RSS

Δημόσια διαθήκη: προσβάλλεται ως πλαστή;

06 Μάι.

Προκειμένου να αποτυπωθεί με επίσημο τρόπο η τελευταία βούληση ενός προσώπου (διαθέτη) αναφορικά με την τύχη της περιουσίας του μετά το θάνατό του, συχνά απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος σε συμβολαιογράφο, όπου με την παρουσία είτε τριών μαρτύρων είτε την παρουσία ενός μάρτυρα κι ενός ακόμα συμβολαιογράφου, συντάσσεται η δημόσια διαθήκη.

         Ενώπιον του/των συμβολαιογράφου/ων και των μαρτύρων που συμπράττουν, ο διαθέτης δηλώνει προφορικά την τελευταία βούλησή του, και ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη διαθήκη, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξή της, αναγιγνώσκεται στο διαθέτη και στα συμπράττοντα πρόσωπα ακούνε, ακολούθως όλοι υπογράφουν την συμβολαιογραφική πράξη.

         Εκτός της τελευταίας βούλησης, στο κείμενο της δημόσιας διαθήκης γίνεται αναφορά ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις που απαιτεί ο νόμος (άρ. 1729-1731 ΑΚ), δηλαδή ότι τόσο ο διαθέτης όσο και οι μάρτυρες είναι γνωστοί στον συμβολαιογράφο, ότι οι μάρτυρες (κι ο τυχόν συμπράττων συμβολαιογράφος) και μόνον αυτοί ήταν παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και τέλος ότι οι μάρτυρες ορκίστηκαν πως θα τηρήσουν μυστικές τις διατάξεις της διαθήκης μέχρι να δημοσιευθεί αυτή από το δικαστήριο.   

         Δίνεται μεγάλη σημασία στο ποια είναι τα συμπράττοντα πρόσωπα (λ.χ. δεν μπορεί να συμπράξει στη σύνταξη διαθήκης ως συμβολαιογράφος ή μάρτυρας ο σύζυγος του διαθέτη ή συγγενής του διαθέτη, ή ο τιμώμενος με τη διαθήκη κληρονόμος) κι ότι δεν συμπράττουν πρόσωπα άλλα από τα ανωτέρω αναφερόμενα, διότι σκοπός του νόμου είναι να προστατευθεί ο διαθέτης κι ότι δεν θα επηρεαστεί κατ’ αποφασιστικό τρόπο κατά την δήλωση της τελευταίας βούλησής του (λ.χ. ότι δεν απειλήθηκε, πλανήθηκε ή εξαπατήθηκε κατά τη διαμόρφωση της βούλησής του από τρίτους), ώστε αυτή να εκφράζεται ελεύθερα και αβίαστα.

         Όσον αφορά τους μάρτυρες δεν μπορούν να συμπράττουν πρόσωπα που δεν έχουν όραση ή ακοή, αφού δεν μπορούν να ελέγξουν την ταυτότητα των προσώπων που υπογράφουν ούτε να ακούσουν τη διαθήκη, όταν αναγνωστεί. Ομοίως, δεν μπορούν να συμπράξουν ως μάρτυρες τα πρόσωπα που συνδέονται με το συμβολαιογράφο με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Τέλος, δεν μπορούν να συμπράξουν ως μάρτυρες ανήλικοι, δηλαδή πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις επιφέρουν ακυρότητα της διαθήκης.

         Σε περίπτωση που κατά την σύνταξη της διαθήκης δεν τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου, η διαθήκη είναι άκυρη, και θεωρείται σαν να μην έγινε, επιτρέπεται δε η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση της ακυρότητας, από όποιον εξαρτά έννομο συμφέρον από την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλόμενης διαθήκης. Δηλαδή, έννομο συμφέρον διατηρούν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, και τα τιμώμενα πρόσωπα, ήτοι τα πρόσωπα που αναφέρονταν ως κληρονόμοι σε προγενέστερη έγκυρη διαθήκη, στους οποίους δεν περιήλθε η κληρονομία εξαιτίας της εμφάνισης της προσβαλλόμενης διαθήκης. Η άσκηση της αναγνωριστικής αγωγής για ακύρωση διαθήκης δεν υπόκειται σε καμία προθεσμία ενώ σύμφωνα με τη νομολογία υπάγεται μόνο στην εικοσαετή παραγραφή.   

         Επιπλέον, επειδή η δημόσια διαθήκη συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, αυτή φέρει την αυξημένη αποδεικτική δύναμη των δημοσίων εγγράφων, δηλαδή «έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημοσία υπηρεσία ή λειτουργία, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιον του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ` ύλη και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει τη βεβαίωση αυτή. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή τού εγγράφου ως πλαστού».

         Στην περίπτωση μιας δημόσιας διαθήκης λόγος προσβολής της ως πλαστής αποτελεί η βεβαίωση ψευδών περιστατικών από τον συμβολαιογράφο, που είτε έλαβαν χώρα ενώπιόν του είτε έγιναν από τον ίδιο. Κρίσιμα περιστατικά για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει ψευδής βεβαίωση είναι όσα αναφέρονται στην τήρηση των διατυπώσεων που ο νόμος ορίζει και αναφέρθηκαν ανωτέρω, λ.χ. σχετικά με την παρουσία των συμπραττόντων προσώπων κατά την σύνταξη της διαθήκης. 

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει τεράστια εμπειρία σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου και είναι σε θέση να καλύψει ζητήματα αποποίησης και αποδοχής, με μεγάλη ταχύτητα, στη βάση των εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών που τάσσει ο νόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: