RSS

Αποφάσεις μηδενικών καταβολών για δάνειο ΟΕΚ και άλλα….

30 Ιαν.

Αν και σπάνια δημοσιεύω αποφάσεις αυτές αξίζει να γίνουν γνωστές για να ανακουφιστούν πολλοί δανειολήπτες!!!

Το Ειρηνοδικείο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με προσωρινή διαταγή διέσωσε σπίτι και αγροτεμάχια οικογένειας με μηδενικές καταβολές ακόμα και για δάνειο του ΟΕΚ!!!.

Βέβαια πάντα αξίζει να αποδίδουμε τα δέοντα και στους δικαστές που εκδίδουν αυτές τις αποφάσεις ανθρωπιάς!

Παραθέτω ολόκληρο το κείμενο των αποφάσεων και για τυχόν απορίες και περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

ΠΡΟΣΩ.ΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:  102/ 2014

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 102/ 2013.

Αιτών……………………:

Ελασσόνας,   ο   οποίος   παρέστη   δια   της   πληρεξουσίας   του   δικηγόρου · Χρυσάνθης  Κορέλα, του Δικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων η αiτηση: 1) Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε (υπ’ αριθμ. 55418/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής Ματσάγκου και 2) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55358/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικήs  Ματσάγκου. ··

Κοινοποιήθηκε στον εγγυητή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13618/ 12- 11-2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λάρισας Δημητρίου Γκουντρουμπή.

Καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη της συζήτησης.

  • Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. 102/ 2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του .αιτούντα επί της ο:Ποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις ων ,άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 2 του  3869 / 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο του  αιτούντα  κατά   την συζήτηση  και  τα  αποδεικτικά   μέσα   που

προσκομίστηκαν. Αφού διαπιστώθηκε · ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός επί της παραπάνω κρινόμενης αίτησης, . ο  οποίος προβλέπεται  στην_ παρ.  3 του  άρθρου  4  του  ν.  3869 / 2010,  όπως  αυτό

.                                                                             .

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12  του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ.  2  του  άρθρου  5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή  διαπιστώθηκε  ότι  συντρέχουν  στο πρόσωπο  του  αιτούντα οι προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 / 2010, τα δε αναφερόμενα στην αίτηση  χρέη  του  δεν  περιλαμβάνονται  στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου,  ότι  έχει  ανεπαρκές  εισόδημα  για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακές του ανάγκες, είναι πολύτεκνος και τα τρία εκ των · τέκνων του είναι σπουδαστές, αντιμετωπίζει . δε ο ίδιος σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και   κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά του, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ τηv αιτηθείσα προσωρινή διαταγή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης., την ‘ αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς  την  υποχρέωση μηνιαίων  καταβολών  στις  πιστώτριες  τράπεζες, διότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις  του  άρθρου  8  ηαρ.5  του  Ν. 3869 / 2010 (άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 του Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 5 με το άρθρο 13 του Ν. 4161/ 2013).

Ελασσόνα i4-1-2014

Ή   Ειρηνοδίκης

—–

…. ·

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:       / 2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 103/ 2013.

Αιτούσα…………………:

,  κάτοικος                     ,  η  οποία  παρέστη   δια  της πληρεξουσίας της δικηγόρου ·.Χρυσάνθης Κορέλα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων   η  αίτηση:     1)  Οργανισμός  Απασχόλησης          Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ)  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως  καθολικός  διάδοχος  του  καταργηθέντος  Ν.Π.Δ.Δ.  με την  επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) , ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε  (υπ’ αριθμ .  55408/ 8-11-2013  έκθεση  επίδοσης  της  δικαστικής επιμελήτριας                     στο Πρωτοδικείο .   Αθηνών                       Αγγελικής      Ματσάγκου,     2) Ανώνυμη     Τραπεζική     Εταιρία με την                     επωνυμία (ΑΛΦΑ        ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) και τον διακριτικό . τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ» που

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια της

  • πληρεξουσίας της . · δικηγόρου  Ευαγγελίας  Νικολάου,  3)  Ανώνυμη Τραπεζική           Εταιρεία με την επωνυμία ((ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε>) που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται  νόμιμα,   η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55368/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής    Ματσάγκου και 4) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με  την επωνυμία ((ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε .)> που εδρεύει στην Αθήνα  και  εκπροσωπείται  νόμιμα ,  η  οποία  δεν  παρέστη  αν  και  κλήθηκε
    • (σχ. η υπ’ αριθμ. 55388/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής

.επιμελήτριας     στο    Πρωτοδικείο     Αθηνών     Αγγελικής     Ματσάγκου.

  • Καταβλήθηκε  τα  νόμιμα  τέλη  της  συζήτησης ..

οφειλών της αιτούσας επί της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις: των άρθρων 4 παρ.  3, 5 παρ.  2 του 3869/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας και από την πληρεξούσια δικηγόρο της μετέχουσας πιστώτριας που παραστάθηκε κατά την συζήτηση και τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν.       Αφού             διαπιστώθηκε                            ότι  απέτυχε  ο  προδικαστικός συμβιβασμός                            επί    της    παραπάνω    κρινόμενης    αίτησης ,                            ο    οποίος προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869 / 2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τό άρθρο 12 του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ. 2 του άρθρου 5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις ένταξής της στις ρυθμίσεις του νόμου ·3869/ 2010, _ τα δε αναφερόμενα      στην    αίτηση     χρέη     της     δεν     περιλαμβάνονται               σταεξαιρούμενα  της  ρύθμισης  του  νόμοu,  ότι  έχει ανεπαρκές  εισόδημα  για  την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε ‘ καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακέ ; της  ανάγκες, είναι πολύτεκνη και τα τρία εκ των τέκνων της είναι σπουδαστές, ο σύζυγός της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και  κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά της, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αιτηθείσα προσωρινή διαταγή .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά . μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και την διατήρηση της πραγματική; και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένnς και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών στις πιστώτριες τράπεζες, διότι      αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ .5 του Ν .

 3869 / 2010  άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 τοv Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά

      την  αντικατάσταση  του  άρθρου  5 με το άρθρο  13 του  Ν. 4161/ 2013) .

Ελασσόνα 14-1-2014

Η Ειρηνοδίκης

Ι   Ω Α Ν Ν Α

.. ·,·   ‘ .

.    .

.   ,.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: