RSS

Απλά βήματα για οφειλέτες κόκκινων δανείων

29 Ιολ.

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ:

ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

            Με την διωκτική διάθεση των πιστωτών (Τραπεζών αλλά και Funds) να βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο ζενίθ της, προεξοφλώντας ένα πολύ δύσκολο τελευταίο τετράμηνο για τους οφειλέτες εντός του έτους, είναι πολύ σημαντικό οι τελευταίοι (δηλαδή οι οφειλέτες) να γνωρίζουν ακριβώς τόσο τη σειρά των ενεργειών που λαμβάνουν οι πιστωτές τους για να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκτέλεσης εναντίον τους, όσο και τα διαθέσιμα (νομικά) εργαλεία, δικαστικά και εξωδικαστικά, για την άμυνά τους και την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.

            Βήμα 1ο: Η Καταγγελία της Σύμβασης: είναι το πρώτο «καμπανάκι» ότι ο πιστωτής του οφειλέτη έχει πρόθεση να προβεί σε διωκτικές ενέργειες σε βάρος του. Με την επίδοση της καταγγελίας της σύμβασης, ο οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον νομικό του συμπαραστάτη και να επιδιώξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) την ρύθμιση της οφειλής του με εξωδικαστική διαπραγμάτευση.

            Σημείωση: Πάντοτε πρέπει ο οφειλέτης να παραλαμβάνει τα έγγραφα που του επιδίδονται. Είναι απαραίτητο για την πιο έγκαιρη δυνατή προετοιμασία του. Αυτό ισχύει τόσο για την Καταγγελία όσο και για κάθε μεταγενέστερη επίδοση εγγράφου ή δικογράφου από τον πιστωτή του.

            Βήμα 2ο: Πρώτη Επίδοση της Διαταγής Πληρωμής: η επίδοση της Διαταγής Πληρωμής συνοδεύεται κατά κανόνα από μία συνημμένη επιταγή προς πληρωμή, η οποία αποτελεί την πρώτη ενέργεια της εκτέλεσης, και ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά για τον πλειστηριασμό. Σε κάθε περίπτωση, η απολύτως στοιχειώδης νομική κατοχύρωση του οφειλέτη κατά της απαίτησης του πιστωτή απαιτεί την άσκηση Ανακοπής, με την οποία αμφισβητείται η ακρίβεια του ποσού της απαίτησης και προβάλλονται όλοι οι λόγοι που αφορούν την παράνομη κι αθέμιτη διόγκωση της οφειλής. Η Ανακοπή πρέπει να ασκηθεί εντός 15 εργασίμων ημερών.

            Σημείωση: Η πιο αποτελεσματική δυνατή αμφισβήτηση του ύψους του ποσού της απαίτησης, η οποία προεξοφλεί ουσιαστικά και την ευδοκίμηση της Ανακοπής, απαιτεί να συνοδεύεται το δικόγραφο της Ανακοπής από οικονομοτεχνική έκθεση ειδικού οικονομολόγου, ο οποίος (και μόνο ο οποίος) είναι σε θέση να υπολογίσει, επακριβώς, το ποσό της απαίτησης και να προσδιορίσει ακριβώς ποιο ποσό αντιστοιχεί στην πραγματική απαίτηση και ποιο ποσό αποτελεί παράνομη κι αθέμιτη διόγκωσή του.

            Βήμα 3ο: Ασφαλιστικά Μέτρα: Ο οφειλέτης που ασκεί έγκαιρα την Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής έχει το δικαίωμα να ασκήσει παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εκτέλεσής της, δηλαδή να ζητήσει από το Δικαστήριο να εμποδιστεί ο πιστωτής του να προχωρήσει σε επόμενες ενέργειες εκτέλεσης (κατ’ ουσίαν δηλαδή σε πλειστηριασμό) στη βάση της συγκεκριμένης Διαταγής Πληρωμής, μέχρι την έκδοση απόφασης για την Ανακοπή. Στα ασφαλιστικά μέτρα, ο οφειλέτης προβάλλει αφ’ ενός ότι είναι πιθανόν να ευδοκιμήσει η Ανακοπή του κι αφ’ ετέρου ότι κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

            Βήμα 4ο: Δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής: αν ο οφειλέτης για οποιονδήποτε λόγο δεν πρόλαβε να ασκήσει την Ανακοπή του προηγούμενου βήματος, έχει μία δεύτερη ευκαιρία να την ασκήσει με την δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής.

