RSS

Προστασία πρώτης κατοικίας και για Εμπόρους

29 Μαρ.

Προστασία α΄ κατοικίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Μέσα σε κλίμα υποχωρήσεων και συμβιβασμών κατατέθηκε προς ψήφιση η Τροπολογία για την Προστασία της α΄ κατοικίας, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται νέες παρεμβάσεις από τους Δανειστές ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του νέου νόμου από στρατηγικούς κακοπληρωτές όπως διεμήνυσαν προς τα στελέχη της Κυβέρνησης.

Για αυτόν τον λόγο στο άρθρο 1 παρ.1 αποκλείονται από το προτεινόμενο πλαίσιο  οι οφειλέτες των οποίων η αίτηση του ν. 3869/2010 απορρίφθηκε λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιούσιας. Η αιτιολογική έκθεση δε αναφέρει ότι παρ’ όλο που για πρακτικούς λόγους η έλλειψη δόλου δεν τίθεται ως προϋπόθεση ένταξης  στην συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτές οι κατηγορίες των οφειλετών πρέπει να αποκλειστούν ώστε να μην κάνουν σκοπίμως χρήση του νέου πλαισίου με δεδομένο ότι θα υπάρχει κρατική επιδότηση. Επίσης από το νέο πλαίσιο αποκλείονται και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το νόμο 3569/2010.

Επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης είναι ΟΛΑ τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, λόγω ύπαρξης Εμπορικής δραστηριότητας ΠΑΡΟΥΣΑΣ ή ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ, που έχουν κυριότητα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τους και το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα.  Μάλιστα πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιείται έλεγχος για την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.  

            Η διαδικασία υποβολής αίτησης θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας ορίζεται η  30η Απριλίου 2019

Καταληκτικά  ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή φυσικών προσώπων στις προτεινόμενες διατάξεις.

 Σωρευτικά πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τις  250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
  • Το οικογενειακό εισόδημα τον αιτούντος φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
  • Η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτημένων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, εφόσον το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
  • Το σύνολο των ανεξόφλητων κεφαλαίων να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Ποιοι είναι οι όροι προστασίας της πρώτης κατοικίας:

Οι όροι προστασίας της πρώτης  κατοικίας προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της Τροπολογίας και έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού.  

  Ο αιτών θα καταβάλλει το 120% της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Εάν η οφειλή είναι μικρότερη τότε θα καταβάλλεται το σύνολο αυτής. Προβλέπεται χαμηλό επιτόκιο Euribor τριμήνου + 2 %. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις σε χρονικό διάστημα 25 ετών άλλα δεν θα πρέπει  το διάστημα αυτό να  υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του οφειλέτη, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Η προσωρινή προστασία της πρώτης κατοικίας:

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη στην Τροπολογία  ότι αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντα, από την κοινοποίηση της αίτησης, αφού προηγουμένως ο οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιμος, και μέχρι τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας.

Ο δικαστής τον πρωτοβάθμιου ή τον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αίτηση, μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα τον αιτούντος, που κρίθηκε επιλέξιμος, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν ρύθμισε συναινετικά μία ή περισσότερες οφειλές τον, να εκδώσει υπέρ αυτού προσωρινή διαταγή, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, με την οποία παρατείνεται η αναστολή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ο αιτών, που κρίθηκε μη επιλέξιμος, μπορεί, να αναστείλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 1000 τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

• Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8. Η συνεισφορά του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

• Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά.

• Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 13 δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν.

• Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα κατά το άρθρο 13, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.

• Με την επιφύλαξη της παρ. 5, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 13 ως προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά που κατέβαλε κατά το παρόν άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό την διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεων σας  επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: