RSS

Author Archives: akorela

About akorela

Είμαι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πολυετή πείρα σε όλους σχεδόν τους τομείς του δικαίου ασκώντας μαχόμενη δικηγορία στα Δικαστήρια όλης της χώρας. Γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Αύξηση τιμής ακινήτου-αναστολή πλειστηριασμού

ΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ενόψει πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη- εντολέα μας, ασκήσαμε την προβλεπόμενη ανακοπή του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, με σκοπό να πετύχουμε την αύξηση της αξίας του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή του πλειστηριασμού από την ίδια την πιστώτρια και να ανοίξει τη δίοδο για μία ουσιαστική διαπραγμάτευση, προς εξεύρεση μίας συμφέρουσας και βιώσιμης ρύθμισης της οφειλής του δανειολήπτη.

Πρακτικά, η διόρθωση της τιμής είναι καίριας σημασίας, καθώς αντιστρέφει το «πλεονέκτημα» των πιστωτριών (Τραπεζών και Fund), διότι ως γνωστόν οι πιστώτριες κατά κανόνα φέρουν προς πλειστηριασμό τα ακίνητα των οφειλετών τους σε τιμές ενίοτε πραγματικά εξευτελιστικές ή απλά χαμηλότερες από τις εμπορικές τους αξίες· αυτό εξυπηρετεί δύο παράλληλους σκοπούς τους: πρώτον, την απόκτηση του ακινήτου από την ίδια την πιστώτρια σε προνομιακή τιμή (με σκεπτικό την αποκόμιση κέρδους από τη μεταπώληση στην πραγματική του εμπορική αξία) και δεύτερον την αποπληρωμή μικρού μόνον μέρους της οφειλής του δανειολήπτη, ώστε αυτός, ακόμη και μετά την απώλεια του ακινήτου του, να παραμείνει δεσμευμένος από μία οφειλή προς την πιστώτριά του.

            Στην προκειμένη περίπτωση καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η αξία του επίδικου ακινήτου δεν είναι το ποσό των 114.500 ευρώ που η πιστώτρια όρισε στην κατασχετήρια έκθεσή της, αλλά μεγαλύτερη και δη ύψους 150.000 ευρώ, αν και το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αχαρνών στην υποβαθμισμένη ζώνη του Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών.

Και τούτο διότι, χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στα ζητήματα αυτά, δημιουργήσαμε  αποδεικτικά μέσα που μας παρέχουν τη δυνατότητα να αποδείξουμε και να αναδείξουμε την αντικειμενική και εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου.

             Η κατάλληλη προετοιμασία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, με τη συγκέντρωση του προαναφερθέντος αποδεικτικού μέσου, επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και προσφέρει μια ανάσα στον οφειλέτη, καθώς σε κάθε περίπτωση μπορεί είτε να απαλλαγεί από μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του είτε να ρυθμίσει αυτήν με μεγαλύτερες αξιώσεις.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διωκτική μανία από funds-Παραγραφή δανείων

Διαταγές πληρωμής για δάνεια-οφειλές που έχουν παραγραφεί!

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

            Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί το όχι απαραίτητα πολύ συχνό, αλλά σε κάθε περίπτωση αξιοπαρατήρητο φαινόμενο τα αλλοδαπά funds, διά των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, να επιδίδουν Διαταγές Πληρωμής που εκδόθηκαν σε χρονικό διάστημα υπέρ της εικοσαετίας. Τούτο γεννάει το εύλογο ερώτημα, πότε παραγράφεται μία Διαταγή Πληρωμής και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένας πιστωτής να διατηρεί μία Διαταγή Πληρωμής δίχως να την εκτελεί και παρά ταύτα να απειλεί έναν οφειλέτη;

            Κατ’ αρχήν, η χρηματική απαίτηση του δανειστή για τόκους και χρεολύσια από μία σύμβαση δανείου παραγράφεται στη βραχυχρόνια πενταετή παραγραφή (άρθρ. 250 στ. 15 Α.Κ.), η παραγραφή αυτή δε αφορά κάθε επιμέρους απαίτηση. Παρά ταύτα, εάν γίνει καταγγελία της σύμβασης από τον δανειστή, τότε η (συνολική πλέον) απαίτηση παραγράφεται στα είκοσι (20) έτη.

            Με την επίδοση της Διαταγής Πληρωμής, διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής αυτή (άρθρ. 634 ΚΠολΔ) και έκτοτε αρχίζει νέα, εικοσαετής παραγραφή (άρθρ. 270 Α.Κ.).

            Τότε, η παραγραφή της αξίωσης από την Διαταγή Πληρωμής, ουσιαστικά, φαίνεται να διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 268 Α.Κ., η οποία ορίζει  ότι «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή.».

            Οπότε το ζήτημα που εγείρεται φαίνεται να είναι: πότε τελεσιδικεί η Διαταγή Πληρωμής;

            Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: πρώτον, εάν ασκηθεί Ανακοπή από τον οφειλέτη, τότε η Διαταγή Πληρωμής τελεσιδικεί όταν (κι εφόσον) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την Ανακοπή από Εφετείο. Οπότε, ουσιαστικά, η εικοσαετία θα ξεκινήσει από την έκδοση της απόφασης αυτής. Αν δεν ασκηθεί όμως Ανακοπή, τότε, εφαρμόζεται το άρθρο 633 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο αν δεν ασκηθεί Ανακοπή μετά και τη δεύτερη επίδοση, τότε η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 268 Α.Κ. και τελεσιδικεί η Διαταγή Πληρωμής, οπότε ξεκινά από το χρόνο εκείνο η εικοσαετής παραγραφή.

            Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο από την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής να περάσει άπρακτη η εικοσαετία από τον δανειστή, χωρίς να κινήσει αυτός διαδικασία εκτέλεσης και ο οφειλέτης να μην έχει ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.

            Τί γίνεται τότε;

Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, η Διαταγή Πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, οπότε δεν νοείται η παραγραφή του άρθρου 268 Α.Κ. Αντίθετα, παραμένει σε ισχύ η παραγραφή της πρώτης διακοπής, κι εάν παρέλθει η εικοσαετία, η αξίωση από την Διαταγή Πληρωμής παραγράφεται.

            Επομένως, ένα fund (ή ένας δανειστής – πιστωτής γενικά) που έχει εκδώσει Διαταγή Πληρωμής προ υπέρ-εικοσαετίας, είναι πρόδηλο ότι δεν δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίησή του σήμερα, λόγω παραγραφής. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνεια του δανειστή να διεκδικήσει την οφειλή του, αν μη τι άλλο, αποδυναμώνει το δικαίωμά του και καθιστά καταχρηστική την απαίτησή του, αφού έχει δημιουργήσει την εύλογη εντύπωση στον οφειλέτη ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την απαίτηση αυτή.

            Θα πρέπει, επομένως, αυτό το περίεργο φαινόμενο να κινούν τα funds εκτελέσεις στη βάση παμπάλαιων Διαταγών Πληρωμής που υπερβαίνουν την εικοσαετία, να αποδοθεί στην διωκτική τους μανία και την προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν απαιτήσεις που αγόρασαν, ακόμη και με τρόπο μη σύννομο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Αναστολή ενεργειών πλειστηριασμού

            Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αρίθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, δανειολήπτης που είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και του οποίου η αίτηση είχε πρωτοδίκως απορριφθεί, πέτυχε την αναστολή των διωκτικών ενεργειών εναντίον του από τις πιστώτριές του, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!

            Ειδικότερα, ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση προσφυγής στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες και να διασώσει την κύρια κατοικία του. Η αίτησή του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε δόλος ως προς την ανάληψη των δανείων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του Νόμου της ακίνητης περιουσίας του και οι πιστωτές του έσπευσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης με την επίδοση αλλεπάλληλων διαταγών πληρωμής, με πρόδηλο και προφανή σκοπό την εκποίηση της κύριας – και μοναδικής – κατοικίας του.

            Το Δικηγορικό μας Γραφείο άσκησε Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την εξαφάνιση της απορριπτικής και κατάφωρα άδικης απόφασης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

            Με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το Δικαστήριο, κρίνοντας ως σφόδρα πιθανολογούμενη την ευδοκίμηση της Έφεσής μας, διέταξε την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου!!! Μάλιστα, δεν ανέστειλε μόνον την εκτέλεση των ήδη κοινοποιηθέντων σε αυτόν Διαταγών Πληρωμής, αλλά απαγόρευσε κάθε ενέργεια εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του, από οποιονδήποτε πιστωτή, ώστε να έχει η απόφαση ισχύ «erga omnes».

            Παράλληλα, το δικάσαν Δικαστήριο δεν επέβαλε καταβολή μηνιαίας δόσης προς τους πιστωτές του δανειολήπτη, δίνοντας μία ουσιαστική ανάσα στον εντολέα μας!

            Συγκεκριμένα, για του λόγου το αληθές, το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής:

Έτσι, ο δανειολήπτης κι εντολέας μας όχι μόνον πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών του, σε μία εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, περιόδου για τον ίδιο, καθώς προσφάτως διαγνώστηκε με κακοήθεια, και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, αλλά απέκτησε κι ένα ακόμη πλεονέκτημα να υφίσταται ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του, το οποίο φυσικά θα συνεκτιμηθεί κι από το Εφετείο!!!
 
            Επισημαίνεται ότι πρώτο το Δικηγορικό μας Γραφείο δημιούργησε νομολογία για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) φέρνοντας την πρώτη θετική απόφαση τέτοιου είδους ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παράγει νομολογία με θετικές αποφάσεις ασφαλιστικών, όπως η παρούσα υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου!
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ασφαλιστικά μέτρα για μείωση επικοινωνίας και διατροφή

Το δικηγορικό μας γραφείο πέτυχε την έκδοση μιας ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσωρινής διαταγής επί αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων μιας άνεργης μητέρας δύο ανήλικων θυγατέρων ηλικίας, 17 και 13 ετών, η οποία ζητούσε με την αίτησή της, στρεφόμενη κατά του εν διαστάσει συζύγου της, να ρυθμιστούν τα δύο πολύ κομβικά ζητήματα, της επικοινωνίας και της διατροφής για τα τέκνα.

Ειδικότερα, ο καθ’ ου πατέρας είχε αποχωρήσει από την συζυγική στέγη από πολλά έτη, διεκδικούσε όμως επικοινωνία με τις ανήλικες θυγατέρες του -χωρίς την παρουσία της μητέρας-, πράγμα όμως αντίθετο στη βούληση των ίδιων των τέκνων αλλά και της μητέρας, λόγω του οξύθυμου κι επιθετικού χαρακτήρα του καθ’ ού πατέρα. Ωστόσο, ο καθ’ ου προκειμένου να πιέσει τις καταστάσεις και να επιτύχει την επικοινωνία που εκείνος ήθελε, εκβιαστικά ενεργώντας, σταδιακά μείωσε τη διατροφή που προφορικά είχε συμφωνηθεί, μέχρι που τελικά σταμάτησε να πληρώνει διατροφή εντελώς, υποχρεώνοντας την αιτούσα μητέρα να στρέφεται για βοήθεια στους υπερήλικες γονείς της και να περικόπτει ακόμα και από τα χρειώδη για τα τέκνα της, υποβάλλοντας αυτά σε στερήσεις, μη δυνάμενη να ανταποκριθεί στο σύνολο των αναγκών τους και δη των φροντιστηριακών.

Με τους κατάλληλους χειρισμούς, όλα τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί μας έγιναν δεκτοί, κι έτσι η επικοινωνία διατάχθηκε να γίνεται πάντα με την παρουσία της μητέρας, όπως άλλωστε γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ επίσης δεν επετράπη στον πατέρα η επικοινωνία με διανυκτέρευση, προς ανακούφιση της δικής μας πλευράς

Ως προς δε το ζήτημα της διατροφής, υποχρεώθηκε ο καθ’ ου πατέρας να καταβάλλει προσωρινά ένα μέρος για τη διατροφή των δύο τέκνων (700 ευρώ), με το οποίο στην ουσία καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των τέκνων.

 Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα τέκνων περί επιμέλειας, συνεπιμέλειας, επικοινωνίας  και διατροφής, διατροφής συζύγων, γονέων και ανιόντων καθώς και υιοθεσίας τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Ήρθε κατάσχεση-πλειστηριασμός

Τι κάνουμε;;

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ:

ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

            Η επιλογή του Έλληνα Νομοθέτη να αποστερήσει από τους οφειλέτες το δικαίωμα των ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας εκτέλεσης που κινούν οι πιστωτές τους σε βάρος τους (κατά κόρον πλειστηριασμούς, όχι όμως αποκλειστικά), έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επίκριση από την ευρεία νομική κοινότητα, καθώς πράγματι ανέτρεψε το νομικό τοπίο ώστε η πλάστιγγα να γέρνει πολύ εμφατικά υπέρ των δανειστών και κατά των δανειοληπτών. Παράλληλα, νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει τις διαδικασίες των πλειστηριασμών πολύ πιο γρήγορες και ευχερείς για τους δανειστές, ενώ η αμφισβήτηση των οφειλών στις οποίες βασίζονται οι πλειστηριασμοί, μέσω των Ανακοπών κατά των Διαταγών Πληρωμής, είναι, ως γνωστόν, εξαιρετικά βραδυκίνητες, καθώς οι ημερομηνίες δικασίμων στην Πρωτεύουσα κατά κόρον πέμπονται στο μακρινό 2028!

            Η δυνατότητα του οφειλέτη να αντιτάξει κατά του πιστωτή του ότι διενεργεί καταχρηστικά έναν πλειστηριασμό, είτε λόγω της μεγάλης απόκλισης της οφειλής συγκριτικά με μία πολύ υψηλή αξία ακινήτου, είτε λόγω της αιφνιδιαστικής κατάσχεσης εν μέσω διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, φυσικά δεν θα μπορούσε να εξαλειφθεί με την απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων αναστολής πλειστηριασμού του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για το λόγο αυτό, οι οφειλέτες, καθοδηγούμενοι από τους νομικούς συμπαραστάτες τους, στράφηκαν σε ένα παλιό αλλά παραγνωρισμένο ένδικο βοήθημα, δηλαδή την Ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά των Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

            Παραδοσιακά, η νομολογία έκανε δεκτές τις Ανακοπές αυτές για τυπικούς κυρίως λόγους, ήτοι για διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης, τα οποία φυσικά, όταν οι Εκθέσεις συντάσσονται με τη δέουσα επιμέλεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί αξιόλογη νομολογία η οποία κάνει δεκτές τις Ανακοπές αυτές στη βάση της καταχρηστικότητας της έκδοσης των Εκθέσεων Κατάσχεσης, για λόγους δηλαδή που δεν άπτονται διαδικαστικών ζητημάτων αποκλειστικά, αλλά έχουν να κάνουν με την εν γένει συμπεριφορά του πιστωτή και το κατά πόσο αυτή συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

            Έτσι, έχει συσσωρευθεί σήμερα μία πλούσια νομολογία η οποία αναγνωρίζει ακυρότητα των Εκθέσεων Κατάσχεσης Ακινήτων για λόγους καταχρηστικότητας όπως, πχ.  η αναντιστοιχία της απαίτησης του πιστωτή και της αξίας του ακινήτου, όπου για μία πολύ μικρή απαίτηση φέρεται προς εκποίηση ένα ακίνητο πολύ μεγάλης αξίας ή η επιβολή κατάσχεσης όπου ο πιστωτής που την επισπεύδει δεν έχει λαμβάνειν από το εκπλειστηρίασμα διότι προηγούνται άλλοι δανειστές ή η αιφνιδιαστική για τον οφειλέτη επίδοση της Κατάσχεσης, ενώ βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με τον πιστωτή του για τη συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία δεικνύει ουσιαστικά αντιφάσκουσα συμπεριφορά του πιστωτή. Λιγότερο συχνά απαντώμενες αλλά αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις όπου η προηγούμενη αμφισβήτηση της οφειλής από τον δανειολήπτη και η παρά ταύτα κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος του από τον πιστωτή του οδηγεί στην αναγνώριση της ακυρότητας της Έκθεσης Κατάσχεσης για τον λόγο της καταχρηστικής συμπεριφοράς του πιστωτή.

            Τέλος, η Ανακοπή του άρθου 933 Κ.Πολ.Δ. γίνεται φυσικά δεκτή εφ’ όσον εμφιλοχωρούν διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης. Ένα από τα συχνά σφάλματα είναι συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του πλειστηριασμού σε χρόνο εκτός των υποχρεωτικών ορίων που θέτει ο νόμος· για το σφάλμα αυτό ευθύνεται η πρόσφατη σύντμηση των ορίων αυτών από το νομοθέτη, η οποία προκαλεί συχνά σύγχυση στους πιστωτές και τους δικαστικούς επιμελητές, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται σε εκτός των νομίμων χρονικών ορίων ημερομηνίες ο πλειστηριασμός, όπερ όμως επισύρει την ακυρότητα της Κατάσχεσης!

            Εν κατακλείδι, η απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 938 Κ.Πολ.Δ. κατά της εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός πολύ σημαντικού εργαλείου άμυνας κατά των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών, παρά ταύτα, η μαζική μετακίνηση των οφειλετών στο ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. για την Ανακοπή κατά της Εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πλούσιας νομολογίας που αναδεικνύει, πέρα από τους συμβατικούς λόγους, και την δυνητικά καταχρηστική συμπεριφορά των πιστωτών που επισπεύδουν την εκτέλεση, ώστε να πραγματοποιηθεί μία (μερική τουλάχιστον) εξισορρόπηση των νομίμων συμφερόντων των οφειλετών έναντι των νομοθετικά ευνοημένων δανειστών, η οποία πλέον δεν αναγνωρίζεται σποραδικά, όπως παλαιότερα, αλλά πιο συστηματικά, ώστε ο οφειλέτης που αντιμετωπίζει μία Κατάσχεση να έχει τον τρόπο να υπεραμυνθεί με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Funds – πλειστηριασμοί κατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Συνεπιμέλεια, όροι και αποφάσεις

            Ο νόμος 4800/2021, που επέφερε αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και εισήγαγε τον όρο «συνεπιμέλεια» στην ελληνική έννομη τάξη, μετρά ήδη 9 μήνες εφαρμογής και έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την θέση της νομολογίας στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.

            Γεγονός είναι πως μετά την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, έχουν αυξηθεί τα αιτήματα των γονέων -που δεν διαμένουν με τα τέκνα τους- να διεκδικήσουν δικαστικά την συνεπιμέλεια, δηλαδή την ουσιαστική «από κοινού» και «εξίσου» επιμέλεια των τέκνων τους, ασκώντας είτε ασφαλιστικά μέτρα είτε τακτική αγωγή.

            Η θέση και ο ρόλος του δικαστή είναι φυσικά να προασπίσει το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες αυτού και με δίκαιο τρόπο να προσφέρει την πλέον συμφέρουσα και πρακτικά βιώσιμη λύση, εκτιμώντας κάθε φορά τις ειδικές περιστάσεις. Ο ν. 4800/2021 αποτελεί το νομικό «όχημα» για την επίτευξη μιας ισορροπημένης σχέσης των γονέων με το παιδί τους, καθώς και μιας ισορροπημένης καθημερινότητας για το ίδιο το παιδί, το συμφέρον του οποίου άλλωστε οφείλει και πρέπει να εξυπηρετείται πρωτίστως.

            Η νομολογία που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα εφαρμόζει τον ν. 4800/2021 και εξετάζει τον συναισθηματικό δεσμό του τέκνου με τους γονείς του ξεχωριστά, τις δυνατότητες που έκαστος εξ αυτών διαθέτει για την επιμελή φροντίδα και ουσιαστική κάλυψη των αναγκών του ανήλικου, για να υπάρξει έδαφος εφαρμογής της συνεπιμέλειας. Πρέπει αφενός να υπάρχουν κοντινοί τόποι διαμονής των γονέων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές κατοικίες και από αυτές στο σχολείο και τις λοιπές δραστηριότητές του, αφετέρου να τηρούν οι γονείς μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις (ή έστω να διασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο συνεννόησης), έτσι ώστε η παράλληλη ύπαρξη δύο κέντρων ζωής του τέκνου να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του ούτε να δημιουργεί σε αυτό ανασφάλεια και ψυχολογική επιβάρυνση, όπως θα συμβαίνει αν βιώνει κλίμα συνεχών εντάσεων και τριβών μεταξύ των γονέων του, καθόσον η συνεπιμέλεια- εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονέων στις επιλογές και στη διαχείριση του ανήλικου κατά τρόπο παραγωγικό, ώστε το παιδί να βιώνει την κατάσταση ήρεμα και χαρούμενα.

         Ως εκ τούτου, υπάρχει πλειάδα δικαστικών αποφάσεων που δέχονται την άσκηση «συνεπιμέλειας», αφού πρώτα έχουν συνεκτιμηθεί και εξεταστεί κατά τα ανωτέρω οι ειδικές περιστάσεις, με κύριο γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Για να υπάρξει δε μια όσο το δυνατόν ορθή αξιολόγηση των συνθηκών κάθε περίπτωσης, δύναται να προηγηθεί και ιδιαίτερη επικοινωνία του δικαστή με το ανήλικο –εφόσον βρίσκεται σε ηλικία τέτοια ώστε να διαθέτει ωριμότητα σκέψης-σε κάθε δε περίπτωση κρίσιμα στοιχεία αποτελούν η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανήλικου τέκνου, καθώς και οι αναπτυχθέντες μέχρι τότε δεσμοί με τους γονείς και τυχόν αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη ιδίως η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και γενικότερα οι βιοτικές συνθήκες αυτών, όπως είναι το ευρύτερο περιβάλλον τους, οι συνθήκες του επαγγέλματός τους, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης.       

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας  και διατροφής ανήλικων τέκνων, τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ (REVENGE PORN):

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

            Ήδη σε προηγούμενο άρθρο μας, είχαμε τονίσει την αδήριτη ανάγκη για κάλυψη αυτού του πραγματικού νομοθετικού κενού αναφορικά με την εκδικητική πορνογραφία. Η υπόθεση του γνωστού τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου υπήρξε η αφορμή όχι μόνον να συζητηθεί πιο ανοιχτά το ζήτημα της εκδικητικής πορνογραφίας, αλλά και να εμπεδωθεί στην κοινωνία – και στον Έλληνα Νομοθέτη – η πραγματική διάσταση του προβλήματος αυτού, ότι δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα «φαινόμενο» με επιδημικές διαστάσεις, το οποίο ο Νομοθέτης του παρελθόντος δεν (θα μπορούσε να) είχε προβλέψει, καθώς η εκδικητική πορνογραφία είναι υποπροϊόν μίας τεχνολογικής ανάπτυξης που ξεπέρασε την ελληνική νομοθεσία.

            Το νομοθετικό κενό άλλωστε διέγνωσε και ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης, πραγματοποιώντας μία πραγματική «νομική ακροβασία» ώστε το ποινικό αδίκημα να διωχθεί με την αληθή του βαρύτητα, ως κακούργημα.

            Εν όψει τούτων, ήταν δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης το κενό αυτό να καλυφθεί νομοθετικά, ευθέως, για την βέλτιστη δυνατή προστασία των θυμάτων. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής έρχεται με τροπολογία «της τελευταίας στιγμής» σε νομοσχέδιο για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022.

            Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κωδικοποιείται το άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Άρθρο 346

Προσβολές της γενετήσιας ζωής

1. Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

2. Όποιος απειλεί άλλον ότι θα τελέσει τις πράξεις της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου εξαναγκάζει άλλον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή για την οποία αυτός δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

3. Με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της παρ. 1 αν τελείται:

α. με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών,

β. από ενήλικο και αφορά σε ανήλικο,

γ. σε βάρος νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου του υπαιτίου ή σε βάρος προσώπου που συνοικεί με αυτόν ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή βρίσκεται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του,

δ. με σκοπό να προσπορίσει ο υπαίτιος στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου οδήγησε στο θάνατο επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.»

Προκύπτει, από τα ανωτέρω, ότι η εκδικητική πορνογραφία θεσπίζεται ως αυτοτελές αδίκημα, από πλημμέλημα έως και κακούργημα. Οι κακουργηματικές μορφές του αδικήματος αφορούν τις περιπτώσεις: α. που ο δράστης αναρτά το υλικό στο διαδίκτυο,  β. που αφορούν ανήλικο, γ. που αφορούν ιδιαίτερη σχέση του δράστη με το θύμα (συζυγική, συντροφική, εργασίας, υπηρεσίας, επιμέλειας κα.) και δ. που ο δράστης αποσκοπεί να προσπορίσει περιουσιακό όφελος.

            Ιδιαίτερη περίπτωση που επισύρει κάθειρξη είναι αυτή που, συνεπεία των ως άνω πράξεων, το θύμα επιχείρησε να αυτοκτονήσει ενώ, αν η απόπειρα οδήγησε το θύμα στο θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

            Η νομοθετική αυτή παρέμβαση αξιολογείται ήδη θετικά, καθώς ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου, αλλά και των θυμάτων της εκδικητικής πορνογραφίας, ενώ ελπίζουμε ότι η εφαρμογή του νόμου θα δικαιώσει τον οπτιμισμό των αρχικών αναλύσεων κι ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην αποτροπή αλλά και την πάταξη αυτού του δυστυχούς φαινομένου, μακροπρόθεσμα.

Σημειωτέον ότι ο νόμος αυτός θα διασώσει πολλά ανήλικα θύματα – εφήβους ιδίως,  που είναι πιο συχνά εμπλεκόμενοι σε τέτοιες υποθέσεις, όπως έχει δείξει η εμπειρία μας, λόγω του ότι τα social media, Instagram, TikTok, f/b,  βρίθουν από εικόνες και βίντεο σχετικά.

Επίσης, τα θύματα εκτός από τις ποινικές ευθύνες κατά του δράστη μπορούν να διεκδικήσουν και αποζημιώσεις για την έκθεση της ιδιωτικής τους σφαίρας και τις συνέπειες στην προσωπικότητα και την συνέχιση της ζωής τους γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8811903, 6932455478.

   

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

            Η μνήμη είναι σίγουρα πολύ νωπή για πληθώρα δανειοληπτών των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών εταιρειών που τους καλούσαν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια μέρα και κάθε μέρα, ιδίως κατά τα έτη 2015 – 2017, ήτοι όταν το φαινόμενο των «κόκκινων δανείων» είχε φτάσει στο ζενίθ τους. Χρειάστηκαν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που επιδίκαζαν αποζημίωση στους οφειλέτες που βίωναν αυτήν την ασφυκτική και άκρως επιβαρυντική καθημερινότητα, αλλά και παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο (όχι βέβαια να εξαλειφθεί), σε πιο βιώσιμα κι ανθρώπινα επίπεδα.

            Τον τελευταίο καιρό, όμως, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν μία καινούργια «αναβίωση» στις επίμονες οχλήσεις των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3758/2009 (για τις εισπρακτικές εταιρείες) και δη ως «επείγουσα διάταξη» και σύμφωνα με την οποία εξομοιώνονται οι δικηγόροι (και οι δικηγορικές εταιρείες) με τις εισπρακτικές.

            Η συγκεκριμένη τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι εισήχθη την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο, δίχως επαρκή νομοθετική επιμέλεια, ενώ υποτίθεται ότι κατατείνει στη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας του οφειλέτη, στην πραγματικότητα χειροτερεύει τη θέση τους, αφού, όχι μόνον δεν περιορίζει το πεδίο δράσης των εξομοιωμένων με τις εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την συχνότερη επικοινωνία με τους οφειλέτες!!!

            Και τούτο διότι, ενώ πάγιο αίτημα των νομικών (και των πολιτών) ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα τιμωρούσε με πρόστιμο τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες που επικοινωνούσαν πλέον της μίας φοράς με τους οφειλέτες των εντολέων τους (καθώς μέχρι σήμερα μόνο «φρένο» αποτελούν οι καταγγελίες των οφειλετών στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών, που μπορεί όμως να πάρουν χρόνια να ολοκληρωθούν), η νέα τροπολογία όχι απλώς δεν τιμωρεί, αλλά αντίθετα, επιτρέπει την αύξηση των ορίων του δικαιώματος όχλησης των οφειλετών!!!

            Παρά τις αντιδράσεις του Δικηγορικού Σώματος, όμως, φαίνεται ότι είναι σκοπός της Πολιτείας να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πλήρη αναβίωση της ζοφερής καθημερινότητας που βίωναν (και σε κάποιο βαθμό βιώνουν μέχρι σήμερα) οι οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν, με την νέα τροπολογία, να δέχονται τακτικά τηλεφωνήματα και από εισπρακτικές εταιρείες και από δικηγορικές εταιρείες, και δη με την «ευλογία» του νομοθέτη.

            Τα ανωτέρω αποτελούν ένα λόγο παραπάνω για τους οφειλέτες να επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων σε αυτό νομικών συμπαραστατών και να επανέλθουν στην κανονικότητα, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με την ψυχοφθόρα τακτική όχληση των δικηγορικών εταιρειών, που φυσικά μόνο σκοπό έχουν την «εκβίαση» του οφειλέτη και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καμία βιώσιμη λύση για τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελεύθερη επικοινωνία γονέα-τέκνου. Συνέπειες παρεμπόδισης:

            Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, βαρύνουσας σημασίας είναι το δικαίωμα του γονέα να επικοινωνεί με το τέκνο του, ελεύθερα και απρόσκοπτα. Και τούτο διότι, το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει να μην ατονήσει ο συναισθηματικός δεσμός μεταξύ γονέα και τέκνου, ούτε να επέλθει η αποξένωσή τους, υπό το πρίσμα της επίτευξης της ομαλής ψυχοσωματικής και διανοητικής ανάπτυξης του τελευταίου.

            Προς τούτο, ο νομοθέτης προστατεύει το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα, που δεν διαμένει με το παιδί του, ο οποίος μπορεί με δικαστικά μέσα (ασφαλιστικά μέτρα ή αγωγή επικοινωνίας) να εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματός του, με φυσική δια ζώσης επικοινωνία ή/και τηλεφωνική. Ακόμα και σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι δεν εμποδίζεται η επικοινωνία, πχ  ο προσωρινά κρατούμενος στη φυλακή πατέρας έχει το δικαίωμα σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το άλλο μέρος (συνήθως η μητέρα έχει  την επιμέλεια) προβάλλει εμπόδια στην επικοινωνία ή παραβιάζει την δικαστική απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία του άλλου γονέα, μπορεί να επιβληθεί αποζημίωση για κάθε παραβίαση, ο δε γονέας -το δικαίωμα επικοινωνίας του οποίου προσβάλλεται- μπορεί να υποβάλλει μήνυση για τον ίδιο λόγο και να κινηθεί η ποινική δίωξη του έτερου γονέα, ακόμα και να χάσει ο έτερος την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα.   

Πέραν των ανωτέρω, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μετά την νομοθετική τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου και την εισαγωγή του όρου της «συνεπιμέλειας», ανοίγει ο δρόμος στους γονείς που δεν διαμένουν με τα τέκνα τους και ήδη έχουν ρυθμίσει τα ευαίσθητα και πρακτικά αυτά ζητήματα υπό το προϊσχύσαν καθεστώς (επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή), να διεκδικήσουν την διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα τους, αλλά και την ανάθεση της άσκησης της συνεπιμέλειας, πράγμα που θα έχει αντίκτυπο και στην υποχρέωση διατροφής που μέχρι τώρα έδιναν.

Σε περίπτωση δε διαφωνιών μεταξύ των γονέων, προβλέπεται για κάποια θέματα η προσφυγή σε διαμεσολάβηση, ώστε συμβιβαστικά να εξευρεθεί λύση, προτού η υπόθεση καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας  και διατροφής ανήλικων τέκνων, τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,