RSS

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

15 Μάι.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Τα εργατικά ατυχήματα  πληθαίνουν στην Ελλάδα στον καιρό της κρίσης και στην πλειοψηφία τους οφείλονται σε παραλείψεις και αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Η νομοθεσία προβλέπει πλήθος διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων σε αυτές τις περιπτώσεις μέσω της προσφυγής τόσο στα αστικά όσο και στα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 551/1915, εργατικό ατύχημα είναι κάθε βίαιο συμβάν που πλήττει τον μισθωτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και επιφέρει τον θάνατό του ή τον καθιστά ανίκανο προς εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερών. Μάλιστα, για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού, είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην υγεία του εργαζόμενου, το αν εκδηλώνονται αμέσως, αργότερα ή σταδιακά, όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του εργαζόμενου.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915 ο παθών σε εργατικό ατύχημα ή τα κατά το άρθρο 6 αυτού πρόσωπα (συγγενείς), δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζημίωση, όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως αυτών.

Επιπλέον μπορεί να ζητηθεί  χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης».

Ως παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη νοείται και η παραβίαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας υπέρ της ζωής και της υγείας (ΑΚ 662), την οποία αυτός υπέχει έναντι του εργαζομένου και την οποία οφείλει να εκπληρώνει με την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για καλόπιστη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα κατά το Ν. 1568/1985 «Περί Υγιεινής- Ασφάλειας Εργαζομένων» αλλά και το Π.Δ. 17/1996 «περί μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» ορίζεται ότι: ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα καθώς επίσης και να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο στην εργασία τους. Επιπλέον επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, που απασχολούν πε­ρισσότερους από 50 εργαζομένους, η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφα­λείας και ιατρού εργασίας.

Τέλος, ο παθών μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με τη συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου, προκειμένου να ζητήσει την ποινική δίωξη των υπευθύνων για το εργατικό ατύχημα που υπέστη, αξιοποιώντας τα πορίσματα της Επιθεώρησης Εργασίας η οποία ενημερώνεται  υποχρεωτικά εκ του νόμου από τον εργοδότη εντός 24 ωρών (νόμος 3850/2010 άρθρο) και μεταβαίνει στο χώρο του ατυχήματος για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για εργατικά – αποζημιώσεις  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: