RSS

Airbnb μίσθωση

07 Δεκ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4232/4.12.2017) προ ολίγων ημερών η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αναφορικά με τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ουσιαστικά, αφορά τις μισθώσεις τύπου Airbnb που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια και δείχνουν πως, ως πρακτική, έχουν εδραιωθεί, ιδίως δε στην Ευρώπη. Παρακάτω σκοπείται μία συνοπτική αναφορά στο κείμενο της απόφασης αυτής.

Με το άρθρο 1 δίδονται οι βασικοί ορισμοί των εννοιών της απόφασης. Συγκεκριμένα, ως «Βραχυχρόνια Μίσθωση» νοείται η μίσθωση «Ακινήτου» που συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, που δημιουργούν ανοικτή αγορά για τη μίσθωση ακινήτων («Οικονομία του Διαμοιρασμού») για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, οπωσδήποτε μικρότερη του έτους. Πρόκειται για φωτογραφική απεικόνιση της μίσθωσης τύπου Airbnb. Ορίζεται δε το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», το οποίο τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο ο «Διαχειριστής Ακινήτου» λαμβάνει αριθμό εγγραφής ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Ο «Διαχειριστής του Ακινήτου» είναι υπεύθυνος για την εγγραφή αυτή στο μητρώο, για την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες και για την υποβολή της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής». Κατά κανόνα είναι ο κύριος του ακινήτου, αλλά μπορεί να είναι επικαρπωτής, υπεκμισθωτής ή και τρίτος (πχ. εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής κοκ.). Για κάθε ακίνητο μπορεί να οριστεί μόνο ένας «Διαχειριστής».

Περαιτέρω, ως «Δικαιούχος Εισοδήματος» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο στο σχετικό φόρο εισοδήματος, οπότε είναι σε κάθε περίπτωση ο «Διαχειριστής» κι οι λοιποί εγγεγραμμένοι συνδικαιούχοι. Το «Ακίνητο» μπορεί να είναι διαμέρισμα, μονοκατοικία, ή και δωμάτιο μόνο, και μπορεί να μισθώνεται ενιαία ή και τμηματικά.

Το άρθρο 2 περιγράφει τη διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του www.aade.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Τα δεδομένα που καταχωρούνται υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και, σε περίπτωση ελέγχου, ο «Διαχειριστής» οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ η τροποποίησή τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας. Οι διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών από τον ίδιο δεν αλλάζουν τον αριθμό εγγραφής του «Ακινήτου». Εάν ο «Διαχειριστής» διακόψει την ιδιότητα του ή σταματήσει η διαδικασία βραχυχρόνιας μίσθωσης του «Ακινήτου», τότε ο αριθμός εγγραφής παύει να ισχύει.

Το άρθρο 3 προσδιορίζει τα πεδία τα οποία πρέπει ο «Διαχειριστής» να συμπληρώνει στο «Μητρώο» με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι: τα στοιχεία του ίδιου του «Διαχειριστή» (τα οποία είναι προσυμπληρωμένα κατά την είσοδο στην εφαρμογή), στοιχεία επικοινωνίας του αυτού και των δικαιούχων εισοδήματος, τα στοιχεία του ακινήτου, καθώς και λοιπές σημειώσεις. Ο αριθμός του «Ακινήτου» χορηγείται μηχανογραφικά. Κατά το άρθρο 4, ο έλεγχος των «Διαχειριστών» που δεν έχουν τηρήσει τις τιθέμενες προϋποθέσεις διενεργείται από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία αξιοποιούν για το σκοπό αυτό κάθε πρόσφορο μέσο. Η παράλειψη της εγγραφής στο «Μητρώο», η μη αναγραφή του αριθμού εγγραφής στις ψηφιακές πλατφόρμες και η μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (που αποδίδεται σε ορισμένα μόνο «Ακίνητα») επισύρει πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ κι αποτελεί δημόσιο έσοδο, ήτοι επιβάλλεται και εισπράττεται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» έχει προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να συμμορφωθεί, όμως εάν εντός έτους προβεί εκ νέου στην ίδια παράβαση και το δεκαπενθήμερο έχει παρέλθει, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και, σε κάθε επόμενη παραβίαση, στο τετραπλάσιο.

Στο άρθρο 5 εκτίθεται η διαδικασία της (επίσης ηλεκτρονικής) υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Αν στην πορεία της μίσθωσης τροποποιηθεί η διάρκεια διαμονής ή η συμφωνηθείσα αξία ή ακυρωθεί η διαμονή κοκ, υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση». Σε κάθε περίπτωση, οι «Δηλώσεις» πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τη δωδέκατη βραδινή ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναχώρηση του μισθωτή από το «Ακίνητο», αντιστοίχως δε και σε περίπτωση ακύρωσης, μέχρι τη δωδεκάτη βραδινή ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση. Το άρθρο 6 εξειδικεύει τα στοιχεία της «Δήλωσης» ως εξής: είναι κατ’ ελάχιστον, ο αριθμός της εγγραφής, το συνολικό μίσθωμα, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη-λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής. Αντίστοιχο με το ως άνω αναφερθέν (άρθρο 4) σύστημα ελέγχου για την ορθότητα της εγγραφής εισάγει το άρθρο 7 για την ορθότητα της «Δήλωσης». Ειδικώς, η μη υποβολή αυτής ή η ανακριβής υποβολή συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Η εκπρόθεσμη «Δήλωση» τιμωρείται με αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, αν ο κύριος ή ο επικαρπωτής του «Ακινήτου» αναθέσουν σε υπεκμισθωτή τη διαχείριση του «Ακινήτου» ή αν ο υπεκμισθωτής την αναθέσει σε τρίτο υπεκμισθωτή, υπάρχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, που προηγείται της εγγραφής στο «Μητρώο» και η μη υποβολή της οποίας καθιστά τον πρώτο «Διαχειριστή» του «Ακινήτου». Οι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή της Δήλωσης αυτής, όταν «Διαχειριστής» είναι ο ένας συνιδιοκτήτης. Η υποβολή, σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών στοιχείων.

Τέλος, το άρθρο 9 ορίζει ότι η υλοποίηση του «Μητρώου» και της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» θέτουν τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από τη βραχυχρόνια μίσθωση για το εκάστοτε φορολογικό έτος, όπως και τη δυνατότητα διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων. Το δε άρθρο 10 ορίζει ότι η απόφαση ισχύει για τις μισθώσεις που συνάπτονται μετά την 01.01.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 07/12/2017 σε Αστικο, Μισθώσεις

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: