RSS

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

14 Ιαν.

Για όποιους δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν στο νόμο Κατσέλη:

        Σύμφωνα με τον ν. 4224/2013, από την 1.1.2014 μέχρι και 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1), ενώ η αναστολή αυτή δεν αφορά ούτε προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα. Ο δε ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4161/2013, εξακολουθεί να ισχύει, παρέχοντας απόλυτη προστασία στην κατοικία του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών με την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αυτής.

        Η προστατευτική διάταξη του ν. 4224/2013 αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας (ακόμη και εμπόρους), για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, όχι όμως για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση προς κάθε δανειστή μέχρι τις 31.1.2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, ειδάλλως η αναστολή του πλειστηριασμού δεν θα ισχύει για τον οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή. Να σημειωθεί ότι εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή ο πρωτοφειλέτης, ή δεν αρθεί γι’ αυτόν, η απαγόρευση ισχύει και για τα ακίνητα του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων του οφειλέτη (προσωπικών, οικονομικών, περιουσιακών), που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναστολής, καθώς και της κίνησης των λογαριασμών που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Εξάλλου, οι δανειστές κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης μπορούν να ζητούν από τον οφειλέτη να προσκομίζει επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά με την κατάστασή του, τα οποία και υποχρεούται να προσκομίσει ο τελευταίος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος του δανειστή, διαφορετικά αίρεται η προστασία για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή.

Ειδικότερα, για να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, β) το καθαρό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ και γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.  Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα ανωτέρω χρηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαίως δόσεις προς τους δανειστές τους, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο κάθε οφειλής και οι οποίες καταλογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους. Το ποσό των δόσεων υπολογίζεται σε ποσοστό 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι τις 15.000 ευρώ και σε ποσοστό 20% για το υπερβάλλον. Για τους δε εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους, ενώ μπορεί να είναι μηδενικές για τους ανέργους και τους χαμηλόμισθους (μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας). Για τις ειδικές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: