirming that the applicant does not suffer by a disease which endangers public health (in cases where the applicant has been awarded a type D visa he can alternatively use the health certificate he submitted before the Consulate)
 4. Certificate by an insurance institution for the cover of potential hospitalization/medical expenses.

Specific documents

Furthermore and depending on the case the following documents are additionally required:

– In cases of residence permit applications due to real estate ownership

 1. A copy of the purchase contract or the notary act of donation or parental grant for the estate.
 2. Notary affirmation that the terms of article 6 par. 2 of law 4146/2013 are met.

iii. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

 1. In cases where the amount of 250.000 euro is covered in total by both the purchase of the land along with the cost of the building construction it is additionally required to submit: the contractor agreement, the building permit and the invoices of the contractor for the respective payments.
 2. In cases where the application is submitted by the shareholder/partner of a legal entity through which the real estate has been purchased, a copy of the articles of association is also required to be submitted, confirming that the applicant shareholder/partner owns the totality of the shares/stakes/holdings.
 • In cases of residence permit applications due to 10year leases (either timesharing or of hotel/tourist establishments)
 1. A copy of the agreement or a notary lease document where either the yearly rental cost (for timeshare leases) or the lump sum payment of the total lease cost (for hotel/tourist establishments leases) is recorded. For the latter cases, a reference in the contract is also required stating that the Greek Organization of Tourism has approved the operation of the establishment.
 2. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

iii. In cases of timeshare leases a certificate by the Greek Organization of Tourism must also be submitted stating that it has received knowledge of said lease agreement.

 

 • In cases of residence permit applications by the family members of the owner/leaseholder beneficiary.

A recent Family Status Certificate by the state of origin proving the relevant family relationship.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela@gmail.com

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Άδεια διαμονής αλλοδαπών με αγορά-μίσθωση ακινήτου 250.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ι. Δικαιούχοι

Δικαίωμα απόκτησης της 5ετους άδειας διαμονής δυνάμει του ν. 4146/2013 έχουν:

α.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ. Η προϋπόθεση αυτή καλύπτεται και σε περιπτώσεις ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτου μικρότερης αξίας, αρκεί η συνολική αξία αυτών να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ. Η άδεια διαμονής χορηγείται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το καταβληθέν ποσό αγοράς ήταν μικρότερο των 250.000 ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου ξεπερνάει το ως άνω όριο. Αντίστοιχο δικαίωμα λήψεως άδειας διαμονής έχουν και όσοι έγιναν κύριοι ακινήτου λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου, η μεν αξία του οποίου ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, όχι όμως και η αξία του επιμέρους δικαιώματος, άδεια διαμονής παρέχεται μόνο όταν οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι και κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Τέλος, δικαίωμα άδειας διαμονής έχει ο πολίτης τρίτης χώρας που αγοράζει οικόπεδο και προβαίνει σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας αγοράς και του εργολαβικού κόστους ανέγερσης ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ έχει πραγματοποιηθεί μέσω νομικού προσώπου, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχει και ο μέτοχος ή εταίρος, εφόσον του ανήκουν εξ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

γ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η πρόθεση τεκμαίρεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερομένου (πχ βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α΄ τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) ώστε να βεβαιώνεται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, όπως ομόλογα ή μετοχές, ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Περαιτέρω θα πρέπει να προκύπτει και η πρόθεση αγοράς ακινήτου πχ μέσω προσκόμισης σύμβασης ανάθεσης σε κτηματομεσιτικό γραφείο ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής σχετικών υπηρεσιών με δικηγορικό γραφείο).

δ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών θα πρέπει να αποδεικνύεται από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του ανωτέρω ποσού.

ε. Τα μέλη της οικογένειας των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών (ήτοι οι σύζυγοι και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνων αυτών ή ενός εκ των συζύγων, εφόσον του έχουν ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας). Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μετά την ενηλικίωσή τους, η οποία ανανεώνεται μέχρι το 21ο έτος σε ετήσια βάση.

ΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γενικά δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης (εις διπλούν)
 2. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (πρόσφατες)
 3. Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσημα το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος θεώρησης εισόδου τύπου D, μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί το πιστοποιητικό υγείας που προσκομίσθηκε ενώπιον της Προξενικής αρχής για την έκδοση αυτής).
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη ενδεχομένων εξόδων νοσηλείας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικά δικαιολογητικά

Περαιτέρω και κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:

– Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από ιδιοκτήτες ακινήτων:

 1. i. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή πράξης γονικής παροχής/δωρεάς του ακινήτου.
 2. ii. Βεβαίωση συμβολαιογράφου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.

iii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 1. iv. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό των 250.000 ευρώ καλύπτεται συνολικά από την αγορά οικοπέδου σε συνδυασμό με την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον: το εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης, η σχετική οικοδομική άδεια και τα τιμολόγια του εργολάβου με τις αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής.
 2. v. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση γίνεται από μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου μέσω του οποίου έχει αποκτηθεί ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών.
 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής λόγω δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστικής μίσθωσης ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
 1. i. Αντίγραφο σύμβασης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης στα οποία θα αναγράφεται το κατ’ έτος τίμημα (χρονομεριστική μίσθωση) ή θα βεβαιώνεται η εφάπαξ καταβολή του συνολικού μισθώματος και θα γίνεται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ (ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές κατοικίες).
 2. ii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

iii. Στις περιπτώσεις χρονομεριστικής μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της σύμβασης.

 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου ιδιοκτήτη/μισθωτή πολίτη της τρίτης χώρας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κράτους προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ο σχετικός οικογενειακός δεσμός.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 0030 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

visa D Θεώρηση άδειας παραμονής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA τύπου D)

Για την έκδοση της 5ετούς άδειας διαμονής λόγω αγοράς/μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000 ευρώ απαιτείται η προγενέστερη εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο θεώρησης εισόδου στη χώρα.

Η θεώρηση εισόδου τύπου D προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της διεθνούς συνθήκης Σένγκεν με δυνατότητα πολλαπλών εισόδων, ενώ η διάρκεια ισχύος της εκτείνεται έως το ένα έτος. Παρ’ όλα αυτά δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχουν και οι κάτοχοι θεωρήσεων εισόδου διαφορετικού τύπου καθώς και οι αιτούντες άσυλο.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Σε ό,τι αφορά τη θεώρηση εισόδου τύπου D, αρμόδια υπηρεσία απονομής είναι τα ελληνικά προξενεία της χώρας διαμονής του αιτούντος. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διαρκείας (τύπου D) πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της προξενικής αρχής, να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να υποβληθεί σε συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα και τέλος να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

 1. i. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας, συνοδευόμενη από μια σχετικά πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία.
 2. ii. Εν ισχύ διαβατήριο ή άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο. Το έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και η διάρκεια ισχύος του να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια του κράτους παραμονής.

iii. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών με το οποίο να πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στη χώρα κατοικίας του. Στις περιπτώσεις όπου υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Ελλάδας.

 1. iv. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από κάποια μεταδοτική νόσο και εν γένει δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 2. v. Έγγραφα ταξιδιωτικής ασφάλισης με διάρκεια ισχύος ίση με τη χορηγούμενη θεώρηση, για την κάλυψη εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν υπό περιπτώσεις κατά την παραμονή του αιτούντος στο κράτος εισόδου.

Η αρμόδια προξενική αρχή υπό περιπτώσεις και προκειμένου να διαπιστώσει και να διασφαλίσει την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την απονομή θεώρησης εισόδου τύπου D, ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα από τον αιτούντα, πέραν των ως άνω αναφερομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 00306932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,