RSS

Δάνεια ΟΕΚ

22 Φεβ.

Με την υπ’ αριθμ. 52246/3173/26.01.2018 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες του (καταργηθέντα) Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς το ταμείο.

Ποιοι δικαιούνται να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Δυνατότητα ρύθμισης έχουν οι δανειολήπτες από τα ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., υπό τους εξής περιορισμούς: Αν ο δανειολήπτης έχει ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση (π.χ. Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά), μπορεί να ενταχθεί στην παρούσα, εφ’ όσον προηγουμένως παραιτηθεί από την προηγούμενη. Εάν η εκταμίευση του ποσού του δανεισμού δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης, είναι δυνατό να τροποποιηθεί η σχετική σύμβαση ώστε να περιοριστεί αυτή στο μέχρι σήμερα ποσό, το οποίο και θα είναι το ρυθμιζόμενο. Στις περιπτώσεις όπου το δάνειο ήταν μικτό, δηλαδή αποτελούταν κι από ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και από τραπεζικά κεφάλαια, τότε δύναται να ρυθμιστεί μόνο το τμήμα που αφορά τον Ο.Ε.Κ.

Τι διαγράφεται;

Η Υπουργική Απόφαση, κατ’ αρχήν, προβλέπει αύξηση του χρόνου αποπληρωμής για όλες τις κατηγορίες δανείων κατά δέκα έτη, ακόμη και όταν ο χρόνος αυτός έχει ολοκληρωθεί χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή. Εάν το συνολικό χρέος του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, το δάνειο θεωρείται αποπληρωμένο. Διαφορετικά, οι τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου, ενώ αν επιβλήθηκαν, αλλά δεν εισπράχθηκαν, διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται κεφαλαιοποιημένοι τόκοι. Μεταγενέστερες οφειλές δεν υπόκεινται σε τόκο υπερημερίας. Σε όλες τις κατηγορίες δανείων πραγματοποιείται μείωση κατά 15% επί του αρχικού ποσού. Επί του ποσού που προκύπτει, γίνεται περαιτέρω 10% διαγραφή αν ο οφειλέτης ανήκει σε ευάλωτη ομάδα δανειστών και 20% αν ο οφειλέτης είναι πολύτεκνος. Για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν. Αν εντός 5 ετών από την ημερομηνία ορισμού του τελικού δανείου ο οφειλέτης καταβάλει το 60% της οφειλής, εκπίπτει του υπόλοιπου 40%, ενώ αν εντός 8 ετών καταβάλει το 80%, εκπίπτει του υπολοίπου 20%.

Πως ρυθμίζονται οι δόσεις;

Αν ο δανειολήπτης είναι άνεργος, δύναται να ζητήσει να εξαιρεθεί από την καταβολή μηνιαίας δόσης για χρονικό διάστημα 6 μηνών, η οποία εξαίρεση μπορεί να επαναληφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, έως τη συμπλήρωση 3 ετών. Αντίστοιχη εξαίρεση ή μείωση της δόσης μπορεί να αιτηθεί κάθε δανειολήπτης που αιτιολογημένα επικαλείται αδυναμία καταβολής. Προβλέπεται δυνατότητα καταβολής ελάχιστης δόσης, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του δανειολήπτη, η οποία ορίζεται ως εξής: α. αν το χρέος του δανειολήπτη  δεν υπερβαίνει τα 26.000 ευρώ και το οικογενειακό του εισόδημα ισούται ή είναι κατώτερο από 25.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, β. αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από τα 26.000 ευρώ και το οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το εισόδημα εξετάζεται ανά διετία ή και νωρίτερα, κατόπιν αίτησης του δανειολήπτη. Κατά τα λοιπά, το ποσό του δανεισμού που προκύπτει από τις μειώσεις που εκτέθηκαν στην ως άνω παράγραφο κατανέμεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τον εναπομένοντα χρόνο αποπληρωμής. Οι μηνιαίες δόσεις παραμένουν άτοκες.

Ποιες είναι οι λοιπές προϋποθέσεις της ρύθμισης;

Απαιτείται η ιδιοκατοίκηση και χρήση της κατοικίας από τον οφειλέτη ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου. Εάν για διάστημα έξι μηνών δεν εξυπηρετεί τις νέες του υποχρεώσεις, ο ΟΑΕΔ τον ενημερώνει εγγράφως ζητώντας την καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων ή την προσκόμιση δικαιολογητικών αδυναμίας πληρωμής. Αν ο δανειολήπτης αδιαφορήσει, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να βεβαιώσει το σύνολο της υπολειπόμενης οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ.

Που γίνεται η αίτηση και ποια είναι η προθεσμία της;

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται αίτηση από το δανειολήπτη, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: