RSS

Κόκκινα δάνεια-Αναστολή πλειστηριασμών ν 4224

26 Φεβ.

Σε λίγες μέρες, ήτοι 28.2.2014, λήγει η προθεσμία υπαγωγής στο νόμο 4224/13 για την αναστολή των πλειστηριασμών όσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ή να αιτήσουν με αγωγή στο Δικαστήριο την τροποποίηση των δανειακών τους συμβάσεων με κούρεμα-διαγραφή τόκων και μείωση της μηνιαίας δόσης έως και το μισό με ανάλογη παράταση της χρονικής διάρκειας των δανείων τους ή τέλος δεν μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 99 -προπτωχευτικό στάδιο προς αποφυγή της πτώχευσης των εμπορικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ; Η προθεσμία λήγει μόνο για τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή όσα έχουν καταγγελθεί και έχει εκδοθεί και διαταγή πληρωμής από το Δικαστήριο. Για όσα δεν εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και επιταγή προς πληρωμή η προθεσμία δεν λήγει. Μπορεί ο κάθε οφειλέτης να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του στις διατάξεις αυτού του νόμου και μέχρι δύο μήνες από την κοινοποίηση προς αυτόν επιταγής προς πληρωμή μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Επαναδημοσιεύω σχετικό μου άρθρο για το ν 4224/2013 που επαναλαμβάνω δεν συμφέρει όσους μπορούν να αξιοποιήσουν άλλους νόμους.

        Σύμφωνα με τον ν. 4224/2013, από την 1.1.2014 μέχρι και 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1), ενώ η αναστολή αυτή δεν αφορά ούτε προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα. Ο δε ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4161/2013, εξακολουθεί να ισχύει, παρέχοντας απόλυτη προστασία στην κατοικία του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών με την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αυτής.

        Η προστατευτική διάταξη του ν. 4224/2013 αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας (ακόμη και εμπόρους), για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, όχι όμως για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση προς κάθε δανειστή μέχρι τις 28.2.2014 (όπως παρατάθηκε) ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, ειδάλλως η αναστολή του πλειστηριασμού δεν θα ισχύει για τον οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή. Να σημειωθεί ότι εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή ο πρωτοφειλέτης, ή δεν αρθεί γι’ αυτόν, η απαγόρευση ισχύει και για τα ακίνητα του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων του οφειλέτη (προσωπικών, οικονομικών, περιουσιακών), που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναστολής, καθώς και της κίνησης των λογαριασμών που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Εξάλλου, οι δανειστές κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης μπορούν να ζητούν από τον οφειλέτη να προσκομίζει επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά με την κατάστασή του, τα οποία και υποχρεούται να προσκομίσει ο τελευταίος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος του δανειστή, διαφορετικά αίρεται η προστασία για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή.

Ειδικότερα, για να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώβ) το καθαρό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ και γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.  Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα ανωτέρω χρηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαίως δόσεις προς τους δανειστές τους, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο κάθε οφειλής και οι οποίες καταλογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους. Το ποσό των δόσεων υπολογίζεται σε ποσοστό 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι τις 15.000 ευρώ και σε ποσοστό 20% για το υπερβάλλον. Για τους δε εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους, ενώ μπορεί να είναι μηδενικές για τους ανέργους και τους χαμηλόμισθους (μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας). Για τις ειδικές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ.

Επειδή είναι πολλές οι λεπτομέρειες που ζητάνε στις τράπεζες καλύτερα η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να γίνει από δικηγόρο για να μην απορριφθεί λόγω ελλείψεων κλπ γιατί οι τράπεζες δεν βοηθούν καθόλου….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: