RSS

Ρύθμιση χρεών σε ΔΟΥ και Ταμεία

07 Ιον.

Από την 1η Ιουνίου ενεργοποιήθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον περιβόητο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Ας δούμε τι ισχύει όσον αφορά στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4738/2020, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προβούν σε αναδιάρθρωση καθώς και διαγραφή των οφειλών τους προς αυτούς, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ο οφειλέτης να έχει προηγουμένως υποβάλλει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του προς τις τράπεζες στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών και να έχει επιτευχθεί έγκριση σύμβασης ρύθμισης από τις τράπεζες.

Δηλαδή, αν οι τράπεζες ή οι εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, αποδεχθούν μια ρύθμιση, τότε μόνον μπορεί να ενεργοποιηθεί και η διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών στο Δημόσιο και τα Ταμεία, ώστε να γίνει συνολική διευθέτηση των οφειλών. Πλέον θα βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοσίου ή του εκάστοτε Ταμείου να αποδεχθεί την σύμβαση, αν και εφόσον οι απαιτήσεις του δεν ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ και είναι μικρότερες από το σύνολο των απαιτήσεων των τραπεζών.

Στην περίπτωση που όλα τα ανωτέρω λάβουν χώρα, το Δημόσιο ή το Ταμείο θα συμμετέχουν στην πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης, η οποία σύμβαση όσον αφορά αυτούς, θα διέπεται από ορισμένους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς (άρθρο 22 Ν.4738/2020):

1. Η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα γίνεται το πολύ σε διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,

2. Οι οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του Ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων) δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ ή όχι,

3. Η τμηματική αποπληρωμή των οφειλών θα πρέπει να γίνεται στην βάση μηνιαίων δόσεων,

4.  Η μηνιαία δόση θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον πενήντα (50) ευρώ

5. Δεν θα υφίσταται περίοδος χάριτος, αλλά η ρύθμιση θα αρχίσει να «τρέχει» άμεσα και

6. Δεν θα είναι εφικτή η ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο η τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Ωστόσο, προσοχή, καθώς η διαγραφή αυτή θα λάβει χώρα αφού αποπληρωθούν ολοσχερώς οι ρυθμιζόμενες οφειλές!

Επίσης, να τονίσουμε ότι διαγραφή της βασικής οφειλής, δηλαδή της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο (πχ ΦΠΑ) και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται.

Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης όσον αφορά στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. Ν.4738/2020:

1. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει, για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις επί της ίδιας της σύμβασης αναδιάρθρωσης

2. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

3. Επιπλέον, ως προς το Δημόσιο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις.

Εξαίρεση φαίνεται να εισάγει το άρθρο 24 του παραπάνω Νόμου, κατά το οποίο, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή προς τις τράπεζες (ή «χρηματοδοτικούς φορείς», όπως αποκαλεί ο εν λόγω νόμος τα τραπεζικά ιδρύματα, τις εταιρείες διαχείρισης κτλ): «Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22. Η κατάρτιση διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης έχει ως προς το Δημόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, τις συνέπειες του άρθρου 23.».

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: