RSS

Τροχαίο πεζός και οχήματα-Αποζημιώσεις

             Τροχαίο ατύχημα και αποζημιώσεις         

Στο δυσάρεστο κι απευκταίο γεγονός ενός τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό πεζού η ήδη διαμορφωθείσα νομολογία παγίως αποδέχεται και χορηγεί αποζημιώσεις στον τελευταίο, συνήθως υψηλού ποσού, αναλόγως με τη συνυπαιτιότητα του πεζού και, σαφώς, το βαθμό τραυματισμού και τα συνεπαγόμενα έξοδα. Δηλαδή ο πεζός αποζημιώνεται ακόμα και αν από υπαιτιότητά του βρεθεί στη μέση του δρόμου είτε αγνόησε διάβαση πεζών είτε φανάρι.  Πάντα υπάρχει έστω και μικρή συνυπαιτιότητα του τροχοφόρου.

Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό ύψος αποζημίωσης, πρέπει οι δύο αυτοί παράμετροι, δηλαδή ο τραυματισμός και οι συνέπειες αυτού αφ’ ενός και η  υπαιτιότητα του οχήματος να αποδειχθούν στο δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό συνιστάται το πρώτον η το δυνατόν άμεση επικοινωνία και αναζήτηση συμβουλής από εξειδικευμένους στο αντικείμενο δικηγόρους, ώστε οι τελευταίοι να καθοδηγήσουν, βάσει της πείρας και της νομικής τους κατάρτισης, τον ενδιαφερόμενο κατά την εξέλιξη και πορεία της υπόθεσής του.

Είναι, πάντως, σε κάθε περίπτωση φρόνιμο και συνετό ο παθών να αιτείται τη χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού, ιατρικού ή άλλου, ώστε αργότερα να καταστεί ευχερέστερη η απόδειξη του ύψους του κονδυλίου που θα αιτηθεί ως αποζημίωση. Εκτός από ιατρικές βεβαιώσεις σχετικά με τη φύση και το είδος του τραυματισμού, τη σοβαρότητα αυτού, τα έξοδα νοσηλείας, θεραπείας και αποθεραπείας, άλλα έγγραφα για τα οποία είναι σκόπιμο να ενδιαφερθεί το θύμα είναι βεβαιώσεις για την αποχή του από την εργασία του, ώστε να γίνει εφικτός ο υπολογισμός του διαφυγόντος κέρδους, δηλαδή του κεφαλαίου το οποίο, λόγω του τραυματισμού του, θα χάσει από την εργασία του. Παράλληλα, είναι δυνατή η διεκδίκηση ηθικής βλάβης λόγω του τραυματισμού του αυτού, ενώ άλλο κονδύλιο το οποίο μπορεί να απαιτηθεί είναι αυτό που προβλέπει το άρθρο 931 του Αστικού Κώδικα για την περίπτωση που ο τραυματισμός έχει προκαλέσει κάποια αναπηρία ή δυσμορφία που δύναται ή θα επηρεάσει με βεβαιότητα το μέλλον του θύματος.

Η συνυπαιτιότητα του πεζού στο ατύχημα, έχει φυσικά σημασία για τον υπολογισμό αποζημίωσης. Αν, δηλαδή, επί παραδείγματι, διέσχισε απρόσεκτα το δρόμο, ή ενώ υπήρχε διάβαση, ο πρώτος προτίμησε να μην περάσει από αυτήν ή με οποιονδήποτε τρόπο προκάλεσε σε κάποιο βαθμό ή συνετέλεσε στις συνθήκες του ατυχήματος, αυτό θα συνυπολογιστεί και συνεκτιμηθεί από το δικαστήριο, και θα περιορίσει, σε εύλογο βαθμό, την αποζημίωση που ο πεζός δικαιούται. Η απόδειξη, όμως, μεγάλου βαθμού συνυπαιτιότητας του πεζού είναι εξαιρετικά δύσκολη από την άλλη πλευρά, ενώ είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ακόμη κι αν αυτή αναγνωριστεί από το δικαστήριο, να μην μπορέσει να περιορίσει σημαντικά την αποζημίωση, με αποτέλεσμα αυτή να φτάνει περί τα 10.000 -15.000 ευρώ για τον πεζό!

Τηρουμένων των αναλογιών, τα αντίστοιχα ισχύουν και στην περίπτωση ατυχήματος από σύγκρουση οχημάτων, οπότε ο παθών θα πρέπει να προβεί και σε συγκέντρωση εγγράφων που αποδεικνύουν την υλική ζημία που υπέστη από το ατύχημα, που συνεπάγεται στην επισκευή του οχήματος και τη μείωση της αξίας του, καθώς και τα παραπάνω, εφ’ όσον υπάρξει τραυματισμός.

Για τη διασφάλιση της το δυνατόν μεγαλύτερης αποζημίωσης, όπως καθίσταται σαφές, είναι απαραίτητος ο υπεύθυνος και προσεκτικός χειρισμός κατά την εξέλιξη της υπόθεσης. Πέραν, λοιπόν, των ανωτέρω κατευθυντηρίων, ο παθών είναι καλό να απευθύνεται από νωρίς στη νομική συμπαράσταση καταρτισμένων κι έμπειρων δικηγόρων, ώστε αυτοί να τον κατευθύνουν στις πράξεις, δηλώσεις και στη συμπεριφορά, εν γένει, που θα τους επιτρέψει τη διεκδίκηση αποζημιώσεων που, αναλόγως με τη σοβαρότητα της περίπτωσης και τις παραμέτρους που αναφέραμε, μπορούν να είναι και πολύ υψηλές!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διατροφή ανηλίκου από γονείς ή παππούδες

          Υπόχρεοι διατροφής ανηλίκου

Η υποχρέωση διατροφής βαρύνει το πρώτον τους γονείς του τέκνου, όπως ορίζουν τα άρθρα 1485 κι επόμενα του Αστικού Κώδικα. Μάλιστα, η υποχρέωση που απορρέει δεν βαρύνει τους γονείς κατά ίσα μέρη, αλλά από κοινού, ήτοι τον καθένα ανάλογα με το μέτρο των δυνατοτήτων του. Αυτό μπορεί να σημαίνει, όμως, ότι η πλήρης οικονομική αδυναμία του ενός μπορεί να οδηγήσει τον έτερο γονέα σε οφειλή του συνόλου της διατροφής του τέκνου, εφόσον έχει την οικονομική αυτή δυνατότητα.

Είναι συχνό, όμως, φαινόμενο, η οικονομική δυνατότητα και των δύο γονέων να μην επαρκεί για να καλύψει τη διατροφή του τέκνου τους, λόγω έλλειψης επαρκών εισοδημάτων είτε από τον έναν είτε και από τους δύο, με αποτέλεσμα η συντήρηση του ανηλίκου να διακινδυνεύεται σημαντικά. Αυτό το ενδεχόμενο έρχονται να καλύψουν οι διατάξεις των άρθρων 1489 ΑΚ κι επόμενα, οι οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη της διατροφής από τους παππούδες του τέκνου, όταν υφίσταται αδυναμία από τους γονείς.

Αρχικά, ορίζεται ότι σε ενδεχόμενο απουσίας γονέων, οι παππούδες «διαδέχονται» στην υποχρέωση διατροφής και οφείλουν να την καλύπτουν οι ίδιοι. Στο πολύ συχνότερο, όμως, ενδεχόμενο της οικονομικής αδυναμίας των γονέων, είτε αυτή είναι μερική είτε και πλήρης ακόμη, δίδεται η δυνατότητα να στραφούν αυτοί κατά των παππούδων ώστε να εναποτεθεί σε εκείνους η υποχρέωση της συμπληρωματικής ή και πλήρους διατροφής. Σημειωτέον ότι η ευθύνη δεν είναι παράλληλη, αλλά, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λόγος γίνεται για διαδοχή: αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο προσδιορίζει τον αρχικώς υπόχρεο και κρίνει έπειτα αν αυτός (ή αυτοί) έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη διατροφή του τέκνου και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το δικαστήριο μεταθέτει την ευθύνη αυτή στους παππούδες, ήτοι τους πλησιέστερους ανιόντες.

Μάλιστα, το μέτρο της διατροφής κρίνεται κάθε φορά με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις του τέκνου και από τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του, δηλαδή πρόκειται για ανάλογη διατροφή, η οποία κάθε φορά θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που επιβάλλει η ηλικία του τέκνου και οι αντίστοιχες ανάγκες που προκύπτουν.

Τέλος, όταν το δικαστήριο μετακυλήσει την υποχρέωση της διατροφής στους παππούδες του τέκνου, το μέτρο της διατροφής   θα κριθεί αναλόγως και των ιδιαίτερων αναγκών του τέκνου αλλά και της οικονομικής δυνατότητας των υπόχρεων. Δηλαδή ένα παιδί με εύπορους ανιόντες θα ζει πολύ καλύτερα από ένα παιδί φτωχικής καταγωγής! Βέβαια οι απαιτήσεις του τέκνου δεν θα πρέπει να είναι προϊόν παραλογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Ενοικιαστής-εγκατάλειψη μισθίου-οφειλές

Η μονομερής εγκατάλειψη του Μισθίου

Με την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών καθίσταται σαφές ένα ζήτημα που μολονότι για τους νομικούς είναι γνωστό, στην καθημερινή συναλλαγή είναι δυνατό να μην είναι σαφές: η εγκατάλειψη του μισθίου από το μισθωτή δεν σημαίνει απαραιτήτως και λύση της σύμβασης. Αυτό σημαίνει, ότι μολονότι ο μισθωτής δεν μένει και δεν κάνει χρήση του μίσθιου, συνεχίζει να οφείλει τα μισθώματα. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ συχνά η σύμβαση μίσθωσης παραμένει εν ενεργεία, δηλαδή δεν έχει λυθεί κι, ως εκ τούτου συνεχίζουν να απορρέουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις.

Το ζήτημα που τίθεται είναι εάν η σύμβαση μίσθωσης έχει τραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν, μετά την παρέλευση του αρχικού ορισμένου χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε η μίσθωση, ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο συνεχίζοντας κανονικά τις καταβολές των μισθωμάτων, εν γνώσει του εκμισθωτή. Η συνήθης αυτή πρακτική έχει ως αποτέλεσμα την τροπή της μίσθωσης σε αορίστου χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι για τη λύση αυτής πλέον απαιτείται είτε καταγγελία είτε συμφωνία (σύμβαση) για την κατάργηση της μισθωτικής σχέσης. Η τελευταία μπορεί να λάβει χώρα όχι μόνο ρητώς, αλλά και σιωπηρά, με την παράδοση του μίσθιου (των κλειδιών του) από το μισθωτή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε συμφωνία ούτε καταγγελία η εγκατάλειψη του μισθίου από το μισθωτή χωρίς άλλη διατύπωση και η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να λογιστεί ως λύση της μισθωτικής σχέσης, όπως δέχθηκε και το δικαστήριο των Θηβών στην ανωτέρω απόφαση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει μεσολαβήσει παράδοση και ουσιαστικά ο μισθωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανέλθει και να ανακαταλάβει το μίσθιο. Ως συνέπεια αυτού, τα μισθώματα εξακολουθούν να οφείλονται προς τον εκμισθωτή, ακόμη κι αν δεν γίνεται πραγματική χρήση του μισθίου. Ούτε ο ιδιοκτήτης βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, διαφορετικά μπορεί να κληθεί να αποζημιώσει τον ενοικιαστή που  ενδέχεται να ισχυρίζεται και ότι του εκλάπησαν πολύτιμα αντικείμενα!

Είναι σύνηθες φαινόμενο η καθημερινή πρακτική στις συναλλαγές να μην καθιστά σαφές τις νομικές συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών. Προς αποφυγήν, λοιπόν, επέλευσης δυσάρεστων συνεπειών όπως εν προκειμένω, είναι σκόπιμο τα μέρη να προσφεύγουν σε νομικούς συμπαραστάτες προτού προβούν σε κινήσεις του είδους, ώστε να είναι βέβαιοι τουλάχιστον για τις τυχόν συνέπειες που μπορούν να επέλθουν. Ο νομοθέτης και η νομολογία μπορούν να προστατεύσουν μέχρι ενός σημείου τις καθημερινές συναλλαγές και να τις διευκολύνει κάνοντας αποδεκτές κάποιες πρακτικές. Πέραν τούτου, όμως, οι συμβαλλόμενοι, για την προστασία των συμφερόντων τους, δεν πρέπει να επαφίενται σε αυτό, αλλά να ενημερώνονται από αρμόδιους νομικούς για τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν συναλλαγές, ιδίως όταν πρόκειται για συμβάσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Ίντερνετ-δημοσιεύσεις-Αποζημίωση

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Προσβολή Προσωπικότητας

 

Η υπ’ αριθμ. 963/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έφερε στο προσκήνιο μία υπόθεση που είχε απασχολήσει πριν από μερικά χρόνια την ελληνική Δικαιοσύνη, θίγοντας ζητήματα προσβολής της προσωπικότητας και τη σχέση που μπορεί να έχουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το πραγματικό της υπόθεσης αφορούσε μία Αστυνομικό, η οποία τηρούσε λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ψευδώνυμο, όπου υπήρχαν ανηρτημένες φωτογραφίες της, στις οποίες φερόταν με ντύσιμο και συμπεριφορά που παραπέμπει στη goth κουλτούρα. Εν προκειμένω, δημοσιογράφοι δημοσίευσαν σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας τις φωτογραφίες αυτές, οι οποίες πλαισιώνονταν από υποτιμητικά σχόλια σε λεζάντες. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ότι πράγματι αποτέλεσε η πράξη αυτή των δημοσιογράφων προσβολή της προσωπικότητας της αστυνομικού.

Στο δεύτερο βαθμό, η πρωτοβάθμια απόφαση δικαιώθηκε. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι η δημοσίευση των φωτογραφιών της ενάγουσας χωρίς τη συγκατάθεσή της και χωρίς αμοιβή για την ίδια, αποτελεί πράγματι προσβολή της προσωπικότητάς της, δεδομένου ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει την αναίρεση του δικαιώματός της στην εικόνα της. Άλλωστε, οι προσβλητικές λεζάντες και τα υποτιμητικά σχόλια έθιξαν άμεσα την προσωπικότητά της. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα των δημοσιευμάτων, λόγω της ευρύτητας της κυκλοφορίας τους, η ίδια αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αστυνομικό σώμα, μολονότι η Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε τη δικαίωσε, κρίνοντας η τελευταία ότι η συμπεριφορά της στον προσωπικό χρόνο και ζωή της δεν αφορά το Σώμα.

Το γεγονός είναι ότι η δημοσιογραφική πρακτική προσέβαλε το άτομό της άμεσα και μάλιστα ποικιλοτρόπως, τόσο μέσω των υποτιμητικών σχολίων όσο και λόγω της χρήσης των φωτογραφιών της χωρίς την άδεια της και χωρίς, φυσικά, αμοιβή για τη χρήση αυτή. Η παραδοχή ότι οι φωτογραφίες ήταν ελεύθερα προσβάσιμες μέσω του λογαριασμού της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν σημαίνει και παραδοχή της ελεύθερης χρήσης τους από τρίτους, η οποία χρήση προσβάλει την εικόνα της ενάγουσας. Ως εκ τούτου, η έφεση των δημοσιογράφων απορρίφθηκε και επιδικάστηκε εξαιρετικά υψηλή αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Η απόφαση αυτή έχει σημαντική αξία για το νομικό κόσμο, αφού υπενθυμίζει τα όρια της δραστηριοποίησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσον αφορά την προσωπική ζωή και γενικώς τα δικαιώματα στην προσωπικότητα των πολιτών, ενώ μπορεί να λειτουργήσει προς επίρρωση αντίστοιχων υποθέσεων άλλων συμπολιτών μας, ακόμη και να πείσει όσους έχουν υποστεί τέτοιου είδους προσβολή να κινηθούν νομικά και να διεκδικήσουν αποζημίωση πραγματικά ανάλογη της ηθικής τους βλάβης, ειδικά όπως εν προκειμένω, όπου προκλήθηκε άμεση προσβολή στην προσωπικότητα, στην εικόνα της ενάγουσας, ενώ το περιστατικό λειτούργησε ως αιτία να εξωθηθεί η ίδια σε παραίτηση από τη δουλειά της, λόγω του κοινωνικού στιγματισμού της.

Επίσης, κατόπιν αυτής της απόφασης, και οποιοσδήποτε έχει υποστεί παρόμοια προσβολή μπορεί να εισπράξει μεγάλη αποζημίωση από τα δημοσιογραφικά μέσα εφόσον το επιδιώξει και χωρίς να δαπανήσει τόσο χρόνο σε δικαστικούς αγώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Διαγραφή χρεών 100% για 20.000 ευρώ για όλους

Διαγραφή χρεών μέσω της Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών

Πλήρες «κούρεμα» 20.000 ευρώ!

 

Στα προστατευτικά πλαίσια του Νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, υπάρχει μία ρύθμιση, αυτή του άρθρου 5Α, που αφορά την Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών. Όπως μαρτυρά το όνομά της, η εν λόγω διαδικασία είναι ταχύτερη από την κλασική αίτηση υπερχρεωμένων. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε μικροοφειλέτες να απαλλαγούν πλήρως από τις οφειλές τους, με πλήρη διαγραφή των χρεών τους.

Ο Νόμος θέτει μία σειρά προϋποθέσεων ως απαραίτητες για την υπαγωγή των οφειλετών στο καθεστώς της προστασίας αυτής: κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης, το ύψος των οφειλών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 20.000€ (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων). Ο ίδιος οφειλέτης δεν πρέπει να διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ την τελευταία τριετία προ της κατάθεσης της αίτησης δεν πρέπει να έχει προβεί σε διάθεση ακίνητης περιουσίας. Τα δε λοιπά του περιουσιακά στοιχεία (π.χ. καταθέσεις σε τράπεζες), δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.000€, καθώς και τα εισοδήματά του να είναι μηδενικά για ολόκληρο το έτος πριν την ημέρα της επικύρωσης. Περαιτέρω προϋποτίθεται να χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας και να μην υπάρχουν εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές.

Εφ’ όσον αυτά αποδειχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο οφειλέτης προσωρινά απαλλάσσεται από το χρέος του για διάστημα 18 μηνών. Κατά το διάστημα αυτό, ο ίδιος θα πρέπει να ενημερώνει τη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για κάθε τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων του ή όποτε γενικώς αυτό καταστεί αναγκαίο. Αν παραβεί την υποχρέωσή του αυτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί με αίτησή του να τον καταστήσει έκπτωτο. Αν, όμως, η κατάσταση του οφειλέτη δε μεταβληθεί εντός των 18 μηνών, το δικαστήριο τον απαλλάσσει από το σύνολο των χρεών του!

Με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες οι οποίοι αφ’ ενός δεν προέβησαν σε σημαντικό δανεισμό κι αφ’ ετέρου βρίσκονται σε δεινή οικονομικά θέση να απαλλαγούν από το βάρος των χρεών τους πλήρως. Για συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν τη θέση, ο θεσμός αυτός μπορεί να τους προσφέρει μία σημαντική οικονομική ανάσα, και μάλιστα πολύ συντομότερα από ότι θα απαιτούνταν για την κλασική αίτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα-μηδενικές καταβολές

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Με την από 07.04.2017 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών για υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών, έγινε δεκτή η αίτηση του εντολέα μας, ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές!

Ο αιτών, ο οποίος είναι συνταξιούχος, συγκατοικεί με τη σύζυγό του, απασχολούμενη με τα οικιακά και χωρίς κάποιο εισόδημα. Η μοναδική του οφειλή προέρχεται από σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου, το οποίο έγινε με πρόθεση την αγορά ενός ταξί ώστε να αποκτήσει εισόδημα για την οικογένειά του, ενώ η οφειλή του σήμερα κυμαίνεται στα 67.000 ευρώ. Μόνο εισόδημα του αιτούντος είναι η σύνταξή του, η οποία ανέρχεται στα 800 ευρώ μηνιαίως και αποτελεί το μόνο εισόδημα για τη διαβίωση του ιδίου και της συζύγου του. Παράλληλα, προβλήματα υγείας της συζύγου του που απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση κατέστησαν την ήδη οικονομική δυσπραγία εντελώς δυσβάσταχτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αιτών, καθώς έλαβε το δάνειο με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ταξί, κινδύνευε με το χαρακτηρισμό της εμπορικής ιδιότητας, ενώ, αργότερα, όταν πια το πούλησε και βγήκε στη σύνταξη, διοχέτευσε τα ποσά αυτά προς αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του, κυρίως προς το Δημόσιο. Παρά ταύτα, καταφέραμε να αποδεχθεί το δικαστήριο ότι ο δανειολήπτης ούτε έμπορος είναι ούτε και δόλιος, λόγω των πληρωμών που έκανε από την πώληση του ταξί, οπότε και ορίστηκαν μηδενικές μηνιαίες δόσεις έως τη συζήτηση της υπόθεσης. Δηλαδή, όχι μόνον αποφύγαμε τον κίνδυνο απόρριψης της αίτησης, αλλά, καταφέραμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη δεν του επιτρέπει την καταβολή ούτε και του ελάχιστου ποσού σε μηνιαία βάση!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Διαζύγιο για οικονομικούς λόγους

Εικονικά διαζύγια-διατροφές-ν. Κατσέλη-φόροι-επιδόματα-χρέη

Καθώς διανύουμε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, είναι αξιοπαρατήρητο το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων διαζυγίων έχει αυξηθεί ραγδαία, με τη διαφορά να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο κατά χιλιάδες, σύμφωνα με έρευνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου, το οποίο είναι εύλογο, καθώς τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος έκδοσής τους   συμφέρουν περισσότερο   από σε σχέση με τα  πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα διαζύγια κατ’ αντιδικία. Τα πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου επιτρέπουν κι εν καιρώ κρίσης στα ζεύγη να προσφύγουν στο δικαστήριο για να λύσουν την έγγαμη συμβίωσή τους.

Βάσει στατιστικών, ο αριθμός διαζυγίων με το πέρας των ετών ήταν πάντοτε αυξητικός, και το γεγονός αυτό μπορεί κατά ένα μέρος να εξηγήσει κι η εξέλιξη κι ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών ηθών. Είναι όμως βέβαιο ότι αυτός ο λόγος δεν είναι αρκετός για να εξηγήσει την εκτόξευση του αριθμού των αιτήσεων που κατατίθενται ετησίως από ζεύγη. Η καθημερινότητα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι αποτελεί πλέον πραγματικότητα το φαινόμενο των λεγόμενων «λευκών» ή «οικονομικών» διαζυγίων, ήτοι των διαζυγίων που κατατίθενται με σκοπό όχι την αληθινή παύση της έγγαμης συμβίωσης, αλλά την ωφέλεια από τη φορολογική αντιμετώπιση που θα έχουν οι σύζυγοι, παρουσιαζόμενοι ως διαζευγμένοι.

Με τη λύση του γάμου, το ζεύγος πλέον κάνει ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, η περιουσία δε των δύο είναι διακριτή, άρα και τα τυχόν χρέη κι οφειλές του καθενός. Περαιτέρω, είναι δυνατό, ιδίως αν υπάρχουν τέκνα, οι ενδιαφερόμενοι –και ιδίως η μητέρα- να αιτηθούν τη χορήγηση επιδόματος ή βοήθειας, γενικώς, από το Κράτος, ενώπιον του οποίου θα φαίνεται ένα μειωμένο «οικογενειακό» εισόδημα. Άλλωστε, εφόσον οριστεί και διατροφή, δεδομένου ότι αυτή εκπίπτει της φορολογίας, αποδεικνύεται τρόπος ελάττωσης των φορολογικών βαρών. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι αυτού του είδους τα διαζύγια μπορούν να φανούν χρήσιμα κι όταν πρόκειται για αίτηση υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του νόμου Κατσέλη, ώστε με ελάχιστες καταβολές να διασώζουν και δύο σπίτια!!!.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λύση του έγγαμου βίου πολλές φορές δε σημαίνει απαραιτήτως και λύση του «κοινού» βίου, ήτοι το ζευγάρι συνεχίζει να ζει κάτω από κοινή στέγη, διάγοντας κανονικά τον οικογενειακό τους βίο, χωρίς να επηρεάζονται με άλλον τρόπο πέραν του οικονομικού από το διαζύγιό τους. Κι αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς δεν υπάρχει, εν προκειμένω, άλλος λόγος από τον οικονομικό που εξωθεί το ζεύγος σε διαζύγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,