            Προσοχή! Δικαίωμα για την αναστολή του προηγούμενου βήματος έχει ο οφειλέτης που έχει ασκήσει Ανακοπή με την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής. Δηλαδή, η άσκηση Ανακοπής με την δεύτερη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής δεν επιτρέπει στον οφειλέτη να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

            Βήμα 5ο: Έκθεση Κατάσχεσης: με την επίδοση του συγκεκριμένου εγγράφου, ο πλειστηριασμός έχει πλέον οριστεί, σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Και κατά της Έκθεσης Κατάσχεσης, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει Ανακοπή, προβάλλοντας τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά σφάλματα επί της διαδικασίας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη Ανακοπή εκ του νόμου συζητείται και εκδίδεται απόφαση επί αυτής πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού!

            Βήμα 6ο: Διόρθωση της Τιμής του Πλειστηριασμού: έως και 15 εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει Αίτηση – Ανακοπή για τη Διόρθωση της Έκθεσης Κατάσχεσης και συγκεκριμένα για την διόρθωση της τιμής του πλειστηριασμού. Αυτό το ένδικο βοήθημα έχει σκοπό να αυξήσει την τιμή στην οποία εκπλειστηριάζεται το ακίνητό του, ώστε να εμποδίσει ο οφειλέτης τις κερδοσκοπικές διαθέσεις του πιστωτή του από μία εξευτελιστική τιμή εκπλειστηριασμού του ακινήτου του. Μάλιστα, μία ουσιαστική αύξηση της τιμής του ακινήτου κατά κανόνα οδηγεί είτε στη ματαίωση είτε στην αναστολή του πλειστηριασμού!

            Σημείωση: Το συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα αποτελεί, ουσιαστικά, το ύστατο νομικό εργαλείο για τη διάσωση του ακινήτου, εάν έχουν είτε παραλειφθεί είτε δεν έχουν καρποφορήσει τα προηγούμενα βήματα. Παράλληλα, αποτελεί και την ύστατη ευκαιρία για διαπραγμάτευση με τον πιστωτή για την ρύθμιση της οφειλής και τη διάσωση του ακινήτου.

            Βήμα 7ο: Κατακυρωτική Έκθεση: Η Ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης αποτελεί το τελευταίο ένδικο βοήθημα του οφειλέτη κατά της διαδικασίας εκτέλεσης και στρέφεται κατά της τελευταίας ενέργειας εκτέλεσης, δηλαδή κατά της εγκυρότητας του ίδιου του πλειστηριασμού. Η συγκεκριμένη Ανακοπή εγγράφεται και στα βιβλία του Κτηματολογίου/ Υποθηκοφυλακείου και πρακτικά δημιουργεί μείζον νομικό πρόβλημα στον υπερθεματιστή που ενδιαφέρεται αν αξιοποιήσει το ακίνητο. Αφορά τυπικά προβλήματα της διαδικασίας.

            Προσοχή! Ακόμη κι αν ευδοκιμήσει η συγκεκριμένη Ανακοπή, δεν είναι βέβαιο ότι ο οφειλέτης θα είναι σε θέση να του επιστραφεί το ακίνητο, καθώς η νομική και πρακτική πραγματικότητα είναι ότι το ακίνητο έχει ήδη αλλάξει χέρια, ενώ η δυνατότητα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι μία εξαιρετικά δύσκολη νομικά διαδικασία, με εξαιρετικά πολλές προϋποθέσεις πέρα από την ευδοκίμηση της Ανακοπής. Παρά ταύτα, ο οφειλέτης σίγουρα δικαιούται αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: