RSS

Οι πιθανές αλλαγές του νόμου για τα δάνεια

31 Μάι.

Δύο διαφορετικές αλλαγές αναμένεται να δούμε μέσα στον Ιούνιο πιθανότατα που θα αφορούν ρυθμίσεις δανείων.

Η μία κατηγορία ρυθμίσεων αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους δημοσίου κι ιδιωτικού δικαίου καθώς και ανέργους.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά το νόμο 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιφέρει αλλαγές στα ήδη ισχύοντα.

Δεν είναι βέβαιο πότε ή εάν γίνουν και ποιες ακριβώς θα είναι οι αλλαγές, αλλά κατωτέρω παραθέτω αυτές που θεωρούνται ως πιο πιθανές:

 

Νέες Ρυθμίσεις για Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, πρόκειται να φέρει προς συζήτηση νομοσχέδιο που θα κινείται σε δύο κατευθύνσεις.  Λόγος για συγκεκριμένες αλλαγές γίνεται ήδη από τον Απρίλιο του 2013, ενώ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές δε θα συναντήσουν τις αντιρρήσεις των πιστωτών της χώρας, ζητήθηκε την 30.04.2013 η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δόθηκε την 23.05.2013 (CON/2013/34) και είναι θετική.

 

Αφενός, πρόκειται να τροποποιηθεί ο νόμος 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/03.08.2010).  Οι κυριότερες αλλαγές έχουν ως εξής:

1. Τροποποιείται το στάδιο της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη με τους πιστωτές του και πλέον απαιτείται η συγκατάθεση της πλειοψηφίας των πιστωτών, ήτοι να συμφωνούν οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% +1 του συνολικού χρέους , αντί για την ομοφωνία (100%) που απαιτείται σήμερα.

2. Θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιτευχθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα η εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών.  Εφ’ όσον τελεσφορήσει η διαμεσολάβηση, θα έχει ως αποτέλεσμα δεσμευτική απόφαση για όλα τα μέρη.   Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο οφειλέτης θα καταφύγει στο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) προκειμένου να γίνει δικαστική ρύθμιση των οφειλών.

Σκοπός της εισαγωγής της διαμεσολάβησης είναι η αποσυμφόρηση των Ειρηνοδικείων, καθώς σε ορισμένα ο όγκος των υποθέσεων έχει καταλήξει στον προσδιορισμό της συζήτησης για το έτος 2021(!).  Η διαμεσολάβηση έγινε αντικείμενο έριδας μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, όσον αφορά την αμοιβή του διαμεσολαβητή και την υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου για τον οφειλέτη.  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι η αμοιβή του διαμεσολαβητή με 200 ευρώ για δάνεια ως 20.000 ευρώ και 200 ευρώ συν 0,03% επί του κεφαλαίου είναι αρκετά υψηλή και ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου.  Εάν επικρατήσει και ψηφιστεί τελικά η άποψη του Υπουργείου Ανάπτυξης, κινδυνεύει ο οφειλέτης, ένας μέσος πολίτης που δεν κατανοεί κατά κανόνα πλήρως το περιεχόμενο νομικών και οικονομικών όρων, να μην μπορεί να συνδιαλλαγεί επί ίσοις όροις με τους εκπροσώπους των πιστωτών που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Δικηγόροι.

3. Πλέον, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό κάθε μήνα για τις οφειλές του μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.  Προτείνεται η ελάχιστη καταβολή να είναι το 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.  ΟΙ καταβολές αυτές θα συμψηφίζονται με όσα διατάξει με την οριστική απόφασή του το Δικαστήριο, και μπορούν έτσι να καταλήξουν ως και σε αποδέσμευσή του, εάν κριθεί ότι επαρκούν οι καταβολές που έγιναν μέχρι την έκδοση της απόφασης.

Δεν έχει καταστεί γνωστό ποιος θα προσδιορίζει το ύψος των καταβολών, αν και η γνώμη της ΕΚΤ μνημονεύει ότι «οι οφειλέτες πρέπει να εξακολουθούν να αποπληρώνουν το χρέος τους υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών.»  Φαίνεται έτσι να προστίθεται εργασία στα Ειρηνοδικεία, από την άλλη όμως θα μπορούσε να αποφευχθεί το παράλογο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην επαρκεί ούτε για το 10% των δόσεων, ο οφειλέτης να μην μπορεί να …πληρώσει προκειμένου να ρυθμίσει στο μέλλον.

Επίσης λέγεται να αποπληρώνει για 30 ή και 40 χρόνια αντί για ανώτατο όριο 20 ετών που  ισχύσει σήμερα!

Γι’ αυτό όποιος μπορεί να επωφεληθεί με την ισχύουσα μορφή του νόμου Κατσέλη ας σπεύσει!

4. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010.

Στην πράξη βέβαια η διαδικασία αυτή σπανίως είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

5. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφ’ όσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση, προκειμένου να προστατευθεί από αναγκαστική εκτέλεση με βάση υφιστάμενες εμπράγματες ασφάλειες.

6. Θα αξιολογούνται τα δεδομένα του συστήματος «Τειρεσίας» λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της δυσχερούς οικονομικής περιόδου, και έτσι θα μπορούν οι συναλλασσόμενοι με τα πιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίζονται πιο ευέλικτα, με βάση το συνολικό τους προφίλ και όχι μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

7. Ο οφειλέτης υπόκειται σε διευρυμένο καθήκον παροχής στοιχείων, καθ’ όσον προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και σε περίπτωση μη παροχής στοιχείων για λοιπούς πιστωτές.

Στο στοιχείο αυτό γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη γνώμη της ΕΚΤ.

8. Σε περίπτωση όπου οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη εκχωρηθούν σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια και αν δεν οριστεί, τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

Έτσι θα μπορέσουν να αποφευχθούν καθυστερήσεις, έξοδα, και μη σύμπραξη πιστωτών στη διαδικασία.

 

 

Αφετέρου, προτείνεται η θέσπιση ενός προγράμματος διευκόλυνσης για τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων που είναι εξασφαλισμένα με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη επί της κατοικίας του οφειλέτη.

Οι προϋποθέσεις αφορούν τον οφειλέτη, τις οφειλές του και τα περιουσιακά στοιχεία του.  Συγκεκριμένα:

Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι α) μισθωτός ή συνταξιούχος δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή β) κατά τεκμήριο να εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή να παρέχει την εργασία του αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο ή γ) να είναι άνεργος.

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη από οποιαδήποτε πηγή (μισθό, σύνταξη, ενοίκια, αγροτικές εργασίες) δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, η μείωσή του σε σχέση με το εισόδημα την 01.01.2010 θα πρέπει να ξεπερνά το 20%.  Για τους πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία, τρίτεκνους και πολύτεκνους το εισοδηματικό όριο αυξάνεται και φτάνει έως τις 30.000 ευρώ.

Οι οφειλές θα πρέπει να μην είναι ληξιπρόθεσμες, δηλαδή να εξυπηρετούνται κανονικά.  Επιπλέον, θα πρέπει γι’ αυτές να έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.  Ακόμα, το κεφάλαιο του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Η ίδια η κύρια κατοικία του οφειλέτη θα πρέπει να έχει αντικειμενική αξία μικρότερη των 180.000 ευρώ και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού θα πρέπει να έχει αξία μικρότερη των 250.000 ευρώ.  Το σύνολο των καταθέσεων του νοικοκυριού δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

 

Ο οφειλέτης που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού (με προσαρμογή όταν αυτό μεταβληθεί) για περίοδο 48 μηνών.  Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος αυτή συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύβασης χωρίς άλλη επιβάρυνση του οφειλέτη.  Η αποπληρωμή θα μπορεί να επιμηκύνεται ως και 40 χρόνια, με ανώτατο όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 90 χρόνια.

Εφ’ όσον τα ετήσια καθαρά εισοδήματα δεν ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Ειδικά για τους ανέργους που έχουν ως μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, θα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος διευκόλυνσης ο οφειλέτης θα πρέπει να παρέχει στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάστασή του.

 

Για περισσότερες εξατομικευμένες πληροφορίες και ραντεβού τηλ στα 210 88111903, 2108251894 και 6932455478

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: