RSS

Ανωτέρα βία -Κορωνοιός: Ακύρωση ή μετατροπή συμβάσεων

Συμβάσεις & απρόοπτη μεταβολή συνθηκών λόγω covid-19

Σπουδαία θέση στο δίκαιο των συμβάσεων έχει η  αρχή pacta sunt servanda σύμφωνα με την οποία τα συμφωνημένα πρέπει να τηρηθούν, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι δεν αντιβαίνουν σε διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη.  Η αρχή αυτή αποτελεί έκφραση της ιδιωτικής αυτονομίας (Σ.5 παρ.1) ειδικότερη εκδήλωση της οποίας συνιστά η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).

Παρέκκλιση εκ των ανωτέρω συναντάμε στο άρθρο 388 του ΑΚ, βάσει του οποίου, αν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από τη μεταβολή αυτή, η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, μπορεί να αποφασιστεί η  λύση ή αναπροσαρμογή της σύμβασης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά κατά την έννοια του ως άνω άρθρου είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ.

Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 288 του ΑΚ κατά την οποία «ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 του ΑΚ, παρέχει δε η διάταξη αυτή  τη δυνατότητα, όταν λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή περιορίζει με βάση αντικειμενικά κριτήρια, κατά τις αντιλήψεις που κρατούν στις συναλλαγές, στο επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης, ώστε να επιτευχθεί η αναπροσαρμογή της παροχής στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει την δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη.

Η ανωτέρα βία είναι παράγων ακύρωσης και τροποποίησης συμβάσεων.

Τους τελευταίους μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας του Κορωνοϊού τα κράτη έχουν λάβει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας τα οποία όμως επηρεάζουν άμεσα την οικονομία τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσα σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη κατάσταση είναι επόμενο να επηρεάζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές και συμβάσεις. Ενδεικτικά:

  • Έμποροι που προμηθεύτηκαν πρώτες ύλες και αναλώσιμα από προμηθευτές δεν μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά στο μέτρο που προσδοκούσαν και έτσι δεν έχουν τα απαιτούμενα έσοδα για να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι τους.
  • Δανειολήπτες ή Μισθωτές οι οποίοι λόγω των επαγγελματικών μεταβολών που προκύπτουν με την εξέλιξη της επιδημίας καθώς και την αναγκαιότητα για απρόβλεπτη ιεράρχηση εξόδων με προτεραιότητα την κάλυψη των βασικών αναγκών διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προσωπικής υγιεινής, ενδεχομένως να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση  να μην μπορούν εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.
  • Δανειολήπτες που είχαν λάβει επιχειρηματικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία) αλλά λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να τις κλείσουν με τα έσοδά τους να μηδενίζονται και τα έξοδά τους να τρέχουν καθημερινά έχουν βρεθεί  σε αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τις Τράπεζες.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις τα μέρη μπορούν να εξεύρουν έναν εξωδικαστικό δρόμο επίλυσης της διαφοράς τους, με τη συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου, έτσι ώστε να  προστατευτούν τα συμφέροντα του αδύναμου μέρους, δεδομένης της απρόοπτης και απρόβλεπτης οικονομικής πραγματικότητας που έχει προκύψει μετά την πανδημία του Κορονοϊού. Επιπλέον, θα μπορούσαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να ζητήσουν την λύση ή αναπροσαρμογή της σύμβασης που συνήψαν, επιφέροντας έτσι την αποκατάσταση των οικονομικών τους συμφερόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Υπερχρεωμένα: 60% κούρεμα

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, απόστρατος αξιωματικός του Στρατού με μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.300 ευρώ απαλλάσσεται από το 60% περίπου της συνολικής οφειλής του από δανειακά προϊόντα, διασώζοντας παράλληλα την κύρια κατοικία του   και καταβάλλοντας δόση περί τα 370 ευρώ το μήνα για 15 χρόνια!! 

            Ειδικότερα, ο οφειλέτης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής των δόσεων που αντιστοιχούσαν στα δάνεια που είχε λάβει για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες του και ιατρικά έξοδα δικά του και των συγγενών του. Ως εκ τούτου, όταν η σύνταξή του μειώθηκε ραγδαία και όλες οι εύλογες προσδοκίες του ματαιώθηκαν (μεγαλύτερη σύνταξη, εφάπαξ κλπ), έπαυσε τις προσήκουσες καταβολές των δόσεων με αποτέλεσμα τα χρέη του να διογκωθούν εξαιτίας των τόκων και των ανατοκισμών των κεφαλαιοποιηθέντων τόκων. Η συνολική δόση ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ ενώ η σύνταξή του ήταν 1.300 ευρώ, κατά δε τον χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησής του, το συνολικό χρέος είχε φθάσει στις 225.000 ευρώ περίπου.

            Το δικαστήριο ορθά έκρινε τους ισχυρισμούς μας περί απουσίας δόλου στο πρόσωπο του αιτούντος, αφού, με σωστούς χειρισμούς, αποδείξαμε ότι η ανατροπή των εισοδημάτων του εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του ίδιου και της πρώην συζύγου του, υπήρξε η αιτία που τον οδήγησε στην αδυναμία πληρωμών. Εξίσου ορθά το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και αφαίρεσε το σύνολο των χρημάτων που ο αιτών κατέβαλε επί πενταετία δυνάμει προσωρινής διαταγής, συνολικά 23.310 ευρώ περίπου, προκειμένου να προσδιορίσει τελικά τη δόση που θα καταβάλει αυτός προς τις πιστώτριες για τη ρύθμιση των οφειλών του βάσει του άρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και εντέλει αντί για 550 ευρώ, που κανονικά θα του περίσσευαν μετά την αφαίρεση από την σύνταξη του των μηνιαίων δαπανών του (1.300 ευρώ – 750 ευρώ), αυτός υποχρεούται σε μηνιαία καταβολή 160 ευρώ περίπου!! Δηλαδή, τελικά του επιτρέπει να αποταμιεύει επί πενταετία 390 ευρώ κάθε μήνα!! Μετά δε την πενταετία, οπότε θα ξεκινήσει η ρύθμιση που αφορά στη διάσωση της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ο αιτών υποχρεούται σε καταβολές ποσού 370 ευρώ μηνιαίως επί 15ετία, κι ως εκ τούτου, και πάλι θα έχει τη δυνατότητα να «αποταμιεύσει» περί τα 180 ευρώ το μήνα για έκτακτες ανάγκες!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Λειτουργία καταστημάτων εστίασης εν μέσω covid-19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ;

Με την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, θα επιβληθούν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, καθιστώντας αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να προβλέπεται δυνατότητα παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου εμβαδού στους εν γένει κοινόχρηστους χώρους, ώστε και η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, αλλά και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο το σχέδιο νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)» προβλέπει ότι: «έως τις 31.12.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού.Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση».

Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη μείωσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, αναλόγως της μείωσης του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, από τις επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η αύξηση του εμβαδού του κοινόχρηστου χώρου και οι οποίες κατ’ επέκταση θα αναγκασθούν να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές θα επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Επιπλέον ρυθμίζεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για τη διέλευση, στάση και στάθμευση των οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής, ισχύουν προσωρινά και έως τις 31.12.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Αστυνομική βία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο αυταρχισμός  των αστυνομικών αρχών, η παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά ακόμα και η αδικαιολόγητη βία  κατά αυτών από τα όργανα της τάξης τείνουν να αντιμετωπίζονται ως ένα συνηθισμένο και μη αντιμετωπίσιμο φαινόμενο. Ωστόσο θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι πράξεις αυτές είναι αποτέλεσμα  υπέρβασης της εξουσίας που δίνει ο νόμος στις αστυνομικές αρχές, και βρίσκονται σε ευθεία παραβίαση του Συντάγματος αλλά και των διεθνών  συμβάσεων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα εν μέσω πανδημίας η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί με τις αστυνομικές αρχές να δίνουν ρεσιτάλ αυταρχισμού με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την απρόκλητη επίθεση σε πολίτες στην πλατεία της Κυψέλης.

Πιο συγκεκριμένα,η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που έχει κυρωθεί με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256), προβλέπει στο άρθρο 3 ότι: «Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, με την οποία κατοχυρώνεται μία από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες σε μια δημοκρατική κοινωνία, απαγορεύονται απολύτως τα βασανιστήρια και κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση του ατόμου, ασχέτως της συμπεριφοράς του ή των εκάστοτε περιστάσεων.

Επιπλέον,το ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει (στο άρθρο 2 παρ. 1) τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Ως ειδικότερη απόρροια της θεμελιώδους αυτής διάταξης θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 7 παρ. 2 ότι απαγορεύονται τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προβλέποντας την τιμωρία που ορίζει ο νόμος.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η παράνομη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων μπορεί να γεννήσει αξίωση για αποζημίωση λόγω αστικής ευθύνης του δημοσίου. Η αποζημίωση που θα ζητηθεί μπορεί να αφορά τόσο στην ζημία που υπέστη ο πολίτης λόγω της αστυνομικής βίας όσο και στην ηθική βλάβη που υπέστη. Μάλιστα ήδη τα διοικητικά δικαστήρια έχουν εκδώσει αρκετές αποφάσεις οι οποίες δικαιώνουν τους πολίτες και επιδικάζουν αποζημιώσεις υπέρ τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του, κυρωθέντος με το π.δ. 456/1984 (Α΄ 164), Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ): «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος».

Περαιτέρω, στο άρθρο 932 ΑΚ προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την ικανοποίηση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής … ή στερήθηκε την ελευθερία του».

Η προβολή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών του επιχειρήματος της πρόκλησης, αντίστασης και εξύβρισης από την πλευρά των πολιτών προκειμένου να δικαιολογήσουν την στάση τους, δεν ευσταθεί νομικά καθώς σύμφωνα με το  ΠΔ 538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προ­σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» αλλά και του π.δ/τος 254/2004 (Α΄ 238) για τον «Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικού», οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν το Νόμο με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχεται ενώ επιπλέον οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόμου.

Μάλιστα στην υπόθεση Savva Terentyev κατά Ρωσίας της 28.08.2018 (αριθ.προσφ. 10692/09) το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση χυδαίων φράσεων κατά αστυνομικών από μόνη της δεν είναι αποφασιστική για την εκτίμηση μιας έκφρασης ως προσβλητικής, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει απλώς και μόνο για λόγους έμφασης των επιχειρημάτων και του ύφους των σχολίων. Κατά το Στρασβούργο το ύφος αποτελεί μέρος της επικοινωνίας ως μορφή έκφρασης και προστατεύεται μαζί με την ουσία και την διακίνηση των ιδεών και των πληροφοριών.

Συμπερασματικά, η ελευθερία της έκφρασης, της διακίνησης ιδεών αλλά και του δικαιώματος στην προσωπικότητα των πολιτών προστατεύονται από το Σύνταγμα και δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι και αφορμή για βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά των αστυνομικών οργάνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να κινηθούν δικαστικά, με τη συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για την βλάβη που υπέστησαν. Επίσης μπορούν να υποβάλουν μήνυση για ποινικές ευθύνες και επιβολή ποινής.

Αγωγές κατά των Αρχών και του κράτους για την άσκηση και τις συνέπειες της βίας μπορούν να ασκηθούν και ατομικά και ομαδικά. Επίσης επιλαμβάνεται και το ΕΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Τα εργατικά ατυχήματα  πληθαίνουν στην Ελλάδα στον καιρό της κρίσης και στην πλειοψηφία τους οφείλονται σε παραλείψεις και αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Η νομοθεσία προβλέπει πλήθος διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων σε αυτές τις περιπτώσεις μέσω της προσφυγής τόσο στα αστικά όσο και στα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 551/1915, εργατικό ατύχημα είναι κάθε βίαιο συμβάν που πλήττει τον μισθωτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και επιφέρει τον θάνατό του ή τον καθιστά ανίκανο προς εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερών. Μάλιστα, για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού, είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην υγεία του εργαζόμενου, το αν εκδηλώνονται αμέσως, αργότερα ή σταδιακά, όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του εργαζόμενου.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915 ο παθών σε εργατικό ατύχημα ή τα κατά το άρθρο 6 αυτού πρόσωπα (συγγενείς), δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζημίωση, όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως αυτών.

Επιπλέον μπορεί να ζητηθεί  χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης».

Ως παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη νοείται και η παραβίαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας υπέρ της ζωής και της υγείας (ΑΚ 662), την οποία αυτός υπέχει έναντι του εργαζομένου και την οποία οφείλει να εκπληρώνει με την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για καλόπιστη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα κατά το Ν. 1568/1985 «Περί Υγιεινής- Ασφάλειας Εργαζομένων» αλλά και το Π.Δ. 17/1996 «περί μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» ορίζεται ότι: ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα καθώς επίσης και να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο στην εργασία τους. Επιπλέον επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, που απασχολούν πε­ρισσότερους από 50 εργαζομένους, η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφα­λείας και ιατρού εργασίας.

Τέλος, ο παθών μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με τη συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου, προκειμένου να ζητήσει την ποινική δίωξη των υπευθύνων για το εργατικό ατύχημα που υπέστη, αξιοποιώντας τα πορίσματα της Επιθεώρησης Εργασίας η οποία ενημερώνεται  υποχρεωτικά εκ του νόμου από τον εργοδότη εντός 24 ωρών (νόμος 3850/2010 άρθρο) και μεταβαίνει στο χώρο του ατυχήματος για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για εργατικά – αποζημιώσεις  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

            Από την Δευτέρα, 4η Μαΐου 2020, οι Δικαστικοί Επιμελητές σταδιακά επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, ώστε να καταστεί εφικτή η σταδιακή επανεκκίνηση της δικαιοσύνης, κατά τα σχέδια της Κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν είναι σήμερα δυνατή η επίδοση δικογράφων που αφορούν διαδικασίες που βρίσκονται ακόμη σε αναστολή, όπως δεν είναι δυνατή η επίδοση πάσης φύσεως δικογράφων που αφορούν σε πράξεις εκτέλεσης. Παρά ταύτα, πλειάδα συμπολιτών μας ήδη σήμερα λαμβάνει Διαταγές Πληρωμής από Τράπεζες ή αποφάσεις Δικαστηρίων, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Υπό κανονικές συνθήκες, η επίδοση αυτή θα σήμαινε για τις μεν Διαταγές Πληρωμής την έναρξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για κατάθεση Ανακοπής, για τις δε αποφάσεις, την έναρξη προθεσμίας για κατάθεση Έφεσης. Τί συμβαίνει όμως σήμερα, που ισχύει η αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Γραμματειών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και ποιες είναι οι συνέπειες για τους πολίτες;

Αναφορικά με τις Διαταγές Πληρωμές: Μολονότι απαγορεύεται η επίδοση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, γεγονός είναι ότι μία Διαταγή Πληρωμής που δεν φέρει επιταγή προς εκτέλεση δεν αποτελεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. Έτσι, τεχνικά, επιτρέπεται η επίδοση μίας Διαταγής Πληρωμής, και του αντιγράφου πρώτου εκτελεστού αυτής, όχι όμως με συνημμένη επιταγή προς πληρωμή, αφού σε αυτήν την περίπτωση η επίδοση είναι άκυρη. Εκμεταλλευόμενες αυτήν την «τεχνικότητα» οι Τράπεζες επιδίδουν Διαταγές Πληρωμής σήμερα «προς γνώση» υποτίθεται του οφειλέτη. Ο ίδιος ο οφειλέτης όμως δεν πρέπει να τρομοκρατείται, ούτε όμως και να εφησυχάζει από την αναστολή των δικαστηρίων. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία για την κατάθεση Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής θα αρχίσει να «τρέχει» όταν ανοίξουν οι Γραμματείες των Δικαστηρίων για τις καταθέσεις, οπότε και θα πρέπει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι όσες Διαταγές Πληρωμής επιδίδονται σήμερα έχουν εκδοθεί ήδη πριν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, δηλαδή πριν την 13.03.2020, αφού έκτοτε, μέχρι και σήμερα, δεν επιτρέπεται η κατάθεση νέων αιτήσεων για έκδοση Διαταγών Πληρωμής ούτε και η παραλαβή των εκδοθέντων στο μεσοδιάστημα.

Αναφορικά με τις Αποφάσεις των Υπερχρεωμένων: Σε μεγάλο βαθμό ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανήκουν και πάλι στις Τράπεζες, που επιδίδουν όσες αποφάσεις, κυρίως απορριπτικές, έχουν ήδη στα χέρια τους, δεν πρόλαβαν όμως, λόγω της καραντίνας, να επιδώσουν ήδη, με το πρόσχημα της «ενημέρωσης» των πολιτών που αφορούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεκινά και η προθεσμία για τις εφέσεις, αφού ακόμη δεν λειτουργούν οι Γραμματείες των Δικαστηρίων για καταθέσεις. Και πάλι, δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούν οι οφειλέτες, λόγω της επίδοσης αυτής, αφού όσο ισχύει η αναστολή, καμία νόμιμη προθεσμία δεν μπορεί να τρέξει, ούτε κινδυνεύουν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση ή να απωλέσουν κάποιο νόμιμο δικαίωμά τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτοβουλίες αυτές για επιδόσεις δικογράφων, όπως κι αν δικαιολογούνται νομικά, σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αποκλειστικά «προς γνώση» ούτε και στερούνται νομίμων αποτελεσμάτων. Αντίθετα, πρόκειται για κινήσεις στρατηγικής, προδήλως εκφοβιστικές, εκ μέρους των Τραπεζών, που καταχρώνται προφανώς τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τις επιδόσεις και τρομοκρατούν εν πολλοίς τους οφειλέτες τους. Για αυτό, συστήνεται η ψύχραιμη αντιμετώπιση, που μόνο η έμπειρη και εξειδικευμένη νομική ματιά μπορεί να προσφέρει.

Πρέπει πάντως να επισημανθεί σε κάθε περίπτωση ότι, επειδή ο όγκος των προς κατάθεση δικογράφων θα είναι εξαιρετικά μεγάλος, όταν ανοίξουν οι Γραμματείες, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να απευθυνθούν από νωρίς στους νομικούς τους συμπαραστάτες, ώστε να δρομολογηθεί εγκαίρως η υπόθεσή τους και να μπορέσει να συνταχθεί και κατατεθεί εμπρόθεσμα το ένδικο βοήθημα και μέσον που τους αφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο –διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Εργατικό ατύχημα: Αγωγή αποζημίωσης και μήνυση

Καταγγελία Πρώην Υπαλλήλου Στον Δήμο Ηλιούπολης: «Ακρωτηριάστηκα Και Ο Δήμος Αδιαφορεί»

Για εσκεμμένη απόπειρα απόκρυψης του περιστατικού κάνει λόγο η δικηγόρος του άτυχου άνδρα.

Αναδημοσίευση από το ilioupolinews.gr

Την πλήρη αδιαφορία της νυν δημοτικής αρχής του Δήμου Ηλιούπολης καταγγέλει πρώην εργαζόμενος στο “γκαράζ”, ο οποίος ακρωτηριάστηκε σε εργατικό ατύχημα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το απόγευμα της Τρίτης 12/5, η δικηγόρος του άτυχου πρώην υπαλλήλου του Δήμου, επικοινώνησε με το ilioupolinews.gr, γνωστοποιώντας το περιστατικό και παραθέτωντας αναλυτικά λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «έχουν αποσιωπηθεί εσκεμένα από τη δημοτική αρχή».


«Ο Δήμος όχι μόνο αδιαφορεί για την υγεία μου, αλλά δεν ανανέωσε ούτε καν τη σύμβαση μου», αναφέρει ο εργαζόμενος.


Ο εν λόγω εργαζόμενος, εργαζοταν ως μηχανικός στον Δήμο από το 2015 και είναι πατέρας τετραμελούς οικογένειας, με τη σύζυγό του να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο 45χρονος άνδρας καταγγέλει πως μετά το ατύχημα του ο Δήμος όχι απλά δεν ανανέωσε τη σύμβαση του, αλλά αδιαφόρησε πλήρως για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να μην έχει πλέον έσοδα από πουθενά, αδυνατώντας να καλύψει τόσο τα έξοδα των θεραπειών για το χέρι του, όσο και τις βασικές ανάγκες της οικογένειας του.

Το Χρονικό Της Υπόθεσης

Ο πρώην εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου, στις 6/12 τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια της βάρδιας του. Ο Δήμος, σε δελτίο τύπου που είχε εκδόσει την ίδια ημέρα, ανέφερε πως ο υπάλληλος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του και χρειάστηκε η νοσηλεία του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα του περιστατικού. Η ιατρικη γνωμάτευση που δόθηκε στον άτυχο άνδρα από τον ΚΑΤ, κάνει λόγο για διάγνωση «Τραυματικό ακρωτηριασμό του καρπού και της άκρας χείρας», κάτι που ο Δήμος ουδέποτε γνωστοποίησε.

«Με Έδιωξαν Χωρίς Να Σεβαστούν Την Κατάσταση Μου»

Όπως καταγγέλει ο πρώην εργαζόμενος του Δήμου, ο οποίος δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, ο Δήμος Ηλιούπολης, ενώ γνώριζε τόσο τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, όσο και την οικογενειακή του κατάσταση, δεν ανανέωσε τη σύμβαση του, αφήνοντας τον άνεργο. Ο εργαζόμενος, όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα, εργαζόταν με συνεχόμενες  συμβάσεις στον Δήμο από το 2015. Το 2018, μαζί με μια ομάδα συναδέλφων του έκαναν ασφαλιστικά μέτρα στον Δήμο προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους και δικαιώθηκαν. Έτσι, συνέχισαν να εργάζονται μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Ωστόσο μετά το ατύχημα του τον Δεκέμβριο του 2019, δεν ανανεώθηκε η σύμβαση του, καθώς ο δήμος δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Παρά το γεγονος οτι όλοι οι ιθύνοντες στον Δήμο γνώριζαν τόσο την κατάσταση της υγείας του όσο και το γεγονός οτι ήταν ο μόνος εργαζόμενος σε μια τετραμελή οικογένεια, αποφάσισαν να μην ανανεώσουν την σύμβαση του.

«Δεν μπορώ ούτε καν να κουμπώσω τη ζακέτα μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην εργαζόμενος στο ilioupolinews.gr, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ζημιάς που έχει υποστεί στο χέρι του. «Αυτή τη στιγμή δεν δικαιούμαι ούτε καν το επίδομα ανεργίας, καθώς ο ΟΑΕΔ θεωρεί πως είμαι σε αναρρωτική άδεια και άρα δεν μπορώ να ενταχθώ στα μητρώα ανέργων», συμπληρώνει, τονίζοντας πως βρίσκεται σε φρικτή οικονομική κατάσταση, δίχως κανένα εισόδημα, με τη σύζυγό του να πάσχει από χρόνιο νόσημα και ενα εκ των παιδιών του να ετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς καμία βοήθεια, λόγω της οικοκονομικής δυσπραγίας.


«Δεν θέλω λεφτά. Τη δουλειά μου θέλω και να γίνει καλά το χέρι μου. Να ζήσω με αξιοπρέπεια».


Μάλιστα, ο άτυχος άνδρας έχει ήδη κινηθεί νομικά, κοινοποιώντας εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Δήμο στις 9 Μαρτίου 2020, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση για την υπόθεση του.

«Δεν ενόχλησα κανέναν για την υπόθεση μου για λόγους αξιοπρέπειας. Περίμενα ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή οποιοσδήποτε υπεύθυνος να δείξουν έστω την στοιχειώδη ανθρωπιά και να επικοινωνήσουν μαζί μου» είπε στο ilioupolinews o 45χρονος, συμπληρώνοντας: «Δεν θέλω λεφτά. Τη δουλειά μου θέλω και να γίνει καλά το χέρι μου. Να ζήσω με αξιοπρέπεια».

Δικηγόρος Θύματος: «Η Σημερινή Διοίκηση Αποσιώπησε Εσκεμένα Το Περιστατικο»

Για «εσκεμένη προσπάθεια αποσιώπισης της υπόθεσης από τη δημοτική αρχή» κάνει λόγο στο ilioupolinews η δικηγόρος του 45χρονου κ. Χρυσάνθη Κορέλα.

«Δεν μπορεί κανένας από τους ιθύνοντες στον Δήμο να πει οτι δεν γνώριζε τον εργαζόμενο και την κατάσταση του», αναφέρει η κ. Κορέλα συμπληρώνοντας πως «δεν ανταποκρίθηκαν ούτε καν μετά το εξώδικο που τους στείλαμε».

Η κ. Κορέλα αναφέρει πως ο άτυχος εργαζόμενος ζητά πίσω τη δουλειά του, και η ίδια σκοπεύει να κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση για να δικαιωθεί ο πελάτης της. Ήδη έχει κατατεθεί μήνυση και αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου. «Εάν οι αρμόδιοι συνεχίσουν να αδιαφορούν θα προβούμε και σε αγωγή», αναφέρει η γνωστή δικηγόρος.

«Ο πρώην εργαζόμενος θα χρειαστεί εκτεταμένες φυσιοθεραπείες καθώς και νέο χειρουργείο, χωρίς να έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα», καταλήγει η κ. Κορέλα.

Ευθύνες Στον Τεχνικό Ασφαλείας

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο που απέστειλε η πλευρά του πρώην εργαζομένου στον Δήμο, ο τεχνικός ασφαλείας κ. Ριρής, στο δελτίο καταγραφής του περιστατικού σημείωσε πως την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Δήμου γιατρός, κάτι που σύμφωνα με τη δικηγόρο και τον πρώην εργαζόμενο δεν είναι αληθές. Όπως μαρτυρά ο εργαζόμενος «στις εγκαταστάσεις δεν υπήρχε γιατρός. Δεν μου δόθηκαν καν οι πρώτες βοήθειες. Μάζεψα τα κομμάτια του χεριού μου σε ένα πανί με μια παγοκύστη και κάποιος συνάδελφος με πήγε στο νοσοκομείο».


«Στις εγκαταστάσεις δεν υπήρχε γιατρός. Δεν μου δόθηκαν καν οι πρώτες βοήθειες. Μάζεψα τα κομμάτια του χεριού μου σε ένα πανί με μια παγοκύστη και κάποιος συνάδελφος με πήγε στο νοσοκομείο»


Οι παραλείψεις του τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με τη δικηγόρο του πρώην εργαζομένου, δεν τελειώνουν εδώ. Στο δελτίο καταγραφής του εργατικού ατυχήματος, ο κ. Ριρής αποσιωπά την σοβαρότητα του ατυχήματος, υποβιβάζοντας το σε απλό τραυματισμό, ενώ, σύμφωνα με το νοσοκομείο, πρόκειται για ακρωτηριασμό. Επίσης, η έκθεση αναφέρει πως για την εργασία στην οποία τραματίστηκε ο εργαζόμενος απαιτούνταν 3 εργαζόμενοι, ωστόσο, όπως αναφέρει η κ. Κορέλα κανένα επίσημο έγγραφο ή πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, ρίχνοντας ευθύνες στον τεχνικό ασφαλείας.

To ilioupolinews.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πλήρες έγγραφο του τεχνικού ασφαλείας για την καταγραφή του ατυχήματος:

Ο κ. Ριρής, ήταν τεχνικός ασφαλείας και στο σοβαρό εργατικό ατύχημα στο γκαράζ τον Μάρτιο του 2019. Η υπόθεση που είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας σε αποκλειστικότητα το ilioupolinews.gr, είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και επιθέσεις του Ρουβίκωνα στο Δημαρχείο. Στην υπόθεση της γερανογέφυρας, στελέχη της νυν δημοτικής αρχής ζητούσαν την αποπομπή του κ. Ριρή, ρίχοντας του ευθύνες για πλημμελή συντήρηση του εξοπλισμού.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ilioupolinews.gr και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Ετικέτες: , , , ,