RSS

Ξεκινάει η ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες

21 Μαρ.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε προσφάτως ότι η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, θα είναι η 16η Απριλίου του 2018. Αναμένεται δε και η έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους αγρότες.

Παράλληλα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, απαντώντας ερωτήματα για την διαδικασία, τα ευεργετήματα της υπαγωγής και τα δικαιώματα του Δημοσίου έναντι των οφειλετών. Κατωτέρω επισημαίνονται συνοπτικά τα κύρια και σημαντικότερα ζητήματα που διευκρινίζει το Ο.Ε.Ε:

  1. Στην πλατφόρμα μπορούν να κάνουν αίτηση:

α. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης έχουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) ή θετική καθαρή θέση (διπλογραφικό σύστημα),

β. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχουν πτωχευτική ικανότητα και οι οφειλές τους προς τα ταμεία βρίσκονται μεταξύ 20.000-50.000 ευρώ

γ. Αγρότες (φυσικά πρόσωπα), εφόσον δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν αυτοί είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μετά τον Μάιο του 2018, λόγω παράτασης από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016.

  1. Οφειλές που εντάσσονται: α. Οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., τον Κ.Φ.Δ. και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, β. Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός από όσες έχουν ρυθμιστεί οριστικά, έστω κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη κι όσες αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και γ. Οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι συνολικές οφειλές προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φ.Κ.Α.) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
  2. Η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. κι απευθύνεται προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Κ.Ε.Α.Ο. Η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει αίτηση για τις οφειλές προς το Δημόσιο και το Κ.Ε.Α.Ο. για τις οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία για τον οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτες και τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, δηλαδή στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων. Απαραιτήτως συνοδεύεται από: α. τις τελευταίες 5 δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., β. έντυπα ΑΑ ΓΗΣ για όσους έχουν κυριότητα επί γηπέδων εκτός σχεδίου, γ. πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., δ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, ε. πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης και περί μη εκκρεμούσης αίτησης για υπαγωγή του οφειλέτη στις διαδικασίες αυτές, στ. (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα) πιστοποιητικό περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης ρύθμισης οφειλών. Εάν οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά, τόσο από τον οφειλέτη όσο και από το συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού με τον οφειλέτη αίτηση. Ο Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, ενώ, αν διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση της αίτησης.

Το Δημόσιο ή/και οι Φ.Κ.Α. δεν προτείνουν ρυθμίσεις εάν: α. διαθέτουν δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο, β. εφόσον η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο αυτής.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της ρύθμισης. Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται σε περίπτωση: α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως της συμπλήρωση ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις, β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και Α.Π.Δ. εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και γ. παράλειψης του οφειλέτη να τακτοποιήσει ή εξοφλήσει οφειλές του προς τους Φ.Κ.Α. ή το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 εντός ενενήντα ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμισης ή, για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

  1. Ευεργετήματα από την υπαγωγή: α. δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, β. χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας, γ. αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του αρ. 25 του Ν. 1882/1990 και του α.ν. 89/1967 και αναβάλλεται/διακόπτεται τυχόν επιβληθείσα εκτέλεση της ποινής και δ. αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.
  2. Δικαιώματα που διατηρούν το Δημόσιο και οι Φ.Κ.Α.: α. μπορούν να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, μέχρι του ύψους των οφειλών του, β. μπορούν να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εφόσον η οφειλή δεν είναι ήδη ασφαλισμένη και γ. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων του οφειλέτη έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων, να προβαίνουν στην έκπτωσή του από τη ρύθμιση.
  3. Ρυθμίσεις που χορηγούνται: α. για οφειλέτες με οφειλή προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ: ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, μέγιστο αριθμό δόσεων τις 36. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ποσού. β. για οφειλέτες με οφειλή προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ: ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, μέγιστο αριθμό δόσεων τις 120. Διαγράφεται των 85% των προσαυξήσεων από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. γ. για οφειλέτες με οφειλή προς ρύθμιση άνω των 20.000 ευρώ: ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, μέγιστο αριθμό δόσεων τις 120. Διαγράφονται το 85% των προσαυξήσεων από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της μηνιαίας δόσης και ανάλογης μείωσης του αριθμού των δόσεων, ενώ το επιτόκιο της ρύθμισης είναι το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: