RSS

Category Archives: ΑΚΙΝΗΤΑ και ΧΡΕΗ.

Αύξηση τιμής ακινήτου-αναστολή πλειστηριασμού

ΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ενόψει πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη- εντολέα μας, ασκήσαμε την προβλεπόμενη ανακοπή του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, με σκοπό να πετύχουμε την αύξηση της αξίας του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή του πλειστηριασμού από την ίδια την πιστώτρια και να ανοίξει τη δίοδο για μία ουσιαστική διαπραγμάτευση, προς εξεύρεση μίας συμφέρουσας και βιώσιμης ρύθμισης της οφειλής του δανειολήπτη.

Πρακτικά, η διόρθωση της τιμής είναι καίριας σημασίας, καθώς αντιστρέφει το «πλεονέκτημα» των πιστωτριών (Τραπεζών και Fund), διότι ως γνωστόν οι πιστώτριες κατά κανόνα φέρουν προς πλειστηριασμό τα ακίνητα των οφειλετών τους σε τιμές ενίοτε πραγματικά εξευτελιστικές ή απλά χαμηλότερες από τις εμπορικές τους αξίες· αυτό εξυπηρετεί δύο παράλληλους σκοπούς τους: πρώτον, την απόκτηση του ακινήτου από την ίδια την πιστώτρια σε προνομιακή τιμή (με σκεπτικό την αποκόμιση κέρδους από τη μεταπώληση στην πραγματική του εμπορική αξία) και δεύτερον την αποπληρωμή μικρού μόνον μέρους της οφειλής του δανειολήπτη, ώστε αυτός, ακόμη και μετά την απώλεια του ακινήτου του, να παραμείνει δεσμευμένος από μία οφειλή προς την πιστώτριά του.

            Στην προκειμένη περίπτωση καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η αξία του επίδικου ακινήτου δεν είναι το ποσό των 114.500 ευρώ που η πιστώτρια όρισε στην κατασχετήρια έκθεσή της, αλλά μεγαλύτερη και δη ύψους 150.000 ευρώ, αν και το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αχαρνών στην υποβαθμισμένη ζώνη του Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών.

Και τούτο διότι, χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στα ζητήματα αυτά, δημιουργήσαμε  αποδεικτικά μέσα που μας παρέχουν τη δυνατότητα να αποδείξουμε και να αναδείξουμε την αντικειμενική και εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου.

             Η κατάλληλη προετοιμασία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, με τη συγκέντρωση του προαναφερθέντος αποδεικτικού μέσου, επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και προσφέρει μια ανάσα στον οφειλέτη, καθώς σε κάθε περίπτωση μπορεί είτε να απαλλαγεί από μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του είτε να ρυθμίσει αυτήν με μεγαλύτερες αξιώσεις.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διωκτική μανία από funds-Παραγραφή δανείων

Διαταγές πληρωμής για δάνεια-οφειλές που έχουν παραγραφεί!

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

            Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί το όχι απαραίτητα πολύ συχνό, αλλά σε κάθε περίπτωση αξιοπαρατήρητο φαινόμενο τα αλλοδαπά funds, διά των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, να επιδίδουν Διαταγές Πληρωμής που εκδόθηκαν σε χρονικό διάστημα υπέρ της εικοσαετίας. Τούτο γεννάει το εύλογο ερώτημα, πότε παραγράφεται μία Διαταγή Πληρωμής και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένας πιστωτής να διατηρεί μία Διαταγή Πληρωμής δίχως να την εκτελεί και παρά ταύτα να απειλεί έναν οφειλέτη;

            Κατ’ αρχήν, η χρηματική απαίτηση του δανειστή για τόκους και χρεολύσια από μία σύμβαση δανείου παραγράφεται στη βραχυχρόνια πενταετή παραγραφή (άρθρ. 250 στ. 15 Α.Κ.), η παραγραφή αυτή δε αφορά κάθε επιμέρους απαίτηση. Παρά ταύτα, εάν γίνει καταγγελία της σύμβασης από τον δανειστή, τότε η (συνολική πλέον) απαίτηση παραγράφεται στα είκοσι (20) έτη.

            Με την επίδοση της Διαταγής Πληρωμής, διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής αυτή (άρθρ. 634 ΚΠολΔ) και έκτοτε αρχίζει νέα, εικοσαετής παραγραφή (άρθρ. 270 Α.Κ.).

            Τότε, η παραγραφή της αξίωσης από την Διαταγή Πληρωμής, ουσιαστικά, φαίνεται να διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 268 Α.Κ., η οποία ορίζει  ότι «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή.».

            Οπότε το ζήτημα που εγείρεται φαίνεται να είναι: πότε τελεσιδικεί η Διαταγή Πληρωμής;

            Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: πρώτον, εάν ασκηθεί Ανακοπή από τον οφειλέτη, τότε η Διαταγή Πληρωμής τελεσιδικεί όταν (κι εφόσον) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την Ανακοπή από Εφετείο. Οπότε, ουσιαστικά, η εικοσαετία θα ξεκινήσει από την έκδοση της απόφασης αυτής. Αν δεν ασκηθεί όμως Ανακοπή, τότε, εφαρμόζεται το άρθρο 633 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο αν δεν ασκηθεί Ανακοπή μετά και τη δεύτερη επίδοση, τότε η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 268 Α.Κ. και τελεσιδικεί η Διαταγή Πληρωμής, οπότε ξεκινά από το χρόνο εκείνο η εικοσαετής παραγραφή.

            Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο από την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής να περάσει άπρακτη η εικοσαετία από τον δανειστή, χωρίς να κινήσει αυτός διαδικασία εκτέλεσης και ο οφειλέτης να μην έχει ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.

            Τί γίνεται τότε;

Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, η Διαταγή Πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, οπότε δεν νοείται η παραγραφή του άρθρου 268 Α.Κ. Αντίθετα, παραμένει σε ισχύ η παραγραφή της πρώτης διακοπής, κι εάν παρέλθει η εικοσαετία, η αξίωση από την Διαταγή Πληρωμής παραγράφεται.

            Επομένως, ένα fund (ή ένας δανειστής – πιστωτής γενικά) που έχει εκδώσει Διαταγή Πληρωμής προ υπέρ-εικοσαετίας, είναι πρόδηλο ότι δεν δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίησή του σήμερα, λόγω παραγραφής. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνεια του δανειστή να διεκδικήσει την οφειλή του, αν μη τι άλλο, αποδυναμώνει το δικαίωμά του και καθιστά καταχρηστική την απαίτησή του, αφού έχει δημιουργήσει την εύλογη εντύπωση στον οφειλέτη ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την απαίτηση αυτή.

            Θα πρέπει, επομένως, αυτό το περίεργο φαινόμενο να κινούν τα funds εκτελέσεις στη βάση παμπάλαιων Διαταγών Πληρωμής που υπερβαίνουν την εικοσαετία, να αποδοθεί στην διωκτική τους μανία και την προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν απαιτήσεις που αγόρασαν, ακόμη και με τρόπο μη σύννομο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Αναστολή ενεργειών πλειστηριασμού

            Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αρίθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, δανειολήπτης που είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και του οποίου η αίτηση είχε πρωτοδίκως απορριφθεί, πέτυχε την αναστολή των διωκτικών ενεργειών εναντίον του από τις πιστώτριές του, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!

            Ειδικότερα, ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση προσφυγής στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες και να διασώσει την κύρια κατοικία του. Η αίτησή του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε δόλος ως προς την ανάληψη των δανείων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του Νόμου της ακίνητης περιουσίας του και οι πιστωτές του έσπευσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης με την επίδοση αλλεπάλληλων διαταγών πληρωμής, με πρόδηλο και προφανή σκοπό την εκποίηση της κύριας – και μοναδικής – κατοικίας του.

            Το Δικηγορικό μας Γραφείο άσκησε Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την εξαφάνιση της απορριπτικής και κατάφωρα άδικης απόφασης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

            Με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το Δικαστήριο, κρίνοντας ως σφόδρα πιθανολογούμενη την ευδοκίμηση της Έφεσής μας, διέταξε την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου!!! Μάλιστα, δεν ανέστειλε μόνον την εκτέλεση των ήδη κοινοποιηθέντων σε αυτόν Διαταγών Πληρωμής, αλλά απαγόρευσε κάθε ενέργεια εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του, από οποιονδήποτε πιστωτή, ώστε να έχει η απόφαση ισχύ «erga omnes».

            Παράλληλα, το δικάσαν Δικαστήριο δεν επέβαλε καταβολή μηνιαίας δόσης προς τους πιστωτές του δανειολήπτη, δίνοντας μία ουσιαστική ανάσα στον εντολέα μας!

            Συγκεκριμένα, για του λόγου το αληθές, το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής:

Έτσι, ο δανειολήπτης κι εντολέας μας όχι μόνον πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών του, σε μία εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, περιόδου για τον ίδιο, καθώς προσφάτως διαγνώστηκε με κακοήθεια, και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, αλλά απέκτησε κι ένα ακόμη πλεονέκτημα να υφίσταται ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του, το οποίο φυσικά θα συνεκτιμηθεί κι από το Εφετείο!!!
 
            Επισημαίνεται ότι πρώτο το Δικηγορικό μας Γραφείο δημιούργησε νομολογία για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) φέρνοντας την πρώτη θετική απόφαση τέτοιου είδους ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παράγει νομολογία με θετικές αποφάσεις ασφαλιστικών, όπως η παρούσα υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου!
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ήρθε κατάσχεση-πλειστηριασμός

Τι κάνουμε;;

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ:

ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

            Η επιλογή του Έλληνα Νομοθέτη να αποστερήσει από τους οφειλέτες το δικαίωμα των ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας εκτέλεσης που κινούν οι πιστωτές τους σε βάρος τους (κατά κόρον πλειστηριασμούς, όχι όμως αποκλειστικά), έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επίκριση από την ευρεία νομική κοινότητα, καθώς πράγματι ανέτρεψε το νομικό τοπίο ώστε η πλάστιγγα να γέρνει πολύ εμφατικά υπέρ των δανειστών και κατά των δανειοληπτών. Παράλληλα, νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει τις διαδικασίες των πλειστηριασμών πολύ πιο γρήγορες και ευχερείς για τους δανειστές, ενώ η αμφισβήτηση των οφειλών στις οποίες βασίζονται οι πλειστηριασμοί, μέσω των Ανακοπών κατά των Διαταγών Πληρωμής, είναι, ως γνωστόν, εξαιρετικά βραδυκίνητες, καθώς οι ημερομηνίες δικασίμων στην Πρωτεύουσα κατά κόρον πέμπονται στο μακρινό 2028!

            Η δυνατότητα του οφειλέτη να αντιτάξει κατά του πιστωτή του ότι διενεργεί καταχρηστικά έναν πλειστηριασμό, είτε λόγω της μεγάλης απόκλισης της οφειλής συγκριτικά με μία πολύ υψηλή αξία ακινήτου, είτε λόγω της αιφνιδιαστικής κατάσχεσης εν μέσω διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, φυσικά δεν θα μπορούσε να εξαλειφθεί με την απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων αναστολής πλειστηριασμού του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για το λόγο αυτό, οι οφειλέτες, καθοδηγούμενοι από τους νομικούς συμπαραστάτες τους, στράφηκαν σε ένα παλιό αλλά παραγνωρισμένο ένδικο βοήθημα, δηλαδή την Ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά των Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

            Παραδοσιακά, η νομολογία έκανε δεκτές τις Ανακοπές αυτές για τυπικούς κυρίως λόγους, ήτοι για διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης, τα οποία φυσικά, όταν οι Εκθέσεις συντάσσονται με τη δέουσα επιμέλεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί αξιόλογη νομολογία η οποία κάνει δεκτές τις Ανακοπές αυτές στη βάση της καταχρηστικότητας της έκδοσης των Εκθέσεων Κατάσχεσης, για λόγους δηλαδή που δεν άπτονται διαδικαστικών ζητημάτων αποκλειστικά, αλλά έχουν να κάνουν με την εν γένει συμπεριφορά του πιστωτή και το κατά πόσο αυτή συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

            Έτσι, έχει συσσωρευθεί σήμερα μία πλούσια νομολογία η οποία αναγνωρίζει ακυρότητα των Εκθέσεων Κατάσχεσης Ακινήτων για λόγους καταχρηστικότητας όπως, πχ.  η αναντιστοιχία της απαίτησης του πιστωτή και της αξίας του ακινήτου, όπου για μία πολύ μικρή απαίτηση φέρεται προς εκποίηση ένα ακίνητο πολύ μεγάλης αξίας ή η επιβολή κατάσχεσης όπου ο πιστωτής που την επισπεύδει δεν έχει λαμβάνειν από το εκπλειστηρίασμα διότι προηγούνται άλλοι δανειστές ή η αιφνιδιαστική για τον οφειλέτη επίδοση της Κατάσχεσης, ενώ βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με τον πιστωτή του για τη συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία δεικνύει ουσιαστικά αντιφάσκουσα συμπεριφορά του πιστωτή. Λιγότερο συχνά απαντώμενες αλλά αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις όπου η προηγούμενη αμφισβήτηση της οφειλής από τον δανειολήπτη και η παρά ταύτα κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος του από τον πιστωτή του οδηγεί στην αναγνώριση της ακυρότητας της Έκθεσης Κατάσχεσης για τον λόγο της καταχρηστικής συμπεριφοράς του πιστωτή.

            Τέλος, η Ανακοπή του άρθου 933 Κ.Πολ.Δ. γίνεται φυσικά δεκτή εφ’ όσον εμφιλοχωρούν διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης. Ένα από τα συχνά σφάλματα είναι συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του πλειστηριασμού σε χρόνο εκτός των υποχρεωτικών ορίων που θέτει ο νόμος· για το σφάλμα αυτό ευθύνεται η πρόσφατη σύντμηση των ορίων αυτών από το νομοθέτη, η οποία προκαλεί συχνά σύγχυση στους πιστωτές και τους δικαστικούς επιμελητές, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται σε εκτός των νομίμων χρονικών ορίων ημερομηνίες ο πλειστηριασμός, όπερ όμως επισύρει την ακυρότητα της Κατάσχεσης!

            Εν κατακλείδι, η απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 938 Κ.Πολ.Δ. κατά της εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός πολύ σημαντικού εργαλείου άμυνας κατά των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών, παρά ταύτα, η μαζική μετακίνηση των οφειλετών στο ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. για την Ανακοπή κατά της Εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πλούσιας νομολογίας που αναδεικνύει, πέρα από τους συμβατικούς λόγους, και την δυνητικά καταχρηστική συμπεριφορά των πιστωτών που επισπεύδουν την εκτέλεση, ώστε να πραγματοποιηθεί μία (μερική τουλάχιστον) εξισορρόπηση των νομίμων συμφερόντων των οφειλετών έναντι των νομοθετικά ευνοημένων δανειστών, η οποία πλέον δεν αναγνωρίζεται σποραδικά, όπως παλαιότερα, αλλά πιο συστηματικά, ώστε ο οφειλέτης που αντιμετωπίζει μία Κατάσχεση να έχει τον τρόπο να υπεραμυνθεί με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Funds – πλειστηριασμοί κατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

            Η μνήμη είναι σίγουρα πολύ νωπή για πληθώρα δανειοληπτών των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών εταιρειών που τους καλούσαν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια μέρα και κάθε μέρα, ιδίως κατά τα έτη 2015 – 2017, ήτοι όταν το φαινόμενο των «κόκκινων δανείων» είχε φτάσει στο ζενίθ τους. Χρειάστηκαν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που επιδίκαζαν αποζημίωση στους οφειλέτες που βίωναν αυτήν την ασφυκτική και άκρως επιβαρυντική καθημερινότητα, αλλά και παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο (όχι βέβαια να εξαλειφθεί), σε πιο βιώσιμα κι ανθρώπινα επίπεδα.

            Τον τελευταίο καιρό, όμως, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν μία καινούργια «αναβίωση» στις επίμονες οχλήσεις των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3758/2009 (για τις εισπρακτικές εταιρείες) και δη ως «επείγουσα διάταξη» και σύμφωνα με την οποία εξομοιώνονται οι δικηγόροι (και οι δικηγορικές εταιρείες) με τις εισπρακτικές.

            Η συγκεκριμένη τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι εισήχθη την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο, δίχως επαρκή νομοθετική επιμέλεια, ενώ υποτίθεται ότι κατατείνει στη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας του οφειλέτη, στην πραγματικότητα χειροτερεύει τη θέση τους, αφού, όχι μόνον δεν περιορίζει το πεδίο δράσης των εξομοιωμένων με τις εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την συχνότερη επικοινωνία με τους οφειλέτες!!!

            Και τούτο διότι, ενώ πάγιο αίτημα των νομικών (και των πολιτών) ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα τιμωρούσε με πρόστιμο τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες που επικοινωνούσαν πλέον της μίας φοράς με τους οφειλέτες των εντολέων τους (καθώς μέχρι σήμερα μόνο «φρένο» αποτελούν οι καταγγελίες των οφειλετών στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών, που μπορεί όμως να πάρουν χρόνια να ολοκληρωθούν), η νέα τροπολογία όχι απλώς δεν τιμωρεί, αλλά αντίθετα, επιτρέπει την αύξηση των ορίων του δικαιώματος όχλησης των οφειλετών!!!

            Παρά τις αντιδράσεις του Δικηγορικού Σώματος, όμως, φαίνεται ότι είναι σκοπός της Πολιτείας να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πλήρη αναβίωση της ζοφερής καθημερινότητας που βίωναν (και σε κάποιο βαθμό βιώνουν μέχρι σήμερα) οι οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν, με την νέα τροπολογία, να δέχονται τακτικά τηλεφωνήματα και από εισπρακτικές εταιρείες και από δικηγορικές εταιρείες, και δη με την «ευλογία» του νομοθέτη.

            Τα ανωτέρω αποτελούν ένα λόγο παραπάνω για τους οφειλέτες να επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων σε αυτό νομικών συμπαραστατών και να επανέλθουν στην κανονικότητα, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με την ψυχοφθόρα τακτική όχληση των δικηγορικών εταιρειών, που φυσικά μόνο σκοπό έχουν την «εκβίαση» του οφειλέτη και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καμία βιώσιμη λύση για τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διάσωση κατοικίας δανειολήπτη, που είχε απορριφθεί για «δόλο», με ασφαλιστικά μέτρα

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αρίθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, δανειολήπτης που είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και του οποίου η αίτηση είχε πρωτοδίκως απορριφθεί, πέτυχε την αναστολή των διωκτικών ενεργειών εναντίον του από τις πιστώτριές του, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!

            Ειδικότερα, ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση προσφυγής στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες και να διασώσει την κύρια κατοικία του. Η αίτησή του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε δόλος ως προς την ανάληψη των δανείων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του Νόμου της ακίνητης περιουσίας του και οι πιστωτές του έσπευσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης με την επίδοση αλλεπάλληλων διαταγών πληρωμής, με πρόδηλο και προφανή σκοπό την εκποίηση της κύριας – και μοναδικής – κατοικίας του.

            Το Δικηγορικό μας Γραφείο άσκησε Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την εξαφάνιση της απορριπτικής και κατάφωρα άδικης απόφασης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

            Με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το Δικαστήριο, κρίνοντας ως σφόδρα πιθανολογούμενη την ευδοκίμηση της Έφεσής μας, διέταξε την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου!!!

            Ο δανειολήπτης κι εντολέας μας όχι μόνον πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών του, σε μία εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, περιόδου για τον ίδιο, καθώς προσφάτως διαγνώστηκε με κακοήθεια, και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, αλλά απέκτησε κι ένα ακόμη πλεονέκτημα να υφίσταται ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του, το οποίο φυσικά θα συνεκτιμηθεί κι από το Εφετείο!!!

            Επισημαίνεται ότι πρώτο το Δικηγορικό μας Γραφείο δημιούργησε νομολογία για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) φέρνοντας την πρώτη θετική απόφαση τέτοιου είδους ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παράγει νομολογία με θετικές αποφάσεις ασφαλιστικών, όπως η παρούσα υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαγραφή άνω του 87% της οφειλής και διάσωση κατοικίας!!!

Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Ειδικότερα:

            Οφειλέτης επισκέφθηκε το δικηγορικό μας γραφείο για τη διευθέτηση οφειλής του, ανερχόμενης σε ποσό πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, για το οποίο είχε ήδη πραγματοποιηθεί δεύτερη επίδοση διαταγής πληρωμής και αυθημερόν σχεδόν αναγκαστική κατάσχεση της κύριας κατοικίας του κι ήταν επικείμενη η απώλειά του μέσω πλειστηριασμού!

            Κατόπιν της ψύχραιμης, παρά την πίεση του χρόνου, και συνετής καθοδήγησης του εντολέα μας, κατατέθηκαν κατ’ αρχήν τα απαιτούμενα ένδικα βοηθήματα για την δικαστική προάσπιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Παρά ταύτα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσής του, διεξήχθη, παράλληλα με την δικαστική διαδικασία, κι εξωδικαστική προσπάθεια ρύθμισης της οφειλής του εντολέα μας μέσω διαπραγμάτευσης, αρχικά με αποστολή εξωδίκου – πρόσκλησης για ρύθμιση της οφειλής κατά τρόπο πρωτίστως βιώσιμο για τον εντολέα μας και κατόπιν με τις κατάλληλες ενέργειες κι επικοινωνίες, κατά κανόνα και αρχή έγγραφες, για τη διασφάλιση του εντολέα μας.

            Αποτέλεσμα των δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών του γραφείου μας, συμφωνήθηκε η αποπληρωμή της οφειλής του εντολέα μας με μία (1) εφάπαξ δόση μόλις επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, με τη ρητή μνεία ότι το υπόλοιπο της οφειλής του θα διαγραφόταν!!!

            Πρόκειται δηλαδή για διαγραφή άνω του 87% της οφειλής του εντολέα μας, ενώ παράλληλα, με την απόσβεση της οφειλής του, διασώζει ο ίδιος και την ακίνητη περιουσία του και αποφεύγει τον πλειστηριασμό της!!!

            Κατωτέρω επισυνάπτεται το κείμενο της ρύθμισης:

            Το ως άνω περιστατικό αποτελεί απτή απόδειξη ότι μέσω των κατάλληλων, συνετών και μεθοδευμένων ενεργειών διαπραγμάτευσης, μία οφειλή είναι εφικτό να διευθετηθεί, με τον πλέον συμφέροντα για τον οφειλέτη τρόπο, ακόμη και εν όψει πλειστηριασμού του ακινήτου του!

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ρύθμιση χρέους με μεγάλη διαγραφή

Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Εξαιρετικές ρυθμίσεις δανειακών οφειλών με μεγάλα κουρέματα και συμφέρουσες δόσεις!

            Ειδικότερα:

            Ζεύγος οφειλετών μας εμπιστεύθηκε για να αναλάβουμε την διαπραγμάτευση με την τράπεζα, προκειμένου να επιτύχουμε τη ρύθμιση των οφειλών του, από επιχειρηματικό και καταναλωτικό δάνειο, αντίστοιχα, κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις οικονομικές δυνατότητές του.

Στην πρώτη περίπτωση, η συνολική οφειλή έφθασε να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, καταφέραμε όμως με τα διαπραγματευτικά μέσα και τις μεθόδους μας, να πετύχουμε διαγραφή μεγαλύτερη από το 1/3 του συνόλου της οφειλής και την αποπληρωμή του υπολοίπου (39.000 ευρώ) σε 150 μηνιαίες δόσεις των 260 ευρώ, ποσό που ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες των οφειλετών.  

Ταυτόχρονα, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε τη ρύθμιση και της καταναλωτικής οφειλής του ζεύγους, ανερχόμενης σε ποσό 20.000 ευρώ περίπου, και δη με εξόφληση συνολικού ποσού 4.400 ευρώ, και διαγραφή του υπολοίπου, δηλαδή αναφερόμαστε σε διαγραφή οφειλής που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%!! Ως προς δε το τμήμα της εξόφλησης, αυτή θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, με εφαρμοζόμενο επιτόκιο 3,6% -μικρό επιτόκιο για τα καταναλωτικής φύσης δάνεια- με δόση μικρότερη από 130 ευρώ.      

Τα ανωτέρω αποτελούν απτή απόδειξη ότι μέσω των κατάλληλων, συνετών και μεθοδευμένων ενεργειών διαπραγμάτευσης, μία οφειλή είναι εφικτό να διευθετηθεί, με τον πλέον συμφέροντα για τον οφειλέτη τρόπο!

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Σημασία της εξωδικαστικής επίσημης διαπραγμάτευσης

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            Η εξωδικαστική διαπραγμάτευση αποτελεί συχνά την πιο γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους, καθώς, εφ’ όσον διενεργείται από έμπειρους κι εξειδικευμένους σε αυτήν νομικούς συμπαραστάτες, δύναται να οδηγήσει σε μία συμφέρουσα και βιώσιμη για τον οφειλέτη ρύθμιση των οφειλών του με πολύ μεγαλύτερες διαγραφές από αυτές που καταφέρνει κάποιος άπειρος και μη ενημερωμένος δανειολήπτης. Παρά ταύτα, συμβαίνει κάποιες φορές, τόσο λόγω της ούτως ή άλλως επιθετικής διάθεσης των πιστωτών (ιδίως των fund) ή και, ενδεχομένως κι επί παραδείγματι, της αμφισβήτησης εκ μέρους του οφειλέτη του ύψους της οφειλής του, όπου η διαδικασία της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης δεν είναι εφικτό να καρποφορήσει και να ευοδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αναρωτιέται κανείς εάν η προηγηθείσα διαδικασία υπήρξε ουσιαστικά ανώφελη για τον οφειλέτη, ιδίως εάν κινήθηκε δικαστική διαδικασία εναντίον του.

            Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον διενεργείται με καλή πίστη και διαφάνεια εκ μέρους του οφειλέτη, δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό «χαρτί» στη δικαστική διαδικασία του οφειλέτη. Ειδικότερα, η προσπάθεια, εκ μέρους του δανειολήπτη, να ρυθμίσει τις οφειλές του, η αποστολή εκ μέρους του όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων στην πιστώτριά του, εφ’ όσον αποδεικνύεται, είναι δυνατόν να οδηγήσει το Δικαστήριο στην κρίση ότι η πιστώτριά του (ή το fund) κινήθηκε άκρως καταχρηστικώς, εάν αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, επέλεξε να κωφεύσει απέναντι στις προσπάθειές του και να τις αγνοήσει, δίχως να ανοίξει ουσιαστικό (ή και καθόλου) διάλογο, επιλέγοντας τη δικαστική οδό ως μονόδρομο.  ιδίως εν μέσω των συνομιλιών διαπραγμάτευσης.

            Πράγματι, υπάρχει ισχυρό νομολογιακό ρεύμα, όπου αναγνωρίζουν αποφάσεις δικαστηρίων ότι ενώ εκ μέρους του οφειλέτη έγιναν όλες οι προσπάθειες για τη ρύθμιση των οφειλών του ή και ότι συνεχίζονταν μέχρι του σημείου τούτου, η επιλογή της δικαστικής οδού από την πιστώτρια γίνεται καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να   ακυρώνεται η δίκη υπέρ του οφειλέτη. Αυτό έχει αναγνωριστεί τόσο σε δίκες ανακοπής  που αφορούν την έκδοση διαταγών πληρωμής όσο και σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση, δηλαδή την προσπάθεια εκπλειστηρίασης ακινήτου του οφειλέτη. Στις τελευταίες περιπτώσεις μάλιστα, ορισμένες αποφάσεις δικαστηρίων διαγιγνώσκουν καταχρηστικότητα κι όταν υπάρχει, π.χ., δυσαναλογία μεταξύ της απαίτησης και της αξίας του ακινήτου.

            Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε υπόθεση κρίνεται, όπως λέγεται στα νομικά, in concreto, δηλαδή εξετάζεται η κάθε υπόθεση με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις που την χαρακτηρίζουν. Άλλωστε, η έννοια της «καταχρηστικότητας» είναι γενική και πρέπει να εξειδικεύεται κάθε φορά σε κάθε υπόθεση.

            Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να γίνουν δύο πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

Πρώτον, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να λαμβάνει κατά το δυνατόν τον πιο επίσημο κι έγγραφο τύπο, ώστε να είναι εφικτή η απόδειξη της διενέργειάς της μέσω της προσκόμισης δικαιολογητικών (σχετικών) εγγράφων ενώπιον του εκάστοτε δικαστηρίου. Είναι προφανές ότι ο προφορικός χαρακτήρας της διαπραγμάτευσης, όσο κι αν φαινομενικά προωθεί την υπόθεση του εκάστοτε δανειολήπτη, δεν δύναται να αποδειχθεί ευχερώς (ή και καθόλου) ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δεν διασώζει και από το ότι ο πιστωτής συχνά παίζει παιχνίδι «ψαρεύοντας» τις δυνατότητες του οφειλέτη και διαρκώς ανεβάζει τα αιτούμενα από αυτόν ποσά…

Δεύτερον, η εξατομίκευση του όρου της «καταχρηστικότητας» είναι ένα νομικό έργο εξαιρετικά σύνθετο και προσεγμένο, ώστε σε κάθε περίπτωση, ο νομικός που χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείμενο (εκτός από το υλικό) για να την επιχειρήσει με τον πλέον προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.

            Καταληκτικά, η εξωδικαστική διαπραγμάτευση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ως μία μικρής σημασίας για τον οφειλέτη κι ως εκ τούτου διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά ο χειρισμός της ευθύς εξαρχής θα πρέπει να διενεργείται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε, ακόμη κι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει, να μπορεί σε δεύτερο χρόνο να «εργαλειοποιηθεί» και να προσφέρει ουσιαστικά «ανταλλάγματα» στον οφειλέτη – δανειολήπτη, στην προσπάθειά του να αμυνθεί από τις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.