RSS

Άυλο διαζύγιο

15 Μάι.

Συναινετικό διαζύγιο σε 10 ημέρες! Οικονομικά και Γρήγορα!!

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συναινούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης, ρυθμίζοντας υποχρεωτικά και τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων (εφόσον αυτά υπάρχουν), με την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το οποίο έχει διετή υποχρεωτική ισχύ αναφορικά με τον τομέα της διατροφής. Το Συμφωνητικό αυτό ενσωματώνεται στην αντίστοιχη  Συμβολαιογραφική πράξη και μέσα σε δέκα ημέρες επέρχεται η λύση της έγγαμης συμβίωσης.

Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτερη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του νόμου παράσταση δύο δικηγόρων, ένας έκαστος εκ των οποίων προασπίζεται τα συμφέροντα του εκάστοτε μέρους. Με τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 4509/2017, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και εφεξής ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώπιον κοινού Συμβολαιογράφου επιλεγμένου από τους συζύγους. 

Διαδικαστικά βήματα:

Έκαστος των συζύγων χορηγεί πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο έχει ισχύ μόνο για ένα μήνα του ώστε:

-να υπογράψει ο τελευταίος την κοινή συμφωνία (η οποία ενσωματώνεται στο πληρεξούσιο),

-να αιτηθεί την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και να τα παραλάβει,

-να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη της συναινετικής λύσης του γάμου και να καταθέσει την πράξη στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Άρα:

Πώς βγαίνει το συναινετικό διαζύγιο σε 10 μέρες;

Για να μπορέσει να εκδοθεί το συναινετικό διαζύγιο με την απλουστευμένη διαδικασία των 10 ημερών, πρέπει τα μέρη να συμφωνούν, και απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του μεταξύ τους γάμου, η οποία δεν θα εξαρτάται από όρους, προθεσμίες ή αιρέσεις,

Αν υπάρχουν τέκνα, τι συμβαίνει;

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να εκδοθεί το συναινετικό διαζύγιο θα πρέπει να συμφωνηθεί ειδικώς και να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η διατροφή για τα ανήλικα παιδιά και φυσικά το ζήτημα της επικοινωνίας μαζί τους, είτε στο ίδιο συμφωνητικό είτε σε ξεχωριστό.

Για πόσο διαρκεί αυτή η ειδική συμφωνία;

Η ειδική συμφωνία αυτή, προκειμένου να εκδοθεί το συναινετικό διαζύγιο, ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη, στο πέρας των οποίων, ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία (δηλαδή σύναψη νέου συμφωνητικού που επισυνάπτεται στο συναινετικό διαζύγιο) εκτός αν επέλθει στο μεσοδιάστημα η ενηλικίωση των τέκνων.

Άρα το κείμενο της συμφωνίας υπογράφεται και από τους δύο συζύγους;

Ναι, το κείμενο της συμφωνίας υπογράφεται από τους ίδιους τους συζύγους, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής επικυρώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τους δικηγόρους τους είτε κατόπιν χορήγησης της σχετικής πληρεξουσιότητας μόνον από τους τελευταίους. Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό, αφού η πράξη που θα συνταχθεί για τη λύση του γάμου υπόκειται σε νόμιμο συστατικό τύπο, το συμβολαιογραφικό έγγραφο (217 παρ. 2 ΑΚ). Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Επειδή, η πληρεξουσιότητα για τη συμβολαιογραφική πράξη της λύσης, πρέπει επίσης να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα από την πράξη (1441 παρ. 4 ΑΚ), για λόγους οικονομίας, συμφωνία διαζεύξεως και συμβολαιογραφική λύση θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία του (συμβολαιογραφικού) πληρεξουσίου.

Πού υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα για την λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο;

Η συμφωνία για τη λύση του γάμου και τη ρύθμιση της επιμέλειας, της διατροφής και της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα των συζύγων, η οποία λαμβάνει τη μορφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, υποβάλλονται στο συμβολαιογράφο, μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, τα αντίστοιχα δύο γραμμάτια προείσπραξης (ένα για κάθε δικηγόρο), τη ληξιαρχική πράξη του γάμου και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πώς τελειώνει η διαδικασία;

Με την παρέλευση 10 ημερών από την επόμενη της υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης γάμου και ρύθμισης ζητημάτων επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα, υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνον  από τους τελευταίους. Στη συνέχεια εάν έχει τελεστεί θρησκευτικός γάμος, τότε ένας εκ των συζύγων υποβάλει αίτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την πνευματική λύση του γάμου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου. Η παραγγελία και το αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου συνυποβάλλονται, στη συνέχεια, στην αρμόδια Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Τέλος, προσκομίζονται τα ως άνω και στο Ληξιαρχείο, στο οποίο δηλώθηκε η τέλεση του γάμου, προκειμένου, να δηλωθεί η λύση του. Κατά το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο.

Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου είναι μικρότερο από αυτό του διαζυγίου με αντιδικία καθώς με μία διαδικασία επιλύονται συναινετικά όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως όπως η διατροφή του ασθενέστερου συζύγου και των ανήλικων τέκνων, η επιμέλεια, η επικοινωνία με τα τέκνα και τα αποκτήματα εντός γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στον τομέα του οικογενειακού δικαίου στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: