RSS

Category Archives: Αρθρο 99 Εμποροι

Κόκκινα δάνεια-Αναστολή πλειστηριασμών ν 4224

Σε λίγες μέρες, ήτοι 28.2.2014, λήγει η προθεσμία υπαγωγής στο νόμο 4224/13 για την αναστολή των πλειστηριασμών όσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ή να αιτήσουν με αγωγή στο Δικαστήριο την τροποποίηση των δανειακών τους συμβάσεων με κούρεμα-διαγραφή τόκων και μείωση της μηνιαίας δόσης έως και το μισό με ανάλογη παράταση της χρονικής διάρκειας των δανείων τους ή τέλος δεν μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 99 -προπτωχευτικό στάδιο προς αποφυγή της πτώχευσης των εμπορικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ; Η προθεσμία λήγει μόνο για τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή όσα έχουν καταγγελθεί και έχει εκδοθεί και διαταγή πληρωμής από το Δικαστήριο. Για όσα δεν εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και επιταγή προς πληρωμή η προθεσμία δεν λήγει. Μπορεί ο κάθε οφειλέτης να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του στις διατάξεις αυτού του νόμου και μέχρι δύο μήνες από την κοινοποίηση προς αυτόν επιταγής προς πληρωμή μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Επαναδημοσιεύω σχετικό μου άρθρο για το ν 4224/2013 που επαναλαμβάνω δεν συμφέρει όσους μπορούν να αξιοποιήσουν άλλους νόμους.

        Σύμφωνα με τον ν. 4224/2013, από την 1.1.2014 μέχρι και 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην πρώτη κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1), ενώ η αναστολή αυτή δεν αφορά ούτε προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα. Ο δε ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4161/2013, εξακολουθεί να ισχύει, παρέχοντας απόλυτη προστασία στην κατοικία του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών με την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αυτής.

        Η προστατευτική διάταξη του ν. 4224/2013 αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας (ακόμη και εμπόρους), για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, όχι όμως για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση προς κάθε δανειστή μέχρι τις 28.2.2014 (όπως παρατάθηκε) ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, ειδάλλως η αναστολή του πλειστηριασμού δεν θα ισχύει για τον οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή. Να σημειωθεί ότι εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή ο πρωτοφειλέτης, ή δεν αρθεί γι’ αυτόν, η απαγόρευση ισχύει και για τα ακίνητα του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων του οφειλέτη (προσωπικών, οικονομικών, περιουσιακών), που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναστολής, καθώς και της κίνησης των λογαριασμών που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Εξάλλου, οι δανειστές κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης μπορούν να ζητούν από τον οφειλέτη να προσκομίζει επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά με την κατάστασή του, τα οποία και υποχρεούται να προσκομίσει ο τελευταίος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος του δανειστή, διαφορετικά αίρεται η προστασία για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και την συγκεκριμένη οφειλή.

Ειδικότερα, για να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώβ) το καθαρό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης να μην ξεπερνά τις 35.000 ευρώ και γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.  Στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα ανωτέρω χρηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν μηνιαίως δόσεις προς τους δανειστές τους, οι οποίες κατανέμονται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο κάθε οφειλής και οι οποίες καταλογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους. Το ποσό των δόσεων υπολογίζεται σε ποσοστό 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι τις 15.000 ευρώ και σε ποσοστό 20% για το υπερβάλλον. Για τους δε εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες η δόση υπολογίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους, ενώ μπορεί να είναι μηδενικές για τους ανέργους και τους χαμηλόμισθους (μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας). Για τις ειδικές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία (3) και άνω τέκνα ή με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ.

Επειδή είναι πολλές οι λεπτομέρειες που ζητάνε στις τράπεζες καλύτερα η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να γίνει από δικηγόρο για να μην απορριφθεί λόγω ελλείψεων κλπ γιατί οι τράπεζες δεν βοηθούν καθόλου….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Άμεση ίδρυση επιχειρήσεων

Στο www.eea.gr  δημοσιεύτηκε η είδηση για την «Απλοποίηση στην ίδρυση επιχειρήσεων». Το νομοσχέδιο αυτό έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον όρο βέβαια ότι δεν θα αποτελέσει, για επιτηδείους, ένα ακόμη άρμα παραπλάνησης αρχών και καταναλωτών. Απλοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει και ασυδοσία.

Η απλοποίηση των διαδικασιών ήταν ζητούμενο από πολλά χρόνια για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι ταλαιπωρούνταν από την ατελείωτη γραφειοκρατία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το βήμα δεν θα τους διαψεύσει και η ηλεκτρονική αδειοδότηση δεν θα κρύβει ατελείωτες ώρες συλλογής και παράθεσης δικαιολογητικών.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι παρακάτω ρυθμίσεις, όπως τις παρέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης:

- Για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων δηλώνει. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν μόνο τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

- Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο στάδιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

- Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών.

Οι καλές προθέσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες. Όμως αυτό δεν είναι αποτρεπτικό μέσο για λάθη και επιτήδειους. Το θέμα είναι κατά πόσο θα διασφαλίζεται τελικά ο καταναλωτής και ο επιχειρηματικός κόσμος από εταιρείες – «μαϊμού» και από αθέμιτο ανταγωνισμό. Αν μάλιστα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκχωρηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, τότε τα ερωτηματικά και οι φόβοι αυξάνονται. Δεν γινόμαστε μάντεις κακών πριν ακόμη δούμε την πράξη. Πρέπει όμως να θέτουμε από τώρα τα ερωτηματικά για να μη βρεθούμε, για άλλη μια φορά στη χώρα μας, προ εκπλήξεων.

Ο ρόλος των επιμελητηρίων

Η απλοποίηση της αδειοδότησης στην πράξη θα έπρεπε να αυξήσει τον ρόλο των επιμελητηρίων και να τα αναπροσανατολίσει από την γραφειοκρατική λειτουργία στην ελεγκτική. Αντί αναθέσεις των ελέγχων σε ιδιωτικές εταιρείες από το κράτος, τα επιμελητήρια είναι η καλύτερη λύση να αναλάβουν τους ελέγχους, δεδομένου της εμπειρίας που έχουν αλλά και της άμεσης σχέσης με την αγορά.

Αντ’ αυτού, εκτός της κυβερνητικής πρόθεσης μετάθεσης των εργασιών των Υπηρεσιών μιας Στάσης του ΓΕΜΗ σε εκτός επιμελητηρίων φορείς, εξακολουθεί να ισχύει η νομοθεσία για την μη υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από 1.1.2015!

Στην πράξη δηλαδή μαζί με την απλοποίηση της αδειοδότησης και των ελέγχων αφαιρείται και ένα ελάχιστο εργαλείο υποχρεωτικής παρουσίας των επιχειρήσεων σε δημόσιο φορέα, όπως τα επιμελητήρια με την υποχρεωτική εγγραφή. Απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας με την ηλετρονικοποίηση και τις «άυλες» διαδικασίες αδειοδότησης όμως, δεν μπορεί να σημαίνει απελευθέρωση από έναν ελάχιστο φυσικό έλεγχο.

 ΠΗΓΗ:Επαγγελματικό επιμελητήριο

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , ,

Εικονικά – πλαστά τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία

Τα  άρθρα 55 και 56 του ν 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α) τροποποίησαν και μείωσαν, ελαφρώς, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκδόσεων εικονικών τιμολογίων, χρήσης πλαστών, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, λήψης εικονικών στοιχείων για λήπτες που τελούσαν σε καλή ή κακή πίστη κλπ

Στις περιπτώσεις που έχουν τελεστεί οι ανωτέρω πράξεις εκτός των  προστίμων  που παραμένουν υψηλότατα -εν και μειώθηκαν- με το νόμο αυτό υπάρχει και η ποινή φυλάκισης από το ποινικό δικαστήριο.

Ο νόμος αυτός αφορά και τις παλαιότερες υποθέσεις.

Η μόνη περίπτωση να αρθούν οι ποινικές κυρώσεις, ώστε να μην υπάρξει ποινή φυλάκισης, είναι ο συμβιβασμός με την εφορία, δηλαδή η παραδοχή του αδικήματος! Ομολογία δηλαδή ενοχής!!!

Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι να ασκηθεί φορολογική προσφυγή από τον φορολογούμενο και στη συνέχεια να επιτευχθεί συμβιβασμός με τον έφορο, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συμφερότερος συμβιβασμός καθώς και ουσιαστικά μη παραδοχή ενοχής!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Μετατροπή εταιρειών σε ΙΚΕ

Με το νόμο  4072/2012 εμπλουτίστηκε το εμπορικό  δίκαιο με  νέο τύπο εταιρίας, την ΙΚΕ. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

Μοιάζει με την ΕΠΕ, αλλά έχει πιο απλές διαδικασίες ίδρυσης καθώς και υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων. Πρέπει να έχει ιστοσελίδα και να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο καταστατικό της αναγράφεται η επωνυμία, ο σκοπός, το κεφάλαιο   και η διάρκεια. Εάν η διάρκεια λείπει θεωρείται ότι θα είναι για 12 χρόνια. Εάν ακυρωθεί η σύσταση, γιατί λείπουν οι προϋποθέσεις της, τότε οι πράξεις που ως τότε έγιναν ισχύουν και δεσμεύουν τον εταίρο που τις υπέγραψε -και με την προσωπική του περιουσία. Αν ισχύει κανονικά η εταιρία, τότε οι εταίροι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία, αλλά μόνο η εταιρία με την δική της περιουσία.Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να  είναι και μόνο  1 ευρώ. Μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη. Το καταστατικό είναι ιδιωτικό έγγραφο (όχι συμβολαιογραφικό).

Γενικά είναι μία απλή εταιρία που παρέχει διευκόλυνση στους επιχειρηματίες για γρήγορες διαδικασίες λόγω κρίσης γι΄αυτό και δεν απαιτείται κεφάλαιο.

Όλες οι υπάρχουσες εταιρίες μπορούν να μετατραπούν σε ΙΚΕ, για την οποία ισχύουν όλες οι φορολογικές διατάξεις που αφορούν τις ΕΠΕ, χωρίς να επέρχεται διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρίας. Επίσης και η ΙΚΕ μπορεί να μετατραπεί σε ΑΕ ή ΕΠΕ με ανάλογη αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και καταβολή φόρου υπεραξίας εκτός εάν πρόκειται για εταιρία που εντάσσεται σε αναπτυξιακούς νόμους οπότε εξαιρείται του φόρου αυτού (νδ 1297/72, 2166/93, άρθρο 9 του κ.ν. 2190/20, ν 4072/12, ΠΟΛ 1262/11.12.2013).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

ΕΜΠΟΡΟΙ -ΧΡΕΗ- ΔΙΑΣΩΣΗ

Και οι έμποροι, οι επαγγελματίες και κάθε κλάδος της ελεύθερης αγοράς δύνανται να προστατευτούν από την πτώχευση.

Ο νόμος Κατσέλη, 3869/10 και 4161/13, δεν περιλαμβάνει προστασία για τους εμπόρους παρά μόνο για την ειδική κατηγορία των μικροεμπόρων.

Όμως υπάρχουν άλλοι νόμοι για την προστασία των υπολοίπων:

Η πρώτη λύση είναι η διεκδίκηση, με αγωγή στο δικαστήριο, της μείωσης της μηνιαίας δόσης έως και το ήμισυ και της παράλληλης μείωσης του επιτοκίου ώστε να υπάρχει και κούρεμα των τόκων για κάθε δανειακή σύμβαση. Γίνεται δηλαδή και για τους εμπόρους διαγραφή χρεών. Αυτή η λύση αφορά και όσους δεν είναι επαγγελματίες αλλά έχουν αρκετά ακίνητα ώστε να μην είναι συμφέρουσα η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, και βασίζεται σε συνδυασμό διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μόνο να μην έχει μεσολαβήσει καταγγελία της δανειακής σύμβασης.

Η δεύτερη λύση είναι η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και η εξυγίανση της επιχείρησης. Η εξυγίανση αφορά όλες  -ανεξαρτήτως μεγέθους- τις επιχειρήσεις και γίνεται με διεκδίκηση ανάλογης δικαστικής προστασίας. Σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνονται όλα τα χρέη της επιχείρησης, και όσα έχουν καταγγελθεί, ακόμα και οι οφειλές στο κράτος, και στα δάνεια γίνεται κούρεμα,  ώστε να μειωθούν τα ποσά των μηνιαίων καταβολών και να διασωθεί η επιχείρηση.

Θεσπίστηκε με την αντικατάσταση του  έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007  - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις.

”  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)- Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται στο σύνολό του το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Επί του προτεινόμενου νέου έκτου κεφαλαίου παρατηρούνται τα ακόλουθα:
Α. Γενικό Μέρος
Σε κάθε περίοδο, αλλά ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Κοινωνικά είναι σημαντική η παροχή δεύτερης ευκαιρίας επειδή διασώζονται θέσεις εργασίας, τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται με αυτήν. Οικονομικά είναι σημαντική η παροχή δεύτερης ευκαιρίας, επειδή δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και επειδή δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα. Επιπλέον η διάσωση επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων, αφού μπορεί να είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή να ξεκινήσει την επένδυσή του με βάση μια υφιστάμενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να διασωθεί και να αναπτυχθεί, παρά να ξεκινήσει από το μηδέν.

Η διάσωση της επιχείρησης απετέλεσε εκπεφρασμένο στόχο και του Πτωχευτικού Κώδικα, ο οποίος όμως επιχείρησε να τον επιτύχει κυρίως στο πλαίσιο της πτωχεύσεως, ιδίως με τον θεσμό του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Ωστόσο σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι οικονομικές και κοινωνικές αντιλήψεις στη χώρα μας συνδέουν την πτώχευση με την εκκαθάριση με αποτέλεσμα οι απόπειρες αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της πτώχευσης να υπονομεύονται από την απαξίωση της επιχείρησης στα μάτια των πελατών και προμηθευτών της.”
Στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σωτηρία της επιχείρησης από την πτώχευση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Ολιγοήμερη ακόμα προθεσμία….

Λίγες ακόμα μέρες απομένουν ως  το τέλος Φεβρουαρίου 2014 για την υπαγωγή στο νόμο 4224/2013 που δίνει την αναστολή των πλειστηριασμών ως για το 2014.

Η αναστολή δίνεται κατόπιν αιτήσεως και υποβολής υπεύθυνης δηλώσεως σχετικής καθώς και φακέλλου με έγγραφα στις τράπεζες από κάθε οφειλέτη, έμπορο ή μη και εάν γίνει δεκτό το αίτημα τότε ορίζεται η καταβολή του 10%-20% της ενήμερης δόσης για κάθε δάνειο ως το τέλος του χρόνου.

Καλό είναι το ανωτέρω μέτρο για τους εμπόρους και τους έχοντες ακίνητα, αλλά εάν μπορείτε να υπαχθείτε στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, του  άρθρου 99 ή σε άλλες του αστικού κώδικα που διευκολύνουν τις αποπληρωμές, κουρεύουν τα δάνεια και τα επιτόκια, τότε προτιμήστε τις άλλες λύσεις, διότι με μόνη την πληρωμή ενός μικρού ποσοστού των μηνιαίων δόσεων το χρέος επαυξάνεται και σε 10 μήνες θα δημιουργηθεί εκ νέου το πρόβλημα των πλειστηριασμών και μάλιστα δριμύτατα!

Συχνά χρειάζεται παράλληλα να λειτουργούμε διάφορες ευνοϊκές διατάξεις!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Παράταση για την αναστολή των πλειστηριασμών.

Όπως στο αμέσως προηγούμενο άρθρο ενημερώσαμε, ο νόμος για την αναστολή των πλειστηριασμών, για όσους δεν έχουν άλλη δικαστική προστασία, όπως το νόμο Κατσέλη, ίσχυε έως την 31 Ιανουαρίου 2014 με τους όρους που  ορίζει.

Δόθηκε παράταση της προθεσμίας αυτής έως τέλος Φεβρουαρίου 2014 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που γράψαμε στο προηγούμενο άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Νέα χρονιά με πλειστηριασμούς

Αν και άλλαξε ο χρόνος τα οικονομικά δεν άλλαξαν ή μάλλον δεν άλλαξαν προς το καλύτερο γιατί χειρότερα ακόμα προμηνύονται και για τη χρονιά αυτή, αφού η αναμενόμενη ανάκαμψη αργεί πολύ ακόμα…

Ευτυχώς τουλάχιστον που για όσα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχουν χρέη λειτουργεί ακόμα ως προστασία ο νόμος Κατσέλη ενώ για τους εμπόρους και τους έχοντες ακίνητα υπάρχουν άλλα ένδικα βοηθήματα, όπως το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα,  οι αγωγές του  ΑΚ, με τις οποίες ζητάμε να τροποποιηθούν οι δανειστικές συμβάσεις υπέρ του δανειολήπτη (μείωση επιτοκίων κλπ), να αναζητηθούν πανωτόκια και παράνομα έξοδα-υπερχρεώσεις για το παρελθόν, να αλλάξει η ρήτρα του ελβετικού φράγκου κλπ.

Επομένως μην πτοείστε! Για όλα υπάρχει λύση, ακόμα και αν επισπεύδεται πλειστηριασμός υπάρχουν ανάλογα οι ειδικές ανακοπές και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Μόνο προσοχή μην τα αφήνετε. Μην χάνετε προθεσμίες γιατί μαζί με αυτές χάνετε και τα δικαιώματά σας. Μεριμνήστε εγκαίρως. Εάν φτάσετε στο σημείο να μην έχετε καθόλου οικονομική δυνατότητα τότε ούτε δικαστική προστασία δεν θα εξασφαλίσετε! Κινηθείτε άμεσα και ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και δώστε λύση στα οικονομικά αδιέξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Διαταγές πληρωμής – Πλειστηριασμός

Όλο και περισσότερο τελευταία πληθαίνουν οι διαταγές πληρωμής ακόμα και για χρέη των 1000 ευρώ!

Η αιτία είναι η δυνατότητα που παρέχεται στις τράπεζες που εκδίδουν διαταγές πληρωμής να προβούν σε προσημείωση ακινήτου και στη συνέχεια κατάσχεση και πλειστηριασμό, ιδίως επειδή με το νέο έτος λέγεται ότι θα απελευθερωθούν οι πλειστηριασμοί. Ακόμα όμως και αν δεν κινήσουν διαδικασίες πλειστηριασμών με την προσημείωση και μόνο επιβαρύνουν το ακίνητο και κατοχυρώνουν το ποσό που λένε ότι τους οφείλεται…. Ο οφειλέτης πρέπει να ανακόψει τη διαταγή πληρωμής με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα  ώστε και το ποσό να ακυρωθεί και το ακίνητο να μην προσημειωθεί.

Η προσημείωση εκτός από βάρος στο ακίνητο σημαίνει επίσης ότι εάν ο οφειλέτης θελήσει να μπει στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τότε θα το πληρώνει αυτό το δάνειο που έχει προσημείωση για 20-35 χρόνια και εντόκως αντί για μόλις 3-5 χρόνια και άτοκο που θα ήταν χωρίς την προσημείωση!!! Χάνεται τελείως η δυνατότητα για “κούρεμα” του δανείου αυτού ενώ επιπλέον το έχουν φουσκώσει παράνομα με πανωτόκια και διάφορα έξοδα οι πιστωτές!!!

Εάν υπάρχει κινητή περιουσία, όπως αυτοκίνητο ή πράγματα  αξίας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας μπορεί οι δανειστές να τα κατασχέσουν και αυτά, καθώς και καταθέσεις κλπ.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των καταδιωκτικών μέτρων των τραπεζών και λοιπών πιστωτών είναι η ανακοπή και τα ασφαλιστικά μέτρα. Με τις δικαστικές αυτές ενέργειες διασώζεται η περιουσία του οφειλέτη, πολύ συχνά ακυρώνονται τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε και οι τράπεζες δεν επανέρχονται με διαταγές πληρωμής διότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν το ακριβές ποσό που τους οφείλεται!!! ΄Έτσι ο οφειλέτης έχει πολλαπλά οφέλη ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά του δια της δικαστικής οδού.

ΠΡΟΣΟΧΗ μην χάνετε προθεσμίες γιατί τότε και τα δικαιώματά σας χάνονται!

Για περισσότερες και εξατομικευμένες πληροφορίες και ραντεβού  επικοινωνείστε στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Video

ΑΝΘΙΑ ΚΟΡΕΛΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CHANNEL 9 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΘΙΑΣ ΚΟΡΕΛΑ ΣΤΟ CHANNEL 9 ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ, ΑΡΘΡΟ 99 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,