RSS

Άμυνα για κατάσχεση-πλειστηριασμό

01 Φεβ.

 Ασφαλιστικά μέτρα-Ανακοπές-ν. Κατσέλη-εξωδικαστικός μηχανισμός-λογαριασμός Ακατάσχετος

Αν ο οφειλέτης δεν έχει ενεργήσει νομικά κατά της διαταγής πληρωμής ή οι προσπάθειές του δεν ευοδώθηκαν, τότε η νομική κίνηση στην οποία μπορεί να προβεί είναι να κινηθεί εναντίον της επόμενης πράξης εκτέλεσης, δηλαδή της κατασχετήριας έκθεσης (άρθρα 955 και 995 ΚΠολΔ), με την οποία ορίζεται συνήθως και ημερομηνία πλειστηριασμού. Κατά της έκθεσης αυτής ο οφειλέτης ασκεί την ανακοπή του άρ. 933 ΚΠολΔ.

Εν προκειμένω όμως τίθεται ένας περιορισμός, καθότι ο οφειλέτης πλέον δεν μπορεί να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και γενικά οτιδήποτε αφορά στην απαίτηση. Λόγοι που μπορούν να προβληθούν σε αυτό στάδιο είναι για παράδειγμα η έλλειψη ουσιωδών στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην έκθεση κατάσχεσης (τυπικοί λόγοι) ή η ενδεχομένως εσφαλμένη τιμή που έχει ορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στον ορισθέντα πλειστηριασμό. Και πάλι η άσκηση ανακοπής σε αυτό το στάδιο δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Όταν η εκτέλεση στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής του άρ. 933 ΚΠολΔ επιτρέπεται μόνον η άσκηση έφεσης. Περαιτέρω, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σύμφωνα με το άρ. 937 παρ. 1 στοιχ. β΄εδ. γ΄ ΚΠολΔ, στις δίκες σχετικά με την εκτέλεση, η άσκηση των ενδίκων μέσων (όπως η έφεση δηλαδή) δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτελεστικής διαδικασίας. Ωστόσο, ο ασκών το ένδικο μέσο με αίτησή του, που υποβάλλεται και αυτοτελώς, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο του ενδίκου μέσου την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας. Το δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,μπορεί να διατάξει τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας με την παροχή εγγύησης εκ μέρους του επισπεύδοντος ή την αναστολή της με ή χωρίς παροχή εγγύησης εκ μέρους του οφειλέτη, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ασκηθέντος ενδίκου μέσου.

 Περαιτέρω, κατ’ άρθρον 954 παρ. 4 είναι δυνατή η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όταν αυτή έχει ελλείψεις ή σφάλματα, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.

 Διαδικασία πλειστηριασμού

Μετά την άσκηση της ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί αυτής, συνεχίζεται ο πλειστηριασμός επί του κατασχεθέντος κινητού ή ακινήτου. Η ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά όχι νωρίτερα από επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή (άρ. 954 παρ. 2 εδ. ε και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ)

Όσον αφορά τον πλειστηριασμό πρέπει να αναφερθεί ότι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά του μπορεί να κατατεθεί αίτηση αναστολής. Η αίτηση αυτή δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία του πλειστηριασμού έως και έξι (6) μήνες, εάν πιθανολογείται ότι θα επιτευχθεί καλύτερο πλειστηρίασμα ή αν ενδέχεται να ρυθμιστεί η οφειλή από τον οφειλέτη. Σε αυτήν την περίπτωση βασική προϋπόθεση για την αίτηση αναστολής είναι να καταβληθούν τα έξοδα και τουλάχιστον το ¼ του κεφαλαίου (άρ. 1000 ΚΠολΔ).

Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης ή εάν έχει προηγηθεί ανακοπή για διόρθωση της τιμής και έγινε αυτή δεκτή, όπως ορίστηκε η τιμή από το δικαστήριο. Σπουδαίας σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι αν ένας πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, διενεργείται νέος πλειστηριασμός μέσα σε 40 ημέρες (άρ. 966 ΚΠολΔ), και αν και σε αυτόν δεν γίνει κατακύρωση του ακινήτου, τότε το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως η οποία δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να διατάξει νέο πλειστηριασμό μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες (από 30 ημέρες που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς) με την ίδια ή κατώτερη τιμή. Δηλαδή, πλέον ένα ακίνητο μπορεί να βγει για τρίτη φορά σε πλειστηριασμό γρηγορότερα, με τη διαδικασία να διαρκεί συνολικά 48 ημέρες αντί 70 ημερών και σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Τελευταία πράξη που μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή από τον οφειλέτη, είναι η έκθεση κατακύρωσης μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού. Ο οφειλέτης μπορεί να προσβάλει την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης (934 περ. β΄ ΚΠολΔ) μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.

Σημειωτέον ότι συχνά για να κερδίσουμε χρόνο ασκούμε αίτηση για νόμο Κατσέλη ή υποβάλλουμε αίτηση για εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης ορίζουμε λογαριασμό τραπέζης ως ακατάσχετο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 01/02/2019 σε Uncategorized

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: