RSS

Άδεια διαμονής αλλοδαπών με αγορά-μίσθωση ακινήτου 250.000 ευρώ.

14 Μάι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ι. Δικαιούχοι

Δικαίωμα απόκτησης της 5ετους άδειας διαμονής δυνάμει του ν. 4146/2013 έχουν:

α.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ. Η προϋπόθεση αυτή καλύπτεται και σε περιπτώσεις ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτου μικρότερης αξίας, αρκεί η συνολική αξία αυτών να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ. Η άδεια διαμονής χορηγείται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το καταβληθέν ποσό αγοράς ήταν μικρότερο των 250.000 ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου ξεπερνάει το ως άνω όριο. Αντίστοιχο δικαίωμα λήψεως άδειας διαμονής έχουν και όσοι έγιναν κύριοι ακινήτου λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου, η μεν αξία του οποίου ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, όχι όμως και η αξία του επιμέρους δικαιώματος, άδεια διαμονής παρέχεται μόνο όταν οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι και κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Τέλος, δικαίωμα άδειας διαμονής έχει ο πολίτης τρίτης χώρας που αγοράζει οικόπεδο και προβαίνει σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας αγοράς και του εργολαβικού κόστους ανέγερσης ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ έχει πραγματοποιηθεί μέσω νομικού προσώπου, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχει και ο μέτοχος ή εταίρος, εφόσον του ανήκουν εξ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

γ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η πρόθεση τεκμαίρεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερομένου (πχ βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α΄ τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) ώστε να βεβαιώνεται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, όπως ομόλογα ή μετοχές, ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Περαιτέρω θα πρέπει να προκύπτει και η πρόθεση αγοράς ακινήτου πχ μέσω προσκόμισης σύμβασης ανάθεσης σε κτηματομεσιτικό γραφείο ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής σχετικών υπηρεσιών με δικηγορικό γραφείο).

δ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών θα πρέπει να αποδεικνύεται από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του ανωτέρω ποσού.

ε. Τα μέλη της οικογένειας των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών (ήτοι οι σύζυγοι και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνων αυτών ή ενός εκ των συζύγων, εφόσον του έχουν ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας). Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μετά την ενηλικίωσή τους, η οποία ανανεώνεται μέχρι το 21ο έτος σε ετήσια βάση.

ΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γενικά δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης (εις διπλούν)
 2. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (πρόσφατες)
 3. Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσημα το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος θεώρησης εισόδου τύπου D, μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί το πιστοποιητικό υγείας που προσκομίσθηκε ενώπιον της Προξενικής αρχής για την έκδοση αυτής).
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη ενδεχομένων εξόδων νοσηλείας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικά δικαιολογητικά

Περαιτέρω και κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:

– Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από ιδιοκτήτες ακινήτων:

 1. i. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή πράξης γονικής παροχής/δωρεάς του ακινήτου.
 2. ii. Βεβαίωση συμβολαιογράφου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.

iii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 1. iv. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό των 250.000 ευρώ καλύπτεται συνολικά από την αγορά οικοπέδου σε συνδυασμό με την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον: το εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης, η σχετική οικοδομική άδεια και τα τιμολόγια του εργολάβου με τις αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής.
 2. v. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση γίνεται από μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου μέσω του οποίου έχει αποκτηθεί ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών.
 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής λόγω δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστικής μίσθωσης ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
 1. i. Αντίγραφο σύμβασης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης στα οποία θα αναγράφεται το κατ’ έτος τίμημα (χρονομεριστική μίσθωση) ή θα βεβαιώνεται η εφάπαξ καταβολή του συνολικού μισθώματος και θα γίνεται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ (ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές κατοικίες).
 2. ii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

iii. Στις περιπτώσεις χρονομεριστικής μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της σύμβασης.

 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου ιδιοκτήτη/μισθωτή πολίτη της τρίτης χώρας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κράτους προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ο σχετικός οικογενειακός δεσμός.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 0030 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: